מסכת יומא

חלק א' - שאלות מסכמות

א. פרה אדומה מדוע נעשית בכלי אבנים? מנ"ל דמפרישים הכהן העושה אותה? ומדוע ללשכה הנמצאת בקרן צפונית מזרחית? (ב. ג:)

ב. מדוע לא ילפינן הפסוק "צוה" ליוה"כ וקרבנות? ומדוע לא ילפינן מ"לכפר" לקרבנות של ימי חול, פסח, סוכות ושמיני עצרת (ב: ג:)?

ג. באר הר"ת "פזר קשב"? כמה אילים היו ביוה"כ ובשבועות, ועבור מה? (ג.)

ד. פר ואיל דמילואים עצרת ר"ה ויוה"כ, חצוצרות וקטורת משל מי באים? ומנ"ל? (ג)

ה. מדוע לא ילפינן מ"לכפר" לקרבנות של ר"ה ועצרת (4/5)? (ג)

ו. מנ"ל דמפרישים כה"ג לפני יוה"כ (2)? להנ"ל מדוע ז' ימים, ומדוע בעי הזאה? (ג: ד.)

ז. וישכון בדוד ה' וגו', מתי היה דבר זה? מה היה תפקידו? ובמאי קמפלגי? (ד)

ח. "ויקרא אל משה וידבר", מי שמע הקריאה והדיבור (2), ומדוע כתוב אל משה? למה הקדים קריאה לדיבור? ומה "לאמר" הכתוב בפסוק מלמדינו? (ד:)

ט. מה מעכב במילואים (2)? מאי נפק"מ (4)? מנ"ל דהדברים הנ"ל לא מעכבים לדורות? מנ"ל ריבוי ומשיחה שבעה לדורות לכתחילה? (ד: ה.)

י. למ"ד כל הכתוב בהן מעכב מנ"ל (פרט)? ומנ"ל דמעכב בהן מכנסים עשירית האפה ומקרא פרשה? (ה)

יא. פרט כיצד הלבישו את אהרן ובניו בימי המילואים ומנ"ל? ולמאי נפק"מ? (ה: ו.)

יב. מדוע (לר"ע ולחכמים) וממתי (לר"ז ולר"ש מנהרדעא) מפרישין הכהן מביתו? חייבי טבילות מתי טבילתן (פרט)? (ו)

יג. טומאה דחויה או הותרה בציבור, ומאי נפק"מ? והאם יש ראיה ממתני'? (ו:)

יד. האם יש ראיה לנידון הנ"ל ממנחת עומר, מנחת פרים אילים וכבשים, שבאין שם אלא היא צריך לשתוק? (ז.)

טו. באיזה אופנים צריך ריצוי ציץ? ועל מה ומתי הציץ מרצה? (ז)

טז. מה ילפינן מהפסוקים הכתובים בציץ "תמיד" "על מצחו" "ונשא"? (ז: ח.)

יז. מתי מזים על כה"ג וכהן השורף את הפרה (3)? ומדוע (להו"א (2) ולמסקנא)? (ח.)

יח. הכהנים הנ"ל למה מפרשים אותם, ומאי נפק"מ? באיזה יום בשבוע מפרישים אותם? ומתי לא מזים עליהם? (ח:)

יט. מה היתה שמה של הלשכה שהפרישו את הכה"ג מתחילה ואח"כ, ומדוע? כמה כה"ג היו בביהמ"ק הראשון והשני? (ח: ט.)

כ. מה חייבו חכמים את הנחתומים להפריש ומה לא? ומדוע? (ח: ט.)

כא. מפני מה חרב משכן שבשילה, ביהמ"ק ראשון ושני, ומנ"ל דהיו החטאים הנ"ל? ומדוע לא שרתה שכינה בבית שני (2)? (ט י.)

כב. מי הם, גומר מגוג תובל משך תירס (2) סבתה וסבתכא ארך אכד אשור רחובות עיר כלח רסן? (י.)

כג. היאך נקראו ילדי הענק ומדוע? מה בנה כ"א מהם? פרס ורומי מי יפול ביד מי, ומדוע? (י.)

כד. מה דין לשכת כה"ג וסוכה לענין מזוזה, בזמן שמשתמש בהם, ובשאר ימות השנה? ומדוע? (י)

כה. שער ניקנור, אבולי דמחוזא, שערי חצרות וערים, בית התבן והאוצרות, מקום שהנשים נאותות (2) ובית הטבילה, מה דין מזוזה בהם? (יא)

כו. רפת בקר, בית שער, בורסקי, לשכות ועזרות, שער המדי (פרט), מה דין מזוזה בהם, ומדוע? (יא)

כז. בית הכנסת (פרט) בית האשה והשותפים, מה דינם במזוזה ובנגעים? מאי קמ"ל? ומדוע באמת לא אומרים כן? (יא: יב.)

כח. לאיזה שבט שייכת ירושלים? איזה נפק"מ מבואר בסוגיין מנידון זה (2)? (יב.)

כט. במה מחנכים כה"ג (ביוה"כ)? ממה היה עשוי אבנטם של כה"ג וכהנים הדיוטים, בשאר ימות השנה וביוה"כ? (יב)

ל. מה ילפינן מקא ד"ילבש" על בשרו, ומקרא דוהניחם שם? (יב:)

לא. אירע בו פסול וחזר לעבודתו מה דין שני לכתחילה, בדיעבד, ולאחר מיתת הראשון? (יב: יג.)

לב. האם חיישינן למיתה וטומאה של אחד ושתים (2)? (יג.)

לג. ב' נשים וארוסה האם ממעטינן מ"ביתו" גבי כה"ג ויבום? וא"כ היאך מתקינין לו אשה לר"י (למסקנא)? (יג)

לד. מה דין כה"ג והדיוט לענין הקרבה (בימות השנה ויוה"כ) ואכילה באנינות יום ולילה (2)? (יג: יד.)

לה. מתני' דכל שבעת הימים כמאן אזלא (רבנן, ר"ש ר"ג איש המצפה)? מה ילפינן מקרא דוהזה הטהור על הטמא? ועל מה אמר שלמה אמרתי אחכמה וגו' (2)? (יד)

לו. טהור שנפלה עליו הזאה, מזה, נוגע ונושא מי חטאת האם נטמאים? ומה דין בגדיהם? (יד.)

לז. קטורת ונרות, של בוקר ובין הערביים מי קודם למי, ומנ"ל? מהי הסתירה במשניות דסדר יומא, ומה מתרצינן? (יד: טו.)

לח. דם התמיד היאך זורקו לרבנן ולר"ש איש המצפה, ומנ"ל? (טו.)

לט. מדוע אינו נותן ב' שהן ד' ואח"כ ד' שהן ד', בתחילה למטה ואח"כ למעלה? ומדוע יהיה עולה ברישא? (טו)

מ. מדוע אינו נותן בקרן דרומית מזרחית? ומדוע אינו מקדים את מערבית דרומית? ומנ"ל דנאמר בעולה ולא בחטאת? (טו:)

מא. מהם ד' לשכות שהיו בית המוקד (2), ומהם ד' לשכות שהיו בד' מקצועות העזרה? ולמה משמשת כל לשכה? (טו: טז.)

מב. מאן תנא מידות? ומהיכן מוכיחה זאת הגמ'? (טז.)

מג. איזה מ"ד היה צד בגמ' שהוא תנא דמדות? והיאך דחתה זאת הגמ'? רובא דמזבח בדרום קאי כיצד (רש"י)? (טז)

מד. מה מקשה רש"י על מה שמסקינן דתנא דמדות ראב"י? והיאך פרש"י הסוגיא? (יז.)

מה. לר' אידי בר יצחק היכן היתה ממוקמת לשכת הטלאים? ומהיכן מוכיח זאת? (יז.)

מו. כיצד כה"ג מקריב בראש? ועד כמה נוטל חלק בשתי הלחם ובלחם הפנים, ומדוע? (יז: יח.)

מז. מהם התנאים שצריך לכהן גדול? ומה היה במקדש שני? (יח.)

מח. מה היו מעבירין לפניו בערב יוה"כ? ואילו מאכלים היו מונעים ממנו בעיו"כ? (יח)

מט. האם מותר לאדם לישא אשה גם במדינה אחרת, ומדוע? ומה רב ור' נחמן היו עושים? (יח:)

נ. למה הביאו הכה"ג לבית אבטינס? ובמה קורין לפניו בלילי יוה"כ? (יח:)

נא. היכן היתה לשכת פרהדרין והיכן לשכת בית אבטינס? והאם הטריחו את הכה"ג? הוכח! (יט.)

נב. אלו ח' לשכות היו בעזרה ומה תפקידם, ואלו ז' שערים היו ומה שמותם? (יט.)

נג. מה השביעו הכה"ג ומדוע? על מה היה שלוחם? מדוע בכו הוא והם? הצדוקי שהתקין מבחוץ מה היה סופו? (יח:-יט:)

נד. האם מותר לרמוז או לקרוץ בק"ש? השח שיחת חולין, במה עובר? (יט:)

נה. במה היו מעסיקין את הכהן גדול עד זמן השחיטה? ומהיכן שאין רשות לשטן להשטין ביה"כ? (יט: כ.)

נו. אברים שפקעו מע"ג המזבח, מתי צריך להחזירם, ומדוע? ומאימתי תורמין את המזבח, ומדוע? (כ)

נז. מהי "קריאת הגבר"? קלו של מי היה יותר מקולו של גביני כרוז, ואיזה עוד מעלות בו? אלו קולות הולכין מסוף העולם ועד סופו? (כ: כא.)

נח. מהם עשרה ניסים שנעשו בביהמ"ק? ציין ניסים נוספים שהיו, ומדוע לא נמנו? (כא)

נט. מהם ההבדלים בין ביהמ"ק הראשון לשני? כמה אֵשות יש? איזה רוח טובה ואיזו רוח רעה? פרט! (כא:)

ס. על מה היה פייס הראשון (3)? ומדוע בתחילה לא תיקנו לו פייס (2)? כל הקודם בד"א וכו' מה פשיטא ליה לר"פ ומה מספק"ל? (כב)

סא. המונה את ישראל במה עובר? האם שייך למנות את בנ"י (2)? מנ"ל דפרנס מתעשר משנתמנה? (כב:)

סב. "שאול באחת ועלתה לו, דוד בשתים ולא עלתה לו" מהם? ואיזה עוונות לא נמנו, ומדוע? (כב:)

סג. באיזה אופן אין איסור נקימה ונטירה? ומי נקרא "תלמיד חכם"? (כב: כג.)

סד. האם ומי מוציא אצבע אחת, שתים, שלש, וגודל? מאי פקיע? (כג.)

סה. מעשה דנטל סכין אמתי היה? מה אמר רבי צדוק, ובשביל מה? מה אמר אביו של חינוך, ומה מסתפקת הגמ', ומה פושטת? (כג)

סו. איזה כהן כשר להוצאת הדשן ולתרומת הדשן? איזה בגדים לובש? ומהו שיעור תרה"ד? (כג: כד.)

סז. עבודת סילוק ועבודה שיש אחריה עבודה, האם זר חייב עליהם? בפנים, בהיכל, ובחוץ - הבא דוגמאות! (כד)

סח. זר שסידר שולחן ובזיכין, מנורה ומערכה, שני גזרי עצים ואברים האם חייב? הדלקת מנורה והצתת אליתא האם הויא עבודה? (כד:)

סט. מדוע מפיסין וחוזרין ומפיסין? באלו בגדים והיכן היו מפיסין? והיאך היתה הלשכה בנויה, ומדוע? (כד: כה.)

ע. בפייס השני, האם הפיסו י"ג פעמים? מי מקבל את הדם, השוחט או הזורק? הוכח! (כה)

עא. פרט סדר הולכת האברים לכל שיטה (5)? (כה:)

עב. מה המקור שהקטורת מעשרת? ומהיכן יצאו מורי הוראות? (כו.)

עג. לְמַה היו מפייסין בין הערביים? לפי ר"א בן יעקב ור' יהודה לְמַה לא הפייסו? (כו)

עד. ציין ב' מקרים שתמיד קרב בי"א כהנים? ובכמה כהנים קרב איל ופר? (כו:)

עה. מנ"ל שניסוך המים רק ביום (2)? מנין לתמיד של בין הערביים שטעון שני גזרי עצים בב' כהנים, באר? (כו:)

עו. מה דורשים מהפסוקים "ונתנו בני אהרן הכהן אש" "וערכו בני אהרן הכהנים" "והקריב הכהן את הכל" "והקטיר הכהן את הכל"? (כו: כז.)

עז. זר שסידר את המערכה או שני גזירי עצים האם חייב? ולאלו עבודות צריך פייס (הכללים, לל"ק ולל"ב)? (כז: כח.)

עח. היאך בדקו אם הגיע זמן השחיטה? מה היה אומר הרואה (6)? ולמה הוצרכו לכך? (כח)

עט. מהיכן למדים ש"זריזין מקדימין למצוות"? מי היה זקן ויושב בישיבה ומנ"ל? איזה מצוות אברהם אבינו קיים, ומנלן? (כח:)

פ. מדוע אברהם אבינו התפלל כבר מכי משחרי כותל, ובביהמ"ק נשחט התמיד רק בו' ומחצה (3)? (כח:)

פא. "יומא דעיבא כולה שמשא", למאי נפק"מ? אלו ו' דברים נאמר עליהם שהם קשים יותר מהדבר בעצמו, ומה סימנם? (כח: כט.)

פב. "למנצח על אילת השחר" מה לומדים מפסוק זה (4)? (כט.)

פג. קמיצת מנחה בלילה, מה דינה ומדוע? סידר את הלחם ואת הבזיכין אחר השבת, ובליל שבת (רש"י) מה דינם? (כט)

פד. מדוע צריך קידוש ידים ורגלים למטיל מים? היוצא להשתין מים, דיבר עם חבירו והפליג, כמה יטול, והיכן? (כט: ל.)

פה. צואה במקומה ועל בשרו, היו ידיו בביהכ"ס, מה דינו לק"ש ומדוע? (ל.)

פו. מדוע הנכנס לעזרה צריך לטבול, ולמאי נפק"מ? אם לא טבל או לא קידש ידיו ורגליו, מה דין עבודתו? (ל)

פז. האם מצורע העומד בשער ניקנור טעון טבילה? באר מח'! למה נועדה לשכת המצורעים? (ל:)

פח. ביאה במקצת, עומד בחוץ ושוחט בסכין ארוכה האם צריך טבילה? (לא.)

פט. כמה היה גובהו של עין עיטם מקרקע העזרה, ומהיכן יודעים זאת? (לא)

צ. היכן היו עשרה קידושין, לר"מ ולרבנן? (לא: לב.)

צא. מה המקור לחמש טבילות ולעשרה קידושין (ר"י, ראב"ש, רבי)? (לב)

צב. האם היה מקדש ידיו ורגליו לפני פשיטה או לבישה, או לאחריהם? (לב:)

צג. מהו קרצו? בכמה סימנים השחיטה כשרה בעוף ובבהמה? מדוע צריך למרק, להו"א ולמסקנה? (לב: לג.)

צד. מנין שמערכה גדו' קודמת למערכה ב' של קטורת (2)? שמערכה ב' קודמת לשני גזרי עצים? ושב' גזרי עצים קודמין לדישון מזבח הפנימי (3)? (לג.)

צה. מה השיעור שהמזבח היה משוך כלפי חוץ, ומדוע? ולענין מה אמרינן ד"אין מעבירין על המצוות" (2)? (לג:)

צו. כמה פעמים הטיבו הנרות, ומדוע (2)? דם התמיד מתי עשו? כיצד חולקה הטבת הנרות ומדוע? (לג:)

צז. והטבת ב' נרות קודמת לקטורת, וקטורת לאברים, ואברים למנחה, ומנחה לחביתין באור בכל הנ"ל סיבת קדימתם? (לג: לד.)

צח. מתי היו קריבן הבזיכין, קטורת של שחר, וקטורת של בין הערביים, ומדוע? (לד.)

