1)

TOSFOS DH Rabanan Savrei Gazrinan v'R. Yehudah Savar Lo Gazrinan (continued)

תוספות ד"ה רבנן סברי גזרינן ור' יהודה סבר לא גזרינן

וכן לענין מעשר מיחייבא מדרבנן בין בחג בין בשאר ימות השנה

(a)

Explanation (continued): Similarly, regarding Ma'aser, it is obligated mid'Rabanan, both during Sukos and the rest of the year.

ולא תיקשי דילמא אתי לאפרושי מן הפטור כו'

(b)

Implied question: Perhaps one will come to separate from Patur [on Chayav]!

דה"מ אי אמרינן דלא מיחייבא אלא בחג בעידנא דאית בה דירה ניחוש דילמא אתי למיטעי כיון דחזי דלא מיחייבא אלא בההיא שעתא אתו למימר דדירה גמורה היא דאורייתא

(c)

Answer: We are concerned for this only if it is liable only during Sukos, at the time of Dirah. Then, people might err. Since it is obligated only then, they might think that it is proper Dirah mid'Oraisa;

אבל השתא דמחייבא לה אפי' בשאר ימות השנה דליכא דירה בה כלל הכל יודעין דמדרבנן הוא דמחייב לה ולא אתי למיטעי

1.

However, now that we obligate even the rest of the year, when there is no Dirah at all, all know that it is only mid'Rabanan, and they will not err.

2)

TOSFOS DH veha'Tanya Refes Bakar Peturah Min ha'Mezuzah

תוספות ד"ה והתניא רפת בקר פטורה מן המזוזה -

(SUMMARY: Tosfos explains why it is not obligated due to women bathing there.)

תימה לי לימא ההיא איירי כשהנשים רוחצות בו

(a)

Question: We should say that this is when women bathe there!

וי"ל ברפת בקר אין הנשים רוחצות דדוקא בית הבקר דלעיל דהיינו שעשוי לבקר אבל אין מעמידין בה בהמות בקביעות נשים רוחצות בו

(b)

Answer: Women do not bathe in Refes Bakar, only in Beis ha'Bakar mentioned above. It is made for cattle, but cattle are not kept there regularly. There, women bathe;

אבל רפת בקר משמע שעומד בו בקר בקביעות והוא מלוכלך בזבל הבקר אין הנשים רוחצות בו

1.

Refes Bakar connotes a place where cattle are kept regularly. Women do not bathe there.

3)

TOSFOS DH Af Al Pi sheha'Nashim Miskashtos Bahen

תוספות ד"ה אף על פי שהנשים מתקשטות בהן

(SUMMARY: Tosfos explains the Chidush "even though women adorn themselves in them.")

אינו מגיה הברייתא דה"ק מפני שהנשים נאותות ומתקשטות רק בהן ואינם דרים בה דירה גמורה

(a)

Explanation: The Gemara does not change the text of the Beraisa. Rather, it means "since women beautify and adorn themselves only there, but do not properly live there.

והא דקאמר אף על פי שהנשים מתקשטות

(b)

Implied question: Why does it say "even though women adorn themselves"? (It is exempt precisely because they only adorn themselves, and do not properly live there!)

פי' לא מיבעיא אם לא היו אפילו מתקשטות דפטורין אלא אף על פי שמתקשטות.

(c)

Answer: This teaches that it is exempt not only if they do not even adorn themselves [there]. Rather, it is exempt even if they adorn themselves [there].

4)

TOSFOS DH Yachol she'Ani Marbeh Af Beis Sha'ar

תוספות ד"ה יכול שאני מרבה אף בית שער וכו'

(SUMMARY: Tosfos resolves a contradiction in the Chiyuv of a Beis Sha'ar in Mezuzah.)

- משמע דבית שער פטור מן המזוזה

(a)

Inference: A Beis Sha'ar is exempt from Mezuzah.

ותימה דבפרק הקומץ רבה (מנחות דף לג:) תניא בית שער אכסדרה ומרפסת חייבת במזוזה

(b)

Question #1: In Menachos (33b), a Beraisa obligates a Beis Sha'ar, Achsadra (a house without four walls) and porch.

וכן משמע בפ"ק דסוכה (דף ח:) דבית שער חייב במזוזה גבי שתי סוכות של יוצרים זו לפנים מזו דפריך ותיהוי חיצונה בית שער ותתחייב במזוזה

(c)

Question #2: Also Sukah (8b) connotes that it is obligated. Regarding two Sukos of potters, one inside the other, we asked that the outer one should be considered a Beis Sha'ar, and be obligated in Mezuzah!

וי"ל דהכא מדאורייתא קאמר והתם מדרבנן

(d)

Answer #1: Here we teach that mid'Oraisa it is exempt. There we say that mid'Rabanan it is obligated.

א"נ נ"ל דהכא מיירי בבית שער של אכסדרה ובית שער של מרפסת והא דקתני בית שער אכסדרה פירוש של אכסדרה

(e)

Answer #2: Here we discuss a Beis Sha'ar of an Achsadra or porch. It was taught "Beis Sha'ar of an Achsadra..." (without a comma in between).

והאלפסי תירץ התם בפתוחין לבית.

(f)

Answer #3 (Rif): There, we discuss when it [the Beis Sha'ar] is open to the house.

5)

TOSFOS DH veha'Tanya Echad Sha'arei Batim v'Refes v'Chulei

תוספות ד"ה והתניא אחד שערי בתים ורפת כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we couldn't answer that it is obligated because women adorn themselves there)

לא הוה מצי לשנויי במתקשטות

(a)

Implied question: Why couldn't we answer that women adorn themselves there?

חדא דברפת אינן מתקשטות כיון דמלוכלך הוא ובהמה עומדת בו בקביעות כדפי' לעיל

(b)

Answer #1: It is filthy, and animals are regularly there, like I explained above;

אי נמי כיון דקתני לה בהדי הנך דאפי' סתמא חייבת א"כ רפת בקר נמי בסתמא איירי.

(c)

Answer #2: Since they were taught with these others, which even Stam are obligated, we discuss also a Stam cattle pen.

11b----------------------------------------11b

6)

TOSFOS DH ha'Kol Modim b'Gavohah

תוספות ד"ה הכל מודים בגבוהה כו'

(SUMMARY: Tosfos asks a question from Shabbos, and answers it.)

- תימה דאמר בפ"ק דשבת (דף ז:) זרק למעלה מעשרה והלכה ונחה בחור כל שהוא באנו למחלוקת ר"מ ורבנן

(a)

Question: In Shabbos (7b), we say that if one threw [in Reshus ha'Rabim] above 10 [Tefachim], and it landed in a hole of any size, R. Meir and Rabanan argue about this!

אומר ר"י דהתם מיירי בחור שהוא ד' על ד' מבפנים לצד רה"י ולצד רה"ר כלה עד כל שהוא

(b)

Answer (Ri): There we discuss a hole four by four [Tefachim] on the side of Reshus ha'Yachid, and on the side of Reshus ha'Rabim, it constricts to Kol she'Hu.

דאי הוי כל שהוא מכל צד בהא לא הוה אמר ר"מ חוקקים להשלים

1.

If it were Kol she'Hu on every side, R. Meir would not say Chokekim Lehashlim (if there is a small hole in something thick, we consider it as if the entire thickness was carved out).

כדאמר הכא הכל מודים באין ברגליה ג' או אינה גבוהה י' ולא כלום

(c)

Support: We say here that if the legs are less than three, or it is not 10 tall, this is nothing (all exempt).

והקשה רבינו שמשון אהא דקאמר התם הזורק ד' אמות בכותל למטה מי' כזורק בארץ למעלה מי' כזורק באויר

(d)

Question (R. Shimshon): We say there that if one threw four Amos at a wall, below 10, he is [liable,] like one who threw on the ground. Above 10, he is [exempt,] like one who threw in the air.

ופריך למטה מי' כזורק בארץ והא לא נח

(e)

Citation (7b) Question: Why is throwing below 10 [liable] like throwing on the ground? It did not rest!

וא"ר יוחנן בדבלה שמינה

(f)

Citation (cont.) Answer (R. Yochanan): This refers to a fat date. (It stuck to the wall.)

והדר פריך ואי ס"ד חורי רה"ר כרה"ר דמו לוקמא בחור

(g)

Citation (cont.) Question: If holes of Reshus ha'Rabim are like Reshus ha'Rabim, he should establish the case to be that it landed in a hole!

ומשני בכותל דלית בה חור

(h)

Citation (cont.) Answer: The case is, there is no hole in the wall.

ממאי מדקתני למעלה מי' כזורק באויר וכ"ת דאית ביה חור אמאי כזורק באויר

(i)

Citation (cont.) Source: It says that above 10, he is [exempt,] like one who threw in the air. If there is a hole, why is he like one who threw in the air?

וכי תימא דלית ביה ד' על ד'

(j)

Citation (cont.) Suggestion: [He is exempt] because there is not four by four.

והאמר רב יהודה כו' עד באנו למחלוקת ר"מ ורבנן דר"מ סבר חוקקין להשלים

(k)

Citation (cont.) Rejection: Rav Yehudah said... R. Meir and Rabanan argue about this. R. Meir holds that Chokekim Lehashlim.

והשתא מאי פריך לוקמא בדאית ביה חור וכגון שאין בו ד' על ד' אפילו מבפנים

(l)

Question #1 (R. Shimshon): What was the question? He should establish the case when there is a hole that is less than four by four even inside!

ותירץ סתם חורים שבכתלים הם רחבים ד' מבפנים כדי להשתמש בהם ומתקצרים לצד רה"ר כדי שלא יקחו משם חפצים שבתוכו

(m)

Answer (R. Shimshon): Stam holes in walls are four wide on the inside, in order to use them. They narrow towards Reshus ha'Rabim, so people will not take from there things that are inside.

ולא נהירא לי האי שינויא דמי לא משכחת לה טובא חורין שצרים מבית ומחוץ

(n)

Rejection (Tosfos): Surely we can find holes that are narrow inside and outside!

ובלא"ה קשיא לן התם לוקמא בכותל דקה שאינה רחבה ואין בו לחוק ד' על ד'

(o)

Question #2 (Tosfos): Even without this is, it is difficult. Why didn't we say that the wall is thin, and there is no room to carve out four by four??

ועוד הקשה שם רש"י מאי פריך לוקמא כרבנן דלית להו חוקקין להשלים

(p)

Question #3 (Rashi there): What was the Gemara's question? We should establish the case like Rabanan, who hold that Ein Chokekim Lehashlim!

ותירץ דסתם מתני' היא בפרק הזורק (שם דף ק.) וסתם מתני' ר"מ היא

(q)

Answer #1 (Rashi): It is a Stam Mishnah in Shabbos (100a). A Stam Mishnah is R. Meir.

ולי נראה לתרץ כולהו קשייתא דשפיר פריך הש"ס

(r)

Answer #2 (Tosfos): I answer all the questions. The Gemara asked a proper question;

דעל כרחך אי איירי דנח בחור איירי בחור שיש בה ד' מבפנים ובכותל עב שיש לו לחוק ולהשלים ואתיא כר"מ דאמר חוקקין להשלים

1.

You must say that if it rested in a hole, we must say that the hole is four inside, and the wall is thick, with room to carve and complete the Shi'ur. It is like R. Meir, who says Chokekim Lehashlim.

דדומיא דהכי דהזורק למטה מי' כזורק בארץ

(s)

Support: This is like the case of throwing below 10, which is like throwing on the ground.

מיירי נמי שנח בחור ד' וחייב משום דאית ביה ד' מבפנים וכר' מאיר דחוקקין להשלים הרי נח ד' על ד'

1.

Also there it landed in a hole four [wide], and he is liable because there is four inside, like R. Meir, who says Chokekim Lehashlim, so it is as if it landed in a place four by four.

דאי לא תימא הכי כיון דלית ביה ארבעה על ארבעה אמאי חייב הא לא נח ברשות הרבים אלא במקום פטור.

2.

If you would not say so, since there is four by four, why is he liable? It did not rest in Reshus ha'Rabim, rather, in Mekom Petur!

7)

TOSFOS DH R. Meir Savar Chokekin Lehashlim

תוספות ד"ה רבי מאיר סבר חוקקין להשלים

(SUMMARY: Tosfos explains that the Gemara in Shabbos is even like R. Meir.)

הא דאמר בפ"ק דשבת (דף ז.) בית שאין תוכו י' אין מטלטלין בתוכו כו'

(a)

Implied question: In Shabbos (7a), we say that if there is not [a height of] 10 [Tefachim] inside a house, one may not carry inside it. (Is this unlike R. Meir?)

אתיא ככולי עלמא וכיון דאין גבוה י' בשום דוכתא לא אמרינן חוקקין להשלים

(b)

Answer: All agree to this. Since it is not 10 tall anywhere, we do not say Chokekim Lehashlim.

8)

TOSFOS DH she'Ein Bo Beis Dirah R. Meir Mechayev v'Chachamim Potrin

תוספות ד"ה שאין בו בית דירה ר"מ מחייב וחכמים פוטרין

(SUMMARY: Tosfos exempts a Beis ha'Keneses or Beis Midrash from a Mezuzah.)

משמע מכאן דבית הכנסת ובית המדרש שאין בו בית דירה דלא בעי מזוזה דמסתמא הילכתא כרבנן

(a)

Inference: A Beis ha'Keneses or Beis Midrash, in which there is not Dirah, does not require a Mezuzah. Presumably, the Halachah follows Chachamim.

והא דאמר פרק הקומץ רבה (מנחות דף לג.) והא ההוא פיתחא דהוה עייל ביה רב הונא לבי מדרשא והוה ליה מזוזה

(b)

Question: In Menachos (33a), there was a Mezuzah on the opening through which Rav Huna used to enter the Beis Midrash!

וליכא למימר דהתם מיירי בדאית ביה בית דירה

1.

Suggestion: This is because there was a Dirah there [in the Beis Midrash].

דא"כ מאי פריך מינה התם לפתחא דהוה עייל ביה רבי לבי מדרשא לא הוה ליה מזוזה

2.

Rejection: If so, why did we ask there from the opening through which Rebbi used to enter the Beis Midrash, which had no Mezuzah?

לישני דההיא דרבי לא הוה ביה בית דירה ודרב הונא באית ביה בית דירה

3.

We should answer that there was a Dirah in Rav Huna's [Beis Midrash], but not in Rebbi's!

י"ל דהתם מיירי בפתח הבית שהיה נכנס ויוצא בו לבית המדרש

(c)

Answer: There we discuss the opening of the house through which Rav Huna used to enter and leave to go to the Beis Midrash.

ובפ' (הרואה) במסכת ברכות (דף מז.) משמע נמי דהלכתא כמאן דפטר

(d)

Observation: Berachos (47a) connotes that the Halachah follows the opinion that exempts.

גבי אביי ורבין (גירסא בגליון) דהוו אזלי באורחא וכי מטו לבי כנישתא א"ל (רבין) לאביי ליעול מר א"ל עד האידנא לאו מר אנא

1.

Citation: Abaye and Ravin were on the road. When they came to the entrance to the Beis ha'Keneses, [Ravin] said to Abaye "the master may enter." Abaye said "until now, you did not treat (show honor to) me like a master!

א"ל הכי א"ר יוחנן אין מכבדין בדרכים וכו' עד אין מכבדין אלא בפתח שיש בו מזוזה

2.

Citation (cont.): R. Yochanan said that we do not show honor on the road. We honor only at an opening with a Mezuzah.

יש בו מזוזה ס"ד אלא בפתח הראוי למזוזה

3.

Citation (cont.) Objection: Surely it does not depend on whether or not it has a Mezuzah! [If so, we do not honor at the entrance to a Beis ha'Keneses or Beis Midrash!] Rather, he said an opening appropriate for a Mezuzah.

משמע דפתח בית הכנסת פטור

4.

Inference: The opening of a Beis ha'Keneses is exempt [from a Mezuzah, but it is appropriate for one].

מיהו בירושלמי פ"ג דמגילה משמע דבי מדרשא דר' חנינא ממש הוה ליה מזוזה גבי מזוזה שניתנה בשליש העליון

(e)

Question: However, the Yerushalmi connotes that the Beis Midrash of R. Chanina had a Mezuzah, regarding putting a Mezuzah it in the top third [of the opening];

הגע עצמך שהיה השער גבוה

1.

Citation - Question: Will you say so (it is in the top third) even if the opening is very tall?!

א"ל נותנה כנגד כתיפותיו בי מדרשא דר' חנינא עביד כן

2.

Citation (cont.) Answer: He puts it at shoulder height. This was done in the Beis Midrash of R. Chanina.

וי"ל דבי מדרשא דר' ודרב הונא ודר' חנינא שלהם היו ולא של רבים אלא של עצמם.

(f)

Answer: The Batei Medrash of Rebbi, Rav Huna and R. Chanina were private. They were not public.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF