יבמות דף קכב. א

האם משיאים את האשה ע"פ בת קול [1] באופנים דלהלן? [תוד"ה דחזו].

כשלא ראו כלום כשראו דמות אדם או בבואה כשראו בבואה דבבואה
בעיר מעידים מעידים מעידים
בבורות או במדבר אין מעידים אין מעידים [2] מעידים

האם משיאים את האשה ע"פ עדויות דלהלן?

ע"פ עד אחד כשר ע"פ עדות פסולי עדות [3]
לר' יהודה בן בבא משיאים הוחזקו להשיא ע"פ דבריו
לרבנן, ר' אליעזר ור' יהושע אין משיאים אין משיאים
לר' עקיבא משיאים קודם שהוחזקו: אין משיאים
אחר שהוחזקו: משיאים

יבמות דף קכב: א

האם צריכים לדרוש ולחקור את העדים?

בדיני נפשות בעדות אשה בעדות ממון
לר' עקיבא, וחד תנא בשם ר' טרפון צריך לא צריך לא צריך
לתנא אחר בשם ר' טרפון צריך צריך לא צריך

-------------------------------------------------

[1] ומיירי אליבא דתנא דמתניתין וב"ה, אכן ב"ש סברי שאין משיאין את האשה ע"פ בת קול ואין הלכה כן.

[2] דחיישינן שמא שד הוא, אכן בעיר שהוא מקום שאין שדים מצויים אין לחוש להם ומעידים. ולא חוששים שמא היא צרה שצועקת כן כדי לקלקלה, דחשיב לה כשעת הסכנה דאם לא תאמין לזה לא תמצא אחר ותשב עגונה.

[3] כגון עד מפי עד מפי עבד מפי אשה מפי שפחה.

עוד חומר לימוד על הדף