1)

TOSFOS DH Shel Izikah

תוספות ד"ה של עזיקה

(SUMMARY: Tosfos explains the Isur of Shemitah.)

פי' בקונטרס מפרדס מעוזק ומשומר ושביעית הוא

(a)

Explanation #1 (Rashi): They are from an orchard in Uzak. This was in Shemitah, and they were guarded.

וקשה לו אי (משומר) קודם הביעור לעולם מותר

(b)

Question (Rashi): If this was before Bi'ur, they are always permitted [even if they were guarded. If this was after Bi'ur, in any case they are forbidden!]

ואין נראה לר"ת דהא בהדיא תניא בת"כ ואת ענבי נזיריך לא תבצור מן המשומר אי אתה בוצר אבל אתה בוצר מן המופקר

(c)

Answer (R. Tam): (Rashi's premise is wrong.) A Beraisa in Toras Kohanim explicitly teaches "v'Es Invei Nezirecha Lo Sivtzor" - you may not harvest from what is guarded, but you may harvest from what was made Hefker.

וא"ת דתניא בת"כ ובפרק הבית והעליה (ב"מ קיח.) שומרי ספיחים נוטלין שכרן מתרומת הלשכה

(d)

Question: A Beraisa in Toras Kohanim, also brought in Bava Metzi'a (118a), says that people who guard Sefichim (things that grow by themselves, for the sake of the Omer and Shtei ha'Lechem, in Shemitah) were paid from Terumas ha'Lishkah (half-Shekalim that Yisre'elim give to buy Korbanos Tzibur);

קרי כאן ממשקה ישראל מן המותר לישראל ומשומר אסור לישראל כו' כדפי'

1.

We should apply "mi'Mashkeh Yisrael" - [Korbanos may be brought only] from what is permitted to Yisrael. What was guarded is forbidden, like I explained!

ואר"י שלא היו שומרין אותו אלא מונעים רגלי בהמה משם ומודיעין לבני אדם שהם לצורך

(e)

Answer (Ri): They did not guard them. They merely prevented animals from going there, and informed people that they are needed [for the Omer or Shtei ha'Lechem].

ומופקר נמי לא שרי לבצור אלא ע"י שינוי

(f)

Assertion: Also what is Hefker, one may harvest only through a Shinuy. (Zera Yitzchak - Tosfos explains why we cannot answer the question differently, and say that the Beraisa discusses only skillful harvesting, but through a Shinuy, one may harvest even what was guarded.)

ובת"כ דקתני מן המשומר אי אתה בוצר היינו אפי' על ידי שינוי ומן המופקר אתה בוצר היינו כלומר אוכל.

1.

Toras Kohanim teaches "you may not harvest from what is guarded", i.e. even through a Shinuy. This implies that you may harvest, i.e. eat, from what was made Hefker. (We do not infer that one may harvest it normally.)

2)

TOSFOS DH d'Chazu Lei b'Vo'ah

תוספות ד"ה דחזו ליה בבואה

(SUMMARY: Tosfos discusses when we are concerned for Shedim.)

בירושלמי רבי אחא בר חנינא בשם רבי חמא הדא דתימא בשדה אבל בעיר אפילו לא ראו בבואה של אדם

(a)

Citation (Yerushalmi - R. Acha bar Chanina citing R. Chama): This applies in the field, but in the city, even if they did not see a human shadow [we rely on the voice].

והא תניין מי שהיה מושלך בבור ואמר מי ששומע קולו יכתוב גט לאשתו הרי אלו יכתבו ויתנו

(b)

Citation (cont.) Question (Mishnah): If one was cast in a pit, and said "whoever hears my voice, write a Get to my wife", they write and give;

וא"ר נתן והוא שראה בבואה של אדם

1.

Citation (cont.): R. Noson said that this is only if they saw a human shadow!

אמר רבי בון מזיקין מצויין בבורות כדרך שהם מצויין בשדות

(c)

Citation (cont.) Answer (R. Bun): Shedim are common in pits, just like they are common in the field. (However, elsewhere in the city, they need not see a human shadow.)

והא דאמר (מגילה ד' ג.) אל יתן אדם שלום לחברו בלילה דחיישינן שמא שד הוא

(d)

Implied question: In Megilah (3a), it says one may not give Shalom to one's colleague at night. We are concerned lest he is really a Shed!

היינו בשדה דומיא דיהושע שהיה חוץ למחנה ישראל

(e)

Answer: That refers to in the field, similar to Yehoshua, who was outside of Machaneh Yisrael. (The Gemara asked why Yehoshua greeted the angel, and was not concerned lest it is a Shed.)

בירושלמי פליגי אמוראי בנמצא כתוב בשטר מת פלוני או נהרג אם משיאין את אשתו.

(f)

Citation: In the Yerushalmi, Amora'im argue about if they found written in a document "Ploni died or was killed", whether or not we permit his wife to marry.

122b----------------------------------------122b

3)

TOSFOS DH Pundakis Ovedes Kochavim Haysah v'Mesichah l'Fi Tumah

תוספות ד"ה פונדקית עובדת כוכבים (אחת) היתה ומסיחה לפי תומה

(SUMMARY: Tosfos explains that she was not truly l'Fi Tumah.)

וא"ת מאי מייתו רבנן ראיה מן הפונדקית דהא מסיחה לפי תומה היתה

(a)

Question: How could Rabanan bring a proof from the innkeeper? She spoke l'Fi Tumah (unaware of the consequences)!

ויש לומר דלא היתה ממש מסיחה לפי תומה דמה שהוציאה מקלו ותרמילו (מה) [זה] היתה יכולה לעשות כן לעדות

(b)

Answer: She was not truly l'Fi Tumah. This that she took outside his staff and bag could have been for testimony;

ור' עקיבא אמר להם כי אין זה ראיה דודאי אין לך מסיח לפי תומה גדול מזה כיון דכי [חזיתינהו] בכיא

1.

R. Akiva said that this is not a proof, for surely this is the ultimate speaking l'Fi Tumah, for she cried when she saw them.

כן משמע קצת בירושלמי דקאמר עשו אותה כמסיחה לפי תומה

(c)

Support: The Yerushalmi connotes like this a little. It says that they made her like one who spoke l'Fi Tumah;

משמע שלא היתה ממש מסיחה לפי תומה אלא שמביאין ראיה דלא גרעה מעד אחד.

1.

Inference: She was not truly l'Fi Tumah. Rather, they bring a proof that she is no worse than one witness.

4)

TOSFOS DH Ein Bodkin Edei Nashim bi'Drishah v'Chakirah

תוספות ד"ה אין בודקין עדי נשים בדרישה וחקירה

(SUMMARY: Tosfos rules like this opinion.)

פירש רבינו חננאל דקיימא לן כהאי תנא דלא בעי דרישה וחקירה..

(a)

Pesak (R. Chananel): We hold like this Tana, who does not require Drishah v'Chakirah.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF