1)

CONDITIONS FOR BIRKAS KOHANIM (Yerushalmi Halachah 1 Daf 17b)

[דף כ עמוד א (עוז והדר)] מתני' בשלשה פרקים הכהנים נושאין את כפיהן ארבעה פעמים ביום בשחרית ובמוסף ובמנחה ובנעילת שערים בתעניות ובמעמדות וביוהכ''פ:

(a)

(Mishnah): At three times, Kohanim lift their hands (give Birkas Kohanim at every Tefilah, and at one of these times, it is) four times in a day - at Shacharis, Musaf, Minchah and Ne'ilas She'arim. [The three times are] on fasts, Ma'amados and Yom Kipur.

גמ' את ש''מ תלת את ש''מ שמתענין במעמדות ושמתפללים ארבע ואין נשיאת כפים בלילה אלא ביום.

(b)

(Gemara) Inference: We learn three things from [our Mishnah] - we fast at Ma'amados (if not, we would not have Birkas Kohanim at Minchah, lest a Kohen be drunk), and we pray four Tefilos (at all three times), and there is no Birkas Kohanim at night, only during the day. (If not, we would have five times in a day.)

וישא את כפיו ואל יתפלל.

(c)

Question: [What is the source that we pray four Tefilos? Perhaps] he gives Birkas Kohanim without Tefilah!

מצאנו תפילה בלא נשיאת כפים ולא מצאנו נשיאת כפים בלא תפילה.

(d)

Answer: We find Tefilah without Birkas Kohanim, but we do not find Birkas Kohanim without Tefilah.

תני זו דברי ר''מ.

(e)

(Beraisa): This is R. Meir's opinion. (R. Yosi holds that there is no Birkas Kohanim at Minchah, and R. Yehudah holds that also Ne'ilah does not have Birkas Kohanim.

ר' זעירה בשם ר' יוחנן בעירובין ובתענית ציבור נהגו הכל כרבי מאיר

(f)

(R. Ze'irah citing R. Yochanan): In Eruvin (R. Meir requires both Eruvei Chatzeros and Shituf in the Mavuy) and [Birkas Kohanim on a] Ta'anis Tzibur, everyone conducts like R. Meir

ר' יעקב בר אחא בשם רבי יוחנן [דף יח עמוד א] אף במגילת אסתר נהגו הכל כרבי מאיר.

(g)

(R. Yakov bar Acha citing R. Yochanan): Also regarding Megilas Esther everyone conducts like R. Meir [who requires reading the entire Megilah].

רבי זעירה ר' חייה ריב''ל בשם בר פדיה מפני מה סמך הכתוב פ' נזיר לנשיאת כפים ללמדך כשם שהנזיר אסור ביין כך נשיאת כפים אסורה ביין.

(h)

(R. Ze'irah citing R. Chiyah citing R. Yehoshua ben Levi citing Bar Padyah): Why did the Torah write Parshas Nazir next to Birkas Kohanim? This teaches that just like a Nazir is forbidden wine, also [one who will give] Birkas Kohanim is forbidden wine.

אי מה הנזיר אסור בחרצנים ובזוגין אף נשיאת כפים אסורה בחרצנים ובזוגין.

(i)

Question: Just like a Nazir is forbidden grape pits and peels, also [one who will give] Birkas Kohanim should be forbidden grape pits and peels!

ר' יונה אמר איתפלגון ישוע בר גזורה ור' זעירה חד ילף לה מן הנזיר וחד ילף לה מן השירות ולא ידעין מאן ילף לה מן הנזיר ומאן ילף לה מן השירות.

(j)

R. Yonah: Yeshu'a bar Gezurah and R. Ze'irah - one of them learns [that one who will give Birkas Kohanim is forbidden wine] from Nazir, and one of them learns from Avodah [in the Mikdash]. I do not know who learns from Nazir, and learns from Avodah.

מאן דיליף מן הנזיר אי מה הנזיר אסור בחרצנים ובזוגים אף נשיאות כפים אסור בחרצנים ובזוגין ומאן דיליף לה מן השירות אי מה השירות אסור בבעלי מומין אף נשיאות כפים אסור בבעלי מומין.

1.

The one who learns from Nazir, just like a Nazir is forbidden grape pits and peels, also [one who will give] Birkas Kohanim is forbidden grape pits and peels. The one who learns from Avodah, just like a Ba'al Mum may not do Avodah, a Ba'al Mum may not give Birkas Kohanim.

והא תני אם היה דש בעירו מותר.

(k)

Question (Beraisa): If [a Ba'al Mum] was regular (known) in his city, he may [give Birkas Kohanim. If a Hekesh forbids, this is even if he is known!]

כהדא ר' נפתלי הוות אצבעתיה עקומה אתא שאל לר' מנא א''ל מכיון שאתה (דורש) [צ''ל דש] בעירך מותר.

1.

This is like R. Naftali. His finger was crooked. He asked R. Mana [whether or not he may give Birkas Kohanim]. He said, since you are known in your city, it is permitted.

רב חונה מעבר (זלדקן) [צ''ל זבלגן - שערי תורת ארץ ישראל]

(l)

R. Chunah prevented [from giving Birkas Kohanim] one whose eyes constantly shed tears.

והא תני אם היה דש בעירו מותר

(m)

Question (Beraisa): If [a Ba'al Mum] was known in is city, he is permitted!

א''ר מנא ריגלא הוות (בגין) [צ''ל סגין - שערי תורת ארץ ישראל] שלא יהו אומרין ראינו קטן נושא את כפיו.

(n)

Answer (R. Mana): His legs were short. [R. Chunah] prevented him lest people say that a minor gives Birkas Kohanim.

א''ר יוסה זאת אומרת [דף כ עמוד ב (עוז והדר)] שאסור להסתכל בכהנים בשעה שהן מברכין.

(o)

Inference (R. Yosah): (A Mishnah (Megilah 4:8) says that one whose hands are dyed may not give Birkas Kohanim, because people look at him.) This teaches that one may not look at Kohanim when they bless. (Starting with R. Chunah, we explained like SHA'AREI TORAS ERETZ YISRAEL.)

א''ר חגיי כלום אמרו אין מסתכלין לא מפני הסיע דעת משה דאנא מסתכלנא ולא מסעה דעתי.

(p)

R. Chagai: They forbade looking [at Kohanim when they bless] lest one divert his mind from the Brachah. Moshe (i.e. R. Yosah, you are the greatest in our generation, like Moshe) - I can look and not divert my mind!

מניין לנשיאות כפים [במדבר ו כג] כה תברכו את בני ישראל.

(q)

What is the source for Birkas Kohanim? "Ko Sevarchu Es Bnei Yisrael.''

עד כאן בשחרית במוסף [ויקרא ט כב] וישא אהרן את ידיו אל העם.

(r)

This teaches about Shacharis (blessing once a day. What is the source at) Musaf? "Va'Yisa Aharon Es Yadav El ha'Am'' (this is written after offering other Korbanos of the day).

המקרא הזה מסורס הוא והלא לא צריך לומר אלא [ויקרא ט כב] וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים ואח''כ וישא אהרן את ידיו וגו'

(s)

Implied question: This verse is out of order! It should have said rather "va'Yered ha'Chatas veha'Olah veha'Shelamim'', and afterwards "va'Yisa Aharon Es Yadav...'' (Why is va'Yisa... written first in the verse?)

אלא מלמד שבירידתו למזבח היה נושא את כפיו ומברך את העם ויברכם בעמידה.

(t)

Answer: Rather, this teaches that when he descended from the Mizbe'ach, he lifted his hands. "Va'Yvarchem'' - [he blessed them] while standing.

יכול שלא בעמידה

(u)

Suggestion: Perhaps [Birkas Kohanim] is not [necessarily] while standing!

ת''ל [דברים כא ה] כי בם בחר ה' אלהיך לשרתו ולברך בשמו. מקיש ברכה לשירות מה שירות בעמידה אף ברכה בעמידה

(v)

Rejection: "Ki Vam Bachar Hash-m Elokecha Lesharso u'Levarech bi'Shmo'' equates Brachah to Sherus (Avodah). Just like Sherus is while standing, also Brachah is while standing.

וכן הוא אומר [דברי הימים ב ל כז] ויקמו הכהנים הלוים ויברכו את העם וגו'.

(w)

Support: It says "va'Yakumu ha'Kohanim ha'Leviyim vi'Varchu Es ha'Am [va'Yishama b'Kolam]...''

בדורו של חזקיה שהיו יגיעים בתורה הכתוב מדבר אבל בדורות אחרים שהיו עובדים עכו''ם מהו אומר [ישעי' א טו] ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם.

(x)

The verse [va'Yishama b'Kolam] discusses the generation of Chizkiyah, that they exerted in Torah. However, later generations, which served idolatry, it says about them "uv'Farsechem Kapeichem Alim Einai Mikem.''

ויברכם ברכה (תומה) [צ''ל סתומה] אבל לא שמענו אי זו היא עד שבא הכתוב ופירשה [במדבר ו כד - כו] יברכך ה' וישמרך יאר ה' פניו אליך ויחנך ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום.

(y)

"Va'Yvarchem'' - an unspecified Brachah. We do not know which Brachah it is, until the Torah specified "Yevarechecha Hash-m v'Yishmerecha; Ya'er Hash-m Panav Elecha vi'Chunecha; Yisa Hash-m Panav Elecha v'Yasem Lecha Shalom.''

2)

TEFILAS NE'ILAH (Yerushalmi Halachah 1 Daf 18a)

ומניין לנעילה

(a)

Question: What is the source [for Tefilas] Ne'ilah? (The other Tefilos correspond to Korbanos.)

א''ר לוי [ישעי' א טו] גם כי תרבו תפלה אינני שומע מיכן שכל המרבה בתפילה נענה.

(b)

Answer (R. Levi): "Gam Ki Sarbu Tefilah Eineni Shome'a'' - this teaches that [normally, e.g. without this decree], anyone who prays much is answered.

מחלפה שיטתיה דר' לוי תמן א''ר אבא בריה דר' פפי ר' יהושע דסיכני בשם ר' לוי [משלי יד כג] בכל עצב יהי' מותר ודבר שפתים אך למחסור חנה ע''י שריבה בתפילתה קיצרה בימיו של שמואל

(c)

Contradiction: R. Levi taught oppositely elsewhere! There, R. Aba brei d'R. Papi cited R. Yehoshua of Sichni citing R. Levi to say "b'Chol Etzev Yihyeh Mosar u'Dvar Sefasayim Ach l'Machsor'' - since Chanah prayed at length, this shortened Shmuel's life;

שאמר' [שמואל א א כב] וישב שם עד עולם.

1.

[She said] "v'Yashav Sham Ad Olam.'' (She said this to her husband; she explained what she vowed in her Tefilah - OHR LI'YESHARIM.)

[דף יח עמוד ב] והלא אין עולם של לוי אלא חמשים שנה דכתיב [במדבר ח כה] ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבדה וחיי דילון חמשין ותרתיי

2.

Question: The "Olam'' of a Levi is 50 years - "umi'Ben Chamishim Shanah Yashuv mi'Tzva ha'Avodah'', and [Shmuel] lived to be 52!

א''ר יוסי בי ר' בון ושתים שגמלתו

3.

Answer (R. Yosi bei R. Bun): [He nursed for] two [years] and she weaned him [and brought him to the Mishkan, and he lived 50 years from then].

וכא הוא אמר הכין.

4.

Summation of Contradiction: [There, R. Levi said that it is not good to pray much], and here he says so [that anyone who prays much is answered]!

כאן ביחיד כאן בציבור.

(d)

Resolution: This refers to an individual (one should not pray much), and this refers to a Tzibur (through much prayer, they are answered).

ר' חייה בשם ר' יוחנן ר''ש בן חלפותה בשם ר''מ והיה כי הרבתה להתפלל מיכן שכל המרבה להתפלל נענה.

(e)

(R. Chiyah citing R. Yochanan citing R. Shimon ben Chalfusa citing R. Meir): "V'Hayah Ki Hirbesah Lehispalel'' - this teaches that anyone who prays much is answered.

עד אימתי הוא נעילה

(f)

Question: Until when is Tefilas Ne'ilah?

רבנן דקיסרין אמרין איתפלגון רב ור' יוחנן רב אמר בנעילת שערי שמים ר''י אמר בנעילת שערי היכל.

(g)

Answer (Rabanan of Kisarin): Rav and R. Yochanan argue about this. Rav said that it is locking of gates of Shamayim. R. Yochanan said that it is locking of gates of the Heichal.

א''ר יודן ענתונדריא מתניתא מסייעא לרבי יוחנן בשלשה פרקים הכהנים נושאין את כפיהם ד' פעמים ביום בשחרית במוסף במנחה בנעילת שערים אית לך מימר נעילת שערי שמים ביום

(h)

(R. Yudan Antundriya): Our Mishnah supports R. Yochanan! At three times, Kohanim lift their hands four times in a day - at Shacharis, Musaf, Minchah and Ne'ilas Sha'arim. Can you say that Ne'ilas Sha'arei Shamayim is during the day?! (Birkas Kohanim is only during the day. SHE'ELAS YA'AVETZ (1:51) says that Rav holds that the Hekesh of Brachah to Avodah is a mere Asmachta; it is only for what it was taught (to forbid drinking wine beforehand). Also, Avodah of the day we may finish it at night; likewise, even if Ne'ilah finishes at night, it is considered a Tefilah of the day.)

[דף כא עמוד א (עוז והדר)] אחוה דאימיה דרב אדא הוה צייר גולתיה דרב בצומא רבא א''ל כד תיחמי שומשא בריש דיקלא את יהב לי גולתי דנוצלי נעילת שערים

(i)

The brother of Rav Ada's father would guard Rav's Talis on Yom Kipur. [Rav] told him, when you see the sun at the top of the date trees, bring to me my Talis, to pray Ne'ilas Sha'arim.

מחלפה שיטתיה דרב תמן הוא אמר בנעילת שערי שמים וכא הוא אמר בנעילת שערי היכל

(j)

Question: Rav contradicts himself! There he says that [that the time is at] Ne'ilas Sha'arei Shamayim, and here he says [before sunset, i.e.] Ne'ilas Sha'arei Heichal!

א''ר מתניה על ידי דהוה מאריך בצלותיה סגין הוה מגיע סמוך לנעילת שערי שמים

(k)

Resolution (R. Matanyah): Since he used to pray at great length, it lasted until close to Ne'ilas Sha'arei Shamayim.

נעילה מהו שתפטור את של ערב

(l)

Question: Can Ne'ilah exempt [one from praying Ma'ariv, i.e. the Tefilah] of the night?

ר' בא רב חונה בשם רב נעילת פוטרת של ערב

(m)

Answer (R. Ba citing R. Chunah citing Rav): Ne'ilah exempts Ma'ariv.

א''ר בא לרב חונה ואיכן הוא מזכיר של אבדלה

(n)

Question #1 (R. Ba, to R. Chunah): Where does he mention Havdalah [in Ne'ilah]?!

א''ר יונה לר' בא והיאך יהו שבע פוטרות שמונה עשרה

(o)

Question #2 (R. Yonah, to R. Ba): [How can Rav say that Ne'ilah, which has only] seven [Brachos], exempts [Ma'ariv of Motza'ei Yom Kipur, which has] 18?

אמר ליה ולא כבר איתתבת

1.

R. Ba: Was [Rav] not already refuted [through my question? Why do you need to ask another question?]

א''ל ובגין דאיתתבת תיבטל

2.

R. Yonah: Due to [your seeming] refutation, [are Rav's words] Batel?! (Perhaps one can answer your question. Therefore, I need to ask my question!)

אמר ר' יוסה מה דקשי ר' בא קשי יאות מה דקשי ר' יונה לא קשי יאות קל היקילו עליו מפני תעניתו שיהו שבע פוטרות שמונה עשרה

(p)

Answer (to Question #2 - R. Yosah): R. Ba's question is a proper question, but R. Yonah's question is not difficult. [Chachamim] were lenient for one due to his fast (he is in pain, and needs to eat) to say that seven [Brachos] exempt [the need to say] 18.

ר' בא בר ממל אמר לחברייא מריי מן כולכון שמעית שאין נעילה פוטרת של ערב

(q)

(R. Ba bar Mamal, to Talmidim): From all my Rebbeyim, I heard that Ne'ilah does not exempt Ma'ariv.

ר' סימון בשם ר' לוי אין נעילה פוטרת של ערב

(r)

(R. Simon citing R. Levi): Ne'ilah does not exempt Ma'ariv.

א''ר יוסי בי ר' בון ותני ר' חייה כן בכל יום אדם מתפלל שמונה עשרה במוצאי שבת ובמוצאי יה''כ ובמוצאי תענית ציבור

(s)

Support (R. Yosi bei R. Bun): R. Chiyah taught so, that every day one prays 18 [Brachos] - on Motza'ei Shabbos, Motza'ei Yom Kipur and Motza'ei Ta'anis Tzibur. (This shows that Ne'ilah does not exempt Ma'ariv.)

ר' יצחק בר נחמן בשם רבי יהושע בן לוי יום הכיפורים שחל להיות בשבת אף על פי שאין נעילה בשבת מזכיר של שבת בנעילה

(t)

(R. Yitzchak bar Nachman citing R. Yehoshua ben Levi): If Yom Kipur falls on Shabbos, even though there is no Ne'ilah on [a regular] Shabbos, he mentions Shabbos in Ne'ilah.

3)

CHANGES IN TEFILAH AND KRI'AS HA'TORAH ON ROSH CHODESH (Yerushalmi Halachah 1 Daf 18b)

ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי שבת שחלה להיות בחנוכה אף על פי שאין מוסף בחנוכה מזכיר של חנוכה במוסף

(a)

(R. Simon citing R. Yehoshua ben Levi): Shabbos that falls during Chanukah, even though there is no Musaf on [a regular day of] Chanukah, he mentions Chanukah in Musaf.

אוספין עלה ראש חדש שחל להיות בתענית אף ע''פ שאין נעילה בראש חדש מזכיר של ראש חדש בנעילה

1.

They added to this - Rosh Chodesh that falls on a Ta'anis, even though there is no Ne'ilah on Rosh Chodesh, he mentions Rosh Chodesh in Ne'ilah.

ראש חדש ותענית איכן הוא מזכיר של (ראש חדש) [צ''ל של תענית במוסף - הגר''ח קניבסקי שליט''א]

(b)

Question: When Rosh Chodesh is a Ta'anis, where does [the Shali'ach Tzibur] mention the fast in Musaf? (An individual mentions it in Avodah, like all requests for the future.)

ר' זעירה אמר בהודייה

(c)

Answer #1 (R. Ze'irah): [He mentions it] in Hoda'ah (Modim).

ר' בא בר ממל אמר בעבודה

(d)

Answer #2 (R. Ba bar Mamal): [He mentions it] in Avodah (Retzei).

ר' אבינה אומרה ברכה רביעית

(e)

Answer #3 (R. Avina): He says it for [a Brachah by itself, i.e.] the fourth Brachah.

אמר ר' בא מה מצאנו בכל מקום אומרה ברכה רביעית אף כאן ברכה רביעית

(f)

Support (R. Ba): We find that everywhere, he says it for the fourth Brachah (i.e. by itself; "fourth'' is not precise), also here it is the fourth Brachah. (We explained the question and answers like the Ritva, Bavli 13b DH Adberei).

[דף יט עמוד א] ונפק עובדא כהדא דר' בא

(g)

[They concluded that] in practice, we do like R. Ba.

במה קורין

(h)

Question: What do we read [in the Torah on a fast on Rosh Chodesh]?

ר' יוסי אומר קורין ברכות וקללות

(i)

Answer #1 (R. Yosi): We read the Brachos and curses [in Ki Savo].

אמר לון ר' מנא בגין מדעתון די תעניתא רביעין על מעיהון ולא ידעין די תעניתא

1.

Question (R. Mana): Is this in order to inform them that it is a fast?! They fall on their faces (in Tachanun, when a fast is on Rosh Chodesh), and they do not know that it is a fast [so we must read Brachos and curses to inform them]?!

א''ל להודיעך שקורין ברכות וקללות

2.

Answer (R. Yosi): [It is not to inform them that it is a fast. I came] to inform you that [the proper Kri'as ha'Torah is] Brachos and curses. (We explained this like PNEI MOSHE.)

ר' יודן קפודקייא אמר קומי ר' יוסה בשם ר' יודה בר פזי קורין בר''ח

(j)

Answer #2 (R. Yudan Kapudkiya citing R. Yudah bar Pazi, in front of R. Yosi): They read [the normal reading for] Rosh Chodesh.

קם רבי יוסה עם ר' יודה בר (פפי) [צ''ל פזי - קרבן העדה] א''ל אתה שמעת מן אבוך הדא מילתא

1.

R. Yosah (to R. Yudah bar Pazi): Did you hear this from your father?

אמר ליה אבא לא אמר כן אלא בעייני טב על ידי דאינון ידעין דהוא ריש ירחא [דף כא עמוד ב (עוז והדר)] קורין בראש חדש ושאר כל המקומות קורין ברכות וקללות.

2.

R. Yudah bar Pazi: My father said so only in Einei Tav (where they are Mekadesh Rosh Chodesh), they know [Vadai] that it is Rosh Chodesh, they read of Rosh Chodesh [to publicize the matter]. All other places read Brachos and curses.

ירמיה ספרא שאיל לרב ירמיה ר''ח שחל להיות בשבת במה קורין

(k)

Question (Yirmeyah Safra to R. Yirmeyah): When Rosh Chodesh is on Shabbos, what do we read? (A Mishnah in Megilah says that we interrupt. Does this refer to Kri'as ha'Torah, or the Haftorah?)

א''ל קורין בר''ח.

(l)

Answer (R. Yirmeyah): We read [all seven Aliyos in Parshas Musaf] Rosh Chodesh.

א''ר חלבו קומי ר' אימי מתניתה אמרה כן לכל מפסיקין לראשי חדשים לחנוכה ולפורים [צ''ל ותענית ומעמדות

(m)

Support - R. Chelbo (to R. Imi - Mishnah): We interrupt for everything - for Rosh Chodesh, Chanukah, Purim, Ta'anis and Ma'amados.

יצחק סחורה שאל לר' יצחק ר''ח שחל להיות בחנוכה במה קורין

(n)

Question (Yitzchak Sechorah, to R. Yitzchak): When Rosh Chodesh is on Chanukah, what do we read?

א''ל קורין [צ''ל ג' - קרבן העדה] בראש חדש ואחד בחנוכה.

(o)

Answer #1 (R. Yitzchak): Three read in Rosh Chodesh, and one reads in [Chanukas ha'Mizbe'ach, for] Chanukah.

ר' פינחס ר' סימון ר' אבא בר זמינא מטי בה בשם ר' אבודמא דחיפה קורין שלשה בחנוכה ואחד בראש חדש להודיעך שלא בא הרביעי אלא מחמת ר''ח.

(p)

Answer #2 (R. Pinchas citing R. Simon citing R. Aba bar Zamina, and some say in the name of Rav Avodima of Chaifah): Three read in Chanukah and one reads in Rosh Chodesh, to inform that the fourth reads only due to Rosh Chodesh.

בר שלמיא ספרא שאל לר' מנא הגע עצמך שחל ראש חדש של חנוכה להיות בשבת ולא שבעה קרויין אינון אית לך מימר שלא בא הרביעי אלא מחמת ראש חדש

(q)

Question (Bar Shalmiya Safra, to R. Mana): Exert yourself [and you will find the answer]! If Rosh Chodesh of Chanukah fell on Shabbos, don't seven read? Can you say that the fourth comes only due to Rosh Chodesh?! (There is no way to inform people of this. Likewise, we need not inform them when it falls on a weekday!)

א''ל והדא שאילתיה דספק.

1.

R. Mana: This is a question about which there is a great Safek!

4)

LENIENCIES OF TEFILAS MA'ARIV (Yerushalmi Halachah 1 Daf 19a)

ר' מפקד לאבדן אמוריה אכריז קומיהון מאן דמצלי יצלי דרמשא עד דיומא קאים.

(a)

Rebbi commanded Avdan his translator (who broadcasted Rebbi's words) to announce in front of the Tzibur that one who wants to pray Ma'ariv may pray during the day.

ר' חייא בר בא מפקד לאמוריה אכריז קומיהון מאן דמצלי יצלי דרמשא עד דיומא קיים.

(b)

R. Chiya bar Ba commanded his translator to announce in front of them that one who wants to pray Ma'ariv may pray during the day.

א''ר חנינה משכני ר' ישמעאל בי רבי יוסי אצל פונדקי אחד ואמר לי כאן נתפלל אבא של לילי שבת בע''ש.

(c)

R. Chaninah: R. Yishmael bei Rebbi Yosi took me to an inn, and told me "here my father prayed Ma'ariv of Shabbos [during the day] on Erev Shabbos.''

א''ר אימי ר' יוחנן פליג.

(d)

R. Imi: R. Yochanan disagrees. (He holds that one may not do so.)

ולא הוה צריך מתפלג' למה שכן מוסיפין מחול על הקודש

(e)

Objection #1: He should not disagree, for we add from Chol to Kodesh (accept Kedushas Shabbos before Shabbos)!

ועוד דסלקון חמרייא מן ערב לציפורין ואמרון כבר שבת ר''ח בן דוסא בעירו.

(f)

Objection #2: Donkey-drivers came from Arev to Tziporin, and said that R. Chanina ben Dosa already accepted Shabbos [and prayed Ma'ariv] in his city. (One may accept Shabbos early, for elsewhere it is already dark.)

והיידא אמר דא''ר חנינה משכני רבי ישמעאל בי ר' יוסי אצל פונדקי אחד ואמר לי כאן נתפלל אבא של מוצאי שבת בשבת

(g)

Retraction: What [did R. Yochanan disagree about]? R. Chaninah said that R. Yishmael bei Rebbi Yosi took me to an inn, and told me "here my father prayed [Ma'ariv] of Motza'ei Shabbos on Shabbos.''

ואפילו עלה לא הוה צריך מתפלגה דרבי מפקד לאבדן אמוריה אכריז קומיהון מאן דיצלי יצלי דרמשא עד יומא קיים ר' חייא בר בא מפקד לאמוריה אכריז קומיהון מאן דמצלי יצלי דרמשא עד דיומא קיים.

(h)

Objection: Even about this [R. Yochanan] should not disagree, for Rebbi commanded Avdan his translator to announce in front of them that one who wants to pray Ma'ariv may pray during the day, and R. Chiya bar Ba commanded his translator to announce in front of them that one who wants to pray Ma'ariv may pray during the day!

דבית ר' ינאי אמרין עלון אדם למיטתו אין מטריחין עליו שירד.

(i)

The house of R. Yanai says, if a person went to his bed [to sleep and he did not pray Ma'ariv], we do not exert him to descend [and pray, for Ma'ariv is optional].

אמר רבי זעירה כל זמן דהוינא עבד כן הוינא מתפחד בלילייא.

1.

R. Ze'irah: Every time I did so (did not pray Ma'ariv, for I already went to my bed) I was afraid the entire night.

לית לך אלא כהדא דרבי מפקד לאבדן אמוריה אכריז קומיהון מאן דמצלי יצלי דרמשא עד דיומא קיים ר' חייה בר בא מפקד לאמוריה אכריז קומיהון מאן דמצלי יצלי דרמשא עד דיומא קיים.

2.

[If you want to go to sleep before night,] you should do only like Rebbi commanded Avdan his translator to announce in front of them, that one who wants to pray Ma'ariv may pray during the day. R. Chiya bar Ba commanded his translator to announce in front of them that one who wants to pray Ma'ariv may pray during the day.

אמר רבי יעקב בר אחא תניי תמן תפלת הערב מהו רבן גמליאל אומר חובה רבי יהושע אומר רשות.

(j)

(R. Yakov bar Acha): It was taught there, what is [the status of] Tefilas Ma'ariv? R. Gamliel says that it is obligatory, and R. Yehoshua says that it is optional.

אמר רבי חיננא [דף יט עמוד ב] אתיין אילין פלוגיותא כהינין פלוגיותא [דף כב עמוד א (עוז והדר)] מ''ד חובה אין נעילה פוטרת של ערב מ''ד רשות נעילה פוטרת של ערב.

(k)

(R. Chinena): These Tana'im argue like those Tana'im argue. The one who says that Ma'ariv is obligatory holds that Ne'ilah does not exempt Ma'ariv. The one who says that Ma'ariv is optional holds that Ne'ilah exempts Ma'ariv.

מעשה בתלמיד אחד שבא ושאל את רבי יהושע תפלת הערב מה היא אמר לו רשות ובא ושאל את ר''ג תפלת הערב מה היא אמר לו חובה

(l)

A case occurred in which a Talmid asked R. Yehoshua about Ma'ariv, and he said that it is Reshus. He came and asked R. Gamliel, who said that it is Chovah.

אמר לו והלא רבי יהושע אמר לי רשות.

1.

The Talmid: R. Yehoshua told me that it is Reshus!

אמר לו למחר כשאיכנס לבית הוועד עמוד ושאל את ההלכה הזאת ועמד אותו התלמיד ושאל את ר''ג תפלת הערב מה היא אמר לו חובה

2.

R. Gamliel: Tomorrow, when I enter the Beis Midrash, stand and ask this Halachah. The Talmid asked R. Gamliel "what is Ma'ariv'', and he said "it is Chovah.''

אמר לו והא ר' יהושע אומר רשות

3.

The Talmid: R. Yehoshua says that it is Reshus!

אמר לו ר''ג לר' יהושע את הוא שאומר רשות אמר לו לאו. אמר לו עמוד על רגליך ויעידוך

4.

R. Gamliel (to R. Yehoshua): Do you say that it is Reshus? He said "no.'' R. Gamliel said, stand up, and they will testify about you (what you said)!

5)

THE EPISODE IN WHICH R. GAMLIEL WAS DEPOSED (Yerushalmi Halachah 1 Daf 19b)

והיה ר''ג יושב ודורש ור' יהושע עומד על רגליו עד שריננו בו כל העם. אמרו לר' חוצפית התורגמן הפטר את העם אמרו לרבי זינון החזן אמור התחילו (ואמרו התחילו) [צ''ל ואמר והתחילו- ספר משביח]

(a)

R. Gamliel was sitting and expounding, and R. Yehoshua was standing, until everyone was murmuring. (Some Chachamim decided to depose R. Gamliel, but not in public.) They told Chutzpis the translator [to stop,] to make people leave. They told Zunin the overseer [of the Beis ha'Keneses] to say "begin to leave.'' He said, and they began [leaving].

ועמדו כל העם על רגליהם אמרו לו וכי על מי לא עברה רעתך תמיד.

1.

Everyone stood up and said to [R. Gamliel] "Ki Al Mi Lo Avrah Ra'ascha Tamid'' (you constantly disgrace Chachamim)?!

מיד הלכו ומינו את ר''א בן עזריה בישיבה בן שש עשרה שנה היה ונמלא כל ראשו שיבות

2.

Immediately they went and appointed R. Elazar ben Azaryah [to head] the Yeshivah. He was 16 years old, and his entire head became full of white hairs.

והיה ר''ע יושב ומצטער ואמר לא שהוא בן תורה יותר (ממנו) [צ''ל ממני] אלא שהוא בן גדולים יותר (ממנו) [צ''ל ממני] אשרי אדם שזכו לו אבותיו אשרי אדם שיש לו יתד להיתלות בהו.

3.

R. Akiva sat and was pained [that he was not appointed, He thought, perhaps there is a shortcoming in me! He retracted and] he said it is not that he is a greater Chacham than me, rather, he descends from Gedolim more than I. Fortunate is one whose ancestors merited for him! Fortunate is one who has a peg to hang from!

מה היתה יתידתו של רבי אלעזר בן עזריה שהוא עשירי לעזרא.

4.

What was the peg of R. Elazar ben Azaryah? He was a 10th generation descendant of Ezra.

כמה ספסלים היו שם

(b)

Question: How many benches were [added to accommodate the additional Talmidim] there? (R. Gamliel did not allow Talmidim to enter until they were investigated. R. Elazar ben Azaryah allowed Talmidim to enter without investigation.)

ר' יעקב בר סיסי אמר שמונים ספסלים של תלמידי חכמים היו שם חוץ מן העומדים מאחרי הגדר

(c)

Answer #1 (R. Yakov bar Sisi): There were 80 benches of Talmidei Chachamim there, excluding those who stood in back of the fence.

אמר רבי יוסי בי ר' בון שלש מאות ספסלין של תלמידי חכמים היו שם חוץ מן העומדים מאחורי הגדר

(d)

Answer #2 (R. Yosi bei R. Bun): There were 300 benches of Talmidei Chachamim there, excluding those who stood in back of the fence.

כהיא דתנינן תמן ביום שהושיבו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה.

1.

This is like it was taught "on the day that they appointed R. Elazar ben Azaryah [to head] the Yeshivah.''

תמן תנינן זה מדרש דרש ר''א בן עזריה לפני חכמים בכרם ביבנה וכי כרם היה שם

2.

Question: A Mishnah teaches "R. Elazar ben Azaryah expounded this Drashah in front of Chachamim in Kerem b'Yavneh.'' Was it a vineyard?!

אלא אלו תלמידי חכמים שהיו עשויים שורות שורות ככרם

3.

Answer: Rather, these are Talmidei Chachamim, who were in rows like a vineyard.

מיד הלך לו ר''ג אצל כל אחד ואחד בתוך ביתו לפייסו. אתא גבי ר' יהושע ואשכחי' דהוה עביד מחטין א''ל מן אילין את חיי

(e)

Immediately, R. Gamliel went to everyone in [that person's] house to appease him. He came to R. Yehoshua, and found him making needles. He said, from this you support yourself?!

א''ל ועד כדון את בעי מידע אי לו לדור שאת פרנסו

1.

R. Yehoshua: Until now, you did not know [how Chachamim support themselves with pain]?! Woe to the generation that you are its leader!

אמר לו נעניתי לך.

2.

R. Gamliel: I spoke against you [more than was proper. Pardon me.]

שלחין גבי ר' לעזר בן עזריה חד קצר ואית דאמרי ר''ע הוה א''ל מי שהוא מזה יזה מי שאינו לא מזה ולא בן מזה יאמר למזה בן מזה מימיך מימי מערה ואפרך אפר מקלה.

(f)

They sent to R. Elazar ben Azaryah a launderer, and some say that it was R. Akiva. He said to [R. Elazar], one who is a Mazeh (a Kohen, who sprinkles Mei Chatas) will sprinkle. One who is not a Mazeh, and not the son of a Mazeh, will he tell a Mazeh, the son of a Mazeh, your water is cave water, and your ashes are oven ashes (they are not Metaher?! I.e. those who deposed R. Gamliel have no connection to being Nasi. They had no authority to appoint you in place of him. Do not feel bad that he will return to be Nasi - MASA D'YERUSHALAYIM.)

אמר להן נתרציתם אני ואתם נשכים לפתחו של רבן גמליאל

1.

[R. Elazar ben Azaryah] said to them, you are appeased? I and you will go to the door of R. Gamliel (to reinstate him).

אעפ''כ לא הורידו אותו מגדולתו אלא מינו אותו אב ב''ד:

2.

Even so, they did not [totally] remove [R. Elazar ben Azaryah] from his greatness. Rather, they appointed him Av Beis Din.