גמ' צו. - צח:
גמ' צט. - קב:
גמ' צו. - צח:

חזור לראש הדף
הוצאה [ויעבירו קול במחנה - בשבת [העברה העברה מיו"כ]]

הכנסה - תולדה [מה לי אפוקי ומה לי עיולי]

זורק ומעביר ד"א [גמירי]

"תולדה" - דביחד עם האב חייב א' (דלא כר"א), לא במשכן חשיבא (לי"ג - ולכן לא חשיבא), לא כתיבא, נ"מ להתראה

מלאכת איסי דאין סקילה - אבל פשיטא דחייב במעביר, תולש, מעמר (מח' במקושש)

לר"ע צלפחד מקושש, אהרן נצטרע; החושד בכשרים לוקה בגופו; מדה טובה ממהרת יותר

רה"י > רה"ר > רה"י - ר' אלעזר - לרבנן מושיט למעלה מי' חייב רק בדיוטא א'
ולא זורק [רש"י - לא מצינו במשכן], לר"ע חייב בזורק [ילפינן ממושיט]

רב המנונא, רב חלקיה - דוקא למטה מי' ר"ע מחייב [מח' אי קלוטה כהונחה]

רה"י שלו > רה"ר (למעלה מי') > רה"י שלו -

לרב אסור כשזה גבוה וזה נמוך [נופל ואתי לאתויי], לשמואל מותר לכתחלה

רה"ר > רה"י > רה"ר -

לרבי חייב (לשמואל - שתים) [רב ושמואל - רה"י מקורה כמליא], וחכמים פוטרין

רה"י > רה"ר > ד"א -

שמואל - לר"י חייב שתים, לרבנן חייב א' [מח' אי חייב בתולדה במקום אב]

למסקנא - לר"י חייב א', לרבנן פטור ["עד דנפקא לרה"ר תנוח" ומח' אי אמרינן קלוטה כהונחה ואיתעבידא מחשבתו]

נתכוון לד"א וזרק ח' פטור; נתכוון לח' וזרק ד"א לרש"י פטור

ב' אמות רה"ר > רה"י > ב' אמות רה"ר חייב [רשויות מצטרפות, קלוטה לאו כהונחה]
ור' יוסי חולק

ד"א ברה"ר מקורה פטור [לא כדגלי מדבר - תחת ובין עגלות במקום אויר]

קרשים מלמעלן - לר"י כאצבע [יהיו תמים על ראשו], לר' נחמי' אמה [יחדיו]

משכן כאשה ששפוליה מהלכין אחריה; קרסים ככוכבים; גדולה חכמה ביריעות עליונות

רש"י צז:

לרש"י מעביר ד"א ברה"ר דוקא כשעקירה והנחה ברה"ר

גמ' צט. - קב:

חזור לראש הדף
בור וחוליתה מצטרפין לי' גובה

בעיא: (א) זרק ע"ג עמוד י' על ד' דרך אויר למעלה מי',
(ב) עקר מבור ט' והשלימה לי',
(ג) נתן לבור י' ומיעטה לט' ומבטלו שם (לאביי פטור),
(ד) זרק דף וחפץ על גביו ע"ג יתידות,
(ה) אגוז בכלי ע"ג מים

כותל י' על ג' שמקיף כרמלית ועשאו רה"י - על גביו הוי רה"י [מחיצה לאחרים כ"ש לעצמו]

זרק דבילה שמינה על פני כותל למטה מי' חייב דעוביה לא ממעט [לא מבטלה]
(לרש"י אפי' ד"א מצומצמות)

בור י' על ח' וחילקה במחצלת לאביי פטור, לר' יוחנן חייב [רש"י - לא מבטל ליה]

מים בבור לא מבטלי מחיצה (לר"ש אפי' גומא באמצע ים הוי רה"י), פירות מבטלי

תל המתלקט י' מתוך ד' הוי מחיצה

לר' יוחנן, רבא - זרק חוץ לד"א ורוח הכניסתו חייב כשנח בחוץ ע"ג משהו או הרוח עכבתו בתוך ג"ט

רבא - תוך ג' צריך הנחה ע"ג משהו (לרש"י - למ"ד קלוטה לאו כהונחה)

חוץ: ממעביר (רש"י - מונח בידו הסמוכה לקרקע), מרב חלקיה בר טוביה

הילוך ע"י הדחק (רקק ברה"ר פחות מי' אפי' רחב ד"א) שמיה הילוך ותשמיש ע"י הדחק לא שמיה תשמיש למיהוי רה"ר

למלאות מים מהים (כרמלית) לספינה (רה"י) -

רב הונא - ים ככרמלית רק מארעא עד י"ט, ומספיק הוצאת זיז כל שהוא להיכר

רב חסדא ורבה בר"ה - כרמלית משפת מים - עושה מקום ד' (לרש"י - מחיצות קטנות סביב
חלל ד')
- מחיצות תלויות
וישפוך שופכין על דופני הספינה [כחו בכרמלית לא גזרו]

לר"י מותר לטלטל מכרמלית לרה"י דרך מקום פטור

רב הונא, רב יוסף - ביצאתא דמישן (ספינה קטנה) אינה רה"י (לרש"י אא"כ רחב ד' תוך ג' מקרקעיתו)
ר"נ, אביי - הוי רה"י [גוד אחית]

לחכמים דר' יוסי בר"י לא אמרינן גוד אחית בגדיים בוקעין בה, אבל כן בדגים בוקעין

ספינות קשורות זב"ז, מחיצות פרוסות בין ב' חצירות שעירבו - ביטול ואח"כ חוזר מהני
(ר"נ - במזיד - זריקה חייב, טלטול אסור)

חטאת דוקא בתחלתן וסופן בשגגה

נזכר וכבר אין בידו לעכבו (זורק) - לרבא חייב, לרב אשי פטור אא"כ שוב שכח

ב' אמות שוגג, ב' מזיד, ב' שוגג - במעביר לכו"ע פטור [נגמר השיעור (רש"י - בידו לעמוד) במזיד], בזורק חייב [לכו"ע אין ידיעה מחלקת הצירוף כשאין בידו לעכבו]

הנחה בפי כלב, בכבשן, נעקר חבירו ממקומו וקיבל פטור
חוץ ממכוין [אחשביה מקום], ה. - יד אדם [חשוב ד' על ד']

רש"י צט. - קא.

בור וחוליתה מצטרפין לי"ט - הבור רה"י (אבל לא ע"ג החוליא)

מותר לטלטל מן הים לתוך ספינה שאינה עמוקה י' [כרמלית לכרמלית],
ולר' יהודה בגבוה י' מן המים [דרך מקום פטור]