גמ' מז: - נ:
גמ' נא. - נא:
גמ' מז: - נ:

חזור לראש הדף
מוכין לחין (ספק בגמ' אי מחמת עצמן או דבר אחר) מוסיפין הבל ולא יבשין

הטמנה ע"ג גפת אסור - גפת זיתים מעלה הבל ולא דשומשמין

רבה - מיחם צונן ע"ג מיחם חמין אסור [מוליד חום]

אביי - טמן במוכין המוכין עדיין מוקצה [רש"י - לא נחשב יחוד דלא בטלי להטמנה]

מותר להחזיר מוכין לכר (בחדשים - רש"י - תיקון מנה)

פתיחת מגופת חבית מותר [אינו חיבור (לרש"י - לינטל עומדת)], פתיחת בית הצואר חייב [חיבור - מכה בפטיש]

חיבור עראי הוי חיבור לטומאת מגע לר"מ מדרבנן, אפי' שלא בשעת מלאכה כשניחא ליה בחיבור,
ולא לטומאת אויר [עבדו היכרא שלא ישרוף], ולא להזאה

מספורת של פרקים ואיזמל של רהיטני - רבא - מדאו' חיבור רק בשעת מלאכה
ומדרבנן תמיד חיבור לטומאה ולא להזאה

ת"ק - נעורת של פשתן לא מוסיף הבל, ר"י - דקה מוסיף הבל

גוף נקי לתפילין כאלישע - אביי - שלא יפיח בהן, רבא - שלא יישן בהן [שמא יפיח, לרש"י - קרי]

ר' יונתן בן אלעזר, ת"ק - עורות אומן עבודין מוקצה

ר' חנינא בר חמא, ר' יוסי, להל' - מותר אבל נסרים אסור [קפיד]

ל"ט מלאכות - ר' חנינא בר חמא - כנגד עבודות המשכן
ר' יונתן בר"א - ל"ט פעמים "מלאכה" בתורה

מסקנת רבא - גיזי צמר צריך ליחדה להטמנה (רש"י - לעולם)

רבינא - הטמנה כיחוד חוץ מהפתק

יחוד - רב כת"ק (ר' חנינא בן עקיבא) דבעי מעשה (אא"כ: טרידי מבעו"י (במצוה), ר"פ - לאו בר מעשה (עפר שיחד לו קרן זוית)), שמואל כרשב"ג - מחשבה,

רב אסי כברייתא - ישב עליו או יצא בו מבעו"י לצורך ע"ש

מח' אי משפשפין כלים בנתר וחול [מח' אי צריך יחוד במעשה, אי אינו מתכוין אסור, אי גריר (ממחק) הכלי]

לצורכו אין איסור הפסד אוכלין כשלא מאיסי

קדרה בקופה - לראב"ע מטה על צדה, לחכמים נוטל ומחזיר [מח' אי חוששין שיתקלקל הגומא ויחזיר ע"י טלטול מוקצה] (רש"י - כיסוי קדרה אינו בסיס לגיזי צמר, שאין עשוי אלא לכסות הקדרה)

רב הונא, שמואל - סליקוסתא (עשב) וסכין בעפר צריך דצה ושלפה ודצה מבעו"י

לרב קטינא א"צ [רש"י - העפר ניזוז מאליו]

גמ' נא. - נא:

חזור לראש הדף
נתגלה מותר לחזור ולכסות בשבת

מותר להטמין צונן [רש"י - שלא יחמו], ות"ק דרבי בברייתא חולק

ת"ק - יכול להוסיף על הטמנה,

רשב"ג - אף פינה ממיחם למיחם מותר להטמין [דעתו למיקר ולא אתא לרתוח]

כיסה במוקצה - מגולה מקצתו - נוטל ומחזיר [לרש"י - מצדדו והכיסוי נופל אינו טלטול]

אין מקצתו מגולה - אסור לטלטל [לרש"י - אסור להגביהה ולהטות בסיס (מניח)]

מותר להניח קדרה או מיחם ע"ג מיחם, אבל י"ג לא מיחם ע"ג קדרה (מרבה חום)

אין מרסקין ברד [רש"י - מוליד ודמי למלאכה] אבל לתוך כוס וקערה מותר