גמ' קב: - קה.
גמ' קב: - קה.

חזור לראש הדף
בונה חייב בכל שהוא [במשכן - חפירה להצניע מחטין, פיטפוט כירה קטנה, אבר לסתום נקב בקרש] וכן מכה בפטיש (לרש"י - מפוצץ אבן מסלע)

שורה תחתונה חייב על צידוד אבן, באמצע - בטיט,
העליונה - (לרש"י ת"ק - בטיט, ר' יוסי -) הנחה

מסתת (מרבע אבן) כל שהוא, נקב בלול או יתד במרא - לרב משום בונה, לשמואל מכה בפטיש

לרשב"ג - מכה בקורנס אסדין חייב [רבה ורב יוסף - מאמן ידו,
אביי ורבא - כמרדדי טסי משכן (רש"י - להחליק הקורנוס)]

חורש, יפוי קרקע כל שהוא חייב [במשכן - ראוי לקלח א' של סמנין]
חוץ מבאגם, בארעא דחבריה [לרש"י - לא איכפת ליה]

חיוב תולש עולשין וזרדים - לאדם בכגרוגרת, לבהמה כמלא פי גדי, להיסק כדי לבשל ביצה,
ליפות הקרקע בכ"ש

כותב ב' אותיות חייב לר' יוסי משום רושם (רש"י - לת"ק רושם פטור)

ת"ק דמשנה - רש"י במשנה - חייב במתכוין לכתוב "אא" או "אב"

ת"ק דברייתא, ר"י, ר' יוסי - אף "שמ" משמעון [מאחת - אחת (שלימה)]

ר"י בשם ר"ג - אף "תת" מתתראו

ר"ש - צריך "שמעון" [מאחת = דא"צ פסוק שלם]

לר"ש קודח, גורר (ממחק), עיבוד, צורה - חייב רק בתיקון כולו

ר"י, ר"י בן בתירה - החליף "מ" פתוח וסתום כשר, וברייתא של כתיבה תמה חולק

לוחות - "ם" "ס" בנס, נקרא מבפנים ומבחוץ; בזמן ריב"ל דרשו דרדקי א"ב, א"ת ב"ש,
אח"ס בט"ע גי"ף, א"ל ב"ם ג"ן; שקר שכיח, לא קאי

מסרט על בשרו - לר"א חייב [כבן סטדא], וחכמים פוטרין [שוטה היה]

כתב שאינה מתקיימת, שלא כדרך, ב' דפין שאינן נהגין זה עם זה פטור [מחוסר מעשה דקריבה]

נוטריקון (סימן נקודה עליה) - לר' יהושע ב"ב כתב אות א' חייב, לחכמים פטור

אות א' ליד כתב - לר"א חייב, לחכמים פטור

כתב (או מגיה) אות א' דמשלים ספר - לרבה בב"ה מח', לרב אשי לכו"ע חייב; וכן באורג

כתב ע"ג כתב - רב חסדא - לר"י חייב לחכמים פטור

נתכוין ל"ח" ונמצא "זז" עם תגין חייב

לר"ג אין ידיעה (לרש"י - שהות) מחלקת צירוף ב' חצאי שיעור, וחכמים חולקים