צט. מנ"ל דקרבן תמיד של שחר ושל בין הערביים טעון נסכים, ומנ"ל שצריך שיהא מיוחד בעדרו? (לד)

ק. האיך היו מטילין עששיות ביוה"כ להפיג הצינה, והלא הוא מצרף (2)? מתי מצינו שר"י מקל באינו מתכוין? (לד:)

קא. מה היה שווי הבגדי לבן שהיה לובש בבוקר ובבין הערבים, ומדוע? מהי עבודת יחיד, ובאיזה כותנות נשתמשו? (לד: לה)

קב. מי מחייב את העניים, העשירים, והרשעים? (לה:)

קג. היכן קרוי צפון לשחיטת קדשי קדשים(3)? היכן פסול לכו"ע, ומדוע? (לו.)

קד. מדוע וידוי ושחיטת פרו של כה"ג דווקא בין האולם למזבח? ומדוע ראשו לדרום ופניו למערב? (לו.)

קה. על מה מתודים על העולה? האם לאו דנבילה ושל לקט שכחה ופאה? נקרא לאו הניתק לעשה? (לו)

קו. מה סדר הזכרת העבירות בוידוי (חטא עוון ופשע), ומדוע? (לו:)

קז. וכפר - בכפרת דברים, מה המקור (2)? ומנין שאומר "אנא" "בשם"? ומנין שעונים אחריו "בשכמל"ו"? (לו: לז.)

קח. מה הם הדברים שעשו בן גמלא, בן קטין, מנובז, הילני וניקנור לביהמ"ק? (לז.)

קט. היכן מקומו של מזבח? והיכן מקומו של ההולך עם רבו? גורלות ממה אפשר לעשותן, ומנ"ל? (לז.)

קי. למי היתה משמשת הנברשת? והאיך היתה כתובה הטבלא? (לז:.)

קיא. מי הם שנכתבו לגנאי? למי מהם היתה סיבה? ועל מה היו מזכירין חלקם לשבח? (לח)

קיב. מנ"ל דזכר צדיק לברכה? שם רשעים ירקב, מאי ומנ"ל? ומנ"ל שעולם נברא ומתקיים בשביל צדיק א'? (לח:)

קיג. מה נאמר על המשכח דבר מתלמודו (2)? מה ילפינן מרגלי חסידיו ישמור (3)? מה הם הדברים שהמשתדל בהם מקבל ס"ד להם? (לח: לט.)

קיד. קלפי ממה היתה עשויה מה היתה קדושתה וכמה החזיקה? ומדוע? (לט.)

קטו. מי היה מעלה גורלות (2)? במה נחלקו? ומה היה תפקיד הסגן? (לט.)

קטז. פרט השינויים שהיו בין מ' שנה ששימש שמעון הצדיק לאחמ"כ (5)? ומהם הדברים שקרו מ' שנה קודם החורבן (4)? (לט)

קיז. למה נקרא ביהמ"ק יער הלבנון? אלו דברים עשו בביהמ"ק שחשו אותם ביריחו? (לט:)

קיח. עליית גורל מתוך קלפי והנחתו, וידוי על שעיר המשתלח, סדר עבודת פר ושעיר והגרלה, מה דינם למצוה ולעכב? ומדוע? (לט: מ.)

קיט. עלה בשמאל מהו שיחזור לימין, מה הנידון (2)? ומה נפשט? איזה חלק בהנחה אינו לעיכובא (2)? (מ:)

קכ. קינין ושעירי יוה"כ מתי מתפרשים ומנ"ל? (מא.)

קכא. מטמא מקדש עני והעשיר האם יכול להביא חטאתו מדמי עולתו? פרט! ומה דין מצורע עשיר שהביא קרבן עני ומנ"ל? (מא)

קכב. לשון של פרה ושעיר המשתלח האם צריכים שיעור וחלוקה? ומה משקלם? (מא: מב.)

קכג. שחיטת פרו ופרה האם כשרים בזר (2)? ומדוע? (מב)

קכד. מה הם עבודות הפרה הכשרות והפסולות בזר ובאשה ומנ"ל? (מב:)

קכה. מה ילפינן מהפסוקים: "ונתתם אותה אל אלעזר", "ושחט אותה לפניו" "ואסף איש טהור וכו' והניח" "ולקחו לטמא וכו' ונתן"? (מב: מג.)

קכו. מה הם י' ההבדלים שהיה חלוק עבודת כל יום לעבודת יוה"כ? (מג:)

קכז. מנ"ל שפורשין ומהיכן היו פורשין בשעת הקטרה ומתן דמים ביוה"כ, מתן פר כהן משיח והעל"ד של ציבור? (מד)

קכח. מעלות דאוריתא או דרבנן? קדושת אולם והיכל חדא או תרתי? הוכח! (מד:)

קכט. נתפזרו לו גחלים כמה (3) ומה היה עושה? כמה זהבים יש? אלו הלכות נאמרו משום חולשא וכבודו של כה"ג? (מד: מה.)

קל. כמה מערכות היו כל יום ולמה היו משמשות ומנ"ל (3)? ומנ"ל דבאותו יום מוסיפים עוד מערכה? (מה)

קלא. מערכה שניה של קטורת, אש מחתה ומנורה, מנ"ל דנמצאת וניטל האש להם ממזבח החיצון? (מה:)

קלב. אברי עולה שנתותרו מה דין סידורם בשבת וביוה"כ? והאם דוחים הטומאה? ומדוע? (מו)

קלג. המכבה אש מחתה ומנורה בראשו של מזבח ובאחתיה על ארעא, המוריד גחלת וכיבה מה דינו? ומדוע? (מו:)

קלד. מחתה למה שמשה ביוה"כ? כף ביוה"כ למה לי ומנ"ל? היכן נטל כ"א מהם ומדוע? (מז.)

קלה. קמחית מה היה עם בניה, ומדוע זכתה לכך? (מז.)

קלו. בין הבינים של מלא קומצו, על מה הנידון מה נפשט והיכי עביד? ומה דין בין הבינים של מלא חופנו? (מז:)

קלז. אלו ספיקות הסתפק ר"פ במלא קומצו וחפניו ובדבקיה לקומץ (2)? מה הסתפק בשיעור המלא חפניו ומה פשטה הגמ'? (מז: מח.)

קלח. נשפך הדם על הרצפה ואספו, מה הדין ומדוע? ומה הדין בנתפזר הקטורת ממלוא חפניו? (מח.)

קלט. חישב בחפינת קטורת, בחתיית גחלים, מה הדין? ומדוע אין זה אותה בעי' דלעיל (רש"י)? (מח)

קמ. הולכת הדם הקטורת והאברים בשמאל ובזר, האם כשרים? (מח: מט.)

קמא. מה נסתפק ריב"ל בשתיית שחליים בשבת? מכת פרדה האם מתרפאת? (מט.)

קמב. "חפן ומת מהו שיכנס אחר בחפינתו" לאיזה מ"ד אין כלל מקום לספק? ובמה זה תלוי בנידון אם חופן חוזר וחופן (2)? (מט.)

קמג. "כך היתה מידתה" באר (3)! ומהן העבודות הקשות שבמקדש (3)? (מט)

קמד. "שחט ומת מהו שיכנס אחר בדמו" באר המחלוקת? באלו מקרים צריך לכו"ע שיהא בחיים (2)? ואלו חלקים לכו"ע נחשבים פר? (מט: נ.)

קמה. קרבן יחיד וציבור האם דוחין את השבת והטומאה? פר ושעיר של יוה"כ שאבדו והפריש אחרים תחתיהם מה דינם (2) ומדוע? (נ.)

קמו. מהן צדדי הספק למ"ד פר יוה"כ קרבן יחיד, אם עושה תמורה? (נ:)

קמז. האם שייך לפרש הברייתא דחומר בזבח שדוחה את השבת ואת הטומאה ועושה תמורה בפר יוה"כ, באילו של אהרן, קרבן פסח ופסח שני? (נ: נא.)

קמח. פסח וחגיגה, מה נקרא קרבן יחיד ומה נקרא קרבן ציבור? והאם פסח שני דוחה את השבת ואת הטומאה ומדוע? (נא.)

קמט. מכספי מי נקנה פר יוה"כ והיאך אחיו הכהנים מתכפרים בו? (נא:)

קנ. כמה פרוכות היו ומדוע? והיכן היה מהלך בהיכל (3) ומדוע? (נא: נב.)

קנא. במה נסתפקו חכמים באמה טרקסין, וממה נבע הספק (להו"א ולמסקנא)? (נב.)

קנב. מהם הפסוקים שאין להם הכרע ליוסף איש הוצל? ובמה נסתפק רב חסדא? (נב)

קנג. מי גנז את הארון ומה גנז עימו? כיצד היה סדר הליכת כה"ג בקה"ק, והיאך צבר את הקטרת? (נב:)

קנד. "כי בענן אראה על הכפורת" מה הצדוקים דרשו מפסוק זה, ומה חז"ל הק' דרשו מהפסוק, ומדוע צריך ב' פסוקים (5)? (נג.)

קנה. מפני מה מתו בניו של אהרן להו"א ולמסקנא? (נב.)

קנו. איך יצא כה"ג מקודש הקודשים ומי עוד יוצא כן? וכשמסיים התפילה איך ינהג ומדוע? (נג)

קנז. מדוע קיצר הכה"ג בתפילתו, ומה התפלל? איך היה סדר ההזאות שהזה אח"כ? (נג:)

קנח. האם הארון גלה או נגנז? והיכן (3)? ומנ"ל?

קנט. כיצד היו נראים ראשי הבדים? האם הראו לבני ישראל את הארון והכרובים בזמן המשכן ובית ראשון ושני? ומה ארע בזמן החורבן? (נד)

קס. מהיכן נברא העולם (5) ומנ"ל? (נד:)

קסא. מה לומדים מיתור למעלה בפר ולמטה דשעיר? ומהיכן יודעים אחת למעלה ושבעה למטה בשניהם? (נה.)

קסב. כיצד מנה הכה"ג ומדוע הוצרך למנות, הזאה ראשונה עם כל אחת ואחת? ולמאי נפק"מ? (נה.)

קסג. מדוע לר"י לא היה רק כן אחד ולא היה שופר לקיני חובה להו"א ולמסקנא? (נה נו:)

קסד. מהיכן מוכח דר"י לית ליה ברירה? ומהיכן א"א להוכיח כן? (נה: נו)

קסה. כמה הזאות היו על הפרוכת, ומה המקור? והרי דבר הלמד בהיקש אין חוזר ומלמד בהיקש בקדשים (3)? (נו: נז.)

קסו. איך ידע ראב"י להבדיל בין טיפי דם פר ושעיר יוה"כ לטיפי דם דפר העלם דבר וכיו"ב? (נז.)

קסז. נתערבו לו דמים בדמים במתנות הראשונות ובמתנות האחרונות מה יעשה? (נז)

קסח. נתערבו לו כוסות בכוסות כיצד יתן? נתערבו לו מקצת דמים מה עושה עם השירים? (נז:)

קסט. היכן היא הפלוגתא אי כוס עושה חבירו דחוי או שירים? באר המחלוקת האם מערבין לקרנות? (נז: נח.)

קע. "נתן את המלא בריקן" באר! ומה הספק בהניח מזרק בתוך מזרק, והאם נפשט? (נח.)

קעא. סיב, האם חוצץ במים, בדם וקומץ? (נח.)

קעב. היכן עמד הכהן בשעת הזאתו על הפרוכת, בפר ושעיר יוה"כ ובפר כהן משיח וכיו"ב? (נח:)

קעג. מה היה סדר נתינת הדם על גבי הקרנות, ומדוע? האם היה מקיף ביד או ברגל, ומדוע? ומה היתה צורת נתינת הדם, ומדוע? (נח: נט.)

קעד. היכן טהרו של מזבח, כמה הזה עליו, והיכן עמד כשהזה, ומדוע? היכן היה שופך את שיירי דם הקרבנות, ומדוע? (נט.)

קעה. האם היו מועלים בדמים מדאו' ומדרבנן? איזה דבר שנעשית מצוותו מועלין בו (3)? מדוע צריך ג' מיעוטים בדם? ומהיכן נתמעט מפיגול? (נט ס.)

קעו. איזה עבודות שלא נעשו על הסדר מעכבות זו את זו? ומנ"ל? שירים האם מעכבים? (ס)

קעז. קטורת שחפנה קודם שחיטתו של פר, שעיר ששחטו קודם מתן דמו של פר מה דינו? (ס: סא.)

קעח. במה מתכפרים הכהנים והישראלים על טומאת מקדש וקדשיו ועל שאר עבירות? (סא.)

קעט. כשנשפך הדם באמצע המתנות, מהיכן יתחיל מהדם שיביא ומנ"ל? ומה הדין בלוג שמן של מצורע? (סא.)

קפ. מתנות הראש האם מעכבות, ומדוע? נזיר ממורט מה דינו בתגלחת? אין לו בוהן יד ורגל מה דינו במתן בהונות? (סא)

קפא. מה הדין באשם מצורע שנשחט שלא לשמו, ומדוע? וכמה כהנים היו מקבלים את דם האשם מצורע, ומדוע? (סא:)

קפב. נשפך דם השעיר והביא אחר, מי נשרף בבית הדשן, ומי ישתלח לעזאזל, ומדוע? (סא: סב.)

קפג. ב' שעירי יוה"כ, כבשי וציפורי מצורע, במה צריכים להיות שווים לכתחילה ובדיעבד, ומנלן? (סב)

קפד. מה ילפינן מ"תהיה" דמצורע, ו"משנים ליום" דתמיד? (סב:)

קפה. מחוסר זמן, מחוסר מעשה, פסח בשאר ימות השנה ששחטם בחוץ, מה דינם? פרט! (סב: סג.)

קפו. קדשי בדה"ב פרת חטאת ושעיר המשתלח ששחטן בחוץ האם חייב עליהם, ומנ"ל? (סג:)

קפז. בעל מום ומחוסר זמן בשעיר המשתלח האם פוסל, ומנלן? והיאך שייך מחוס"ז בשעיר המשתלח (3)? (סג: סד.)

קפח. "והשני ירעה עד שיסתאב" מיהו (2)? במאי פליגי? ולפי"ז מה ילפינן מהפסוק "משחתם בהם מום בם"? (סד.)

קפט. מיהו רבי יוסי ומתני' הסוברים כרב, ומהי הברייתא דתניא כוותיה דר' יוחנן? (סד)

קצ. במפריש ב' חטאות, מתי לכו"ע מתה מתי לכו"ע רועה ומתי מחלוקת? (סד: סה.)

קצא. "רבי יהודה אומר תמות, ועוד אר"י נשפך הדם ימות המשתלח מת המשתלח ישפך הדם" באר חידושו של ר"י ברישא ובסיפא, ומדוע מת המשתלח ישפך הדם? (סה.)

קצב. באר את טעמו של ר"י בפר ושעיר של יוה"כ שאבדו וכו' שכולן ימותו להו"א ולמסקנא (5)? (סה סו.)

קצג. למי ובמה חיישינן לתקלה? (סו.)

קצד. למי יש כפרה בשעיר המשתלח? כיצד היה מתודה? ומי היה מוליכו? (סו.)

קצה. "איש עיתי" מה ילפינן מזה? ומאי קמ"ל בזה? (סו)

קצו. אלו שאלות שאלו את ר"א ולא ענה? מה שיטת חכמים בחלקים? מדוע ר"א לא ענה? (סו:)

קצז. בחטא העגל, איך התחלקו הג' מיתות? ואת מי הרגו הלווים? (סו:)

קצח. כמה מילין וסוכות היו מירושלים ועד הצוק, ומדוע (3)? והאם היו מלווין את המשלח עד הצוק? (סו: סז.)

קצט. היאך והיכן היו קושרים לשון של זהורית בראשונה, והיכן לאחר מכן, ומדוע? (סז.)

ר. מה ילפינן מ"במדבר" (3)? מ"גזירה" (5)? ומ"עזאזל" (3)? (סז:)

רא. המשלח השעיר (3), המוציא פר ושעיר יוה"כ (2), והמוציא פר משיח ועדה, אימתי נטמאין בגדיהם? (סז: סח.)

רב. בשר עולה, פר ושעיר הנשרפים ביוה"כ, פר כהן משיח, היאך היה ניתוחם ומנלן? (סז: סח.)

רג. היכן שרפו פרים הנשרפים ופרה אדומה? ומי ובאיזה מצב נקרא שורף שבגדיו נטמאים? (סח)

רד. מנין ידע הכה"ג שהגיע שעיר למדבר (3)? מה היה עושה הכה"ג אח"כ ועם איזה בגדים? האם כולם יכלו לראות הכה"ג? (סח:)

רה. האם מותר לאכול ולישון עם בגדי כהונה? ומדוע אין בעיה של הנאה מבגדי כהונה (2)? וכלאים בשינה (3)? (סח: סט.)

רו. מה היה המעשה עם שמעון הצדיק? האם וכיצד לבש בגדי כהונה? (סט.)

רז. מה דין ישיבה בעזרה? 'ויברך עזרא... הגדול', מאי גדול (3)? 'ויצעקו...בקול גדול', מאי אמור? (סט:)

רח. מה דין דילוג בתורה ונביא, ומדוע בעשור של חומש הפקודים קורא בע"פ? (סט: ע.)

רט. מה הם ח' הברכות שמברך הכהן הגדול, פרט את נוסח הברכה וחתימתה! (ע. ורש"י סח: במשנה)

רי. פר העולה, שבעה כבשים (4), אמורי חטאת, ושעיר הנעשה בחוץ, עם מי היו קרבים, ומנלן? (ע)

ריא. מנלן דיש הפסק בין עבודת היום להוצאת כף ומחתה (2)? ומאי חזית דמשבשת קראי - שביש מתניתא (2)? (עא.)

ריב. מצאו לכה"ג בשוק ובביתו מה אומר לו? מה ילפינן מקרא דאליכם אישים אקרא? (עא.)

ריג. מהו "שש" ומנלן? ומה ילפינן מה' קראי שכתוב בהן "שש"? משזר ח', מעיל י"ב, פרוכת כ"ד, חושן ואפוד כ"ח, מנלן? (עא: עב.)

ריד. מאי ילפינן מהפסוקים דלהלן: "לא יקרע", "לא יזח", "ולא יסורו", "עצי שיטים עומדים", "את בגדי השרד לשרת", "מבית ומחוץ תצפנו"? (עב)

רטו. מה ילפינן מהפסוקים: 'מעשה אורג', 'מעשה רוקם', 'מעשה חושב'? (עב:)

רטז. כה"ג משוח שעבר, מרובה בגדים ומשוח מלחמה, מה דינם לענין: עשירית האיפה, בנו עומד תחתיו, פר הבא על כל המצוות, פריעה, החזרת הרוצח, ובכמה בגדים משמשים? (עב: עג.)

ריז. כיצד, כמה, עם מי, ולמי שואלים באורים ותומים? ומנלן? (עג)

ריח. "שבועה שלא אוכל, ואכל נבילות וכדו' חייב ור"ש פוטר", במה איירי ובמאי פליגי? (עג: עד.)

ריט. ה' עינויים, מה דינם לענין כרת, איסור דאורייתא ודרבנן, בשיעור ובחצי שיעור? (עג: עד.)

רכ. שבועה שלא אוכל ואכל נבילות וטריפות מה דינו (2) היאך איירי (2) שבועת העדות האם חלה במי שפסול מדרבנן? (עג: עד.)

רכא. מה ילפינן מקראי דכל חלב, כל דם לא תאכלו, למען ענותך, כי יתן בכוס עינו וגו'? (עד עה.)

רכב. "תענו את נפשותיכם", מנלן דאזיל על אכילה, ומנלן דחייבים באכילה של כל דבר? (עד:)

רכג. שלא כמדת הקב"ה מדת ב"ו במה? זכרנו את הדגה, באר (2) מה מקשינן לכל שיטה ומה מתרצינן? (עה.)

רכד. מן, איזה טעמים טעמו בו (2)? מה ירד עימו (3)? במה השתנו צדיקים ורשעים בו? ומהו "גד לבן" הנאמר בו? (עה.)

רכה. שלו, מה נאמר בו לצדיקים, בינונים ורשעים? מהו שטוח הנאמר בו? ומה הם מיני השלו? (עה:)

רכו. באר הנאמר במן "לחם אבירים", "מחוספס"? מדוע ירד כל יום (3)? ומה היה גובהו ומנ"ל? (עה: עו.)

רכז. מנלן עינוי דשתיה? ומנלן דעינוי דרחיצה, סיכה, נעילת הסנדל ותשמיש נקרא עינוי? (עו)

רכח. מהו "שכר" ומהו "תירוש"? ומדוע נקרא יין - יין ותירוש? (עו: עז)

רכט. מתי הוצא גבריאל למאחורי הפרגוד, ומתי חזר? (עז.)

רל. פרט כמה מקרים שאין לחוש לרחיצה ביוה"כ (עי' לעיל עג:)! ומתי אין לחוש לסיכה? (עז:)

רלא. ההולך להקביל פני אביו רבו ותלמידו ולנטורי פירי בשבת במנעל ובסנדל, וביוה"כ האם יכול לעבור ולחזור במים? (עז: עח.)

רלב. מעיין היוצא מבית קודש הקודשים, מה גודלו? עד היכן אפשר לעבור בו ובנהר רגיל? (עז: עח.)

רלג. האם מותר ביוה"כ לישב ע"ג טינא, להצטנן בפירות בכסא דכספא ודפחרא? (עח.)

רלד. היאך יכין המטפחת בערב יו"כ ובערב ט"ב (רש"י)? (עח.)

רלה. באיזה מקרה זקן ויושב בישיבה צריך ליטול רשות להתיר בכורות? ומפני מה הוצרכו ליטול רשות? (עח.)

רלו. באילו תעניות אסור בנעילת הסנדל? ומפני מה אסור בקב הקיטע ביו"כ? ומה דינו לצאת בו בשבת, ומדוע? (עח:)

רלז. באילו עינוים תינוקות אסורים ובאילו מותרים, ומה החילוק? מלך כלה וחיה האם חייבים בכל העינויים? (עח:)

רלח. כותבת הגסה, מה שיעורה? ומפני מה ר' גמליאל לא הוצרך לסוכה על ב' הכותבות? (עט)

רלט. מהי הראיה של ר' זביד לשיעור כותבת הגסה, להו"א ולמסקנה? (עט:)

רמ. מהו שיעור טומאת אוכלין, ומדוע? ומפני מה האוכל חלב בזה"ז צריך לכתוב לו שיעור? באר! (פ.)

רמא. מה שיעור השתיה לחייבו ביוה"כ (4)? (פ)

רמב. מה הטעם דשיעור כותבת שווה בכל אדם ובכל מאכל? (פ:)

רמג. האוכל אכילה גסה, ביוה"כ מה דינו, ובתרומה כמה ישלם? זר שכוסס שעורים של תרומה, ושאכל שזפין של תרומה לאחר שהקיא חבירו כמה ישלם? (פ: פא.)

רמד. האם אוכל ומשקה מצטרפין זל"ז? (פ: פא.)

רמה. האם נאמרה אזהרה בעינוי והיכן (4)? מה דין עונש ואזהרה לתוספת מלאכה ועינוי דיוה"כ, מנ"ל? (פא.)

רמו. מנין לתוספת יוה"כ שבת ויו"ט? מה ילפינן מקרא דבתשעה לחודש וגו'? (פ:)

רמז. כס פלפלי וזנגבילא, אכלי עלי קנים ולולבי גפנים, שתה חומץ ביוה"כ מה דינו? (פא:)

רמח. ממתי מחנכין את התינוקות לשעות, וממתי משלימין (3 שיטות)? (פב.)

רמט. עוברה שהריחה בשר קודש, מה סדר האכלתה? ומה המקור דע"ז ג"ע וש"ד עומדים בפני פיקו"נ? (פב)

רנ. חולה אמר צריך וב' רופאים אומרים א"צ, חולה אומר א"צ וב' בקיאין עמו - וכנגדם ב' בקיאין אומרים צריך, מה הדין, ומדוע? (פג.)

רנא. מי שאחזו בולמוס בשבת ולפניו טבל ותרומה, מה יאכילוהו, ומדוע (כשאפשר וכשא"א בחולין, במעשר דגן וירק, בעציץ נקוב ושא"נ)? (פג)

רנב. ציין ב' מקרים שאמרו עליהם "החכמה תחיה בעליה". ובאלו ב' מקומות דייקא בשמא? (פג: פד.)

רנג. אלו ה' דברים נאמרו בכלב שוטה? ממאי הוי (2) ומאי נפק"מ? מה נא' על דחייף ונכית ליה, ומאי תקנתיה? (פג: פד.)

רנד. צפידנא ממאי הוי, מאי סמניה, היאך רפואתו? האם מותר לשים רפואה זו בשבת? (פד.)

רנה. באיזה מקרה נח' ר"מ בן חרש ורבנן? ובאיזה מקרים לא? (פד)

רנו. האם פיקו"נ דוחה בספק שבת אחרת? על מה נא' והזריז הרי"ז משובח (3), ומאי קמ"ל? (פד:)

רנז. מתי הולכים בפיקו"נ אחר הרוב ומתי לא? (פד:)

רנח. לענין מה נא' "אם רוב כותיים כותי" "אם רוב ישראל ישראל" "מחצה על מחצה ישראל"? (פד: פה.)

רנט. באיזה ספיקות מפקחין את הגל? האם מצילין לאחר מיתה? (פה.)

רס. עד היכן הוא בודק אם הוא חי? מהיכן הוולד נוצר ומנ"ל? (פה.)

רסא. מנין לפיקו"נ שדוחה שבת (6)? ובמה יש לפרוך? (פה)

רסב. איזה קרבן פטור מלהביאו כשעבר עליו יוה"כ? מיתה ויוה"כ מכפרין עם התשובה, כמאן אזלא? (פה:)

רסג. מה הם ד' חילוקי כפרה? הבא דוגמאות לחילול השם. (פו.)

רסד. במה "גדולה תשובה" (7)? (פו)

רסה. איזה חטא יכסה ואיזה יפרסם? עבירות שהתוודה עליה ביו"כ זה האם יתוודה עליהם ביו"כ אחר? (פו:)

רסו. למי טוב למי לא טוב, על מי נא' אשריכם ועל מי נא' אוי להם? מדוע "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו וכל המחטיא וכו"? (פז.)

רסז. על איזה עבירות אין יוה"כ מכפר אף לרבי? אזיל אבא למיקטל נפשא, כיצד? (פז.)

רסח. איך יבקש מחילה מחבירו, בחייו ובמותו? מי ביקש יותר, ומדוע? (פז)

רסט. מתי יש להודות מעיקר מצוות וידוי? ומתי מתוודה בתפילתו? ומה אומר? (פז:)

רע. באלו פרקים בשנה כהנים נושאים כפיהן ד' פעמים ביום? מהי נעילה? האם פוטרת את תפילת ערבית? (פז: פח.)

רעא. באר המח' אם בעל קרי טובל מן המנחה ולמעלה או לא (3)? מה נא' על הרואה קרי ביוה"כ (3)? (פח.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת יומא