שבת דף קד: א

הכותב באופנים דלהלן מה דינו?

הכותב על בשרו בדיו המסרט על בשרו בעט ברזל או בקוץ
לר' אליעזר חייב חייב
לחכמים חייב פטור - דאין עושין כן אלא השוטים

הכותב באופנים דלהלן מה דינו?

כתב אות אחת סמוך לכתב כתב על גבי כתב
לתנא דמתניתין פטור [1] פטור
לתנאים אחרים לר' אליעזר: חייב לר' יהודה: חייב

מה הדין בכתב על גבי כתב באופנים דלהלן? [תוד"ה אמר].

כשהכתב העליון מתקן יותר מהתחתון כשאין הכתב העליון מתקן כלום
לרב חסדא למתניתין דהכא: לא הוי כתב ופטור
לר' יהודה: הוי כתב וחייב
לא הוי כתב ופטור לכו"ע
לרב אחא ב"י הוי כתב וחייב לכו"ע לא הוי כתב ופטור לכו"ע

נתכוון לכתוב ח' וכתב ב' זיינין, מה הדין? [תוד"ה נתכוון].

כשעדיין צריכות תיוג כשאין צריכות תיוג
כשצריך לכתוב ב' אותיות איזה שיהיו פטור [2] חייב [3]
כשנתכוון לכתוב אחת פטור [4]
-------------------------------------------------

[1] אכן אמר רב אשי, שאם ע"י שכתב אות זו השלים את הספר כולו - חייב.

[2] דעדיין לא השלים את כתיבתן, ובאופן זה מיירי מתניתין שפטרה.

[3] ביארו התוס', דכיון שכן נתכוון לדבר איסור - וגם עשה איסור, לכן חייב.

[4] דלא גרע מנתכוון לזרוק רק ב' אמות (כגון כאן שנתכוון לכתוב רק אות אחת), וזרק ד' אמות (וכגון כאן שעלו בידו ב' אותיות), שפטור.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף