1)

FOR WHAT KIND OF WRITING IS ONE LIABLE? (Yerushalmi Halachah 4 Daf 70a)

מתני' הכותב שתי אותיות בהעלם אחד חייב כתב בדיו בסם בסיקרא בקומות וקנקנתום ובכל דבר שהוא רושם

(a)

(Mishnah): One who writes two letters in one Helam, using [black] ink, Sam, Sikra (kinds of red dye), sap, vitriol or anything that marks [is liable]

על שני כותלי הבית ועל שני דפי פינקס והן נהגין זה עם זה חייב

1.

If he wrote on two walls that meet in a corner, or on two tablets that can be read together, he is liable;

הכותב על בשרו חייב

2.

One who writes on his skin is liable.

והמסרט על בשרו ר' אליעזר מחייב חטאת

(b)

R. Eliezer says, if he scratched on his skin he is Chayav Chatas;

ור' יהושע פוטר:

(c)

Chachamim exempt.

גמ' כתב בדיו על עלי ירקות במשקין ובמי פירות על הלוח פטור. עד שיכתוב דבר של קיימא על דבר של קיימא

(d)

(Gemara): If he wrote with ink on vegetable leaves, or with fruit juice on a tablet, he is exempt, until he writes with something that lasts on something that lasts.

ר' יעקב בר אחא ר' יסא בשם רבי אליעזר כתב אות אחת בטיבריא ואות אחת בציפרין חייב.

(e)

(R. Yakov bar Acha citing R. Yosah citing R. Elazar): If one wrote one letter in Tiverya, and one in Tzipori, he is liable.

והא תנינן אם אינן נהגין זה עם זה פטור.

(f)

Question (the coming Mishnah): If they cannot be read together, he is exempt.

א"ר בא בר ממל (בסררה) [צ"ל בשרדה - פני מאיר]

(g)

(R. Ba bar Mamal): [Sam and Sikra in our Mishnah are] Sardah (a red dye, like Ibn Ezra explained b'Sered (Yechezkel 44:13) - PNEI MEIR.)

עדים שאינן יודעים לחתום. רשב"ל אמר רושם לפניהן בדיו והן חותמין בסיקרא בסיקרא והן חותמין בדיו.

(h)

(Reish Lakish): If witnesses do not know how to sign their names [on a Get], we mark their names in [black] ink, and they write over this in red dye, or [we write in] red dye, and they write over this in ink.

א"ל רבי יוחנן מפני שאנו עסוקין בהלכות שבת אנו מתירין אשת איש.

(i)

Objection (R. Yochanan): Because we engage in laws of Shabbos [and posit that one is liable for writing in red dye over ink, or vice-versa, will we assert that this is called writing,] and permit a married woman?!

אלא מביא נייר חלק ומקרע לפניהן והן חותמין.

1.

Rather, we bring a blank paper, and tear [out letters to make a stencil of their names] before them, [and put the paper over the Get, and they sign [through putting ink in the holes in the stencil).

ולא כתב ידו של ראשון הוא

(j)

Question: Is this not the handwriting of the first (the one who made the stencil? How is this a valid signature of the witnesses?!)

מרחיב לפניהן את הקרע.

(k)

Answer: The first one widens the tears. (The witnesses do not fill them in. They merely write thin letters within the tears, so we can recognize their writing style. We explained this like TOSFOS Gitin 9b.)

ר' מנא בעי ולמה לינן אמרין רושם לפניהן במים.

(l)

Question (R. Mana): Why don't we say to mark [their names] in front of them in water [and they will overwrite it with ink]?

אם בא וערער עררו (בטל) [צ"ל קיים - הגר"ח קניבסקי שליט"א]

(m)

Answer: [If we would do so, and the husband] comes and protests (says that the witnesses' signatures are invalid, for it is writing over writing, people will think that) his protest is a protest (PNEI MEIR).

הקורע על העור כתבנית כתב חייב. הרושם על העור כתבנית כתב פטור.

(n)

One who tears on hide (PNEI MOSHE) like the form of writing, he is liable. One who marks on hide like the form of writing, he is exempt.

אמר להן רבי אליעזר והלא בן סטדא [דף ע עמוד ב] לא הביא כשפים ממצרים אלא בכך.

(o)

(In our Mishnah, R. Eliezer obligates one who scratched on his skin, and Chachamim exempt.) R. Eliezer said to them "Ben Stada brought witchcraft from Mitzrayim only in this way!" (This shows that it is normal!)

אמרו לו מפני שוטה אחד אנו מאבדין כמה פיקחין.

1.

Rabanan: Due to one lunatic, will we eradicate (execute) many intelligent people [who do so]?!

(כתב לא חוקק. וכתב לא המטיף. כתב) [נראה שצ"ל וכתב לא חוקק. וכתב לא המטיף. וכתב] לא השופך.

(p)

[He will] write [a Get], and not carve out. [He will] write, and not drip [dots of ink or lead to form letters]. [He will] write, and not pour.

וכתב לא חוקק. אית תניי תני אפי' חוקק.

(q)

[He will] write, and not carve - some teach that he may even carve out.

אמר רב חסדא מאן דאמר לא חוקק בבולט מקום הכתב כגון הדין דינרא. מ"ד אפי' חוקק כגון ההן פינקסה.

(r)

(Rav Chisda): The one who says that he may not carve [discusses when] the place of the letters sticks out, like coins. (He carves out and leaves the shapes of the letters.) The one who says that he may even carve [discusses] like these tablets (into which one etches letters).

וכתב לא המטיף. ר' יודן בי רבי שלום ורבי מתניה. חד אמר בשלא עירב נקודות. וחורנה אמר אפי' עירב נקודות.

(s)

[He will] write, and not drip. R. Yudan bei R. Shalom and R. Matanyah - one of them said that this is when he did not connect the drops [via a quill, but if he connected them, it is valid]. One of them said that this is even when he connected the drops.

וכתב לא השופך. א"ר חייא בר בא אילין בני מדינחא ערומין סגין. כד חד מינהון בעי משלחה מילה מסטריקין לחבריה הוא כתב במי מילין וההן דמקבל כתבייא הוא שופך דיו שאין בה עפץ והוא קולט מקום הכתב.

(t)

Write, and not pour. R. Chiya bar Ba said, these people of the east are very crafty. When one of them wants to send a secret message to his friend, he writes in Mei Milin (water in which Afatzim, i.e. gall-nuts or acorns were soaked. It cannot be seen on paper that was treated with gall-nuts.) The one who receives the writing spills on it ink without Afatzim, and [the ink] absorbs [the Mei Milin in] the place of the writing, [and it appears different, so the message can be read. If a Get was written in this way, it is invalid.]

עשה כן בשבת מהו.

(u)

Question: If one did so on Shabbos, what is the law?

[צ"ל תנן תנינן אין כתב ע"ג כתב - גליון הש"ס] רבי יוחנן ורשב"ל תרווייהון אמרין והוא שכתב דיו ע"ג דיו. וסיקרא ע"ג סיקרא. אבל אם כתב דיו ע"ג סיקרא. וסיקרא ע"ג דיו חייב.

(v)

Answer: [The coming Mishnah says that] there is no [liability for] writing on top of writing. R. Yochanan and Reish Lakish said, this is if he wrote [black] ink on top of ink, or red dye on top of red dye, but if he wrote ink on top of red dye, or red dye on top of ink, he is liable. (All the more so one who pours is liable, for the first writing was not visible at all - PNEI MEIR.)

רבי יצחק בר משרשייא בשם רבנן דתמן חייב שתים משום מוחק ומשום כותב:

(w)

(R. Yitzchak bar Mesharshiya citing Rabanan of there (Bavel)): He is liable twice - for erasing and for writing.

2)

WAYS OF WRITING THAT ARE EXEMPT (Yerushalmi Halachah 5 Daf 70b)

מתני' כתב במי משקין במי פירות באבק דרכים באבק סופרים ובכל דבר שאינו מתקיים פטור

(a)

(Mishnah): If he wrote with [other] liquids, fruit juice, mud (alternatively - in dry earth), dust of residue left in an inkwell, or anything that does not last, he is exempt [and likewise in the coming cases];

לאחר ידו ברגלו בפיו ובמרפקו

1.

He wrote [holding the quill] with the back of his hand, or with his foot, mouth or elbow;

כתב אות אחת סמוך לכתב כתב ע"ג כתב

2.

He wrote one letter next to a letter that was already written. He wrote [letters] on top of letters that were already written;

נתכוון לכתוב ח' וכתב ב' זיינין

3.

He intended to write a Ches and he [omitted the roof connecting them, and thereby] wrote the letter Zayin twice;

א' בארץ ואחת בקורה על ב' כותלי הבית על ב' דפי פנקס ואין נהגין זה עם זה פטור

4.

He wrote one letter on the floor and one on a ceiling beam. He wrote on two walls or in two columns of a tablet that cannot be read together. [In all of these cases] he is exempt.

כתב אות א' נוטריקון ר"י בן בתירה מחייב וחכמים פוטרין:

(b)

If he wrote one letter Notrikun (with a mark showing that it represents a word) R. Yehudah ben Beseira is Mechayev, and Chachamim exempt.

גמ' היה צריך לכתוב את השם ונתכוין לכתוב יהודה ושכח ולא כתב דלת הרי השם במקומו הוא מוחקו ומקיימו הוא בקדושה.

(c)

(Gemara): If [one was writing a Sefer Torah, and] he needed to write Hash-m's name, and he intended to write Yehudah, and he forgot and did not write the Dalet, so Hash-m's name is in its place, he erases it and writes it again in Kedushah;

ר' יהודה אומר מעביר את הקולמוס עליו ומקיימו.

(d)

R. Yehudah says, [he does not erase it]. He passes the quill over it and writes it again and is Mekadesh it.

אמרו לו אף הוא אינו מן המובחר.

1.

Chachamim [to R. Yehudah]: This is not a choice [writing of Hash-m's name].

מחלפה שיטתיה (דרבי יהודה. תמן הוא אומר אינו כתב. והכא הוא אומר כתב הוא) [צ"ל דרבנן תמן הוא אומר אינו מן המובחר הא כתב כתב היא. והכא הוא אמר כתב ע"ג כתב אינו כתב - נועם ירושלמי]

(e)

Question: Rabanan contradict themselves! There, they say that it is not a choice writing. This implies that it is writing. Here (in our Mishnah), they say that writing over writing is not considered writing!

[דף עא עמוד א] בשיטתו השיבוהו. בשיטתך שאת אומר כתב הוא אינו מן המובחר.

(f)

Answer #1: They countered R. Yehudah according to his opinion. According to you, who say that it is writing, it is not a choice writing.

ר' יעקב בר זבדי בשם ר' אבהו לא אמר כן אלא מחלפה שיטתיה דר"י.

(g)

R. Yakov bar Zavdi did not say so. Rather, R. Yehudah contradicts himself!

תמן הוא אומר אינו (מן המובחר הא כתב כתב היא. והכא הוא אמר כתב ע"ג כתב אינו כתב) [צ"ל אינו כתב. והכא הוא אומר כתב הוא - נועם ירושלמי]

1.

Question: There, he says [that writing over writing] is not considered writing (i.e. our Stam Mishnah says so, and he does not argue), and here [regarding Get] he says that it is writing! (We explained this like NO'AM YERUSHALMI.)

מהו כתב ע"ג כתב. חד לעיל מן חד.

2.

Answer (and Answer #2 to the previous question): [All agree that passing the quill over the letters is writing.] What is writing over writing [in our Mishnah]? It is one [letter] above another.

מ"ט דריב"ב מאות אחת את למד כמה אותיות:

(h)

What is the reason of R. Yehudah ben Beseira [who obligates for writing one letter Notrikun]? From one letter you learn several letters.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF