1)

RESIDENCE IN LISHKAS PALHEDRIN (Yerushalmi Perek 1 Halachah 1 Daf 4b)

[דברים יא כ] בשעריך אית תניי תני פרט לשערי הר הבית והעזרות אית תניי תני לרבות

(a)

"Bish'arecha" - some teach that this excludes gates of Har ha'Bayis and the Azaros, and some teach that it includes them;

מ"ד פרט ר' יהודה מ"ד לרבות רבנן.

1.

The one who says that it excludes is R. Yehudah. The one who says that it includes is Rabanan.

יאות א"ר יהודה מה טעמא דרבנן

(b)

Question: R. Yehudah said properly (it is an exclusion). What is Rabanan's reason?

בשעריך וכי בית דירה הן

(c)

Answer: "Bish'arecha" - are [gates of Har ha'Bayis and the Azaros] a residence?!

התיב ר' יוסי בי ר' בון והתני בשעריך לרבות שערי המדינה וכי בית דירה הן

(d)

Objection (to this answer - R. Yosi bei R. Bun - Beraisa): "Bish'arecha" includes gates of the city. Are they a residence?!

לא שבהן הן נכנסין לבית דירה והכא שבהן היו נכנסין לבית דירה

1.

No, [gates of the city are not a residence, but] through them one enters to a residence. Here [also, gates of Har ha'Bayis and the Azaros], through them one enters to a residence (Lishkas Palhedrin and some other chambers)!

(חולדת המולים) [צ"ל חלונות המלון - הגר"ח קניבסקי שליט"א] חייבת במזוזה חלון שהוא ארבע על ארבע שעבדים יושבים שם ומניפין לרבוניהם חייבין במזוזה לולים אלו על גב אלו חייבין במזוזה הן דו דרס אסקופתה ארעייתא

(e)

Inns on the road (for people who cannot reach their destination) are obligated in Mezuzah. A window that is four by four in which slaves sit and fan their masters is obligated in Mezuzah. Lulim (openings in the ceiling through which one enters the floor above) are obligated in Mezuzah, for all are above the lintel of the bottom one.

ר' יוסה הוה מצטער דלא חמא לולא דר' איליי דהוה עביד מן דעתון דכל רבנן:

(f)

R. Yosi was pained that he did not see the Lul of R. Ilai (to see whether or not it had a Mezuzah), for it was according to all Rabanan. (We explained the Sugya like PNEI MOSHE.)

ללישכת פלהדרין:

(g)

Citation (Mishnah): [He was separated] to Lishkas Palhedrin.

אבא שאול היה קורא אותה לשכת בולווטין

(h)

Aba Sha'ul used to call it the chamber of nobles.

בראשונה היו קורין אותה לשכת בולווטין ועכשיו הן קוראין אותה לשכת פלהדרין פראידתין

(i)

Initially they used to call it the chamber of nobles. Now they call it Lishkas Palhedrin, i.e. appointees of the king (the king was wont to switch them).

מילא עבידה בראשון שהיו משמשין הוא ובנו ובן בנו שימשו בו שמונה עשר כהנים

1.

The reason is, in [Bayis] Rishon they used to serve [as Kohen Gadol] he, his son, and his son's son - there were [only] 18 Kohanim Gedolim [in 410 years. Tosfos Yoma 9a DH v'Lo - there were nine, and nine Seganim. Alternatively, there were 18 from Pinchas, from his time until the end of Bayis Rishon. Either way, on average each served almost 50 years);

אבל בשני על ידי שהיו נוטלין בדמים וי"א שהיו הורגין זה את זה בכשפים שימשו בו שמונים כהנים וי"א שמונים ואחד וי"א שמונים ושנים וי"א שמונים ושלש וי"א שמונים וארבע וי"א שמונים וחמש ומהן שימשו שמעון הצדיק ארבעים שנה

2.

However, in [Bayis] Sheni, since they used to receive [appointment to be Kohen Gadol] through money, and some say that they used to kill each other through witchcraft, 80 Kohanim Gedolim served, and some say 81, and some say 82, and some say 83, and some say 84, and some say 85, and of (the 420 years of Bayis Sheni) Shimon ha'Tzadik served 40 years (so only 380 remain. On average, each served less than five years);

א"ר אחא כתיב [משלי י כז] יראת ה' תוסיף ימים אילו כהנים ששימשו בבית הראשון ושנות רשעים תקצורנה אילו ששימשו בבנין השני

(j)

(R. Acha): It says "Yir'as Hash-m Tosif Yamim" - these are the Kohanim Gedolim who served in Bayis Rishon. "U'Shnos Resha'im Tiktzornah" are those who served in Bayis Sheni.

מעשה באחד ששילח ביד בנו שתי מידות של כסף מליאות כסף ומחוקיהן כסף ובא אחר ושילח ביד בנו שתי מידות של זהב מליאות זהב ומחוקיהן זהב

1.

A case occurred in which one sent his son with [a bribe to make his father Kohen Gadol-] two measures (Kelim) of silver, full of silver, and the Mechokim (rods to remove excess piled above the top of the measure) were of silver, and another came and sent with his son two measures of gold, full of gold, and the Mechokim were of gold;

אמרו כפה הסיח את המנורה

2.

They said, the young donkey knocked over the lamp (the bigger bribe defeated the smaller).

2)

REASONS FOR THE TWO CHURBANOS

מצאנו שלא חרב הבית בראשונה אלא שהיו עובדים כו"ם ומגלים עריות ושופכי דמים וכן בשני

(a)

We find that the first Beis ha'Mikdash was destroyed only because they served idolatry, transgressed Arayos and murdered, and similarly in the second.

ר' יוחנן בר תורתא אמר מצאנו שלא חרבה שילה אלא שהיו מבזים את המועדות ומחללין את הקדשים מצאנו שלא חרב הבית בראשונה אלא שהיו עובדי כו"ם ומגלי עריות ושופכין דמים

(b)

R. Yochanan ben Tursa says, we find that Shilo was destroyed only because they disgraced the festivals and profaned Kodshim. We find that the first Beis ha'Mikdash was destroyed only because they served idolatry, transgressed Arayos and murdered;

אבל בשני מכירין אנו אותם שהיו יגיעין בתורה וזהירין במצות ובמעשרות וכל ווסת טובה היתה בהן

1.

However, the second [Mikdash], we know that they toiled in Torah and were careful in Mitzvos and Ma'aseros, and had every good Midah! (Why was it destroyed?)

אלא שהיו אוהבין את הממון ושונאין אלו לאלו שנאת חנם וקשה היא שנאת חנם שהיא שקולה כנגד ע"א וגילוי עריות ושפיכות דמים

2.

Rather, it is because they loved money, and hated each other Sin'as Chinam, and Sin'as Chinam is severe. It is equated to idolatry, Arayos and murder.

דלמא ר' זעירה ור' יעקב בר אחא ור' אבונה הוון יתבין אמרין ביותר שבראשון נבנה ובשני לא נבנה

(c)

A case occurred, and R. Ze'irah, R. Yakov bar Acha and R. Avunah were sitting and saying [that Sin'as Chinam] is worse [than idolatry, Arayos and murder], for the first [Mikdash was destroyed, and] was built [again], but the second was not built [again].

אמר רבי זעירא הראשונים עשו תשובה והשניים לא עשו תשובה

(d)

(R. Ze'irah): People of the first [Mikdash] repented. People of the second did not repent.

אמר רבי אלעזר הראשונים [דף ה עמוד א] נתגלו עוונם ונתגלה קיצם השניים [צ"ל לא - קרבן העדה] נתגלה עוונם ולא נתגלה קיצם

(e)

(R. Elazar): People of the first, their Aveiros were revealed, and their Ketz (time after which they will be redeemed) was revealed. People of the second, their Aveiros were not revealed, and their Ketz was not revealed.

שאלו את ר' אליעזר דורות האחרונים כשרים מן הראשונים

(f)

Question (to R. Eliezer): Were the latter generations [people of Bayis Sheni] better than the earlier?

אמר להן עידיכם הבחירה יוכיח

(g)

Answer (R. Eliezer): Your witnesses [that the earlier were better] is the Beis ha'Mikdash. (It was returned to the earlier, and not to the latter.)

אבותינו העבירו את התקרה [ישעי' כב ח] ויגל את מסך יהודה אבל אנו פעפענו את הכתלים [תהילים קלז ז] האומרים ערו ערו עד היסוד בה

(h)

Our ancestors removed the ceiling [through their sins] - "va'Ygal Es Masach Yehudah", but we ruined the walls - "Aru Aru Ad ha'Yesod Bah."

אמרו כל דור שאינו נבנה בימיו מעלין עליו כאילו הוא החריבו.

(i)

They said, every generation that [the Mikdash] was not built in its days, it is attributed as if it destroyed it.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF