1)

TOSFOS DH d'Mevatel Kli mi'Heichano

תוספות ד"ה דמבטל כלי מהיכנו

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions why this is forbidden.)

בפרק בתרא פירש בקונטרס דאסור משום דמתחזי כסותר

(a)

Explanation #1 (Rashi 154b): It is forbidden because it looks like he destroys [the Kli].

וכאן פירש דחשיב כאלו מחברו שם בטיט

(b)

Explanation #2 (Rashi here): It is forbidden because it is as if he attaches it [to the ground] with plaster.

2)

TOSFOS DH Tevel Muchan Hu Etzel Shabbos

תוספות ד"ה טבל מוכן הוא אצל שבת

(SUMMARY: Tosfos discusses the Heter if he fixed it.)

אף על פי שאסור לטלטלו כדתנן בפרק מפנין (לקמן קכו:)

(a)

Implied question: It is forbidden to move [Tevel], like the Mishnah below (126b) teaches!

מ''מ לא חשיב מבטל כלי מהיכנו כיון דאם עבר ותיקנו מתוקן

(b)

Answer: Even so, it is not considered Mevatel Kli mi'Heichano, because if he transgressed and fixed (tithed the Tevel), it is fixed (he may move it and eat it).

ק' לרשב''א דתנן במסכת תרומות בפ''ב (משנה ג) ומייתי לה בהניזקין (גיטין נד.) המעשר בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל

(c)

Question (Rashba): A Mishnah in Terumos (2:3), brought in Gitin (54a) says that if one tithed on Shabbos b'Shogeg, he may eat it. If he was Mezid, he may not eat it;

ולישנא דקאמר הכא אם עבר ותיקנו משמע במזיד מדלא קאמר שאם שגג ותיקנו

1.

The expression here "if he transgressed and fixed it" connotes Mezid, since it did not say "if he was Shogeg and fixed it"!

ונראה דנקט עבר כגון דלית ליה פירי אחריני דאמר בביצה בפרק י''ט (דף יז:) דאפילו במזיד יאכל

(d)

Answer: It seems that it said "if he transgressed" in a case that he has no other Peros. It says in Beitzah (17b) that [in such a case] even if he was Mezid, he may eat it.

עוד הקשה דבפרק בתרא (דף קנד:) תניא היתה בהמתו טעונה טבל ועששית מתיר את החבלים והשקים נופלים ואע''פ שמשתברין

(e)

Question (Rashba): Below (154b), a Beraisa says that if his animal was laden with Tevel and Asasiyos (glass lanterns), he breaks the ropes and the sacks fall, even though they break;

משמע דאסור להניח תחתיהן כרים וכסתות אלמא טבל לאו מוכן הוא

1.

Inference: One may not put pillows and blankets under them. This teaches that Tevel is not Muchan!

ואור''י דאף על פי שמשתברין לא קאי אטבל אלא אעששית

(f)

Answer (Ri): "Even though they will break" does not refer to the Tevel. It refers only to the glass.

ועוד הקשה כי היכי דאמר דאם עבר ותיקנו מתוקן ה''נ כשמניח כלי תחת תרנגולת לקבל ביצתה נימא שאם עבר והסיר הביצה מותר הכלי לטלטל

(g)

Question (Rashba): Just like it says that if he transgressed and fixed it, it is fixed, similarly when he puts a Kli under a hen to catch its egg, we should say that if he transgressed and removed the egg, one may move the Kli;

ואם כן ביטלת תורת ביטול כלי מהיכנו

1.

If so, this negates the law of Mevatel Kli mi'Heichano! (Only when the Kli holds the Muktzah, one may not move it, and then it is forbidden even without the law of Mevatel Kli mi'Heichano.)

ולאו פירכא היא דהא כמו שהכלי עם הביצה אין לה היתר אבל טבל יש לו היתר על ידי תיקון

(h)

Answer: This is not difficult. The Kli with the egg (while it is inside) has no Heter, but Tevel has a Heter through fixing it.

ועוד הקשה היכא דאית ליה פירי אחריני בשוגג אמאי יאכל נימא מגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא

(i)

Question #1 (Rashba): When he has other Peros, if he was Shogeg, why may he eat? We should say that since it was Muktzah Bein ha'Shemashos, it is Muktzah for the entire day!

ועוד מ''ש דהכא אמר דאם עבר ותיקנו מתוקן ובביצה בפ' אין צדין (דף כו: ושם) גבי בכור לר''ש דאמר אין רואין מומין בי''ט אמר שאם עבר וביקרו אינו מבוקר

(j)

Question #2 (Rashba): Why is it different here, that if he fixed it, it is fixed, and in Beitzah (26b) regarding a Bechor according to R. Shimon, who says that we do not inspect Mumim on Yom Tov, if he transgressed and inspected it, it is not inspected?

ואדא בר אוכמי דאמר בשוגג מבוקר אמרינן התם דליתא דמשבש ותני

1.

Ada bar Uchmi, who says that b'Shogeg, it is inspected, we say there that this is not so. He erred! (Sefas Emes - Tevel is destined to eat, just there is an Isur. An animal is not destined to be eaten while it is alive, therefore it is more stringent even after we rule that it has a Mum and one may slaughter it. Pnei Yehoshua gives another answer.)

3)

TOSFOS DH Kofin Es ha'Sal

תוספות ד"ה כופין את הסל

(SUMMARY: Tosfos explains why he did not ask this against Rabah.)

לעיל לא מצי פריך מינה דהצלה מצויה היא

(a)

Explanation: He could not have asked this above, for it is a common Hatzalah.

4)

TOSFOS DH b'Odan Alav

תוספות ד"ה בעודן עליו

(SUMMARY: Tosfos points out that some disagree with this.)

אבל אחר שירדו מותר לטלטלו

(a)

Explanation: After [the chicks] descended [from the basket], one may move it.

נראה לר''י דקסבר דאין מוקצה לחצי שבת דלמ''ד בפ' אין צדין (ביצה כו: וסם). דיש מוקצה אסור לטלטלו אף אחר שירדו

(b)

Assertion (Ri): He holds that there is no Muktzah for half (part) of Shabbos, for according to the opinion that there is Muktzah for half of Shabbos, one may not move it even after they descended.

וקשה לרשב''א למ''ד יש מוקצה לחצי שבת אמאי כופין את הסל לפני האפרוחים והא מבטל כלי מהיכנו

(c)

Question (Rashba): According to the opinion that there is Muktzah for half of Shabbos, why may we turn a basket on its side in front of chicks? He is Mevatel Kli mi'Heichano!

וקי''ל דאסור לבטלו דבסוף פירקין פריך סתמא דהש''ס והא קא מבטל כלי מהיכנו

1.

We hold that it is forbidden to be Mevatel, for below (47b) the Stam Gemara asks "he is Mevatel Kli mi'Heichano!"

וכן בפ' מפנין (לקמן קכח:) ובפ' בתרא (דף קנד:) פריך אליבא דרב הונא אע''ג דלא מצינו שהיה סובר כן משמע דלכ''ע אסור לבטל כלי מהיכנו וכן אפרש בסמוך

2.

Similarly, below (128b, we ask this), and (on 154b) we ask this according to Rav Huna, even though we do not find that [Rav Huna] holds [that one may not be Mevatel]. This connotes that all forbid to be Mevatel Kli mi'Heichano! So I will explain below.

וי''ל דלמ''ד יש מוקצה לחצי שבת הך דכופין את הסל מוקי כר''ש

(d)

Answer #1: According to the opinion that there is Muktzah for half of Shabbos, he establishes [the Mishnah that permits] inverting the basket like R. Shimon;

דלדידיה ודאי שרי לטלטל הסל כשירדו דאפי' מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא לית ליה דהא מתיר להסתפק מן הנר שכבה

1.

According to him, surely one may move the basket after they descended, for he does not even hold that what was Muktzah Bein ha'Shemashos is Muktzah for the entire day, for he permits using [oil] from a Ner that extinguished!

א''נ הא דיש מוקצה לחצי שבת היינו לאכילה ולא לטלטול

(e)

Answer #2: There is Muktzah for half of Shabbos, i.e. for eating, but not for moving.

וא''ת רב יוסף דמפרש מתני' משום דאסור לבטל כלי מהיכנו לא אתיא מתני' כר''ש דלדידיה לא מבטל כלי מהיכנו כיון דשרי לאחר שכבה

(f)

Question: Rav Yosef, who explains that our Mishnah is due to Bitul Kli me'Heichano, holds that our Mishnah is unlike R. Shimon, for according to him, he is not Mevatel Kli mi'Heichano, since he permits after it extinguishes;

כי היכי דלא חשבינן הכא כפיית הסל ביטול כלי משום דשרי אחר שירדו

1.

This is like here, that we do not consider inverting a basket to be Bitul Kli, because it is permitted after they descend!

וי''ל דלא דמי דהכא ודאי לא חשיב ביטול כלי כי מיד כשבאו על הסל בידו להפריחם ולהבריחם משם

(g)

Answer: It is different. Here, surely it is not considered Bitul Kli, for once they come on the basket, he is able to chase them from there.

5)

TOSFOS DH b'Odan Alav Kol Bein ha'Shemashos

תוספות ד"ה בעודן עליו כל בין השמשות

(SUMMARY: Tosfos distinguishes this from cases in which we do not say so.)

תימה הא כיון דבידו להפריחם למטה הוי גמרו בידי אדם ולית לן למימר מיגו דאיתקצאי לבין השמשות כדמוכח בפ' אין צדין (ביצה כו:)

(a)

Question: Since he is able to chase them off [the basket], this is Gamro bi'Ydei Adam (man can complete its preparation). We should not say that since it was Muktzah Bein ha'Shemashos [it is Muktzah for all of Shabbos], like is proven in Beitzah (26b);

דפריך ר' זירא למ''ד יש מוקצה לחצי שבת והא פולין ועדשים דמבשלים בי''ט דמעיקרא חזו לכוס כי שדינהו בקדרה חייתא אידחו להו גמר בישולייהו אישתרו להו

1.

R. Zeira asked according to the opinion that there is Muktzah for half of Shabbos, beans and lentils that cook on Yom Tov, initially they were proper to eat them raw. When he put them in a pot, they were cast off. When they finish cooking, they are permitted!

א''ל אביי ולטעמיך תקשי לך קדירות דעלמא דהא קדירות דשבתא בין השמשות רותחות הן ולאורתא קא אכלינן מינייהו

2.

Abaye responded, according to you, you should ask about all pots, for pots of Shabbos, Bein ha'Shemashos they are boiling, and at night we eat them!

אלא גמרו בידי אדם לא קמבעיא ליה כי קא מיבעיא ליה גמרו בידי שמים

3.

Rather, he did not ask about Gamro bi'Ydei Adam. He asked about Gamro bi'Ydei Shamayim!

וי''ל דשאני קדירות אם הוה צריך להו בין השמשות היה מקררן וכן פולין ועדשים רצונו שיתבשלו בלא שום דיחוי

(b)

Answer: Pots are different, for if he needed them Bein ha'Shemashos, he would cool them off. Similarly, beans and lentils, he wants them to cook without any obstacle;

אבל הכא רצונו היה שיעלו האפרוחין על הסל שלכך כפאו והרי שעה אחת הקצה אותו לצרכן ומיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא

1.

However, here he wanted the chicks to ascend on the basket. This is why he inverted it! For a time, he cast it off for their needs. Since it was Muktzah Bein ha'Shemashos, it should be Muktzah for the entire day!

6)

TOSFOS DH v'Shani Lei b'Tzarich li'Mkomo

תוספות ד"ה ושני ליה בצריך למקומו

(SUMMARY: Tosfos discusses the reasons for the Mishnayos.)

ההיא דנותנין כלי תחת הדלף איכא נמי לשנויי בדלף הראוי כדשני לעיל ובפרק משילין (ביצה לו. ושם) משני ליה הכי לרבי יצחק

(a)

Observation: Also the case of putting a Kli under a drip, we can answer that the dripping water is proper for use, like we answered above. In Beitzah (36a), R. Yitzchak answers like this.

תימה לר''י מ''ש דגבי שמן תנא אין נותנין וגבי ניצוצות נותנין בתרוייהו הוה מצי למתני נותנין בצריך למקומו או בתרוייהו אין נותנין באין צריך למקומו

(b)

Question (Ri): Why is oil different, that [the Mishnah] taught we may not put a Kli [to catch it], and for sparks, we may put? Regarding both, it could have taught that we may put when we need the place, or for both we may not put, when we do not need the place!

ונראה לר''י דמעיקרא אשמעינן דאין כלי ניטל אלא לדבר הניטל בשבת וגבי ניצוצות דבתר הכי אשמעינן דבצריך למקומו שרי

(c)

Answer #1 (Ri): Initially, it teaches that one may take a Kli only for something that may be moved on Shabbos. Regarding sparks, afterwards, it teaches that when he needs the place, it is permitted.

אי נמי ר' יצחק אית ליה נמי דאסור לבטל כלי מהיכנו ולהכי גבי שמן אין נותנין אפילו בצריך למקומו

(d)

Answer #2: Also R. Yitzchak holds that one may not be Mevatel Kli mi'Heichano. Therefore, regarding oil, one may not put a Kli even when he needs its place;

ולרב הונא נפרש בסמוך דאית ליה נמי תרוייהו אין כלי ניטל אלא לדבר הניטל ואסור לבטל כלי מהיכנו

1.

Below, we will explain that also Rav Huna (who holds like R. Yitzchak - 43b) holds like both of these - one may take a Kli only for something that may be moved, and one may not be Mevatel Kli mi'Heichano.

ואם נאמר דלרב יוסף לא אתיא מתניתין כר''ש דכיון דלדידיה מותר לאחר שכבה לא חשיב ביטול כלי

2.

Observation: If we will say that according to Rav Yosef, our Mishnah is unlike R. Shimon, since he permits after it extinguishes, it is not considered Bitul Kli...

אם כן מצינן למימר דאפילו רבה אית ליה דאסור לבטל כלי מהיכנו ואיצטריך למימר דהצלה שאינה מצויה לא התירו כדי לאוקמה מתניתין כר''ש

i.

If so, we can say that even Rabah holds that one may not be Mevatel Kli mi'Heichano. He needed to say that Chachamim did not permit an uncommon Hatzalah in order to establish our Mishnah like R. Shimon.

וא''ת מאי צריך בכל הני משניות לאשמעינן דבצריך למקומו שרי

(e)

Question: Why do we need all of these Mishnayos to teach that when he needs the place, it is permitted?

ויש לומר דלגבי ניצוצות איצטריך לאשמעינן דלא תימא אפילו בצריך למקומו אסור משום דילמא אתי לכבויי וכן ההיא דכופין קערה שלא תאחוז כו'

(f)

Answer: Regarding sparks, it needed to teach that we should not say even when he needs its place, it is forbidden lest he come to extinguish. Similarly, [for this reason] we need the Mishnah of putting a bowl so fire will not catch...

וההיא דקורה שנשברה נראה לרשב''א דאיצטריך לאשמעינן דלא חיישינן שמא יעלה את הקורה דאסור להעלות כדתנן בפ' שואל (לקמן קנא:) וכן קורה שנשברה סומכין אותה כו' לא שתעלה אלא שלא תוסיף

1.

The Rashba says that we need the Mishnah of a beam that broke to teach that we are not concerned lest he raise it. It is forbidden to raise it, like the Mishnah (151b) teaches "and similarly, a beam [that broke], we may support it, not to raise it, but so it will not fall more."

7)

TOSFOS DH Kofeh Aleha Kli she'Lo Tishaber v'Chulei

תוספות ד"ה כופה עליה כלי שלא תשבר כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that the questioner knew how to answer these questions.)

כל הנהו דמייתי ידע המקשה דמצי לשנויי בצריך למקומו

(a)

Implied question: All these questions, surely the Makshan knew that one can answer that he needs the place!

אלא שרוצה לידע אם יש לתרץ בענין אחר

(b)

Answer: He wanted to know if one can answer differently.

8)

TOSFOS DH d'Aisur mi'Binyana

תוספות ד"ה דאייתור מבניינא

(SUMMARY: Tosfos gives a source that one may move them.)

כדאמר לקמן בפ' כל הכלים (דף קכד:) הני לבני דאייתרי מבניינא שרי לטלטולינהו:

(a)

Explanation: This is like it says below (124b) "these bricks left over from building, one may move them."

43b----------------------------------------43b

9)

TOSFOS DH d'Chashiv Alaihu

תוספות ד"ה דחשיב עלייהו

(SUMMARY: Tosfos explains why they are not Muktzah.)

וא''ת והא אסור לרדותם כדתניא בסוף פרק המצניע (לקמן צה. ושם) הרודה חלות דבש בשוגג חייב חטאת דברי ר''א

(a)

Question: One may not remove them, like a Beraisa teaches below (95a) that one who scrapes loaves of honey [off the wall of a hive] b'Shogeg is Chayav Chatas. R. Eliezer says so;

ולרבנן שבות מיהא איכא והוי דבר שאינו ניטל

1.

Rabanan hold that there is an Isur mid'Rabanan. [All agree that] one may not move it!

וי''ל דמיירי ברדויות ומונחות שם בכוורת

(b)

Answer #1: We discuss [loaves of honey] that were scraped off the wall and are resting in the hive.

אי נמי רגילות שיש דבש צף ע''ג חלות ואותו אינו צריך רדייה

(c)

Answer #2: Normally there is honey floating on the loaves. It need not be scraped off the wall.

10)

TOSFOS DH she'Lo Ya'asenu k'Ein Metzudah

תוספות ד"ה שלא יעשנו כעין מצודה

(SUMMARY: Tosfos explains the Chidush of this.)

וא''ת מאי קמ''ל פשיטא דאי עביד כעין מצודה דאסור והא לא משמע מברייתא דאע''ג דאינו מתכוין אסור

(a)

Question: What is the Chidush? Obviously, if he makes it like a trap, it is forbidden. [We cannot say that it teaches that it is forbidden even without intent, for] the Beraisa does not connote that even though he does not intend it is forbidden!

וי''ל דאמר בפ' משילין (ביצה לו: ושם) דקמ''ל דס''ד במינו ניצוד אסור שאין במינו ניצוד מותר

(b)

Answer: It says in Beitzah (36b) that the Chidush is that a species normally trapped is forbidden, and a species not normally trapped is permitted.

11)

TOSFOS DH Rav Ashi Amar v'Chulei

תוספות ד"ה רב אשי אמר כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses whether Rav Ashi gave also the first answer.)

מסתמא רב אשי השיב מיד כן לרב עוקבא כששאלו אלא שסידר הש''ס תירוץ שלו תחילה

(a)

Explanation #1: Presumably, Rav Ashi answered so immediately to Rav Ukva when he asked him, just the Gemara arranged its answer first.

ורשב''א אומר דשניהם השיב רב אשי דבמסכת ביצה גרס א''ל לא נצרכה אלא לאותן שתי חלות ובשינויא דהכא גרס ואב''א מי קתני בימות החמה כו'

(b)

Explanation #2 (Rashba): Rav Ashi answered both of them, for in Beitzah the text says 'he said to him "it is needed only for those two loaves"', and in the answer [that Rav Ashi gave] here, the text says "alternatively, it did not teach in winter..."

12)

TOSFOS DH Kevar Tirgema Rav Huna li'Shematich

תוספות ד"ה כבר תירגמ' רב הונא לשמעתיך

(SUMMARY: Tosfos discusses Rav Huna's opinion.)

בפרק בתרא (דף קנד:) משמע דאית ליה נמי לרב הונא דאסור לבטל כלי מהיכנו דפריך אמילתיה

(a)

Observation: In Bava Basra (154b) it connotes that also Rav Huna forbids to be Mevatel Kli mi'Heichano, for it challenges his words there!

דקאמר התם רב הונא היתה בהמתו טעונה כלי זכוכית מביא כרים וכסתות ומניח תחתיהן והא קמבטל כלי מהיכנו ומשני בשליפי זוטרי

1.

Rav Huna said there that if one's animal was carrying [Muktzah] glass Kelim, he puts pillows and blankets underneath [and unties the ropes, so the sacks fall]. We ask that he is Mevatel Kli me'Heichano, and answer that he discusses small loads. (Afterwards he can remove the pillows and blankets.)

וא''ת אכתי תקשה ליה התם דהא רב הונא סבר הכא דאין כלי ניטל אלא לדבר הניטל

(b)

Question: Still, we can challenge Rav Huna there, for here he holds that one may take a Kli only for the sake of something that may be moved!

וי''ל דמיירי בצריך למקומו

(c)

Answer: He discusses when he needs the place of the Kli.

וא''ת וכי פריך ליה התם מההיא דהיתה בהמתו טעונה טבל ועששית לימא דמיירי באין צריך למקומו

(d)

Question: When we ask there from the case of an animal carrying Tevel or Asasiyos, we should answer that he does not need the place of the Kli!

וי''ל דהוה מצי לשנויי הכי דה''נ הוה מצי לשנויי בשליפי רברבי

(e)

Answer #1: We could have answered so. Likewise, we could have answered that we discuss big loads. (If he would put pillows and blankets, afterwards he could not remove them.)

ור''י מתרץ דאיסור דאין כלי ניטל אלא לדבר הניטל שרי היכא דאיכא הפסד מרובה

(f)

Answer #2 (Ri): The Isur that one may take a Kli only for the sake of something that may be moved, it is permitted when there would be a big loss.

וכן משמע דקאמר התם מהו דתימא כי היכי דלהפסד מרובה חששו כו'

(g)

Support: It connotes like this there. It says "I might have thought that [Chachamim] were concerned for a big loss..."

משמע חששו והתירו לטלטל אף לדבר שאינו ניטל דמה חששו להתיר אם לא זה האיסור

1.

Inference: They were concerned and permitted to move even for the sake of something that may not be moved. What were they concerned to permit, if not this Isur?!

13)

TOSFOS DH Cham Lahem mi'Lematah

תוספות ד"ה חם להם מלמטה

(SUMMARY: Tosfos explains that we want to show that they do so for themselves.)

תימה בלא שום חום מאי איסור איכא שיביאו כל אחד מטה לישב עליה

(a)

Question #1: Even without heat, what Isur is there for each to bring a bed to sit on it?

ותו אמאי מייתי ברישא מטה והדר מחצלת ימתינו עד שיחם להם גם מלמעלה ויביאו מטות ומחצלות יחד

(b)

Question #2: Why do they first bring a bed, and afterwards a mat? They should wait until it is hot for them also above, and bring bed and mats together!

ונראה דאחמור רבנן למיעבד היכרא שהוא לצורך חי כל כמה דאיפשר למיעבד

(c)

Answer: Rabanan were stringent to make an indication that it is being done for the living, as much as it is possible to do.

14)

TOSFOS DH u'Forsin Aleihen Zeh Zokef v'Chulei

תוספות ד"ה ופורסין עליהן זה זוקף כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that the roof must be put first.)

דוקא בכה''ג כמו שפי' רשי אבל ממטה למעלה אסור משום אהל

(a)

Explanation: Only like this [is permitted], like Rashi explained, but from below to above (erecting the walls and then the roof) is forbidden, due to Ohel;

כדאמרי' בהמביא כדי יין (ביצה לב: ושם) אמר רב יהודה מדורתא מלמעלה למטה שרי מלמטה למעלה אסור וכן ביעתא וכן קידרא וכן חביתא ופוריא

1.

Source: In Beitzah (32b), Rav Yehudah said that one may arrange [wood for] a bonfire from above to below, but from below to above is forbidden, due to Ohel. The same applies to an egg (it is roasted while resting on a tripod or hollow Kli), pot or barrel (its ends rest on barrels below it) or bed (the hide on which one lies is placed on the side boards).

דהא דאמרי' בהמוצא תפילין (עירובין קב.) גבי דיכרי דרב הונא אתא לקמיה דרב א''ל זיל כרוך בודיא ושייר בה טפח למחר פשטוה

(b)

Implied question: It says in Eruvin (102a) regarding Rav Huna's rams (they needed air at night and shade during the day) that he came in front of Rav. [Rav] said "[before Shabbos,] roll up a mat and leave a Tefach (spread). On Shabbos day, spread out [the mat]";

מוסיף על אהל עראי הוא ושפיר דמי אבל בלא שיור אסור

1.

This is adding to a temporary Ohel; it is fine. However, if he did not leave [a Tefach spread before Shabbos] it is forbidden!

היינו משום שהמחיצות התחתונות היו כבר עשויות ואם היה פורש עליהן היה עושה אהל כדרך לעשות אהל

(c)

Answer: That is because the lower walls were already made, and if he would spread on them, he would make an Ohel in the normal way. (Therefore he needed to leave a Tefach before Shabbos.)

ואע''ג דרב הונא אית ליה הכא דאין כלי ניטל אלא לדבר הניטל

(d)

Implied question: Here, Rav Huna holds that one may take a Kli only for the sake of something that may be moved!

מה שהיה מוסיף למחר לא חשיב טלטול

(e)

Answer #1: This that he added the next day is not considered moving.

או שמא היו מושיבין שם אדם

(f)

Answer #2: Perhaps they sat a person there (so they move the mats also for his sake).

א''נ משום הפסד מרובה שרי כדפירש לעיל

(g)

Answer #3: It is permitted to avoid a big loss, like I explained above (DH Kevar).

15)

TOSFOS DH Zeh Zokef Mitaso

תוספות ד"ה זה זוקף מטתו

(SUMMARY: Tosfos explains that we permit only for the sake of the living.)

תימה לר''י דהכא (הגהה בגליון) לא שרי אלא בשביל חי

(a)

Question (Ri): Here we permit only for the sake of the living;

ובפ' מי שהוציאוהו (סם מד. ושם) תניא זוקף את המטה פורס עליה סדין שלא תפול החמה על המת ועל האוכלין

1.

In Eruvin (44a), a Beraisa says that he erects the bed and spreads a sheet so the sun will not beat down on the Mes or food;

והתם מוקי לה במחיצה רביעית שסוכה כשירה בלאו הכי ולא הוי אלא תוספת אהל

2.

There we establish it to discuss the fourth wall. The Sukah was Kosher without it. It is merely adding to a temporary Ohel;

אבל מ''מ איך (הגהת בארות המים, כדפוס ויניציה) ניטל הכלי בשביל מת

3.

However, in any case, how may the Kli be taken for the Mes?!

ויש לומר דהתם נמי לא שרי אלא בענין שאומר כאן שעושה בשביל חי

(b)

Answer #1: Also there, it is permitted only like it says here, that he does for the sake of the living.

אי נמי שיש אוכלין עם המת

(c)

Answer #2: There is the food with the Mes.

16)

TOSFOS DH v'Nishmat v'Holech Lo

תוספות ד"ה ונשמט והולך לו

(SUMMARY: Tosfos explains why he need not delay there.)

ואין צריך לישאר שם תחת האהל כדי שיהא נראה שנעשה בשביל חי כיון דבשעת עשייה היה נראה שעושה בשביל חי

(a)

Explanation: He need not remain under the Ohel in order that it will appear that he did so for the living, since at the time he made it, it appeared that it was for the living.

17)

TOSFOS DH d'Kulei Alma Tiltul Min ha'Tzad Shmei Tiltul

תוספות ד"ה דכ''ע טלטול מן הצד שמיה טלטול

(SUMMARY: Tosfos rules like this, and resolves questions against this.)

נראה לר''י דכן הלכה מדלא קאמר דכ''ע לא שמיה טלטול וכגון דליכא ככר ותינוק ואין לו אלא מטה אחת וטעם דרבי יהודה בן לקיש מתוך שאדם בהול כו'

(a)

Assertion (Ri): This is the Halachah, since it did not say "all hold that it is not considered moving", e.g. there is no loaf or infant, and he has only one bed (so Tiltul Min ha'Tzad does not apply), and R. Yehudah ben Lakish's reason is because a person is frantic about his Mes (if we do not permit him to move it, he might extinguish, which is a Torah Isur);

אלא משום דהלכתא דשמיה טלטול נקט הכי

1.

Rather, because the Halachah is that it is considered moving, we said so (that all agree to this).

וקשה לר''י דבריש כל הכלים (לקמן קכג.) פסיק רב נחמן כר' אלעזר בן תדאי דקסבר לא שמיה טלטול

(b)

Question #1 (Ri): Below (123a), Rav Nachman rules like R. Elazar ben Tadai, who holds that it is not considered moving!

וע''ק דרב אדרב דהכא סבר שמיה טלטול ובסוף פ' תולין (שם קמא.) אמרי בי רב טלטול מן הצד לא שמיה טלטול

(c)

Question #2: Rav contradicts himself! Here he holds that it is considered moving, and below (141a) Bei Rav says that Tiltul Min ha'Tzad is not considered moving!

ובדוכתא אחריתי פריך מדרב אאמרי בי רב ובפרק השואל (ב''מ קב:) ובפרק בית כור (ב''ב קה:) מצריך מילתיה דרב ודאמרי בי רב

1.

Elsewhere, we ask from Rav against what was said in Bei Rav, and in Bava Metzi'a (102b) and Bava Basra (105b) we show why Rav's teaching and Bei Rav's teaching are needed! (This shows that we attribute Bei Rav's teachings to Rav.)

ועוד אמאי אסר (מכאן מדף הבא) רב הכא טלטול מן הצד הא תנן בפ' נוטל (לקמן קמב:) מעות שע''ג הכר מנער את הכר והן נופלות ואבן שעל פי החבית מטה על צדה וכו'

(d)

Question #3: Why does Rav forbid Tiltul Min ha'Tzad here? A Mishnah (below, 142b) teaches that coins on a pillow, one shakes the pillow and they fall, and a rock on a barrel, one tilts [the barrel] on its side...

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF