גמ' קכב: - קכה.
גמ' קכה: - קכו:
גמ' קכב: - קכה.

חזור לראש הדף
דלת שנתפרקה מכלי אפי' בחול ניטל אגב אביו

למ"ד אין בנין וסתירה בכלים - אבל כן במחובר לקרקע, ואין מחזירין דלת לשידה [שמא יתקע (רש"י - מכה בפטיש, לרש"י קלח: - בנין גמור)]

טלטול מן הצד אסור, לר"א בן תדאי ור"נ להל' מותר

מחט שניטל החור או העוקץ - לרב יוסף עדיין הוי כלי לשבת [חזי להוציא קוץ]

לרבא אינו כלי [כטומאה] חוץ מגולמי מחטין

ליישב אברי ינוקא - לר"נ אסור [כמתקן - מחבר]
לרב ששת מותר משא"כ אפיקטויזין [מתקן גברא דלאו אורחיה]

פשוטי כלי עץ ניטלין

בימי נחמיה רק ג' כלים ניטלין [תדירי בתשמיש]

רב יהודה - מלאכתו לאיסור אסור אפי' לצורך גופו

אביי, רבה - מטלטל מלאכתו להיתר לצורך גופו ומקומו (חוץ מגזירת יו"ט אטו שבת לב"ש)

מלאכתו לאיסור לצורך גופו - חוץ: ממייחד לו מקום (לרש"י - מקצה בידים) או קפיד עלייהו, רבה - או דאפשר בענין אחר

רבא - מלאכתו להיתר מטלטל אפי' מחמה לצל

מלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו אא"כ ליכא תורת כלי (זרק לאשפה מע"ש)

לר' נחמיה - מלאכתו להיתר -

לרבה לצורך גופו לתשמישו (לרש"י - המיוחד לו) וגרף של רעי לסלקו

לרבא לצורך גופו ומקומו ולא מחמה לצל

רבה - מלאכתו להיתר לא יטלטל אם אפשר בלעדו

אין מטלטלין מדוכה: כר' נחמי', מיחד מקום (לרש"י), מחמה לצל, ר' אלעזר - קודם התרת כלים

אין סידור קנים בשלחן בשבת, אין תליית פסח במקלות בשבת [ר' אלעזר - קודם התרת כלים,
רבה - אפשר בלא"ה]

נגר עם גלוסטרא (ראוי לדוך) לר' יהושע גוררין מפתח לפתח ולא טלטול [ר' אלעזר - קודם התרת כלים, ר' ינאי - בלי עירוב ותוך הפתח כלפנים]

לר"ט מטלטל [תוך הפתח כלחוץ]

לב"ש ביו"ט גזרינן הוצאה, וטלטול עץ לצורך מלאכה אחרת אטו שבת

מכבדות של בגדים מלאכתן להיתר, של תמרה מלאכתן לאיסור (רש"י - אשוויי גומות)

שברי כלים - לת"ק (ר"מ) צריך שיעשו מעין שום מלאכה, לר"י מעין מלאכתן [דהוי נולד]
שמואל - מע"ש לכו"ע מותר [הוכנו למלאכה] חוץ מזרקו לאשפה ע"ש

לבנים שניתותרו מבנין מותר [חזי למיזגא] אא"כ אקצינהו

חרס קטנה - שֵם כלי עליו - לשמואל מטלטל בחצר, לר"נ אפי' בכרמלית, לרבא אפי' ברה"ר [דחזי בחצר]

מטלניות שאין בהן ג' על ג' אסור לטלטל

תנור שהוסק מתוכה ולא מתוך בור ודות בהיסק ראשון -

לר"י אסור [טהור [אין מחוסר נתיצה]], לרבנן מותר [טמא [טמאים יהיו לכם - מ"מ]]

גמ' קכה: - קכו:

חזור לראש הדף
רבה א"ר אמי א"ר יוחנן - מניח אבן ע"פ חבית נעשה בסיס אא"כ הדקה

רב יוסף א"ר אסי א"ר יוחנן - נעשה אבן כיסוי ויטלטל, חוץ: מחסרון כיס, אין עליו תורת כלי
[מח' אי מספיק יחוד במעשה כל דהו]

לרשב"ג - מחשבה סגי חוץ ממחובר לקרקע, רב אשי - זמורה צריך לקשור [שמא יקטום],
לר' יוחנן בעי תורת כלי לעצמו (לרש"י - ראוי לתשמיש אחר)

פוקקין בפקק החלון - לר"א דוקא קשור ותלוי (ב' הראשין מדרבנן)

חכמים - לר' ירמיה א"צ תלוי [כר"י], לרב כהנא א"צ אפי' קשור [כרשב"ג דהזמנה מספיק]
[מח' אי מוסיפין על אהל עראי (לרש"י - כאן מיחזי כמוסיף על בנין קבוע)]

נגר לדלת - רש"י - לר"י מדאו' (במקדש) א"צ אפי' קשור [מתוקן מאתמול להכי אינו בנין]
לר"א אסור [בנין] אבל קשור (לרש"י וגם ראשו העליון תלוי) מדאו' מותר [כבר נבנה דעומד לכך]

כיסוי קרקע בעי בית יד

כיסוי כלים א"צ - ר' יוחנן - כשיש תורת כלי עליו (לרש"י ראוי לתשמיש אחר)

כיסוי כלי שחיבר לקרקע - לת"ק צריך [גזרינן אטו כיסוי קרקע], לר' יוסי וראב"י א"צ

רש"י קכה:

לרש"י - איסור אהל בגג ולא בדפנות