1)

TOSFOS DH SHEMA YEGADEL MEIHEM ADARIM ADARIM

תוס' ד"ה שמא יגדל מהם עדרים

(Summary: Tosfos cites the Sugya in Bava Kama, and queries Rashi in Bava Metzi'a .)

והא דאמרינן ב'הגוזל קמא' (ב"ק דף צז: ושם) גבי מעות מעשר שני " -מעות של בבל והם בבבל" למאי חזו'? ומשני 'דזבין ביה בהמה' ...

(a)

Clarification of Sugya in Bava Kama: And the Gemara in 'ha'Gozel Kama' (Bava Kama, Daf 97b & 98a) in connection with money of Ma'aser Sheini, in answer to the Kashya - 'Of what use is money of Bavel in Bavel?' answers 'To purchase an animal with it' ...

ומסיק לה התם 'היינו כרבי מאיר, דשרי אפילו לכתחילה; אי נמי, אפילו כרבנן, והתם דלא אפשר בענין אחר.'

1.

Clarification of Sugya in Bava Kama (cont.): And the Gemara there concludes that this goes according to Rebbi Meir, who permits it even Lechatchilah;or even according to the Rabanan, who permit it there since there is no other option.

ולפי מה שפי' דר' מאיר שרי אפי' לכתחילה, לא יתכן מה שפירש בקונטרס פרק הזהב (ב"מ דף נה:) דגבי דמאי ...

(b)

Introduction to Refutation of Rashi: According to what Tosfos just wrote, that Rebbi Meir permits even Lechatchilah, it is incorrect what Rashi writes in Perek ha'Zahav (Bava Metzi'a, Daf 55b) in connection with (Ma'aser Sheini of) D'mai ...

'מחללין אותו כסף על נחשת, נחשת על הפירות, ויחזור ויפדה את הפירות' ...

1.

Introduction to Refutation of Rashi (cont.): That 'One may redeem it with copper coins, and the copper coins, in turn, with fruit, and he then redeems the fruit' ...

דדוקא כך צריך לעשות, ולא מעלם לירושלים ...

2.

Introduction to Refutation of Rashi (concl.): That he must do it in this order, and not take it (the Ma'aser Sheini) to Yerushalayim ...

והכא אשכחן דשרי ר"מ דמאי לחלל על הפירות לכתחילה, ובלבד שיעלו ויאכלו במקום...

(c)

Refutation: Whereas we find here that Rebbi Meir permits redeeming D'mai on fruit even Lechatchilah, provided he takes it to Yerushalayim and eats it there ...

דהכי עדיף משיחזור ויפדה את הפירות?

1.

Refutation (cont.): And this is preferable to then redeeming the fruit?

2)

TOSFOS DH PEIROS HALALU NESUNIM LACH B'MATANAH

תוס' ד"ה פירות הללו נתונים לך במתנה

(Summary: Tosfos explains this via the Yerushalmi.)

בהדיא קתני בירושלמי דשביעית בסוף פרק שמיני 'והחנווני אומר לו "הרי סלע נתון לך במתנה" .

(a)

Yerushalmi: The Yerushalmi at the end of the eighth Perek of Shevi'is specifically states that the shopkeeper says to him 'The Sela is given to you as a gift'.

ובענין אחר לא סגי.

1.

Yerushalmi (cont.): And there is no other way of doing it.

ודייק דדרך חילול אינו ...

(b)

Implied Question: And it points out there that this is not an act of redeeming ...

מדלא חילל החנווני לכתחילה סלע של בעל הבית על פירותיו שלא כדרך מקח וממכר.

1.

Answer: Since the shopkeeper did not redeem the owner's Sela on to his fruit, not by way of a sale.

3)

TOSFOS DH V'SHE'YEHEI YOM HENEF KULO ASUR

תוס' ד"ה ושיהא יום הנף כולו אסור

(Summary: Tosfos explains why the Tana mentions this Takanah here, queries the Sugya in Menachos and refers to the Sugya in Rosh ha'Shanah.)

הרבה תקנות תיקן רבן יוחנן בן זכאי ...

(a)

Implied Question: Raban Yochanan ben Zakai instituted many Takanos ...

