סוכה דף נה. א

כיצד מזכירים בתפלת המוספין בחו"ל שעושים ספיקא דיומא, את פרשיות קרבנות החג?

בחג הראשון ביו"ט שני
של גליות
בא' דחוה"מ
(שלישי דחג)
בב' דחוה"מ
(רביעי דחג)
בה' דחוה"מ
(שביעי דחג)
לאביי פרשת יום א' פרשת יום א' פרשת יום ג' [1] פרשת יום ד' פרשת יום ז'
לרבא פרשת יום א' פרשת יום א' פרשת יום ב' פרשת יום ג' פרשת יום ו' [2]
לאמימר פרשת יום א' פרשת יום א' פרשת יום ב'
ופרשת יום ג'
פרשת יום ג'
ופרשת יום ד'
פרשת יום ו'
ופרשת יום ז'

סוכה דף נה: א

מי הם המשמרות המפייסות על פר של שמיני עצרת?

כ"ב המשמרות הראשונות -
ששלשו בפרים
ב' משמרות אחרונות -
שלא שלשו בפרים
לרבי כולם מפייסות
לחכמים אינם מפייסות מפייסות בינהן

סוכה דף נה: א

כיצד מקריבים המשמרות דלהלן את קרבנות החג?

יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' יום ז'
א. לִיהוֹיָרִיב פר פר כבש א' שעיר פר כבש א' שעיר
ב. לִידַעְיָה פר איל פר ב' כבשים פר כבש א' כבש א'
ג. לְחָרִם פר איל פר ב' כבשים פר כבש א' כבש א'
ד. לִשְׂעֹרִים פר שעיר פר ב' כבשים פר כבש א' כבש א'
ה. לְמַלְכִּיָּה פר ב' כבשים פר כבש א' פר כבש א' כבש א'
ו. לְמִיָּמִן פר ב' כבשים פר כבש א' פר כבש א' כבש א'
ז. לְהַקּוֹץ פר ב' כבשים פר כבש א' פר כבש א' כבש א'
ח. לַאֲבִיָּה פר ב' כבשים פר כבש א' איל פר כבש א'
ט. לְיֵשׁוּעַ פר ב' כבשים פר כבש א' איל פר כבש א'
י. לִשְׁכַנְיָהוּ פר כבש א' פר כבש א' שעיר פר כבש א'
יא. לְאֶלְיָשִׁיב פר כבש א' פר כבש א' ב' כבשים פר כבש א'
יב. לְיָקִים פר כבש א' פר כבש א' ב' כבשים פר כבש א'
יג. לְחֻפָּה פר כבש א' איל פר כבש א' פר כבש א'
יד. לְיֶשֶׁבְאָב איל פר איל פר כבש א' פר כבש א'
טו. לְבִלְגָּה איל פר שעיר פר כבש א' פר כבש א'
טז. לְאִמֵּר שעיר פר ב' כבשים פר כבש א' איל פר
יז. לְחֵזִיר ב' כבשים פר ב' כבשים פר כבש א' איל פר
יח. לְהַפִּצֵּץ ב' כבשים פר ב' כבשים פר כבש א' שעיר פר
יט. לִפְתַחְיָה ב' כבשים פר ב' כבשים פר כבש א' ב' כבשים פר
כ. לִיחֶזְקֵאל ב' כבשים פר כבש א' פר כבש א' כבש א' פר
כא. לְיָכִין ב' כבשים פר כבש א' פר כבש א' כבש א' פר
כב. לְגָמוּל ב' כבשים פר כבש א' פר כבש א' כבש א' פר
כג. לִדְלָיָהוּ כבש א' פר כבש א' איל פר כבש א' איל
כד. לְמַעַזְיָהוּ כבש א' פר כבש א' איל פר כבש א' איל
-------------------------------------------------

[1] ומדלג על יום השני, משום שלא יכל לאומרו אתמול ביו"ט שני של גליות דכיון שעושים לו מחמת ספק יום ראשון ואם נאמר בו יום השני הרי שעשינו אותו חול. וביום השלישי ס"ל לאביי שצריך לומר את אותו היום כדי שביום האחרון שהוא יום ערבה יאמר יום השביעי.

[2] ס"ל שיום האחרון נדחה כמו שמצינו גבי המזמורים שאם חלה שבת באמצע "ימוטו ידחה" - כי הוא המזמור האחרון.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף