הלכה א' - ב' (עח: - פ.)
הלכה ג' - ה' (פ. - פא.)
הלכה ו' - ז' (פא. - פא:)
הלכה ח' - ט' (פא:)
הלכה א' - ב' (עח: - פ.)

חזור לראש הדף
מצילין תנ"ך בכל לשון [לכו"ע טעון גניזה אע"פ שאין מטמאין ידים] למבוי שאינו מפולש שלא עירבו,
ואפי' כתובים שאין קורין בהן קודם מנחה [ביטול ביהמ"ד; שלא יתירו שטרי הדיוטות] אלא שונין ודורשין

לבן בתירה אף למפולש [רה"י ב' מחיצות כר"י]

אין קורין בספר שיש ד' טעויות בכל דף, ולמ"ד אין מטמאין ידים ספק אם מצילין לרבנן דר"ש

קושרין ספוג בגמי ע"ג מכה [משמר ולא מרפא]

משסידר רבי המשנה הוי רץ לתלמוד; קע"ה לשונות ציווי כנגד שנות אברהם, קמ"ז מזמורים בתהלים כנגד שנות יעקב, קכ"ג פעמים עונין הללוקה כנגד שנות אהרן

אין כותבין ברכות וקמיעין עם פסוקים [לא יציל], ולא ספר אגדתא ואין קורין בו [דברים שבע"פ]

אין מצילין גליון ס"ת

אין מצילין ספרי מין ומח' בחול אם שורפין אף אזכרותיהן [ק"ו ממגילת סוטה]

מצילין תיק הספר והתפילין עמו [סביב ליראיו ויחלצם; כבגדי חנניה מישאל וכו'] אפי' עם מעות ואפי' אינו מונח בו מע"ש

הלכה ג' - ה' (פ. - פא.)

חזור לראש הדף
מצילין מדליקה ומעכו"ם וכו' רק ג' (ולר' הונדקס ד') סעודות מזון וכלים [כר' נחמיה דמוקצין; לרבנן גזירה שיציל לצורך מחר] -

לת"ק הנשארות לשבת, וביו"כ א' [סכנה לטורח אחר התענית]

לר' יוסי לעולם ג' סעודות או אפי' ק' סעודות בסל א'

לת"ק לחצר מעורבת, לבן בתירה אף לשאינה מעורבת

מצילין לחולה וקטן בבינונית, לרעבתן כדי מזונו

מערבין לחולה וקטן כדי מזונות, לרעבתן בבינונית

מח' אם יכול להציל לאורחים לפני הזמנתם [מח' אי מערימין]

לר"ש מכבין להציל [בכתבי הקודש אין שבות של מלאכה שאצל"ג], לברייתא אף מטמאין מע"ש

לת"ק לובש כל מה שיכול וחוזר, לר' יוסי רק י"ח כלים

בואו והצילו אוכלים\בגדים [דרך להזמין אורחים\להשאיל כלים] - ועושין עמו חשבון מוצ"ש

הלכה ו' - ז' (פא. - פא:)

חזור לראש הדף
גרם כיבוי לר"ש בן ננס מותר (ואפי' מחיצה של מים), לר' יוסי אסור

מותר להתעטף בטלית הדלוק ואם כבתה כבתה לרבנן דר' יוסי

א"צ למחות בגוי שבא לכבות (ויוסי בן סימאי ור' יונה החמירו),
ר' אמי - מותר לומר כל המכבה אינו מפסיד

אבל מפרישין קטן שעושה לצורך אביו

הלכה ח' - ט' (פא:)

חזור לראש הדף
כופין קערה על נר להציל קורה ועל צואת קטן
[כשמואל דמטלטלין כלי לצורך מוקצה (ור' ינאי חולק)]

צידת עקרב - לת"ק מותר, לר"י ספק חטאת

ריב"ז - גליל גליל שנאת תורה

מעשה נכרי לצורכו מותר, לצורך ישראל אסור אבל א"צ לצאת מביתו,
לצורך שניהם מותר (וי"ג אסור)