אלא הנך תרתי תיקן יחד; להכי תני הכא 'יום הנף' אגב גררא.

(b)

Answer: Only these two he instituted at eth same time, which is why the Tana here mentions 'Yom Henef' together with Lulav.

ותימה, דבמנחות פרק רבי ישמעאל (דף סח.) לא תני הך דלולב אגב ההוא דיום הנף?

(c)

Question #1: In Perek Rebbi Yishmael (Menachos, Daf 68a) the Tana does not mention the Takanah of Lulav together with 'Yom Henef'?

ובפרק בתרא דר"ה (דף ל.) תניא הנך תרתי ועוד תקנות טובא דתקון?

(d)

Question #2: Whereas in the last Perek of Rosh ha'Shanah (Daf 30a) the Beraisa mentions them both together with many other Takanos that he instituted?

4)

TOSFOS DH D'ISHTAKEID LO HAVAH BEIS HA'MIKDASH HE'IR HA'MIZRACH HAVAH MATIR

תוס' ד"ה דאשתקד לא הוה בית המקדש האיר המזרח הוה מתיר

(Summary: Tosfos reconciles this Sugya with the Sugya in Megilah.)

ואפילו לרבי יהושע דאמר 'שמעתי שמקריבין אף על פי שאין בית, בפ"ק דמגילה (דף י.)...

(a)

Implied Question: Even according to Rebbi Yehoshua, who said, in the first Perek of Megilsah (Daf 10a) 'I heard that one may offer sacrifices even when there is no Beis ha'Mikdash' ...

הני מילי כשיש מזבח בנוי ,אבל בלא מזבח, לא...

(b)

Answer: That is only when the MIzbe'ach is erected, but not without the Mizbe'ach ...

כדמוכח בזבחים פרק קדשי קדשים (דף ס. ושם) ד'מזבח שנפגם, כל הקדשים שנשחטו שם, פסולים, ואין אוכלים בגינו שירי מנחה ולא קדשי קדשים, ואפילו קדשים קלים.

(c)

Source: As is evident in Perek Kodshei Kodshim (Zevachim, Daf 60a & 60b), where it says that 'If the Mizbe'ach is damaged, all Kodshim that were Shechted there are Pasul, and one may not eat on account of it the remains of Menachos or Kodshei Kodshim, or even Kodshim Kalim.

5)

TOSFOS DH I NAMI SAMUCH LI'SHEKI'AS HA'CHAMAH D'CHAMEISAR

תוס' ד"ה אי נמי סמוך לשקיעת החמה דחמיסר

(Summary: Tosfos presents two ways of explaining this statement and refutes the Kashya that disproves the first explanation;)

שלא יוכלו להתעסק בעומר בתחילת לילה, ולא יספיקו להקריב קודם חצות למחר.

(a)

Explanation #1: Since they would not be able to deal with the Omer with the onset of night, and they would therefore not manage to bring it before midday of the following day.

וי"מ דמיירי בערב י"ט סמוך לשקיעת החמה, ולא יוכלו לבקש בי"ט מהיכן יקצרו את העומר ולהכין מגלות וקופות ושלש עשרה נפה וכלי שרת ...

(b)

Explanation #2: Others explain that it refers to close to sunset of Erev Yom-Tov, and they would not be able, on Yom-Tov, to search from where to cut the Omer and to prepare the scythes, the boxes, the thirteen sieves and the K'lei Shareis ...

דברים הצריכין לעומר, כדתנן במנחות פ' ר' ישמעאל (דף סו.) ...

1.

Explanation #2 (cont.): All of which are needed for the Omer, as we learned in the Mishnah in Menachos (Perek Rebbi Yishmael, Daf 66a) ...

דאי סמוך לשקיעת החמה דחמיסר קאמר שהוא י"ט, הא אין בנין בית המקדש דוחה י"ט, כדאיתא פרק שני דשבועות (דף טו:)?

(c)

Rejection of first explanation: Because if it was referring to close to sunset of the fifteenth, which is Yom-Tov, building the Beis-ha'Mikdash does not override Yom-Tov, as the Gemara says in the second Perek of Shevu'os (Daf 15b)?

ולאו פירכא היא, דתיקשי לן הא דקאמרינן 'לא צריכא דאיבני בליליא' -הא נמי אמרינן התם ד'אין בנין בהמ"ק בלילה' ...

(d)

Refutation: This is not a Kashya however, because by the same token, one could ask on the Gemara's first answer 'No, it must be speaking when it was built at nighttime' - whereas the Gemara also says there that 'One cannot build the Beis-h'Mikdash by night' ...

שנאמר "וביום הקים את המשכן" ' -ביום מקימין אותו, ובלילה אין מקימין אותו' ?

1.

Source: Because the Torah writes "And on the day that he set up the Mishkan" - 'One sets it up by day, but not by night'.

אלא על כרחיך צריך לחלק כמו שפירש בקונטרס -דהני מילי בנין הבנוי בידי אדם ...

(e)

Conclusion: One is therefore forced to differentiate, as Rashi explains - that that speaks regarding a building that is carried out by human beings

אבל מקדש העתיד בנוי ומשוכלל יגלה ויבא מן השמים ...

1.

Conclusion (cont.): But the future Beis-ha'Mikdash will be revealed and will come already built and established from Heaven ...

שנא' "מקדש ה' כוננו ידיך. "

2.

Source: As the Pasuk writes (in Beshalach) "The Mikdash which Your Hands, Hash-m, established".

41b----------------------------------------41b

6)

TOSFOS DH U'LEKACHTEM SHE'TEHEI LEKICHAH L'CHOL ECHAD V'ECHAD

תוס' ד"ה ולקחתם שתהא לקיחה לכל א' וא'

(Summary: Tosfos explains the difference between Lulav and Sukah regarding this Halachah.)

מדלא כתיב "ולקחת" לשון יחיד ...

(a)

Clarification: Since it does not say "ve'Lakachta" in the singular (See Mesores ha'Shas) ...

וגבי סוכה לא צריך קרא ,דהא כתיב "כל האזרח".

1.

Clarification (cont.): Sukah, on the other hand, does not require a Pasuk, since the Torah writes "Kol ha'Ezrach".

7)

TOSFOS DH ELA IM-KEIN NASAN LO B'MATANAH

תוס' ד"ה אלא א"כ נתן לו במתנה

(Summary: Tosfos clarifies the details of this Halachah.)

ובאתרוג השותפין נמי לא נפיק...

(a)

Halachah: One is also not Yotzei with an Esrog belonging to partners ...

כדמוכח בשילהי יש נוחלין (ב"ב דף קלז: ושם) גבי 'אחין שקנו אתרוג בתפיסת הבית' ...

1.

Source: As is evident in 'Yesh Nochlin' (Bava Basra, Daf 137b & 138a) in connection with 'Brothers who bought an Esrog from the kitty' ...

ולא חשיב שלו, כיון דאין מיוחד שלו, אלא כשאול הוי, ואינו יוצא בו.

2.

Reason: It is not considered his, seeing as it does not belong to him specifically, but borrowed, and he is not Yotzei with it.

ומה שנהגו הקהל לקנות אתרוג בשותפות...

(b)

Implied Question: And as for the Minhag for the community to purchase a communal Esrog ...

מלמדין אותן שיהו כולם נותן כל אחד ואחד חלקו לחבירו על מנת להחזיר.

(c)

Answer: One trains them that each member gives his portion to his friend (i.e. whoever is being Yotzei with it) on condition that he returns it.

ויש לסמוך -דכיון דקנאוהו על מנת לצאת בו, ואע"ג שלא פירשו, סתמא דמלתא כאילו פרשו דמי ...

1.

Answer (cont.): And one can rely on this - because, since they purchased it in order to be Yotzei, even though they did not specify, it is S'tam considered as if they did ...

כיון דבענין אחר אין יכולין לצאת בו.

2.

Reason: Since there is no other way of being Yotzei.

8)

TOSFOS DH HEILECH ESROG ZEH B'MATANAH AL-M'NAS SHE'TACHZIREIHU LI

תוס' ד"ה הילך אתרוג זה במתנה על מנת שתחזירהו לי

(Summary: Tosfos discusses the fact that the Gemara constantly presents stipulations not in accordance with the Dinim of 'T'nai'.)

בשום מקום אין מדקדק הש"ס בלשונו להקדים תנאי למעשה ותנאי כפול והן קודם ללאו, אע"ג דבהכי מיירי ...

(a)

Implied Question: On no occasion is the Gemara particular to mention the T'nai before th act, to repeat the T'nai or to state the positive side prior to the negative side, even though that is always the case ...

אלא שמקצר לשונו -לפי שלא על חידוש זה בא להשמיענו.

(b)

Answer: Only the Gemara speaks briefly, since that is not what it is coming to teach us.

ולא דמי לתנאי ומעשה בדבר אחד ...

(c)

Implied Question: Nor is this a case of the T'nai and the act on the same issue ..

דהיינו כששניהם סותרים זה את זה ...

1.

Clarification: Meaning that they contradict one another ...

כי ההיא ד'על מנת שתחזיר לי את הניי' ,בפרק מי שאחזו (גיטין דף עה. ושם)

2.

Example: Such as the case in Perek Mi she'Achzo (Gitin, Daf 75a & 75b) - 'On condition that you return the paper (on which the Get is written) to me'.

וא"ת, כיון דאמר 'ע"מ שתחזירו לי' ,א"כ, אם הקדישו, אינו מקודש ...

(d)

Question: Since he stipulated on condition that he returns the Esrog, if he (the recipient) were to declare it Hekdesh, it would not be valid ...

כדמוכח בסוף יש נוחלין (ב"ב דף קלז:) גבי 'שור זה נתון לך במתנה ע"מ שתחזירהו לי' ,דכיון דקאמר 'לי' ,מידי דחזי לי קאמר...

1.

Source: As is evident at the end of 'Yesh Nochlin' (Bava Basra, Daf 137b) in the case of - 'This ox is yours as a gift on condition that you return it to me', where, since he stated 'to me', he meant that it must be fit for him (when it is returned to him) ...

וא"כ, היאך יצא? והא אנן תנן בנדרים פרק השותפין (דף מח.) גבי 'מתנה דבית חורון' , דכל מתנה שאינה, שאם הקדישה, מקודשת, לא שמיה מתנה?

2.

Question (cont.): In that case, how can he be Yotzei? Did we not learn in the Mishnah in Perek ha'Shutfin (Nedarim (Daf 48a) in the case of 'The gift of Beis Choron', that any gift that is not valid, in that if he declares it Hekdesh it is not valid, is not considered a gift'?

וי"ל, דה"נ הוי בידו להקדיש להיות קדוש כל זמן שהוא בידו עד שיחזיר.

(e)

Answer #1: Here as well, he has the right to declare it Hekdesh for as long as he has it, until he returns it.

ועוד, דהתם נמי לא בהקדש תלוי טעם המתנה, כדמוכח בנדרים ירושלמי ...

(f)

Answer #2: Moreover, there too, the criterion of the gift being valid is not the validity of the Hekdesh, as is evident in the Yerushalmi (the end of Perek 5) ...

דאמר עלה רבי ירמיה -בעי 'מעתה מתנה אין אדם נותן מתנה לחבירו ע"מ שלא יקדשנה לשמים?'

1.

Source: Where Rebbi Yirmiyah asks on 'Matanah' 'In that case, one can never give someone a gift on condition that he may not declare it Hekdesh'?

ומשני מתני' כל מתנה שהיא כמתנת בית חורון שהיתה בערמה, שאם הקדישה אינה מוקדשת, אינה מתנה ...

2.

Source (cont.): And the Gemara answers that what the Mishnah means is that any gift that, like that of Beis Choron, is given as a trick, forbidding him to declare it Hekdesh, is not a gift ...

כלומר שלא נתנה לו שיהנה המקבל שום הנאה שבעולם, אלא שיהא מותר לאביו של נותן...

3.

Source (concl.): In other words, that it was not given for the recipient to derive any benefit from it, but only so that the father of the donor should be permitted to enter it ...

זה ודאי הערמה בעלמא ולא שמיה מתנה...

(g)

Answer #2 (cont.): That is for sure merely a trick and is not called a Matanah ...

שהרי לא זכה בה לענין עצמו לשום דבר; וא"כ מה הקנה לו? ...

1.

Reason: Seeing as he (the recipient) did not acquire it for his own personal use in any way, so what did he give him? ...

אבל הכא דמזכה ליה שיהנה בו, שמיה מתנה.

2.

Answer #2 (cont.): Whereas here, where he gave him the Lulav to benefit from, it is called a Matanah.

ולא הזכיר שם הקדש ...

(h)

Implied Question: And it only mentioned Hekdesh there ...

אלא משום שעל הקדש היה מעשה.

1.

Answer: Because the incident involved Hekdesh.

ולשון 'כל מתנה שאינה' מוכיח כן, דמשמע שאינה מתנה לשום דבר.

(i)

Proof #1: Also the Lashon 'Kol Matanah she'Einah', which implies that it is not a Matanah at all, proves that.

גם סעודתו היתה מוכחת עליו שלא היה דעתו ליתן כלל לענין שום דבר, רק שיבא אביו ויאכל, כמו שמפרש שם בגמרא ...

1.

Proof #2: And the party too, indicated that he had no intention of giving him the Chatzer for his own use, only so that his father could come and eat there, as the Gemara there explains.

או משום דויתור אסור במודר הנאה.

(j)

I do not know what Tosfos is saying with this (the Tosfos ha'Rosh does not insert it).

אבל בעלמא מתנה היא, אע"פ שאין יכול להקדישה ...

(k)

Conclusion: But generally, it is a Matanah, even though he is not able to be Makdish it ...

כדתנן פרק בתרא דנדרים (דף פח.) ש'נותן לבתו מה שנושאת ונותנת לפיה' .

1.

Proof #1: As the Mishnah states in the last Perek of Nedarim (Daf 88a) 'that he gives to his daughter (only) what she places into her mouth'.

ובפ"ק דקדושין (דף כג: ושם) ש'נותן לעבד ע"מ שיצא בו לחירות . '

2.

Proof #2: And in the first Perek of Kidushin (Daf 23b & 24a) 'that he gives (money) to an Eved on condition that he uses it to go free'.

9)

TOSFOS DH V'IM LA'AV LO YATZA

תוס' ד"ה ואם לאו לא יצא

(Summary: Tosfos explains why Rebbi Yehoshua did not return the Esrog to Raban Gamliel.)

ומה שלא החזירו רבי יהושע לרבן גמליאל -אלא נתנו לרבי אלעזר בן עזריה, ורבי אלעזר בן עזריה לרבי עקיבא ...

(a)

Implied Question: The reason that Rebbi Yehoshua did not give it back to Raban Gamliel, but handed it over to Rebbi Elazar ben Azaryah, Rebbi Elazar ben Azaryah to Rebbi Akiva is ...

דעתו של רבן גמליאל היה שיצאו כולם ואח"כ יחזירוהו.

(b)

Answer: Because Raban Gamliel intended them all to be Yotzei before returning it to him.

10)

TOSFOS DH V'AMAR SHMUEL SAKIN U'KE'ARAH V'KIKAR U'MA'OS HAREI EILU K'YOTZEI BA'HEN

תוס' ד"ה ואמר שמואל סכין וקערה וככר ומעות הרי אלו כיוצא בהן

(Summary: Tosfos explains why Shmuel needed to say this.)

אצטריך ליה לשמואל למימר ,דלא תימא דווקא תפילין וס"ת ...

(a)

Clarification: Shmuel saw fit to mention this, so that one should not say that it is specifically Tefilin and a Seifer-Torah (that one may not hold) ...

דאיכא בזיון כתבי הקודש בנפילתו, טריד בהו טפי, ואין דעתו מתיישבת בתפלתו...

1.

Reason: Because, due to the tremendous shame should they fall, one is more distracted by them, and one canot concentrate on one's Tefilah.

[וע"ע תוס' קדושין ו: ד"ה לא ודף מט: ד"ה דברים ותוס' ב"ב קלז: ד"ה לא ותוס' גיטין עה. ד"ה לאפוקי וד"ה אלא אמר ותוס' שם עה: ד"ה דתנאי].

(b)

Reference: See also Tosfos, Kidushin (6b, DH 'Divrei), Bava Basra (137b DH 'Lo'), 'Gitin (75a, DH 'La'afukei' & 'Ela Eima') & Ibid. (75b DH 'di'Tana'i').

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF