הלכה א' (פו. - פז.)
הלכה ב' - ג' (פז. - פח.)
הלכה ד' (פח. - פט:)
הלכה ה' - ו' (פט: - צ:)
הלכה א' (פו. - פז.)

חזור לראש הדף
ר"א - מביא איזמל בשבת מגולה ובסכנה מכוסה עפ"י עדים

לר"א מכשירי מצוה דוחה שבת - לר' יוחנן רק מילה (פסח) ושתי הלחם [ביכורים ביכורים מעומר]

ר' שמואל בר יצחק - בכל המצות אא"כ אין מלאכה בעיקר המצוה דרק שבות מותר
ובשתי הלחם אף דאו' [ג"ש]

לר"ע הראוי לעשות מע"ש אסור [אכתי לא נדחתה שבת;
שמא יחלה התינוק או ימצא פסול בזבח]

לר' יוחנן כלים ששבתו בחצר/במבוי סתום עם קורה מטלטלין בכל החצר/מבוי בלי שיתוף

לרב בחצר ולא במבוי אלא בשיתוף

לריב"ל ור' סימון ור' ירמיה מותר לעשות מחיצה של בנ"א לטלטל סכין מילה/מפתח ביהמ"ד
(ואולי גרסי' לר' ירמיה רק בלא ידעו)

לר"י בן פזי מותר בתוך נעלו [אין דרך הוצאה],
לר' חיננא בר פפא גם צריך מחיצת בנ"א [שבות דשבות]

לר' אמי, ר' מנא, ר' יצחק בר אלעזר, ר' חונה אסור

מותר לישאל לחכם שני שמא יאסר ולא שמא יתיר

מביאין סכין פסח בשבת בצמרו/קשור בקרניו [לצורך קרבן או הבהמה אינו עבודה בקדשים או בפרה אדומה]

כל תורה שאין לה בית אב (קבלה מרב) אינה תורה

הלכה ב' - ג' (פז. - פח.)

חזור לראש הדף
בדיעבד לועס כמון, נותן יין לעצמו ושמן לעצמו (וספק בנתערב למטה בע"ש אם מותר לטרוף),
כורך על אצבעו סמרטוט (לקשור המילה) להביא מחצר אחרת

פריעה, ציצים המעכבים [המול ימול, חתן דמים למולות]

יטיף דם ברית לנולד מהול (לר"י רק לב"ש, לר"ש בן אלעזר לכו"ע) [המול ימול; ודאי/ספק ערלה כבושה (נ"מ בשבת)], גר מהול לב"ש, משוך ערלתו

ערל ועכו"ם לא ימול [המול ימול, ואתה את בריתי תשמור - כיוצא בך]

כותי לר' יודן לא ימול [מתכוין להר גריזים], לר' יוסי ימול ]א"צ כוונה]

לר"י לא ימול משוך ערלתו [סכנה], ור' יוסי חולק

בשבת מרחיצין כל התינוק (לתד"ב רבי רק המילה) לפני ואחרי המילה וביום ג' למילתו ע"י זילוף ביד [שינוי] ומחמין לו חמין

בשבת לא ימול ספק בן ח' ואנדרוגינוס [ערל זכר - כולו זכר],

לר"י ימול אנדרוגינוס [ערל - אפי' מקצת] אבל פטור מראייה [כל זכורך]

הלכה ד' (פח. - פט:)

חזור לראש הדף
ב' תינוקות למול ומל בשבת בטעות:

ר"מ - של ע"ש פטור [טעה ועשה מצוה], של יום א' לר"א חייב לר' יהושע פטור

ר"ש - של ע"ש לר"א חייב ולר' יהושע פטור [אין קצבה כמה תינוקות ידחו], של יום א' חייב

כשמל של שבת בשחרית - לר' בא ורב חסדא לכו"ע חייב, לר' זעירא לר' ינאי מחלוקת

לר' יהושע: שחט בי"ד שחל בשבת שלמים בן שנה לשם פסח פטור (לרב חסדא בעדיין יש פסח שלא נשחט, ור' ינאי חולק)

לשם קרבן ציבור - לר"ש חייב [יש קצבה כמה ידחו ולא הו"ל לטעות]

לר' יוסי כל לשם מצוה פטור בשבת - אפי' הוצאת סכין, לולב, מצה, וחוזר על ציצין שאינן מעכבין אף משפירש

הלכה ה' - ו' (פט: - צ:)

חזור לראש הדף
ספק יום ח' אינו דוחה שבת

ילדה ואח"כ נתגיירה נימול ליומו

אחזתו חמה ממתינין ל' יום ומליל שמיני והלאה אסור בתרומה [הוי ערלה]

ציצין המעכבין - חופה רוב גובה עטרה, בעל בשר אף כשנתקשה [מראית עין]

מל ולא פרע בשבת ויש זמן כדי לגמור ע"י אחר אינו חייב כרת