1)

TOSFOS DH Afilu Shel Etz Nami

תוספות ד"ה אפילו של עץ נמי

(SUMMARY: Tosfos explains that the Makshan thought that Melachah she'Einah Tzerichah l'Gufah and Davar she'Eino Miskaven depend on each other.)

ואם תאמר ומאי ס''ד דמקשה וכי משום דסבר שמואל כרבי שמעון באין מתכוין יסבור כמותו במלאכה שאינו צריך לגופה

(a)

Question: What did the Makshan think? Just because Shmuel holds like R. Shimon regarding Davar she'Eino Miskaven, must he hold like him regarding Melachah she'Einah Tzerichah l'Gufah?!

וי''ל דס''ד דמקשה דודאי הא בהא תליא משום דסבר רבי יהודה דמלאכה שאינו צריך לגופה חייב עליה היכא דמתכוין בשאין מתכוין נמי החמירו חכמים

(b)

Answer: Indeed, the Makshan thought that these depend on each other. Because R. Yehudah holds that one is liable for Melachah she'Einah Tzerichah l'Gufah, when he intends for it, Chachamim were stringent also about Davar she'Eino Miskaven;

אבל לרבי שמעון דפטור עליה מן התורה אף במתכוין לא חש לאסור מדרבנן כשאין מתכוין כיון דמתכוין עצמו ליכא אלא איסורא דרבנן

1.

However, according to R. Shimon, that mid'Oraisa he is exempt [for Melachah she'Einah Tzerichah l'Gufah] even when he intends for it, he is not concerned to forbid mid'Rabanan when he does not intend, since the case of intent itself is forbidden only mid'Rabanan.

ומיהו לפי האמת לאו הא בהא תליא דשמואל אע''ג דבמלאכה שאינה צריכה לגופה סבר כרבי יהודה דחייב [מתיר] באין מתכוין

(c)

Explanation: In truth, they do not depend on each other, for even though Shmuel holds like R. Yehudah regarding Melachah she'Einah Tzerichah l'Gufah, that he is liable, he permits when he does not intend.

ולרבי יהודה נמי אסור אין מתכוין אפילו בגרירה דמתכוין עצמו לא אסיר אלא מדרבנן כדאמרי' לקמן

(d)

Remark: According to R. Yehudah, it is forbidden also when he does not intend, even regarding dragging, for which the Isur when he intends is only mid'Rabanan, like we say below (46b).

ובשילהי כל התדיר (זבחים דף צא: ושם) דאמר שמואל המתנדב יין מביאו ומזלפו ע''ג האשים ופריך והא קא מכבה ומשני דסבר דבר שאין מתכוין מותר

(e)

Observation: In Zevachim (91b) Shmuel said that one who volunteers [a Korban of] wine brings it and sprinkles it on the fire [on the Mizbe'ach]. The Gemara asks that he extinguishes (one may not extinguish the fire on the Mizbe'ach, even on a weekday), and answers that he holds that Davar she'Eino Miskaven is permitted;

ופריך כי הכא דאמר שמואל מכבין גחלת של מתכת אבל לא של עץ

1.

The Gemara asks like here, that Shmuel permits extinguishing a metal coal, but not a wooden coal.

והשתא אומר רשב''א דפריך מכ''ש דכיון דסבר שמואל דמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב א''כ סבירא ליה נמי בשבת דבר שאין מתכוין אסור דסבר המקשה דהתם דהא בהא תליא כמו מקשה דהכא

(f)

Explanation (Rashba): We ask based on a Kal v'Chomer. Since Shmuel holds that one is liable for Melachah she'Einah Tzerichah l'Gufah, if so he holds that also regarding Shabbos, Davar she'Eino Miskaven is forbidden, for the Makshan there holds that one depends on the other, like the Makshan here;

וכיון דבשבת אסור אין מתכוין כ''ש בעלמא

1.

Since on Shabbos Davar she'Eino Miskaven is forbidden [even though it is not Melachah Machasheves], all the more so in general!

אך הקשה דמשמע דאי הוי סבר שמואל מלאכה שאינה צריכה לו פטור עליה הוה אתי שפיר

(g)

Question: It connotes that if Shmuel held that one is exempt for Melachah she'Einah Tzerichah l'Gufah, it would be fine;

ואמאי והא מלאכה שאינה צריכה לגופה בשאר איסורים דלאו שבת חייב עליה וכיון דסבירא ליה דהא בהא תליא א''כ אמאי קאמר התם דבר שאין מתכוין מותר

1.

What is the reason? Melachah she'Einah Tzerichah l'Gufah in Isurim other than Shabbos, one is liable for it. Since [the Makshan] holds that they (Melachah she'Einah Tzerichah l'Gufah and Davar she'Eino Miskaven) depend on each other, why does it say there that is Davar she'Eino Miskaven permitted?

2)

TOSFOS DH Nosen Adam Chamin l'Soch Tzonen

תוספות ד"ה נותן אדם חמין לתוך צונן

(SUMMARY: Tosfos concludes that we permit whenever the majority is cold.)

אפי' בכלי ראשון דחמין לתוך צונן אינו מבשל כמו שאפרש

(a)

Explanation: This is even in a Kli Rishon. Hot water into cold does not cook, like I will explain;

ולא צונן לתוך חמין אפילו בכלי שני דגזרי ב''ש כלי שני אטו כלי ראשון

1.

One may not put cold water into hot, even in a Kli Sheni, for Beis Shamai decree a Kli Sheni due to a Kli Rishon;

וב''ה דפליגי ושרו צונן לתוך חמין היינו דוקא בכלי שני כדקתני בד''א בכוס משמע דבכלי ראשון מודו ב''ה

2.

Beis Hillel, who permit cold into hot, this is only in a Kli Sheni, like it teaches "what is the case? It is in a cup." This implies that in a Kli Rishon, Beis Hillel agree [that it is forbidden].

ולא משום דסברה הך ברייתא דתתאה גבר

(b)

Suggestion: The Beraisa holds that Tatah Gavar (when hot and cold are mixed, the law depends on whatever is on bottom. Cooking occurs only if the bottom is hot.)

כדפירש בקונטרס דאם כן יקשה מהכא למ''ד עילאה גבר

(c)

Rejection #1 (Rashi): If so, this [Beraisa] is difficult for the opinion that Ila'a Gavar (the law depends on whatever is on top. Cooking occurs only if the top is hot.)

ולמאן דאמר תתאה גבר נמי הא מבשל כדי קליפה כמו שאפרש לקמן בע''ה

(d)

Rejection #2: Also according to the opinion that Tatah Gavar, [when the top is hot] it cooks Kedei Klipah (the thickness of a layer that can be peeled off), like I will explain below (42b DH Aval), b'Ezras Hash-m.

אלא נראה כמו שאומר ר''ת דחמין לתוך צונן משמע שהצוננין של מטה מרובים שדרך ליתן המועט במרובה ולכך אין מבשלים החמין המועטים כלל לפי שמתערבין בצוננין המרובין ומתבטל חמימותן

(e)

Explanation #2 (R. Tam): "Hot into cold" connotes that the cold on bottom is the majority. It is normal to put the minority into the majority. Therefore, the minority of hot water does not cook [the cold] at all, because it mixes with the majority of cold and its heat is nullified;

ולא צונן לתוך חמין שהחמין של מטה מרובין ומתערבין בהן הצוננין המועטין ומתבשלין

1.

One may not put cold water into hot, for the hot water below is the majority, and the minority of cold water mixes with it and gets cooked.

3)

TOSFOS DH Aval b'Ambati v'Chulei

תוספות ד"ה אבל באמבטי כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that the bath is a Kli Sheni.)

נראה דהאי אמבטי איירי כגון שהוא כלי שני ולא הוי כההוא אמבטי דלעיל דקאמר בקשתי להניח פך באמבטי מדקאמר ספל אינו כאמבטי

(a)

Explanation: This bath discusses a Kli Sheni. It is unlike the bath above, about which it says "I wanted to put a flask in the bath", since it says "a bucket is unlike a bath";

והאי ספל ע''כ כלי שני דאי כלי ראשון אמאי אינו כאמבטי ודכוותיה אמבטי הוי כלי שני

1.

You are forced to say that this bucket is a Kli Sheni, for if it were a Kli Rishon, why is it unlike a bath?! And similarly, the bath is a Kli Sheni.

ועוד דאי באמבטי שהוא כלי ראשון איירי לא הוה ליה למינקט אמבטי אלא מיחם שהוא לשתיה דומיא דכוס

(b)

Support: Also, if we discussed a bath that is a Kli Rishon, we would not say "bath", rather, kettle, which is for drinking, similar to a cup;

ומדנקט אמבטי משמע דבכלי שני איירי ואתא לפלוגי בכלי שני בין כוס שהוא לשתיה לאמבטי לפי שחמין הרבה ואיכא למיגזר דהרואה אותן חמין כל כך סבור דכלי ראשון הוא

1.

Since he mentioned a bath, this connotes that he discusses a Kli Sheni, and he comes to distinguish between a cup, which is for drinking, to a bath, which is very hot, and there is reason to decree. One who sees that it is so hot will think that it is a Kli Rishon!

ובמתני' דנקט במיחם שהוא ראשון לא יתן לתוכו מים הוה מצי למימר באמבטי שהוא שני לא יתן לתוכו מים

(c)

Implied question: In our Mishnah he discussed a kettle, which is a Kli Rishon, one may not put [cold] water in it. He could have said a bath, which is a Kli Sheni, one may not put water in it!

אלא דמתני' מיירי בשתיה ומפליג בין מיחם לכוס

(d)

Answer: Our Mishnah discusses drinking, and distinguishes between a kettle and a cup.

4)

TOSFOS DH Mi Savrat R. Shimon ben Menasiya a'Seifa Kai a'Reisha Kai

תוספות ד"ה מי סברת ר''ש בן מנסיא אסיפא קאי ארישא קאי

(SUMMARY: Tosfos explains that this is only according to Rav Yosef's Havah Amina.)

היינו דוקא למאי דס''ד לרב יוסף מעיקרא אבל למאי דמסקי' דספל אינו כאמבטי קאי אסיפא בכוס

(a)

Explanation: This is only according to what Rav Yosef thought initially. According to what we conclude, that a bucket is not like a bath, he refers to the Seifa, regarding a cup;

וסבר שפיר ר''ש בן מנסיא כב''ה דאפילו צונן לתוך חמין מותר ואתיא מתני' דשריא לתוך הכוס אליבא דהלכתא דהלכה כר''ש בן מנסיא

1.

R. Shimon ben Menasiya holds like Beis Hillel, that even cold into hot is permitted. Our Mishnah, which permits into a cup, is like the Halachah, for the Halachah follows R. Shimon ben Menasiya.

וא''ת למאי דסלקא דעתך דארישא קאי ואסר בכוס צונן לתוך חמין מאי קמ''ל רב יוסף דספל הרי הוא כאמבטי כוס נמי הרי הוא כאמבטי לר''ש בן מנסיא דהלכתא כוותיה

(b)

Question: According to the Havah Amina that he refers to the Reisha, and forbids cold into hot in a cup, what is Rav Yosef's Chidush that a bucket is like a bath? Also a cup is like a bath according to R. Shimon ben Menasiya, whom the Halachah follows!

וי''ל דרב יוסף לב''ה אתא לאשמעינן דשרו בכוס

(c)

Answer: Rav Yosef comes to teach that Beis Hillel permit in a cup.

5)

TOSFOS DH Nosen Adam Kiton Shel Mayim

תוספות ד"ה נותן אדם קיתון של מים

(SUMMARY: Tosfos discusses the need for R. Chiya's two Beraisos.)

וא''ת ואמאי לא מייתי ברייתא דלעיל דספל אינו כאמבטי

(a)

Question #1: Why don't we bring the Beraisa above, that a bucket is unlike a bath?

ואמאי איצטריך נמי רבי חייא למיתני תרוייהו

(b)

Question #2: Why did R. Chiya need to teach both Beraisos? (Once we know that a bucket is unlike a bath, surely one may put water inside!)

וי''ל דהשתא קמ''ל בין חמין לתוך צונן בין צונן לתוך חמין

(c)

Answer #1: Now (the latter) teaches that both hot into cold and cold into hot [are permitted];

דההיא דספל אינו כאמבטי ה''א דקאי אר''ש בן מנסיא דאסר באמבטי אפי' חמין לתוך צונן ועליה קאמר דספל אינו כאמבטי ושרי חמין לתוך צונן אבל צונן לתוך חמין ה''א דאסור

1.

[If we had only the first Beraisa, that a bucket is unlike a bath, one might have thought that it refers to R. Shimon ben Menasiya, who forbids in a bath even hot into cold, and [the Beraisa] says about this that a bucket is unlike a bath, and permits hot into cold, but cold into hot, one might have thought that it is forbidden.

ואפשר ההיא דלעיל היינו הך דהכא אלא שקיצרה ונקט לישנא דרב יוסף דמייתי עלה

(d)

Answer #2: Perhaps the Beraisa above is this Beraisa here, just it was abbreviated, and adopted the wording of Rav Yosef, on which it was brought.

6)

TOSFOS DH She'ani Hasam d'Mafsik Kli

תוספות ד"ה שאני התם דמפסיק כלי

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara above.)

וא''ת דאמר לעיל (דף מ:) טול בכלי שני ותן אבל בכלי ראשון לא אע''ג דמפסיק מנא

(a)

Question: It says above (40b) "take in a Kli Sheni and put (the flask of oil), but not in a Kli Rishon, even though a Kli separates (the oil from the hot water)!

וי''ל דהתם בכלי ראשון והכא דבכלי שני שאני:

(b)

Answer: There [he wanted to put] in a Kli Rishon. Here (putting) in a Kli Sheni, [perhaps] it is different (when a Kli separates).

42b----------------------------------------42b

7)

TOSFOS DH Aval Nosen Hu l'Soch ha'Ka'arah v'Chulei

תוספות ד"ה אבל נותן הוא לתוך הקערה כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses the ability of Iruy to cook.)

מהכא ליכא למידק דעירוי ככלי שני מדקתני לא יתן לתוכה תבלין ולא אשמעינן רבותא אפילו שלא יערה על הקערה שתבלין בתוכה

(a)

Suggestion: We can infer from here that Iruy (pouring, from a Kli Rishon) is like a Kli Sheni, since it taught "one may not put in it spices", and it did not teach a bigger Chidush, that one may not pour [from a Kli Rishon] on a bowl with spices inside!

דאדרבה דוק מסיפא דקתני אבל נותן הוא לתוך הקערה ולא קתני מערה על הקערה שתבלין בתוכה

(b)

Rejection: Just the contrary, we can infer from the Seifa (that it is like a Kli Rishon) "but he may put in a bowl", and it did not teach that one may pour on a bowl with spices inside!

ורבינו שמואל מביא ראיה דעירוי ככלי שני מהא דקי''ל תתאה גבר

(c)

Opinion #1: The Rashbam brought a proof that Iruy is like a Kli Sheni, from this that we hold that Tatah Gavar.

ולר''י נראה דעירוי ככלי ראשון ומביא ראיה דבזבחים בפרק דם חטאת (דף צה: ושם)

(d)

Opinion #2: The Ri brought a proof that Iruy is like a Kli Rishon from Zevachim (95b);

ת''ר אשר תבושל בו אין לי אלא שבישל בו עירה לתוכו רותח מניין תלמוד לומר [אשר תבושל] בו ישבר

1.

Citation (95b - Beraisa): "Asher Tevushal Bo" teaches only [that one must break a pot] in which [Chatas] was cooked. What is the source for [a pot] into which boiling [Chatas] was poured? "Asher Tevushal Bo Yishaver."

אלמא דעירוי חשיב מבשל

2.

Inference: Iruy is considered cooking!

ובירושלמי בפרק כירה בעי מהו ליתן תבלין מלמטה ולערות עליהן מלמעלה ר' יונה אמר אסור דעירוי ככלי ראשון

(e)

Support - Citation (Yerushalmi): May one put spices below and pour on them from above? R. Yonah forbids, for Iruy is like a Kli Rishon;

חיליה דר' יונה מן הדא אחד שבישל בו ואחד שעירה לתוכו רותח

1.

Citation (cont.): R. Yonah learns from the following. The same applies to [a pot] in which [Chatas] was cooked, and [a pot] into which boiling [Chatas] was poured.

ודחי ר' יוסי תמן כלי חרס בולע תבלין אינו מתבשל

2.

Citation (cont.): R. Yosi rejects this. There, a Kli Cheres absorbs. Spices do not get cooked [through Iruy].

השיב רבי יוסי בר בון והתניא מניין שבכלי נחשת כן תלמוד לומר ואם בכלי נחשת בשלה אית לן למימר כלי נחשת בלע בתמיה

3.

Citation (cont.) Rebuttal (R. Yosi bar Bun) - Beraisa: What is the source for a copper Kli? It says "v'Im bi'Chli Nechoshes Bushalah." Will we say that a copper Kli absorbs?!

פי' ע''י עירוי אם אינו מבשל לא בלע אלמא דמסיק דעירוי ככלי ראשון

4.

Explanation: He asks, does it absorb through Iruy?! If [Iruy] does not cook, it does not get absorbed. This shows that the conclusion is that Iruy is like a Kli Rishon!

ונראה דעירוי לא הוי ככלי ראשון ולא ככלי שני אלא מבשל כדי קליפה

(f)

Opinion #3: Iruy is not like a Kli Rishon, and not like a Kli Sheni. Rather, it cooks Kedei Klipah.

דהא קי''ל כשמואל דאמר תתאה גבר דתניא כוותיה בכיצד צולין (פסחים עו.)

(g)

Source: We hold like Shmuel, who says that Tatah Gavar, for a Beraisa in Pesachim (76a) is like him;

ומ''מ מבשל כדי קליפה דאמר התם תניא כוותיה דשמואל חם לתוך צונן או צונן לתוך צונן מדיח

1.

In any case [Iruy] cooks Kedei Klipah, for it says there "a Beraisa supports Shmuel. Hot into cold, or cold into hot (one of them is forbidden, or they are meat and milk), he rinses."

ופריך חם לתוך צונן אדמיקר ליה בלע אלא אימא חם לתוך צונן קולף צונן לתוך צונן מדיח

2.

The Gemara asks, if hot fell into cold, before [the cold] cooled off [the hot], it absorbed! Rather, [the Beraisa should say] "if hot fell onto cold, one peels [off a layer]. If cold fell onto cold, he rinses them."

וכן משמע בשילהי מסכת ע''ז (דף עו.) דאמר מר עוקבא זבן יורה מעכו''ם אהדר ליה גדנפא ומסיק כבולעו כך פולטו מה בולעו בניצוצות אף פולטו בניצוצות

(h)

Support: It connotes like this in Avodah Zarah (76a). It says that Mar Ukva bought a big pot from a Nochri. He put dough around the brim, [filled it with water] and boiled it, for the same way it absorbs, it emits. Just like it absorbed [Isur] through (boiling) drops that splash [on top of the brim], it emits them through drops that splash;

ואי עירוי ככלי ראשון מאי איריא משום דבלע בניצוצות אפילו בלע בליעה גמורה פלט בניצוצות שהוא עירוי

1.

If Iruy is like a Kli Rishon, why must we say that it absorbed through drops that splash? Even if it absorbed full absorption, it is emitted through drops that splash, which is Iruy!

אלא ודאי לא מבשל אלא כדי קליפה

2.

Conclusion: Rather, surely [Iruy] cooks only Kedei Klipah.

ואם עירו רותחים על התרנגולת צריכה קליפה וכלי שתשמישו ע''י עירוי כגון קערות יכול להגעילן ע''י עירוי דכבולעו כך פולטו אבל כלי שנתבשל בו איסור לא סגי להגעילו על ידי עירוי

(i)

Consequences: If boiling Iruy was done on a chicken, one must peel off a layer. If a Kli was used through Iruy, e.g. bowls, one may Kasher it through Iruy, for the same way it absorbs, it emits. However, a Kli in which Isur was cooked, Iruy does not suffice for it.

והא דאמר בפרק בתרא דע''ז (דף עד:) דרש רבא נעוה ארתחיה דהתם מסתמא ע''י עירוי

(j)

Implied question: In Avodah Zarah (74b), Rava taught that we use boiling [water] to Kasher a Gas. Presumably, this was through Iruy! (It is infeasible to boil water in it.)

שאני התם דאותה נעוה לא בלעה ע''י רותח

(k)

Answer: There is different, for the winepress did not absorb through boiling [liquids].

8)

TOSFOS DH l'Chol Kederos Roschos Hu Nosen

תוספות ד"ה לכל קדרות רותחות הוא נותן

(SUMMARY: Tosfos explains that this is only for spices.)

נראה דדוקא בתבלין פליג אבל בשאר דברים מודה דכלי ראשון מבשל אף כשהעבירו מעל האור

(a)

Assertion: He argues only about spices, but he agrees that a Kli Rishon cooks other matters even when it was removed from the fire.

9)

TOSFOS DH Hainu d'Rav Nachman

תוספות ד"ה והיינו דר''נ

(SUMMARY: Tosfos rules like this opinion, but praises one who is stringent.)

נראה דאף לפי' הקונטרס שפי' דבכל מקום דאיכא לישני דפליגי בשל תורה הלך אחר המחמיר ובשל סופרים הלך אחר אחרון

(a)

Opinion #1 (Rashi): Whenever there are versions that argue, for Torah laws we follow the stringent version. For mid'Rabanan laws we follow the latter version.

ולר''ת בשל סופרים הלך אחר המיקל

(b)

Opinion #2 (R. Tam): For mid'Rabanan laws we follow the lenient version.

וכן לריב''א שפירש שבכל מקום איכא דאמרי טפל לגבי לשון ראשון שהוא עיקר

(c)

Opinion #3 (Riva): The latter version is always secondary to the first, which is primary. (We always follow the first version.)

הכא הלכה כלישנא בתרא דללישנא קמא פליג ברייתא דרבי חייא אדרב נחמן וללישנא בתרא היינו דרב נחמן

(d)

Assertion: All of these opinions agree that here, the Halachah follows the latter version, for according to the first version, R. Chiya's Beraisa argues with Rav Nachman, and according to the latter version [the Beraisa] is like Rav Nachman.

ומתוך כך פסק רבינו שמואל שמותר לתת מלח בתבשיל בשבת אפילו בכלי ראשון שהעבירו מן האור

(e)

Consequence: Due to this, the Rashbam permitted on Shabbos to put salt in a Tavshil even in a Kli Rishon that was removed from the fire.

והמחמיר כלישנא קמא שלא ליתן מלח בקערה כל זמן שהיד סולדת בו תבא עליו ברכה

(f)

Remark: One who is stringent like the first opinion, and does not put salt in a bowl as long as it is Yad Soledes Bo, he will be blessed.

10)

TOSFOS DH v'Im Nasnuhu mib'Od Yom Mutar

תוספות ד"ה ואם נתנוהו מבעוד יום מותר

(SUMMARY: Tosfos explains that one may put l'Chatchilah from before Shabbos.)

הלשון דחוק דהוה ליה למימר אבל מבעוד יום נותנין

(a)

Remark: The wording is awkward. It should have said "but one may put during the day."

11)

TOSFOS DH v'Ein Ne'osin Mimenu l'Fi she'Eino Min ha'Muchan

תוספות ד"ה ואין נאותין ממנו לפי שאינו מן המוכן

(SUMMARY: Tosfos establishes this to discuss oil that dripped out, according to R. Shimon.)

איכא לאוקמה כר''ש דמתיר מותר השמן שבנר ואין ניאותין דקתני הכא היינו כל זמן שדולק

(a)

Explanation: We can establish this like R. Shimon, who permits the excess oil in a lamp. "We may not benefit from it" that was taught here is as long as it is burning;

דבמוקצה מחמת מצוה מודה ר''ש כדאמר בגמ' לקמן (דף מה.) אין מוקצה לר''ש אלא שמן שבנר בשעה שהוא דולק הואיל והוקצה למצותו הוקצה לאיסורו

1.

R. Shimon agrees about Muktzah due to a Mitzvah, like it says below (45a) that according to R. Shimon, the only Muktzah is oil in a lamp when it is burning. Since it was Huktzeh (set aside) for its Mitzvah, it is Huktzeh for its Isur.

ולא שבנר ממש קאמר דההיא אסור בלאו הכי משום מכבה כדאמר בביצה פ''ב (דף כב. ושם) המסתפק ממנו חייב משום מכבה

(b)

Explanation: He does not refer to oil in the lamp itself. That is forbidden even without [Muktzah due to a Mitzvah], due to extinguishing, like it says in Beitzah (22a) that one who takes from it is liable for extinguishing;

אלא כלומר שמן המטפטף מן הנר

1.

Rather, he means oil that drips from a lamp. (It is forbidden because it is not Muchan.)

והטלטול דנר עצמו אין לאסור מטעם דהוקצה למצותו ולא אסור לטלטלו אלא משום דנעשה בסיס לדבר האסור כדאמרינן בסוף פירקין (דף מז.)

(c)

Explanation: We do not forbid moving the lamp itself due to Muktzeh for its Mitzvah. It is forbidden only because it became a Bosis for Isur, like we say below (47a);

הנח לנר שמן ופתילה הואיל ונעשה בסיס לדבר האסור

1.

Citation (47a): The lamp oil and wick are different, since each became a Bosis [for the flame].

אבל מטעם דהוקצה למצותו לא היה אסור לטלטלו שאין ביטול מצוה במה שמטלטלו

2.

Observation: It would not be forbidden to move it due to Muktzah to its Mitzvah, since moving it is not Mevatel it from its Mitzvah.

12)

TOSFOS DH Af Al Pi she'Amru Chachamim Ein Nosnin v'Chulei

תוספות ד"ה אע''פ שאמרו חכמים אין נותנין כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that our Mishnah did not teach about an egg.)

אין נותנין כלי תחת הנר לקבל בו את השמן ה''ל למימר דתנן במתניתין וכלי לקבל ביצה לא שמעינן אלא מדיוקא דמתני'

(a)

Implied question: [Rav Chisda] should have said "we may not put a Kli under the Ner to catch the oil", which our Mishnah taught. [We know that we may not put] a Kli to catch an egg only from an inference from our Mishnah!

אלא משום דבעי למימר אבל כופה עליה כלי נקט ביצה

(b)

Answer: He mentioned an egg because he wanted to teach "but one may cover it with a Kli."

13)

TOSFOS DH Hatzalah she'Einah Metzuyah Lo Hitiru

תוספות ד"ה הצלה שאינה מצויה לא התירו

(SUMMARY: Tosfos concludes that this is due to exertion.)

פי' בקונטרס לדבר שאינו ניטל

(a)

Explanation #1 (Rashi): [Chachamim did not permit an uncommon case of Hatzalah (saving)] something one may not move [on Shabbos].

וגרס בההוא דפריך אביי מינה בסמוך נשברה לו חבית של טבל בראש גגו דטבל אינו ניטל

1.

His text in Abaye's question below is "if a barrel of Tevel broke on his roof", for one may not move Tevel [on Shabbos].

וקשה לריב''א דאי גרס בה טבל אמאי פריך לרב יוסף מברייתא אחרת מהך דהכא הוה ליה לאקשויי

(b)

Question #1 (Riva): If the text says Tevel, why did he challenge Rav Yosef (43a) from a different Beraisa [which does not mention "on the roof]? He should have asked from this Beraisa!

ועוד דבפרק כל כתבי (לחמן דף קיז: ושם) משמע בהדיא דלא גרסי' בברייתא דהכא טבל דלא בשל טבל מיירי דקתני סיפא נזדמנו לו אורחין מביא כלי אחר כו'

(c)

Question #2: Below (117b) it explicitly connotes that the text of this Beraisa does not say "Tevel", for it does not discuss Tevel. The Seifa teaches "if guests came, he brings another Kli [to save from the broken barrel, to feed to them]"!

ונראה לו לפרש דהצלה שאינה מצויה לא התירו לטרוח בכל דבר אפילו בדבר הניטל משום טירחא

(d)

Explanation #2 (Riva): [Chachamim] did not permit an uncommon case of Hatzalah, to toil for anything, even something that one may move, due to exertion. (Tosfos ha'Rosh cites Riva to say "anything not needed for Shabbos." Presumably, Tosfos agrees. If not, why do we permit another Kli when guests come? - PF)

14)

TOSFOS DH she'Einah Metzuyah Lo Hitiru

תוספות ד"ה שאינה מצויה לא התירו

(SUMMARY: Tosfos explains why this is considered uncommon.)

והא דאין נותנין כלי תחת הנר לקבל שמן

(a)

Implied question: Why may we not put a Kli under a lamp to catch oil?

חשיב הצלה שאינה מצויה לפי שרגילים לעולם לתת כלי תחת הנר מבעוד יום

(b)

Answer: This is considered uncommon, for people usually put a Kli underneath from before Shabbos.

וניצוצות אע''ג דקאמר בסמוך דשכיחי

(c)

Implied question: Below, we say that sparks are common! (If so, it should be forbidden to put a Kli underneath for sparks, just like to catch oil.)

לא שכיחי כולי האי שיחושו לתת שם כלי מבעוד יום ולהכי חשיב לה הצלה מצויה:

(d)

Answer: It is not so common that one would be concerned to put a Kli from before Shabbos. Therefore, it is considered a common Hatzalah.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF