הלכה א' - ב' (סא: - סב:)
הלכה ג' - ד' (סב: - סג.)
הלכה ה' - ו' (סג. - סד:)
הלכה א' - ב' (סא: - סב:)

חזור לראש הדף
המצניע לזרע ולרפואה - חייב במוציא כל שהוא, ולר"ש בן אלעזר אף כשהוציא אדם אחר [סתם על דעת הראשון] (ות"ק חולק)

לר"י הוצאה לדוגמא בכל שהוא והכנסה כשיעורו [כבר נתפייס הלוקח]

מרה"י לאסקופה לרה"ר פטור

חייב כשהוציא כולו - לחזקיה אגד כלי לא שמיה אגד [אין כלי חולק רשות לעצמו],
לר' יוחנן שמיה אגד

חלקו נח במקום פטור או ברה"י אחרת פטור, מעביר דרך אויר מקום פטור חייב

קופה י"ט על ד"ט שהפכה על צידה אינה רה"י

עקר אבן י"ט על ד"ט מרה"ר ונח ברה"ר - ספק אם נחשב עקירה\הנחה רה"י או רה"ר

עקר ה"ט (מי"ט) והניחו ע"ג תל ה"ט - ספק אם נחשב עקירה\הנחה כרמלית או רה"י

הלכה ג' - ד' (סב: - סג.)

חזור לראש הדף
כלאחר יד פטור [לא כדרך המוציאין]

חייב בשמאלו בחיקו בכתיפו [כמשא אלעזר הכהן]

אין גדולה בפלטין של מלך - משא לאלעזר שהיה מרכל, בגדי כהונה בהוצאת הדשן

מתכוין להוציא לפניו - לאחריו פטור [לא איתעביד מחשבתו לשמירה מעולה] (ועי' להלן) -
חוץ מעל סינר (הלכה למשה מסיני) [דרכו שחוזר לפניו] ולר"י בנושא פתקין של מלך

ספק במה חטא לר"א חייב, לר' להושע פטור [אשר חטא בה - עד שיוודע במה]
לר' ישמעאל שזורי ור"ש מח' בב' שמות (מלאכות\מינים)
ובשם א' (ב' אילנות ממין א') לכו"ע חייב
לת"ק מח' בשם א', ובב' שמות לכו"ע פטור

מתכוין להוציא לפניו והוציא לאחריו הוי כב' שמות, מתכוין לאחריו והוציא לפניו הוי כשם א'

הלכה ה' - ו' (סג. - סד:)

חזור לראש הדף
שנים שעשו פטורין [בעשותה - יחיד]

זה וזה אינו יכול לת"ק חייבין,

לר"ש פטורין - לרבי מ"מ ,לר' אלעזר בר"ש לר"ש חייב אפי' זו"ז יכול

רבי תלמיד דר' יעקב בר קודשי; ר"א בר"ש ארי בן ארי, כקודש לעומת רבי

כלי טפל אפי' לפחות מכשיעור אוכלין שצריך לכליין ופטור

חי נושא את עצמו ופטור אף על המטה

הוציא מת חייב [צריכה לגופה להוציא ריח רע ואיסור הנאה],

כזית מת גוי בלי ריח רע לצורך כלבו לר"ש פטור [מותר בהנאה]

הוציא חצי זית מת או נבילה או פחות מכעדשה מתוך כזית\כעדשה חייב [נתמעטה טומאה]
ולר"ש במת עכו"ם בלי ריח רע פטור [אינם מטמאים]

נוטל בידיו צפרניו של עצמו (אינו מאוס) או שער - לר"א חייב, לחכמים שבות [לא כדרכו]

לר"א חייב הגודלת שער אדם [בונה, אורג, טוי (במועט)], כוחלת [כותב], פוקסת [צובע],

לחכמים שבות

התולש מעציץ נקוב לת"ק חייב, לר"ש פטור שלא כנגד הנקב [לאו כמחובר]

אבל מקבל הכשר [זרע זרוע אשר יזרע - אף זרוע כל שהוא]

עציץ בא"י ונקב בדופן יונק מחו"ל - ספק לר' ירמי', ליצחק בן אוריון מח' ת"ק ור"ש