סוכה דף נו. א

אם הוזקק [1] לברך גם לברכת לישב בסוכה וגם לברכת שהחיינו יחד איזה יקדים?

מברך ראשון מברך שני
לרב לישב בסוכה - דהיא חובת היום שהחיינו
לרבה בר בר חנה שהחיינו - תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם לישב בסוכה

איזה ברכה מקדים, ברכת הגפן או ברכת קדושת היום, ומדוע?

מה מקדים? טעם א' טעם ב'
לב"ש [2] קידוש היום היום גורם ליין שיבוא היום התקדש כבר קודם
לב"ה [3] הגפן היין גורם לקדושה שתאמר תדיר ואינו תדיר - תדיר קודם
-------------------------------------------------

[1] פירש"י שסוגיתנו מיירי בכה"ג שהיתה סוכתו עשויה ועומדת, שבכה"ג מבואר לעיל (דף מו.) שמברך את שתי הברכות כשנכנס לישב, דאם לא היתה עשויה ועומדת - הרי שכבר בירך שהחיינו בשעת עשיית הסוכה.

[2] רבה בר בר חנה מבאר שהוא אומר את דבריו גם כבית שמאי, ודוקא כאן אמרינן שחיובא דיומא עדיפא - משום שהיום גורם ליין שיבוא, אולם גבי סוכה גם אם היה פטור מהסוכה כגון שהוא מהולכי דרכים - צריך לומר זמן.

[3] ומבאר רב שהוא אומר את דבריו גם כבית הלל, ודוקא כאן אמרינן "תדיר ושאינו תדיר" וכו', משום שבלא יין אי אפשר לומר את קדושת היום - ולכן היין קודם, אולם גבי סוכה אין ברכת לישב בסוכה תלויה בברכת הזמן, הא גם בלא ברכת הזמן יש לברך על הסוכה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף