הלכה א' - ג' (צב.)
הלכה ד' - ו' (צב.)
הלכה א' - ג' (צב.)

חזור לראש הדף
חבית שנשברה - מציל ג' סעודות, ולא יספוג [שמא יסחוט]

משקין שזבו מפירות אסורין [שמא יסחוט]

לר"י בדעתו לאכילה מותר

דבש מחלות מרוסקין אסור [אטו אינן מרוסקין], לר"א מותר [אין דרך לסוחטן]

מבושל שורין בחמין בשבת [אין בישול אחר בישול],

בשר חי מדיחין בחמין (עירוי כלי שני) אבל לא דג מליח [זהו גמר מלאכתן]

שובר חבית בסכין לצורך אכילה, ולא במתכוין לכלי (פה נאה), ולא נקב בצדה,
ולר"י אף לא נקיבת מגופה (ור' יוסי מתיר)

לא יסתום בשעוה [ממרח]

הלכה ד' - ו' (צב.)

חזור לראש הדף
נותנין מים צוננין בחמה

נשרו כליו במים - מהלך בהן וכשמגיע לחצר שוטחן בצנעא

הרוחץ במי מערה או במי טבריה לא יביא אלונטית לביתו [שמא יסחוט] אלא ע"י י' בנ"א [מדכרי אהדדי]

סכין שמן ולא ישפשף בכח, ולא מתגרדין [עובדא דחול]

אין מעצבין קטן [מיחזי כבונה], ולא מחזירין שבר

נתפרקה ידו לא יטרפם בצונן אלא רוחץ כדרכו