הלכה א' (כח. - כט:)
הלכה ב' (כט: - ל:)
הלכה ג' (ל: - לא.)
הלכה א' (כח. - כט:)

חזור לראש הדף
אין טומנין מערב שבת במוסיף הבל [שמא יטול להתיש הרתיחה ויחזיר ויוסיף רתיחה והו"ל כתחלת הטמנה בשבת], ולרבנן דראב"ע מותר [לא חיישינן שיחזיר באיסור]

אין טומנין במעמד הבל בשבת [שיעשה מבעוד יום ולא יבטל מביהמ"ד (ואף הטמנת צונן); חשד שיאמרו הרתיחה בשבת]

תבן ומוכין ועשבים לחים (אף לא מעצמן), פירות שרובן רקובים, סלעים של כסף,
לר"י נסורת עצים ונעורת פשתן דקה - מוסיפין הבל,

ולא אפר צונן, ולא גפת לאחר י"ב חודש [יבש]

חזרו והתירו חמין ע"ג כירה שאינה גרופה,

ורק תבשיל אסור [אטו לא נתבשל כל צרכו ע"ג כירה (תנור) שהבלה מרובה]

ר' ינאי - מותר להטמין מע"ש בקופה וקופה ע"ג גפת

ר' חנינא - אסור להטמין בתבן ומלמטה גפת

חול מוסיף הבל בחם, ומצנן לצונן

מרחיקין מכותל חבירו דבר המוסיף הבל [קשה לכותל], תבואה [מביא עכברים, מוץ קשה לכותל], סלעים [מחלידין הקרקע]

אין טומנין קדרה מלאה [שמא ישפוך ומוכין לחין מוסיפין הבל]

הלכה ב' (כט: - ל:)

חזור לראש הדף
מטלטלין עורות ולא גיזי צמר - לר"י בן פזי בשם ר' יונתן דוקא של בעה"ב,
לרב יהודה ור' יוחנן דוקא שבאוצר ועומדין לימכר

לרב ושמואל כלי ניטל לצורך מוקצה, לרבי סומכין לו ואין כופין עליו

מותר לטלטל מוקצה מחמת איסור (מצודות) משחשב עליו לצורך היתר (לצורך גופו או מקומו)

יחוד מערב שבת להיתר -

לר' ירמיה ובר עולא ור' יוסי בן שאול ור' חלפתא בן שאול וציפוראי - במחשבה,

לר' יוסי וחזקיה ורב ור' זעירא בעי מעשה גמור, לחברייא תיקון ממש,

לרב אבא בר חנה ור' יוחנן ור' יונתן מעשה כל דהו

קצץ חריות לשכיבה - לרב א"צ מעשה, לרב אבא בר חנה צריך קישור עד שיהא תואר כלי

קצצן לאהלין - לרב צריך לקשור כל הקוצים לשכיבה, לרב אבא בר חנה רק עד תואר כלי

ספינת הירדן טמא [מוליכין בה פירות ביבשה לגמרי]

יחוד אבנים לישיבה - לר' זעירא יקרדם מטיט, לחברייא עד שישפשף, לר' יוחנן תואר כלי (מעשה כל שהוא), לציפוראי במחשבה

קדרה בקופה של גיזי צמר - מטלטל הכיסוי, לראב"ע מטה על צדה, לחכמים נוטל ומחזיר (בלא נתקלקל הגומא)

הלכה ג' (ל: - לא.)

חזור לראש הדף
מותר לחזור ולכסות בשבת בנתגלה בשבת, וספק בנתגלה מבעוד יום

אם נתקלקלה הגומא לא יחזיר בשבת כשנטלו מבעוד יום/בשבת (ומבעו"י ספק)

מכירה לכירה שהבלה מרובה מותר, כירה < > הטמנה אסור, מהטמנה להטמנה ספק

מוסיפין על הטמנה המועיל לר' זעירא, אף על המפה לר' חנינא ור' מתניה [מועיל קצת]

מותר להטמין צונן לשעה, ולרבי אף להשהות