סוכה דף כח. א

מה לומדים מהא דכתיב "האזרח" בה' [1]?

אֶזְרָח הָ-אֶזְרָח [2]
גבי סוכה לרבות בין נשים ובין גברים להו"א: מיומן שבאזרחים להוציא נשים
למסקנא: לרבות גרים
גבי יוה"כ לרבות גברי לעינוי להו"א: לרבות את הנשים האזרחיות בעינוי
למסקנא: לרבות נשים לתוספת עינוי [3]
-------------------------------------------------

[1] גבי סוכה כתיב (ויקרא כג:מב) "בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל יישבו בסוכות". וגבי יוה"כ כתיב (ויקרא טז:כט) "וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם".

[2] ומקשה הגמ' סתירה בין הדרשות, ומתרצת, דאה"נ אחד מהלימודים הוא לימוד גמור ואחד הוא הלכה למשה מסיני ואסמכוה רבנן אקרא. והסיקו אביי ורבא שהלכה היא בדין סוכה, ודרשי ה' ד"האזרח" למילתא אחריתי וכדלקמן.

[3] מסיקה הגמ' שגבי יוה"כ לא צריך קרא לרבות נשים, דהרי הושוו אשה ואיש לכל עונשים שבתורה, דהיינו לכל מצות לא תעשה ועונשים שבתורה איש ואשה שוים, אפי' שנאמר בפרשה לשון זכר זה כולל גם את האשה. ולכן על כרחך שהריבוי דה' בא ללמד שמה שחייבים בתוספת עינוי מה"ת זה כולל גם את הנשים, דאף שאין בדין תוספת יוה"כ עונש ואזהרה אלא רק מצות עשה, בכל אופן נשים חייבות בו.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף