1)

TESTIMONY WITHOUT SEEING THE MAN (Yerushalmi Perek 16 Halachah 6 Daf 84a)

מתני' מעידין לאור הנר ולאור הלבנה ומשיאין על בת קול

(a)

(Mishnah): We may testify if the deceased was seen by candlelight or by moonlight. We may testify based on a voice [even if no body was seen].

מעשה באחד שעמד על ראש ההר ואמר איש פלוני בן איש פלוני ממקום פלוני מת הלכו ולא מצאו שם אדם והשיאו את אשתו

(b)

A case occurred in which a man was on a mountain top. He gave his name and place, and said that he is dying. People went and did not find anyone. They permitted his wife to remarry.

שוב מעשה בצלמון באחד שאמר אני איש פלוני בן פלוני נשכני נחש והרי אני מת הלכו ולא הכירוהו והשיאו את אשתו:

(c)

Another case occurred in Tzalmon in which a man gave his name and said that he is dying from a snakebite. They went and did not recognize [the body], and they permitted his wife to remarry.

גמ' אמר רבי חנינא לימדני רבי יונתן והן שראו בוביה של אדם.

(d)

(Gemara - R. Chanina): R. Yonason taught me that [if there is a shadow, there is no concern lest it is a demon. Therefore,] we may testify only if they saw the shadow of a man.

רב אחא בשם רבי חננא תמן תנינן מי שהיה מושלך בבור ואמר כל השומע את קולי יכתוב גט לאשתו הרי אלו יכתבו ויתנו

(e)

(R. Acha citing R. Chinena): A Mishnah there teaches that if someone was cast in a pit, and said 'whoever hears my voice, write a Get to my wife', they write a Get and give it to her;

ומר רבי יונתן והן שראו בוביה של אדם.

1.

(R. Yonason): This is only if they saw the shadow of a man.

רבי אחא בשם רבי חננא בשם רבי חנינא הדא דתימר בשדה אבל בעיר אפילו לא [צ"ל ראו - קרבן העדה] בוביה של אדם.

(f)

(R. Acha citing R. Chinena citing R. Chanina): This is in the field, but in the city, even if they did not see the shadow of a man.

(והן) [צ"ל והא] תנינן מי שהיה מושלך בבור ואמר כל מי ששומע את קולי יכתוב גט לאשתו הרי זה יכתבו ויתנו ומר רבי יונתן והוא שראו בוביה של אדם.

(g)

Question: A Mishnah there teaches that if someone was cast in a pit, and said 'whoever hears my voice, write a Get to my wife', they write a Get and give it to her, and R. Yonason said that this is only if they saw the shadow of a man!

אמר רבי אבון המזיקין מצויין בבורות כדרך שהן מצויין בשדות.

1.

Answer (R. Avun): Mazikin are common in pits (even in the city) just like they are common in fields.

תמן תנינן המסית זה הדיוט והניסית זה ההדיוט.

(h)

A Mishnah there teaches that Mesis is a Hedyot (commoner) who entices [to serve idolatry], and the one who is enticed is a Hedyot.

הא חכם לא.

(i)

Question: [Is a Hedyot killed for this,] but a Chacham is not?!

מכיון שהוא ניסית אין זה חכם מכיון שהוא מסית אין זה חכם.

1.

Answer: Since he is enticed, this is not a Chacham! Since he entices, this is not a Chacham!

כיצד עושין לו להערים עליו

(j)

Question: How do we scheme [to get him to entice in front of witnesses]?

מכמינים עליו ב' עדים (בני אדם בבית הפנימית) [צ"ל בבית הפנימי - קרבן העדה] ומושיבין אותו בבית החיצון ומדליקין נר על גביו כדי שיהו רואין אותו ושומעין את קולו

(k)

Answer: We hide two witnesses in the inner room, and we station [the Mesis] in the outer room. We light a lamp over him, so [the witnesses] can see him and hear his voice;

שכן עשו לבן סטדא בלוד שהכמינו לו שני תלמידי חכמים והביאוהו לבית דין וסקלוהו.

1.

So they did to Ben Setada in Lud. They hid for him Chachamim and brought him to Beis Din, and stoned him.

וכה תאמר אכן.

(l)

Question: And here you say so (that witnesses may divorce a woman based on a voice, even though they did not see the man)?!

שנייא היא דמר אני.

1.

Answer: There is different, for he said 'I' (and gave his name and city).

אף הכא אני.

