יומא דף יט: א

מה דרשינן מדכתיב "ודברתם בם"?

מה דרשינן מדכתיב "ודברתם בם"?
לסתמא דברייתא לרש"י: בק"ש ידבר בקול, אבל לא בתפלה שאומרה בלחש
לתוס': בק"ש שואל מפני היראה ומשיב בפני הכבוד, אבל לא בתפלה
לר' אחא עשה את ק"ש קבע ולא עראי
לרב(א) השח שיחת חולין עובר בעשה - "ודברת בם" ולא בדברים בטלים

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף