הלכה א' - ב' (עז. - עח.)
הלכה ג' (עח. - עח:)
הלכה א' - ב' (עז. - עח.)

חזור לראש הדף
קשר של קיימא לעולם - דאורייתא [במשכן קשירת מיתרים [חונין עפ"י הדיבור כלעולם],
הפסק חוט דתופרי יריעות, דאורגי היריעות]

לזמן - דרבנן, לא לקיימא ולשעה (פתח חלוק, סנדל, נוד, דלי בחבל ארוג) מותר

ר"מ - קשר של קיימא שיכול להתיר ביד א' פטור

יריעת המשכן בלי קשרים [אורך היריעה האחת] ולא ב' חוטי ערב תיומים

מותר לקרוע ולהתיר חותל של תמרים [מקלקל לצורך סעודה]

מחזיר רצועת סנדל ולא יקשור שלא ישמטו, מחזירין חוטמו של נעל בב' נקבין רפין

חבל הקושר כיסוי בור - מפקיעין וחותכין ביו"ט, ושל כלים אף בשבת

הלכה ג' (עח. - עח:)

חזור לראש הדף
מקפלים בגדים לבו ביום באדם א' (ולא ע"ג ספסל), ומיו"כ לשבת

לר' שמואל בר נחמן שבת ויו"ט ניתנו לאכילה ושתיה, והתירו תורה [פה מסריח],

לר' חייא בר בא ניתנו לעסוק בתורה [שבת הוא לה']

לברייתא א' או אוכל או תורה, לברייתא ב' חלק לתורה וחלק לאכול

ר' אבהו - שביתה מדיבור [הקב"ה שבת ממאמר; נמנע חסיד מלגדור פרץ ועלתה בו צלף;
מדוחק התירו לשאול שלום; רשב"י השתיק אמו

אסור לתבוע צרכיו אלא כטופס הברכה

מדיחין קערות עד מנחה, וכוסות מותר [אין קבע לשתיה]

מותר להדיח כוסות וקערות במקומות שונים לרבץ הבית

ביו"כ אין תוקעין ביום א' או מבדילין במוצ"ש [איסורו כשבת חוץ מהדחת כבשים ושלקות מן המנחה]

לר' ישמעאל חלבי שבת קריבין ביו"כ, ור"ע חולק