הלכה א' - ב' (צב. - צב:)
הלכה ג' - ה' (צב:)
הלכה א' - ב' (צב. - צב:)

חזור לראש הדף
"השאילני" כדי יין\ככרות ולא "הלויני" [אתי לכתוב]

הלואה\מכירה בשבת מוןתר כשמניח משכון ועושה חשבון מוצ"ש

לא ימנה אורחיןם מן הכתב

מותר להפיס עם בני ביתו (ולא עם אחר), ואסור מנה גדולה כנגד קטנה [משום קוביא]

גורל לקדשים ביו"ט אבל לא של חול

הלכה ג' - ה' (צב:)

חזור לראש הדף
אין מחשיכין על התחום לדבר אסור (לשכור פועלים)

אא"כ: עיקר מחשבתו לדבר מותר (לשמור פירותיו), אבא שאול - לעסקי כלה ומת

הביא גוי חלילין למת מחוץ לתחום אסור; חפר לישראל קבר אסור עולמית

עושין צרכי המת ולא יזיז אבר, אלא ישמט כר מתחתיו שלא יסריח וקושרין לחיו במקומה

המעצים עיניו עם יציאת הנפש מקרב מיתתו