הלכה א' - ב' (פד. - פה:)
הלכה ג' (פה: - פו.)
הלכה א' - ב' (פד. - פה:)

חזור לראש הדף
מפנין ד' וה' קופות של ג' סאין [לאורחים, ביטול ביהמ"ד]
הראויין לבהמה או עוף המצוי (לרשב"ג די במצוי בשוק, לגי' שלנו במצוי לו)

ולא במוקצה אלא עושין שביל ברגליו בכניסתו וביציאתו

אין מטלטלין דימוע תרומה טמאה אא"כ נתערב בק'

לרבנן אסור להעלות בק' בשבת [מתקן ע"י שיתרום תרומה טהרה דרבנן]

לר"א מותר [רק מברר התרומה טמאה]

לר' אלעזר בשבת אסור לקרות שם תרומה אבל חלות התרומה מותרת

להו"א דר' יוסי ב"ר בון אף החלות אסורה

ע"ש יכול להפריש תרו"מ ע"י ברירה בשבת ויחול למפרע,

ובתרומה טמאה יאמר משאפריש ואניחנה בזוית או נותן עיניו במקצתו ואוכל השאר

טבל שיכול להפריש בשבת ע"י תנאי מותר בטלטול

ייחד חבילי קש וכו' למאכל בהמה אפי' בלי מעשה מטלטלים

כופין סל לפני האפרוחים שיעלו ומשעלו אפי' מאליהן ולפי שעה אסור לטלטלה [מוקצה]
(דלא כמ"ד דרק המיוחד לאיסור מוקצה)

דוחין תרנגולת ומדדין בהמה, ומדדין תינוק ברה"ר - ר"י - ולא גוררו

הלכה ג' (פה: - פו.)

חזור לראש הדף
אין מילדין בהמה ביו"ט אבל מסעדין (יין לחוטמו, שלא יפול, דדיה לפיו)

רשב"ג - מרחמין ולד על אם (מלח ברחם)

מילדין אשה - מחללין שבת, עושין מדורה, קושרין טבור ולר' יוסי (להל') חותכין,
טומנין השליא בשמן/תבן וחול/בימי חול בארץ [ערבון]