גמ' קז. - קיא:
גמ' קז. - קיא:

חזור לראש הדף
החובל ח' שרצים חייב [יש עור - חבורה שאינה חוזרת (רש"י - שוחט, צובע)]

לשמואל ואביי לחכמים דר' יוחנן ב"נ - ד' מהם (האנקה וכו') עורן כבשרן ופטור [כטומאה]

ר"י - בעור דאינו עב (אנקה, כח, חומט) פטור

נטילת נשמה בדג - יבש כסלע אפי' עביד רירי כשנוגע

שאר שקצים פטור, הורגן חייב (ר' ירמי' - כר"א דאפי' כינה, רב יוסף - לכו"ע דפרה ורבה [כאילים])

צד פרעוש - לר"א חייב, לר' יהושע פטור אבל אסור [מח' באין במינו ניצוד]

מלאכה שא"צ לגופה - צד שלא לצורך, מפיס מורסה לליחה, צד נחש שלא ישכנו

עוקר דבר מגידולו - כשותא מהיגי, עובר ממעי אמו, פטריות מדלי, ולא מעציץ שאינו נקוב [לאו רביתיה]

תפילין על עור עוף טהור [דיו עוברת על הנקב], דג ספק אי פסקא זוהמתא,
ולא על בהמה טמאה ונבילתן [בפיך - מין המותר בפיך]

עולת עוף א"צ הפשט נוצה [בכנפיו]

מקום מילה [ערלתו ערלתו מנטיעה - דבר שעושה פרי, וערל זכר - מקום שניכר בין זכרות לנקבות]

שמואל וקרנא קבלו פני רב בבואו מא"י לבבל

רבנן - עושין מי מלח מועטין

ר' יוסי אוסר [מעבד האוכל] (לרב יהודה - ר' יוסי מתיר אפי' מרובין)
אלא נותן שמן לתוך מים או לתוך המלח

מי מלח 2/3 מלח אסור; מח' אי מולחין ביצה, וצנון אסור

רפואה - יין ומלח סדום וקילורין ע"ג העין מותר, תוך עין אסור; רוק תפל אפי' ע"ג עין אסור

יד (רש"י - קודם נטילה) לעין, חוטם, פה, אוזן, חסודה (מקום הקזה), אמה, פי טבעת, גיגית תיקצץ

שריקא טויא (לרש"י - שמן וביצים ע"ג צלי חם),
סינון מים - לרב חסדא וזעירי מותר [נאכל בלאו הכי], לחייא בר אשי אסור

לטרוף ביצים אסור [לרש"י - נראה דבעי לקדרה]

מכה ברגל צומתה ביין חוץ מבני מחוזא דמפנקי [להם הוי רפואה], חלא לכו"ע אסור,
גב הרגל תמיד מותר [מסוכן]

אין רוחצין בים הגדול (רעים), בימה דסדום, במי משרה - בדאישתהי [רפואה]

אוכלין מאכל בריאין לרפואה, מי דקלים לצמאו - אם אינו חולה

רפואות

סירוס אסור [בארצכם לא תעשו - בכם לא תיעשו] אפי' אחר סירוס [נתוק וכרות - נותק אחר כורת] חוץ מזקינה ועקרה ואשה למ"ד שאינה בפו"ר

חושש בשיניו - לא יגמע חומץ ויפלוט, הו"א דרבא - לאחר אכילתו אסור לבלוע (הדר בי' [הואיל ושרי לפני טיבול]) אלא טובל כדרכו

לת"ק לא יסוך בשמן וורד [לרש"י - מוכחא מילתא לרפואה] חוץ מבמקום דשכיח

ור"ש מתיר - כל ישראל בני מלכים [לרש"י - לא מוכחא]

אינו מתכוין - רב כר"י דאסור, שמואל כר"ש דמותר

רש"י קז. - קח:

אין במינו ניצוד - לרש"י לצורך חייב

שורה קילורין ע"ש ונותן על גב עיניו בשבת - לרש"י - היכר בשרייה והרואה סבר רחיצה היא