הלכה א' - ב' (סח. - סט.)
הלכה ג' (סט. - ע.)
הלכה ד' - ו' (ע. - עא.)
הלכה א' - ב' (סח. - סט.)

חזור לראש הדף
בונה מסתת קודח ומכה בפטיש בכל שהוא

בונה חייב אף מן הצד, דפין ע"ג קורות, סיפי בית, קודח, מחתך עמודין

א' הניח אבן וא' טיט - לת"ק הראשון פטור חוץ מראש הדימוס, לר' יוסה שניהם חייבים

טיט ואח"כ אבן - השני חייב

מטה ושלחן של פרקים - לרב בונה, לר' זעירא פטור לרבנן דר' יוסה,
לרב המנונא מותר [כרשב"ג דמתיר רפוי (ורב יהודה חולק)

לווחים הקבועים במסמרים הוי חיבור לטומאה ולהזאה,
תקועים חיבור לטומאה ולא להזאה [דרכן לקבוע]

תוקע בשבת חייב משום מכה בפטיש

החזרת קני מנורה חייב [בונה], הארכת קנה צייד פטור [מלמעלה למטה אינו דרך בנין]

המחזיר תריס חייב [בונה], וביו"ט ב"ה מתיר [משום שמחת יו"ט (אוכל נפש) התירו סופו משום תחילתו; בלא החזיר כל צרכו דלר"ש פטור] כשאין פתח אחר (ר' יוסי בר בון)

לרשב"ג מכה בקורנס אסדין חייב [מתקן המלאכה (כמו שובט על האריג)]

חורש (כדי ליטע גרגיר כרישה/חיטה) חייב, תיקון קרקע בכל שהוא

מלקט עצים להסקה - כדי לבשל ביצה, עשבים לבהמה - כמלוא פי גדי

הלכה ג' (סט. - ע.)

חזור לראש הדף
כותב ב' אותיות חייב לר' יוסי משום רושם ואף בשמאלו ואף "אא" "אA" [כקרשי משכן]

לר"י "שמ" משמעון, "תת" מתתנו חייב אבל לא "יצ" מיצחק,

לרבנן "יצ" מיצחק חייב ולא ב' אותיות שוין

קרשי משכן תמיד באותה מקום [והקמת את המשכן כמשפטו]

ממזר ת"ח קודם לכהן גדול ע"ה לפדות לכסות להחיות ולישיבה [יקרה היא מפנינים]

הלכה ד' - ו' (ע. - עא.)

חזור לראש הדף
מסרט על בשרו לר"א חייב [כבן סטדא], לר' יהושע פטור [שוטה היה]

כתב שאינו מתקיים, שלא כדרך, בב' דפין שאינן נהגין זה עם זה פטור

אבל כתב ע"ג ב' שערי עיר בסיד חייב [המהלך מזו לזו רואה שמכוונות]

קורע בצורת אות חייב משא"כ רושם שאינו מתקיים

גט פסול כשכתב בחקיקה סביב האות, מטיף נקודות (ומח' בעירבן), שופך דיו ע"ג מי מילין,
וספק אם חייב בשבת

סיקרא ע"ג דיו או להיפך חייב משום מוחק וכותב

ולחתימת גט לר"ל כשר, ור' יוחנן חולק (אלא ממלאין קרע רחב)

אות א' ליד כתב, אות בב' שיטין, נתכוין ל"ח" ונמצא "זז" פטור

כתב שם ה' שלא לשמו - לת"ק מוחקו, לר"י מעביר קולמוס

כתב אות א' נוטריקון (סימן עליה) לר"י בן בתירא חייב [ממנו למד תיבה שלימה], לחכמים פטור

לר"ג אין ידיעה מחלקת צירוף ב' חצאי שיעור\מלאכה, וחכמים חולקים

ספק אם חצי זית זדון מצטרף לחצי זית שוגג לחטאת לר"ג