(m)

Question: Also here [it should suffice to ask the Mesis to say 'I am...' [and gave his name]!

שלא יברח וילך לו וילך ויסית את אחרים עמו.

1.

Answer: [We do not do so,] lest he [realize that they intend to testify about him, and] flee, and go and entice others [to serve idolatry] with him.

תמן תנינן המביא גט ואבד ממנו אם מצאו על אתר כשר ואם לאו פסול.

(n)

(Mishnah): One who brings a Get and lost it, if he found it immediately, it is Kosher. If not, it is Pasul.

איזהו על אתר

(o)

Question: What is immediately?

ר' יוחנן אמר כל שלא [צ"ל עבר שם ברייה - פני משה]

(p)

Answer #1 (R. Yochanan): It is before anyone passed by there.

[צ"ל ר' יעקב בר אידי רבי שמעון בר אבא בשם רבי יהושע בן לוי כל שלא - פני משה] עברו שם שלשה בני אדם.

(q)

Answer #2 (R. Yakov bar Idi citing R. Shimon bar Aba citing R. Yehoshua ben Levi): It is before three people passed by there.

עבר גוי מהו

(r)

Question: If a Nochri passed by, what is the law? (Even though he cannot be a Shali'ach to give a Get, perhaps he was sent to give it to a Yisrael, who will give it!)

נישמעינה מן הדא אדא בר בר חנה אייתי גיטא ואבד מיניה אשכחיה חד סרקאי אתא עובדא קומי רבנן ואכשרון הדא אמרה עבר גוי כשר.

(s)

Answer: We learn from the following. Ada bar Rav Chanah brought a Get, and it was lost from him. A Yishmaeli found it. The case came in front of Rabanan, and they were Machshir. This shows that if a Nochri passed by, it is Kosher. (PNEI MOSHE)

[דף פד עמוד ב] נימר סימן הוי ליה ביה

(t)

Question: Perhaps [they were Machshir] because he had a Siman in [the Get]!

ולא כן תני אין סימן לגיטין.

1.

Question: (What is the question?) Was it not taught that a Siman does not help for Gitin!

בההוא דו אמר תרתי שורין ברם הכא ה"א שבו היה נקוד.

2.

Answer: [It was taught that a regular Siman does not help for Gitin, e.g.] when he says [that it was written in] two lines. However, here he says that the 'Hei' was [not written properly, and it looks like] dots. (Such a great Siman helps for Gitin.)

רבי עזרא בעי קומי רבי מנא הכא למה הוא פסול

(u)

Question (R. Ezra, to R. Mana): Here, why is it Pasul (if it was found later)?

אני אומר אחד היה שם והיה שמו כשמו.

(v)

Answer (R. Mana): I say that there was [another] man here, and his name was like the name of [the husband who sent the Get that was lost].

הגע עצמך שבדקו כל אותו מקום ולא מצאו שם אחד כשמו.

(w)

Question: Exert yourself [and you will find the answer]! If they checked the entire region, and did not find anyone with the same name [why is it Pasul]?

ולא משום חומר היה בעריות.

(x)

Answer #1: Is it not due to a stringency of Arayos?! (MESHIV DAVAR 4:84 - we are concerned for a couple with the same names, from another city of the same name, even though we do not know of such a city, like Rav Huna in the Bavli, Gitin 27a.)

והא תנינן הלכו ולא מצאו שם אדם והשיאו את אשתו הלכו ולא הכירוהו והשיאו את אשתו

(y)

Objection: It was taught [in our Mishnah that a man on a mountain top gave his name and place, and said that he is dying, and] they went and did not find anyone, and they permitted his wife to remarry! [And in Tzalmon, a man gave his name and said that he is dying from a snakebite,] and they went and did not recognize the body, and they permitted his wife to remarry! (PNEI MOSHE connotes that in his text of the Mishnah, in Tzalmon, the man said that he is from Ploni (elsewhere).)

אמר ליה רבי מנא כן אמר (ליה ר' שמי רבי אחא בשם רבי בון בר חייא האיש הזה בידו ב' גיטין ובידו) [צ"ל רבי שמואל בר אחא האיש הזה שני גיטין היו בידו, כמו בגיטין ג:ג - אור יעקב] א' כשר וא' פסול אבד את הכשר והשליך את הפסול בשעה שמצא אני אומר את הפסול מצא:

(z)

Answer #2 (R. Mana): So said R. Shmuel bar Acha - this man had two Gitin in his hand - one Kosher and one Pasul. He lost the Kosher one, and discarded the Pasul one. When he found a Get, I say that he found the Pasul one. (CHASAM SOFER - the Shali'ach would be believed to say that he had only one Get. Rather, we are concerned lest the first Get written was Pasul, and they discarded it and wrote another.)

