לעברית


b'Ezras Hashem Yisborach
Galei Masechta

Concise Hebrew review of the Gemara's conclusions
(brief review notes, meant for those who have already learned the Daf)
 
  prepared for Kollel Iyun Hadaf by an outstanding Talmid Chacham in Yerushalayim


Maseches Shabbos

Perek 1 Bavli
Yerushalmi
Perek 2 Bavli
Yerushalmi
Perek 3 Bavli
Yerushalmi
Perek 4 Bavli
Yerushalmi
Perek 5 Bavli
Yerushalmi
Perek 6 Bavli
Yerushalmi
Perek 7 Bavli
Yerushalmi
Perek 8 Bavli
Yerushalmi
Perek 9 Bavli
Yerushalmi
Perek 10 Bavli
Yerushalmi
Perek 11 Bavli
Yerushalmi
Perek 12 Bavli
Yerushalmi
Perek 13 Bavli
Yerushalmi
Perek 14 Bavli
Yerushalmi
Perek 15 Bavli
Yerushalmi
Perek 16 Bavli
Yerushalmi
Perek 17 Bavli
Yerushalmi
Perek 18 Bavli
Yerushalmi
Perek 19 Bavli
Yerushalmi
Perek 20 Bavli
Yerushalmi
Perek 21 Bavli
Yerushalmi
Perek 22 Bavli
Yerushalmi
Perek 23 Bavli
Yerushalmi
Perek 24 Bavli
Yerushalmi


MAIN SHABBOS PAGE

OTHER D.A.F. RESOURCES ON MASECHES SHABBOS

Insights
to the Daf
 • 
Background
to the Daf
 • 
Daf Review
Q and A
 • 
Full
Review
 • 
English Charts,
Graphics
 • 
Point by Point
Summary
 • 
Halachah
Outlines
 • 
Multiple Choice
Daily Quiz
 • 
Tosfos
Summaries
 • 
Revach
l'Daf
 • 
Audio Lectures Video Lectures
IYUN & ARCHAEOLOGY
Podcasts
 • 
Navigate the Daf


available from
members' site
 • 
טבלאות
בעברית
 • 
חידונים
 • 
Yerushalmi
to Learn with Bavli
 • 
Hear the Yerushalmi Matchup
 • 
שאלות
מקוראים
 • 
תשובות לקוראים

KIH Logo
D.A.F. Home Page
Sponsorships & Donations  •  Readers' Feedback
Mailing Lists  •  Archives  •  Ask the Kollel
Dafyomi Weblinks  •  Dafyomi Calendar