סוכה דף ל. א

לולב הגזול פסול, באיזה ימים מיירי, ומדוע?

באיזה ימים מיירי? ומדוע?
לר' יוחנן משום רשב"י כל שבעה ומשום מצוה הבאה בעבירה [1]
לר' יצחק בר נחמני משום שמואל ביום הראשון דכתיב "לכם" - משלכם [2]

סוכה דף ל: א

האם קנינים דלהלן מועילים מה"ת או מדרבנן בלא יאוש? [תוד"ה וליקניוה].

שאינו חוזר לברייתו החוזר לברייתו
שינוי מעשה קונה מה"ת קונה מדרבנן - תקנת השבים
שינוי השם קונה מה"ת אינו קונה כלל - מלבד במריש
-------------------------------------------------

[1] וטעם זה שייך גם אחר יאוש בעלים. אולם כתבו התוס' (בד"ה הא), שאם נעשה יאוש ושינוי רשות או שינוי השם קודם שבא לצאת ידי חובה קנה, ויצא ידי חובה. אלא שלענין ברכה הסיקו שכיון שיש הזכרת שם שמים ואינו מברך אלא מנאץ, ולכן אסור לברך.

[2] אבל בשאר ימים לא נאמר "לכם" ומתוך שיוצא בשאול יוצא גם בגזול. וכיון שכל הפסול הוא מחמת "לכם", אם נתייאש הנגזל - דלמ"ד יאוש קני קנה הגזלן, הרי שיוצא בו אפי' ביום הראשון.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף