תענית דף כו. א

כיצד קוראים את פרשת מעשה בראשית בששת ימי המעמד בשלשה עולים? [רש"י].

יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו'
עולה א' בראשית [1] ויהי רקיע יקוו המים יהי מאורות ישרצו המים תוצא הארץ
עולה ב' בראשית יקוו המים יהי מאורות יהי מאורות תוצא הארץ תוצא הארץ
עולה ג' ויהי רקיע יקוו המים יהי מאורות ישרצו המים תוצא הארץ ויכולו

באיזה תפלות לא היה בהם מעמד בימים דלהלן?

בימים שיש בהם
הלל שלם
בימים שיש בהם
קרבן מוסף
בימים שיש בהם
קרבן עצים
דברי ר"ע
בתחילה
בתפלת שחרית
בלבד
בתפלת נעילה
וכ"ש שלא היה במוסף ובמנחה
בתפלת מנחה
אבל בנעילה היה
בן עזאי
בשם ר' יהושע
בתפלת שחרית
בלבד
בתפלת מנחה
וכ"ש שלא במוסף, אבל בנעילה היה
בתפלת נעילה
אבל במנחה היה

תענית דף כו: א

אלו ה' דברים רעים ארעו את אבותינו בי"ז בתמוז ואיזה בתשעה באב?

בי"ז בתמוז בתשעה באב
א. נתשברו לוחות ראשונות -
דעשו אז את העגל
נגזר על דור המדבר בחטא המרגלים
שלא יכנסו לארץ
ב. בטל התמיד - מפני גזירת המלכות חרב בית ראשון
ג. הובקעה חומת ירושלים חרב בית שני
ד. שרף אפוסטומוס שר יוני את התורה נלכדה ביתר העיר גדולה במרד בר כוכבא
ה. העמיד מנשה צלם בהיכל נחרשה ירושלים ע"י טורנוסרופוס הרשע

האם בתפלות דלהלן כשמתענים הכהנים נושאים כפיהם?

שחרית מוסף מנחה נעילה
לר' מאיר נושאים נושאים נושאים - אין שכרות
לר' יהודה נושאים נושאים אין נושאים - דבכל יום יש שכרות וגזרו
לר' יוסי נושאים נושאים אין נושאים -
דישנה בכל יום וגזרו
נושאים -
אינה בכל יום ולא גזרו
-------------------------------------------------

[1] פי', כיון שאין בפרשת בראשית ט' פסוקים הרי שאי אפשר לקרוא אותה לשלשה עולים, וקוראין אותה לשתי עולים, ולג' קוראים מפרשת יום ב'. והגם שאין בפרשת בראשית סיפק אפי' לשני עולים דיש בה רק ה' פסוקים, מ"מ ביארה הגמ' לקמן (דף כז:) דלרב חוזר על הפסוק האמצעי פעמיים, ולשמואל פוסק באמצע הפסוק. וכן בשאר ימים, הפרשה הגדולה מתחלת לשני עולים, והפרשה הקטנה קוראים אותה לעולה אחד, וכמו שנסדר כאן.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף