הלכה א' - ה' (צב:)
הלכה א' - ה' (צב:)

חזור לראש הדף
החשיך בדרך - נותן כיסו לגוי ובדיעבד לחמור (בלי עקירה והנחה) עד שמגיע למקום משומר

מתירין אגודות שבלים לפני בהמה ולא מפזרים או מרסקין [לא טרחינן באוכל],

ענפים מפזרים [לשויי אוכל], לר"י מרסק חרובין לבהמה דקה

מלעיטין גמל עגל ותרנגול ולא אובסין

נותן מים ע"ג מורסן ולא גובלין

אין נותנין מים ומזונות לפני דבורים וכו' שאין מזונותן עליך [אין עושין תקנה לאינו מן המוכן]

מוכן לאדם מוכן לבהמה, ור"י חולק

הפרת נדר מותר, ושאלה מותר לצורך שבת

מדידה של מצוה מותרת

הדרן עלך מסכת שבת