הלכה א' - ב' (פב. - פג.)
הלכה ג' - ה' (פג. - פג:)
הלכה ו' - ז' (פג: - פד.)
הלכה א' - ב' (פב. - פג.)

חזור לראש הדף
מותר לטלטל דלת שנתפרקה מכלי אפי' בשבת, ולא דלת הבית [תשמישה בקרקע] אפי' נתפרקה מע"ש

בימי נחמיה אסרו הכל חוץ מתשמישן תדיר (סכין קטנה, מקצוע דבלה, כף לזוהמא,
לר"ט נגר דלת (ור' יהושע חולק)), וחזרו והתירו הכל אא"כ קפיד עלייהו

בזה"ז מטלטלין מדוכה אפי' גדולה ובלי אוכל, נגר עם גלוסטרא אפי' לר' יהושע, שופר, קנים דלחם הפנים, מקלות לתלות קרבן פסח

מותר בהתקין לוח ספינה לכיסוי כלי מע"ש, לר' לא - רק כשיש תואר כלי

כלי כבד שתשמישו במקומו הניטל בד' וה' אנשים אסור, לר' זירא וכו' מותר,
ומח' בשיטת ר"י בן לוי בכלי אורגים

כלי שמלאכתו לאיסור ניטל לצורך גופו לתשמיש היתר, ולא לצורך מקומו [כר' נחמיה]

מלאכתו להיתר ניטל שלא לצורך לחכמים

מגש עץ מקבל טומאה [השמש אוכל עליה ונחשב משמשי אדם]

מותר להוציא קוץ וריר מהעין בשבת, ואסור לגבל הסם ביו"ט [אינו אוכל נפש]

הלכה ג' - ה' (פג. - פג:)

חזור לראש הדף
קנה של זיתים עם פקק מקבל טומאה - לבי ר' ינאי - לבדוק זיתים אם שמן יוצא,
לשמואל - להוציא זיתים

פוקקין חלון בקנה - לת"ק בקשור ותלוי, לרשב"ג די במתוקן במחשבה [כמפתח]
אבל נגר [מיחזי כמוסיף בבנין] צריך קשור ולא תלוי

כלי שמלאכתו להיתר לר' נחמיה (רב יהודה בשם רב להל') ניטל רק לצורך (מח' אי לגופו או אף מקומו), לרבנן אף שלא לצורך (מח' אי לצורך מקומו או מחמה לצל)

לכו"ע כלי ניטל אגב אוכל או בדעתו למלאות, וב"ש אוסר באין דעתו למלאות היום

שברי כלים ניטלין לת"ק בעושין שום מלאכה, לר"י מעין מלאכתן הראשונה

די בזכוכית לגרוד ראש כרכר - בזכוכית דקה; לשיעור הוצאה ולא לטלטול

הלכה ו' - ז' (פג: - פד.)

חזור לראש הדף
ממלאים מים בדלעת עם אבן קשורה בה [כגופה]

לר' חייא בר יוסף אבן בכלכלה אינה בסיס [לא חשיב (משא"כ בדלעת דעשויה להכביד)]

לתד"ב רבי ור' יוחנן רק כשיש בה אוכלין

נוטל תינוק ואבן בידו [תינוק כאוכלין; אבן לשחק כקמיע מומחה]

פקק החלון - לר"א צריך קשור ותלוי, לחכמים א"צ תלוי (וי"א א"צ קשור)

לר"י ולהל' נועלין בנגר הנגרר בארץ הקשור (לר' ינאי ור' אמי בחבל שיכול להעמידו, לר' לעזר אפי' של גמי)

ובנקמט הגמי לא יטלטל אלא מדדהו בראשי אצבעותיו

כיסוי צריך בית אחיזה, לר' יוסי ולהל' רק בכיסוי קרקע ולא בכיסוי כלים