For English


בעזהש"י
 
גלי מסכתא
עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות]
מיועד לאלו שלמדו הסוגיא, לתועלת חזרה מקוצרת ושינון
הוכן ע"י ת"ח חשוב בירושלים, והופץ ע"י כולל עיון הדף (ע"ר)
 

 
מסכת שבת

ירושלמי בבלי פרק ראשון
ירושלמי בבלי פרק שני
ירושלמי בבלי פרק שלישי
ירושלמי בבלי פרק רביעי
ירושלמי בבלי פרק חמישי
ירושלמי בבלי פרק ששי
ירושלמי בבלי פרק שביעי
ירושלמי בבלי פרק שמיני
ירושלמי בבלי פרק תשיעי
ירושלמי בבלי פרק עשירי
ירושלמי בבלי פרק אחד עשר
ירושלמי בבלי פרק שנים עשר
ירושלמי בבלי פרק שלשה עשר
ירושלמי בבלי פרק ארבעה עשר
ירושלמי בבלי פרק חמשה עשר
ירושלמי בבלי פרק ששה עשר
ירושלמי בבלי פרק שבעה עשר
ירושלמי בבלי פרק שמונה עשר
ירושלמי בבלי פרק תשעה עשר
ירושלמי בבלי פרק עשרים
ירושלמי בבלי פרק עשרים ואחד
ירושלמי בבלי פרק עשרים ושנים
ירושלמי בבלי פרק עשרים ושלשה
ירושלמי בבלי פרק עשרים וארבעה

KIH Logo
כולל עיון הדף


עוד חומר לימוד בעברית על מסכת שבת מכולל עיון הדף  הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  •  לוח למחזור הנוכחי
לוחות ללימודים יומיים אחרים