1.

Note: CHASAM SOFER connotes that we are concerned even if the Shali'ach does not know that there was a previous Pasul Get. If he brought a Get from or in Chutz la'Aretz, he must be present while it is written. With difficulty, we can say that a potential Shali'ach was present when they wrote the first Get, and after they discarded it, they chose a different Shali'ach to be present when writing the second Get, and to give it (PF).

2)

LENIENCIES OF EDUS ISHAH (Yerushalmi Perek 16 Halachah 7 Daf 84b)

מתני' אמר רבי עקיבא כשירדתי לנהרדעא לעיבור השנה מצאני נחמיה איש בדלא

(a)

(Mishnah - R. Akiva): When I went to Neharde'a to make a leap year, I encountered Nechemyah Ish Badla.

אמר לי שמעתי שאין משיאין את האשה בארץ ישראל על פי עד אחד אלא יהודה בן בבא

(b)

Nechemyah: I heard that in Eretz Yisrael, only Yehudah ben Bava permits a woman based on one witness.

נימיתי לו וכן הדברים

(c)

R. Akiva: That is correct.

אמר לי אמור להם משמי אתם יודעים שהמדינה הזאת משובשת בגייסות מקובל אני מרבן גמליאל הזקן שמשיאין האשה על פי עד אחד

(d)

Nechemyah: Tell them in my name that the roads are perilous because of soldiers; I received from R. Gamliel the Elder that a woman may remarry based on one witness.

וכשבאתי והרציתי הדברים לפני רבן גמליאל שמח לדברי

(e)

R. Akiva: When I told this to R. Gamliel (the grandson of R. Gamliel the Elder), he rejoiced.

ואמר מצינו חבר ליהודה בן בבא

(f)

R. Gamliel: We have found a colleague (support) for Yehudah ben Bava!

מתוך דברים נזכר רבן גמליאל שנהרגו הרוגים בתל ארזא והשיא רבן גמליאל את נשותיהן על פי עד אחד והוחזקו להיות משיאין עד מפי עד ומפי אשה ומפי שפחה:

1.

Amidst this, R. Gamliel recalled that men were killed in Tel Arza, and R. Gamliel [the Elder] permitted their wives based on one witness. It became established to remarry based on Ed mi'Pi Ed (second hand testimony), and based on a woman or female slave.

גמ' מצאו כתוב בשטר מת פלוני נהרג פלוני רבי ירמיה אמר משיאין את אשתו.

(g)

(Gemara): If it was found written in a document 'Ploni died' or 'Ploni was killed', R. Yirmeyah says, we permit his wife to remarry;

ר' בון בר כהנא אמר אין משיאין את אשתו.

(h)

(R. Bun bar Kahana): We do not permit his wife to remarry.

מתניתא מסייעא לדין ומתניתא מסייעא לדין.

(i)

A Beraisa supports this one, and a Beraisa supports this one.

מתניתא מסייעא לר' ירמיה ע"פ עדים. לא על פי כתבן ולא ע"פ מתורגמן ולא עד מפי עד.

(j)

Support (for R. Yirmeyah - Beraisa #1): "Al Pi Shnayim Edim", but not through what [witnesses] wrote, and not through a translator (who translates the witnesses' words to a language that Beis Din understands), and not Ed mi'Pi Ed;

ועכשיו אין משיאין עד מפי עד. ודכוותה על פי כתבן ועל פי מתורגמן משיאין.

1.

Nowadays, do we not permit [his wife to remarry based on] Ed mi'Pi Ed?! Similarly, we permit to remarry through what they wrote, and through a translator. (PNEI MOSHE)

ומתניתא מסייעא לרבי בון בר כהנא יפה כח העדים מכח השטר וכח השטר מכח העדים

(k)

Support (for R. Bun bar Kahana - Beraisa #2): Witness have greater power than a document, and a document has greater power than witnesses;

שהעדים שאמרו מת פלוני נהרג פלוני משיאין את אשתו. מצאו כתוב בשטר מת פלוני נהרג פלוני אין משיאין את אשתו.

1.

If witnesses say 'Ploni died' or 'Ploni was killed', we permit his wife to remarry If it was found written in a document 'Ploni died' or 'Ploni was killed', we do not permit his wife to remarry;

יפה כח השטר מכח העדים שהמלוה את חבירו בעדים גובה מנכסין בני חורין בשטר גובה מנכסין משועבדין:

2.

A document has greater power than witnesses - one who lends to his colleague in front of witnesses, he collects [only] from Bnei Chorin (property that the borrower still owns. One who lends) with a document, he collects [even] from Meshubadim (land that the borrower sold).

3)

PRIOR STRINGENCIES OF EDUS ISHAH (Yerushalmi Perek 16 Halachah 8 Daf 84b)

מתני' ר' לעזר ור' יהושע אומר אין משיאין את האשה על פי עד אחד

(a)

(Mishnah - R. Eliezer and R. Yehoshua): We do not permit a woman to remarry based on one witness;

רבי עקיבא אומר לא על פי אשה ולא על פי קרובים:

(b)

R. Akiva says, she may not remarry based on a woman or relatives.

גמ' תנינן הוחזקו להיות משיאין עד מפי עד מפי אשה ואשה מפי אשה ומפי עבד ומפי שפחה ומפי קרובים ואת אמר הכין.

(c)

(Gemara) Question: [The previous] Mishnah taught that it became established to remarry based on Ed mi'Pi Ed, and based on a woman or male or female slave or relatives, and you say so?!

מתניתין כמשנה הראשונה:

(d)

Answer: Our Mishnah is like Mishnah Rishonah (before R. Akiva encountered Nechemyah Ish Badla).

4)

THE INNKEEPER WHO WAS BELIEVED (Yerushalmi Perek 16 Halachah 9 Daf 84b)

מתני' אמרו לו מעשה בבני לוי שהלכו לצוער עיר התמרים וחלה אחד מהם בדרך והניחוהו בפונדק ובחזירתן אמרו לפונדקית איו חבירינו נומת להם מת וקברתיו והשיאו את אשתו

(a)

(Mishnah): They told [R. Akiva] about a case in which Leviyim went to Tzo'ar, the city of dates. One got sick, and they left him at an inn. When they returned, they said to the innkeeper (a Nochris) 'where is our friend?' The innkeeper said that he died, and she buried him. They permitted his wife to remarry.

אמרו לו לא תהא כהנת כפונדקית

1.

They told him, a Kohenes (this just means a Kosher woman) should be believed no less than an innkeeper! (Also this is like Mishnah Rishonah, that a woman was not believed.)

אמר להם כשתהא הפונדקית נאמנת הפונדקית הוציאה להן מקלו ומנעלו ותרמילו וספר תורה שהיה בידו:

(b)

R. Akiva: In a case like that of the innkeeper, she is believed! The innkeeper showed to them the man's staff, shoe, bag and Sefer Torah that was with him.

גמ' הפונדקית הוציאה להן מקלו ומנעלו ואפונדתו וספר תורה שהיה בידו.

(c)

(Gemara - Mishnah): The innkeeper showed to them the man's staff, shoe, bag and Sefer Torah that was with him.

רבי אחא בשם רבי חנינא [דף פה עמוד א] עשו אותה כחיה שהוא נאמנת על אתר.

(d)

(R. Acha citing R. Chanina): They made [the innkeeper] like a midwife, who is believed immediately [about which twin was born first].

אמר ר' שמואל בר סוסרטא עשו אותה כגוי מסיח לתומו.

(e)

(R. Shmuel bar Susarta): They made her like a Nochri speaking l'Fi Tumo (unaware of the consequences of his words).

חד אריסטון בעא קומי ר' מנא לית הדא פליג על רבי שמעון בן לקיש דרבי שמעון בן לקיש אמר כל ששואלין אותו והוא משיב.

(f)

Question (a caterer, to R. Mana): Does this not argue with Reish Lakish? Reish Lakish said, any case in which they ask him and he answers [is called intent, and a Nochri is not believed]!

לית כן כההיא דא"ר שמואל בר סוסרטא. אית כן כההוא דמר רבי חנינא עשו אותה כחיה שהוא נאמנת על אתר:

(g)

Answer (R. Mana): It is unlike R. Shmuel bar Susarta (who said that they made her like a Nochri speaking l'Fi Tumo). It is like R. Chanina said, that they made her like a midwife, who is believed immediately.

הדרן עלך פרק האשה בתרא וסליקא לה מסכת יבמות
HADRAN ALACH PEREK HA'ISHAH BASRA U'SLIKA LAH MASECHES YEVAMOS