סוכה דף כט. א

היה ישן בסוכה וירדו גשמים וירד לביתו לישון, ופסקו, האם מטריחים אותו לחזור לסוכה?

לא ניעור משנתו ניעור משנתו
לא האיר היום - לא עלה עמוד השחר אין מטריחים אין מטריחים
כשהאיר היום - עלה עמוד השחר אין מטריחים מטריחים

איזה פרטים נזכרו בסוגיא שיש בהם ארבעה טעמים?

חמה לוקה מאורות לוקים נכסי בעלי בתים נמסרים למלכות נכסי בעלי בתים הולכים לאבדון
א. על אב"ד שמת
ולא נספד כראוי
על כותבי פלסתר - עלילות שקר על שמשהים
שטרות פרועים
על שכובשים
שכר שכיר
ב. על נערה מאורסה שצעקה בעיר על מעידי
עדות שקר
על שמלוים
בריבית
על שעושקים
שכר שכיר [1]
ג. על
משכב זכור
על מגדלי
בהמה דקה בא"י
על שהיה
סיפק בידם למחות [2]
שפורקים את עולם
על חבריהם [3]
ד. על ב' אחים
שנשפך דמם יחד
על קוצצי אילנות טובות על שפסקו צדקה ברבים ולא נתנו על שמתגאים ומשתררים על אחיהם
-------------------------------------------------

[1] "כובש" הוא שיש לו לתת ומדחה את השכיר בלך ושוב, ואילו "עושק" הוא זה שגוזל את שכר השכיר לגמרי.

[2] שמחמת עושרם היו שומעים להם אם היו מוחים, והם נמנעו ולא מחו.

[3] פי', שכשיש עליהם איזה עול של איזה דבר, הם פורקים אותו מעל צוארם ונותנים אותו על צוארי חבריהם.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף