יומא דף יח. א

כמה חלות נוטל הכהן גדול?

אליבא דחכמים -
שמחלקים לכל הי"ב חלות
אליבא דר' יהודה -
שמחלקים רק י' חלות [1]
לאביי לרבנן - נוטל פחות ממחצה חמשה חלות ארבעה חלות
לרבי - נוטל מחצה ----- [2] חמשה חלות
לרבא -
כולה כרבי שנוטל מחצה
ששה חלות בלא משמר מתעכב: חמשה
עם משמר מתעכב: ארבעה

ערב יוה"כ איזה מיני בהמות היו מעבירים לפניו כשמעמידים אותו בשער המזרח?

פרים אלים וכבשים שעירים
לתנא דמתניתין מעבירים אין מעבירים [3]
לתנא דברייתא מעבירים מעבירים
-------------------------------------------------

[1] וב' חלות נוטל אותם המשמר הנכנס בשכר מה שהוא מגיף את דלתות, שכיון שהוא לא התחיל במצוה זו אלא משמר היוצא, ולכאורה לא היתה מוטלת עליו המצוה להגיפם והוא טורח בזה, לכן מקבל הוא שני חלות בלא חלוקה. והחלות שנשארו לחלוקה בין ב' המשמרות הם רק י', ורק בהם שייך הכה"ג לקבל חלק בהם.

[2] רבי שאמר "לעולם חמש" מיירי אליבא דר' יהודה.

[3] ומשום שבאים על חטא, ומילא פרים שהיו באים על חטאו וחטא אחיו הכהנים בזה לא היה דואג כי יודע בעצמו שעושה תשובה, וכן מכיר הוא את אחיו הכהנים מי שחטא - ומזהיר לו לעשות תשובה. אולם השעירים שבאים בשביל כל ישראל, אם נעביר לפניו שעירים שמא ידאג שאחד מישראל לא יעשה תשובה ויחשוש שמחמת זה לא תתקבל תפלתו ותחלש דעתו מעכשיו, לכן לא מעבירים לפניו שעירים שלא יזכר בזה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף