הלכה א' - ב' (עא. - עב.)
הלכה ג' - ד' (עב. - עב:)
הלכה ה' - ז' (עג. - עד.)
הלכה א' - ב' (עא. - עב.)

חזור לראש הדף
לר"א חייב באורג ג' חוטין [מתקיימת], במוסיף ב' על א' או א' על ב' (ורבנן דקיסרין מסתפקין),
ובודאי במוסיף א' על ג'

לחכמים תמיד ב' חוטין, ובסוף הבגד (ולא בד) אפי' חוט של ערב כל שהוא

כותב אות א' להשלים תיבה או ספר חייב

אות א' בחול\בשבת וא' בשבת הבא או א' בטברי' וא' בציפורי -
לר"א חייב, לר' יהושע פטור [אין שיעור מלאכה]

אריגת נפה וסל חייב משום ב' בתי נירין

המותח ראשי חוט להדק בגד יחד חייב משום תופר

הלכה ג' - ד' (עב. - עב:)

חזור לראש הדף
מקלקל פטור אא"כ על מנת לתקן

קורע על מתו בשבת יצא [כחטאת בשבת, ואינו באה בעבירה דאין גופה עבירה]
ופטור [מלאכה שא"צ לגופה (אלא למצוה) כר"ש]

אסור לברך לפני אכילת מצה גזולה [בוצע ברך נאץ ה'], אלא לאחריה [קנאה וחייב דמים] (ור' יונה חולק), ואינו יוצא ידי חובתו [אלה המצות - אם עשיתן כמצוותן]

שיעור מלבן מנפץ צובע טווה - כרוחב סיט כפול, אורג - ברוחב בגד כסיט

הוצאת צבע - כדי לצבוע בגד קטן

הלכה ה' - ז' (עג. - עד.)

חזור לראש הדף
צידה: ציפור למגדל, צבי - לר"י לבית, לחכמים אף לגינה וחצר מקורה\קטנה וביבר

לרשב"ג ביבר קטן שאפשר לתופסו בלי מצודה

ניצודין ועומדין מערב יו"ט: בהמה בניגרין (מקום יאורי מים), שמואל - דגים בפיתם (חבית גדולה),
רב - דגים בנהר שסכרו

שנים שעשו [בעשותה - יחיד] - לת"ק זה וזה אינו יכול חייבים, לר"ש פטורים

בריא נעל חלש והחולה בכל כחו - החולה חייב

נעל בעד עצמו ובעד הצבי (מח' אם בכיוון לצוד) מותר (י"א א"צ לפתוח)

העלה להציל נפש והעלה דגים\זהובים עמו בכוונה מותר

מותר לשמור צבי שכבר ניצוד ואסור לזונו [טורח לנולד],

לר' ינאי אסור לכפות עליו כלי [לצורך אינו ניטל] (ושמואל חולק),

לר"ש בן אלעזר דמותר להשתמש בצידי בהמה ואילן מותר לכרוך עליו חבל, ולרבנן אסור