הלכה א' (נז. - נח:)
הלכה ב' - ד' (נח: - ס:)
הלכה ה' - ז' (ס: - סא:)
הלכה א' (נז. - נח:)

חזור לראש הדף
ע"ז מטמא לר"ע במשא [תזרם כמו דוה; תועבה תועבה מנדה, תעב תתעבנו כנדה]
ולא באבן מסמא [כשרץ], ומח' אם משמשיה במשא או במגע
לרבנן במגע [תועבה תועבה משרץ, שקץ תשקצנו כשרץ],
בכזית [זבחי מתים - כמת] או שלם כל שהוא
ובאהל משיכניס ראשו ורובו [נתיצה נתיצה מבית המנוגע, צא תאמר לו]

לר' חנניה מדרבנן, לר' מנא מדאו'

גנאי לע"ז [שקץ תשקצנו, תעב תתעבנו, צא (צואה) תאמר לו, בית און]

השתחוה\הקדיש לבית - לרב אסרו\מועלין [תלוש וחברו כתלוש] (משא"כ מערה),

לר' יוחנן מותר אא"כ נאסר בעודו אבנים

חקק ואח"כ חיבר הוי ככלי למילוי מי חטאת, משא"כ חיבר ואח"כ חקק,

לרב סיתות אבנים היא גמר מלאכתן וכתלוש הוה

אבני בית ע"ז אסור, ולכו"ע אין שבירתו ביטול במונחין במקומן

אילן שנטע לשם ע"ז הוי אשירה דוקא בהשתחוה לזמורה ואח"כ נטעה

הלכה ב' - ד' (נח: - ס:)

חזור לראש הדף
ספינה אינה מקבלת טומאה [לא הוקש לשק דאינה משמשת ביבשה,
של חרס - דרך אניה בלב ים (כים)]

זורע בערוגה אחת ה' מיני ירק בד' רוחות וא' באמצע בריחוק 11/2 טפח זה מזה [וכגנה זרועיה (2) - מב' רוחות] ומיצר והולך עד הזרע האמצעי (היתר ראש תור); זרעיה (ה' אותיות)]
(מח' אם בד' רוחות וא' באמצע או ד' קרנות ר מחוץ לו' טפחים (בריחוק 11/2 זמ"ז ומערוגה הסמוך)

ולר"י ו' מינים [זרועיה (ו' אותיות)]

פולטת שכ"ז טמאה ג' [כסיני] - לראב"ע ב' ימים ומקצת יום ככולו
לר' ישמעאל ור' יוחנן ג' ימים ומקצת עונה ככולה
לר"ע ה' עונות מעת לעת
לחכמים ג' ימים שלמים (ו' עונות) [היקש לתורת הזב]

נשים טבולי יום קבלו התורה

מרחיצין נימול (ולר"י בר בון אף מחמם חמין) ביום ג' שחל בשבת - למשנתנו ולראב"ע ולהל' כל גופו [בהיותם כואבים - כל אבריהם], לתד"ב רב מקום המילה

שמן חמין וזילוף מים ע"ג מכה ולונטית חמה (ולריב"ל אף עריבה של חמים) ע"ג מעיים מותרים בשבת [לא מיחזי כרפואה]

לשון של זהורית בראש שעיר, בחלונותיהם, בפתח היכל, בסלע;

כשלג ילבינו - כשחטאיו עד 500\930\כבית ראשון\קלין

סיכה שאינה של תענוג מותר בשבת ט' באב ואסור ביו"כ וזרות בתרומה [לא נתתי ממנו למת ומותר לחי - כשתיה] ואינו לוקה (ולר' אבא מרי לוקה)

הלכה ה' - ז' (ס: - סא:)

חזור לראש הדף
המוציא עצים\תבלין (מיני מתיקה מצטרפין) - כדי לבשל\לתבל גרוגרת של ביצה קלה

קליפי וכו'\מי רגלים וכו' - כדי לצבוע\לכבס בגד קטן בפי שבכה, לר"י להעביר כתם

שיעור צביעה פחות מהוצאה לצבוע

הוציא פלפל, עטרן, בשמים, מתכות, הטעון גניזה, ריחו רע, לר"י משמשי עז, חגב חי (לר"י אף טמא [לשחק]) - בכל שהוא

המוציא קופת רוכלים עם מינים הרבה חייב אחת אף לר"א דס"ל הוציא והוציא חייב ב'

חייב על הוצאת ה' זרעוני גינה [זריעת ערוגה], ב' זרע קישואין דילועין פול המצרי וחיטים מדיות

חגב טהור חי - לת"ק כל שהוא [לשחק], לר"י כגרוגרת [אין משחקים באוכלים [א"צ שחיטה]]
וטמא בכל שהוא

מת - כגרוגרת חוץ מצפורת כרמים בכל שהוא [חזי לרפואה, חציה הימינית לפרוש מתשמיש]
וטמא כמלא פי כלב