הלכה א' - ג' (צב.)
הלכה א' - ג' (צב.)

חזור לראש הדף
מותר ליטול בנו ואבן בידו [כקמיע מומחה] , כלכלה עם אבן [לא חשיב; דבית רבי - כשיש גם אוכלין]

לר"י מעלין מדומע בשבת בק"א [כר"א דתרומה שנפלה היא שעלתה והוי כניכרת]

שכח (עי' פ"ג ה"ז) אבן ע"ג חבית בין החביות - מגביה החבית ומטה על צדה

מקנח צואה מבגד בסמרטוט, מעור נותן מים עד שתכלה

לב"ש מסלק טבלה ונער עצמות [מוקצה כר"י], לב"ה בידים וכן פירורין וכו' [מאכל בהמה]

מקנחין בספוג עם בית אחיזה; ספוג נגוב מ"מ ניטל בשבת הגם דאינו מקבל טומאה