1)

TOSFOS DH V'EIMA HACHI NAMI

תוס' ד"ה ואימא הכי נמי

(Summary: Tosfos queries the question.)

תימה, מאי ס"ד למיפסליה משום שם לווי ?מידי 'הדס' כתיב בקרא...

(a)

Question: On what grounds does the Gemara think that it is Pasul on account of an epithet? Does the write 'Hadas' ...

הא אפי' 'הירדוף' מכשרינן, אי לאו משום דכתיב "דרכיה דרכי נועם ? "

1.

Question (cont.): Why, even a 'Hirduf' would be Kasher, had the Torah not written "Derachehah Darchei No'am"?

2)

TOSFOS DH NIKTAM ME'EREV YOM-TOV V'ALSAH BO TEMARAH B'YOM-TOV MAHU

תוס' ד"ה נקטם מערב יו"ט ועלתה בו תמרה ביו"ט מהו

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's explanation and elaborates regarding the issue of 'Efshar Lesakein'.)

אף על פי שבקונטרס הזכיר 'נראה ונדחה' ,הא דהכא 'דחוי מעיקרא' הוא ...

(a)

Refutation: Even though Rashi mentions 'Nir'eh ve'Nidcheh', the case here is actually 'Dichuy Me'ikara' ...

כיון דבתחלת יו"ט לא חזי, כדמוכח לקמן גבי 'אשחור מעיו"ט' .

1.

Reason: Seeing as at the beginning of Yom-Tov, it was not fit, as is evident later, regarding where 'They turned black on Erev Yom-Tov'.

ונהי דגבי קדשים פשיטא לן ד'דחוי מעיקרא הוי דחוי... '

(b)

Implied Question: Granted with regard to Kodshim, we take for granted that 'Dichuy Me'ikara Havi Dichuy' ...

גבי 'מפריש נקבה לפסחו' בפ' מי שהיה טמא (פסחים ד' צח. ושם), וגבי 'בהמה של שני שותפים' בפ"ק דזבחים (ד' יב. ושם) ובפ"ק דקדושין (ד' ז. ושם) ...

1.

Example #1 & #2: In the case of 'Someone who separates a female animal for his Pesach, in Perek Mi she'Hayah Tamei (Pesachim, Daf 98a & 98b), and in that of 'An animal belonging to two Partners' in the first Perek of Zevachim (Daf 12a & 12b), and in the first Perek of Kidushin (Daf 7a & 7b) ...

גבי מצוה מיבעיא לן.

(c)

Answer: By a Mitzvah the Gemara asks a She'eilah.

וכי תימא הא אסקינן גבי 'אשחור' ' -תפשוט ד"דחוי מעיקרא לא הוי דחוי" , '

(d)

Implied Question: And if one ventures to ask from the Gemara (on Amud Beis) in the case where they turned black which concludes that 'Dichuy Me'ikara Lo havi Dichuy'?

לא דמיין להכא ,כדפרישנא לעיל -דשאני התם דבידו ללקט ...

(e)

Answer: It cannot be compared to the case here, as Tosfos explained earlier (on Daf 32b, at the end of DH 'Asheirah') - that it is different there since one is able to remove them...

ואפי' בקדשים מכשירין מה"ט במסכת זבחים פ' כל הפסולין (דף לד: ושם) ...

1.

Answer: In fact, the Gemara in Zevachim in Perek Kol ha'Pesulin (Daf 34b & 35a) is Machshir even by Kodshim for that reason ...

דתנן גבי 'קבל הכשר ונתן לפסול,' 'יחזיר לכשר' ...

(f)

Source: As the Mishnah rules, in connection with 'A Kasher person receives the blood and hands it over to someone who is Pasul' that he should return it to the Kasher person' ...

ופריך בגמ' 'וליהוי דחוי'? ומשני רב אשי 'כל שבידו, לא הוי דחוי' .

1.

Source (cont.): And, in answer to the Kashya why it is not Dichuy, Rav Ashi replies 'Whatever one is able to rectify is not considered Dachuy.

ומיהו לא לגמרי דמי להאי דינא ,דהא נראה ונדחה הוא, ולקמן מסקינן דלא תפשוט מיני' נראה ונדחה, חוזר ונראה, אע"ג דבידו ללקטן.

(g)

Qualification #1: It is not however, completely similar to our case, since it was initially fit before it became unfit, and the Gemara later concludes that one cannot resolve from it (Dichuy Me'ikara) that Nir'eh ve'Nidcheh, can once more become fit, even though one is able to remove them (See Maharam).

וכן בההיא ד'הפריש קרבן והשתמד, ' דבידו לחזור, ואפילו הכי אמרינן פ"ק דזבחים (ד' יב: ושם) 'הואיל ונדחה, ידחה.'

1.

Qualification #2: Similarly, the case where a person brought a Korban and 'converts', who has the ability to return, yet the Gemara says in Zevachim (Daf 12b & 13a) 'Ho'il ve'Nidcheh, Yidacheh' (Since it was rejected, it remains rejected').

עוד אמר בזבחים פרק קדשי קדשים (ד' נט. ושם) 'כל הקדשים שנשחטו עד שלא נפגם המזבח ואח"כ נפגם המזבח, פסולין' ,ד'הואיל ונדחה ידחה' ,אע"פ שבידו לתקן?

2.

Qualification #3: Furthermore the Gemara says in Perek Kodshei Kodshim (Zevachim, Daf 59a & 59b) 'All Kodshim that were Shecthted before the Mizbe'ach became defective, remain Pasul even afterwards, because 'Ho'il ve'Nidcheh, Yidacheh'.

וצריך לחלק בדברים.

3.

Conclusion: One therefore needs to draw a distinction between the cases.

והא דמדמי הכא ההיא דכיסוי הדם, דבידו לגלות ...

(h)

Question: And the reason that it compares the case of Kisuy ha'Dam to 'Niktam Rosho', even though it is possible to uncover it ...

מכל מקום היה לו לחשבו 'דחוי' -הואיל ונפטר מלכסות, לא נתחייב להוציאו מן הדחוי כדי לחזור ולכסות

(i)

Answer: Nevertheless it should be considered Dichuy - seeing as he became Patur from covering it, and is not Chayav to remove it from the status of Dachuy in order to cover it again.

והא דמייתי 'לימא כתנאי? 'מ'עבר ולקטן' ,הוה מצי לדחויי ...

(j)

Implied Question: And when the Gemara suggests, based on 'Avar ve'Laktan' that it is a Machlokes Tana'im, it could have refuted it ...

דמ"ד התם 'אין דחוי' משום דבידו לתקן ...

1.

Implied Question (cont.): In that the opinion that holds there 'Ein Dachuy;, that is only because it is posible to rectify it ...

אבל הכא דאין בידו לתקן, 'יש דחוי . '

2.

Implied Question (concl.): But here where it is not (he will concede that) 'Yesh Dichuy'.

3)

TOSFOS DH V'HACHA B'MEILAF LULAV MI'SUKAH KAMIFL'GI

תוס' ד"ה והכא במילף לולב מסוכה קמיפלגי

(Summary: Tosfos explains why the Gemara establishes the Machlokes where one removed the berries be'Isur.)

והוה מצי לאשמועינן פלוגתייהו בליקטן בהיתר -כגון מערב יום טוב לאחר שאגדן ...

(a)

Implied Question: The Gemara could have taught us their Machlokes where he removed them be'Heter - on Erev Yom-Tov after he tied them ...

והא דנקט פלוגתייהו בליקטן באיסור כגון ביו"ט, לאשמועי' דאפילו הכי חכמים מכשירין...

(b)

Answer: And the reason that it presents the Machlokes be'Isur - on Yom-Tov is, to teach us that even in such a case, the Chachamim are Machshir ,,,

ד'אין דחוי. '

1.

Reason: Because 'Ein Dichuy'.

33b----------------------------------------33b

4)

TOSFOS DH SHENAYIM U'SHELOSHAH MEKOMOS NAMI MISCHAZI KI'MENUMAR U'PASUL

תוס' ד"ה שנים ושלשה מקומות נמי מתחזי כמנומר ופסול

(Summary: Tosfos cites an alternative text 'Adraba ... ', and queries it.)

אית ספרים דגרסי 'אדרבה' ,כדאשכחן לקמן גבי 'עלתה חזזית' .

(a)

Alternative Text: There are some texts that read 'Adrabah ... (the opposite is true)' , as we find later (on Daf 35b) in connection with where a Lulav is stricken with acne.

ולפי אותה גירסא קשה, דכי מסיק 'אלא אי איתמר, הכי איתמר' ... ,הוה מצי לאסוקי איפכא ...

(b)

Question: The difficulty with that text however, is that when the Gemara concludes 'But this is how one must learn ... ', it could just as well have concluded by reverting it ...

'אם מעטו, כשר' -לא שנו אלא במקום אחד' ,דאותו מיעוט ענבים הנשארים הוו במקום אחד...

1.

Question (cont.): If one diminished them, it is Kasher - that speaks specifically in one location', where the remaining few berries are all in one location ...

דכי האי גוונא מסיק לקמן גבי 'חזזית' ?

2.

Precedent: Just as the Gemara concludes later regarding 'acne'? (See Mesores ha'Shas).

אבל אי לא גרסינן 'אדרבה' ניחא, דמשמע ליה הסברא שהכל שוה לענין ענבים, אע"פ שחלוקין לענין חזזית.

(c)

Conclusion: But if one does not read 'Adrabah' there is no problem, since the Gemara then maintains that they are the same regarding berries, even though there is a distinction with regard to acne.

5)

TOSFOS DH L'OLAM BASAR D'AGDAN V'KASAVAR EGED HAZMANAH B'ALMA HU

תוס' ד"ה לעולם בתר דאגדן וקסבר אגד הזמנה בעלמא הוא

(Summary: Tosfos rejects an alternative text.)

זו גירסת הקונטרס.

(a)

Text #1: This is Rashi's text.

ואית ספרים דגרסי 'וקסבר לולב אין צריך אגד ,ואת"ל צריך אגד, הזמנה בעלמא הוא' .

(b)

Text #2: Others gave the text 'And he holds that Lulav does not require binding; and even if it does, it is merely 'a designation'.

ולא יתכן כלל...

(c)

Refutation: But this is not correct ...

דאי צריך אגד, א"כ מיפסיל משום "תעשה", 'ולא מן העשוי' -אי ילפינן לולב מסוכה, כדאמרינן לעיל (דף יא:).

1.

Reason: Because if it requires binding, it will be Pasul on account of "Ta'aseh", 've'Lo min he'Asuy' - assuming we learn Lulav from Sukah, as the Gemara said earlier (Daf 11b).

6)

TOSFOS DH TIFSHOT MINAH DICHUY ME'IKARA LO HAVI DICHUY

תוס' ד"ה תפשוט מינה דחוי מעיקרא לא הוי דחוי

(Summary: Tosfos clarifies the statement.)

לענין מצות דוקא כדפירש' לעיל.

(a)

Clarification #1: Specifically regarding Mitzvos, as Tosfos explained earlier (Amu Alef, DH 'Niktam').

ובעיא ד'נקטם' נמי לא איפשיטא, כדפיר' נמי לעיל.

(b)

Clarification #2: Nor is the She'eilah of 'Niktam' resolved, as Tosfos explained there as well.

7)

TOSFOS DH MODEH REBBI SHIMON BI'PESIK REISHEIH V'LO YAMUS

תוס' ד"ה מודה ר"ש בפסיק רישיה ולא ימות

(Summary: Tosfos reconciles Rebbi Shimon here with the Sugya in K'risus and elaborates.)

עיקר מילתייהו פ' ר' אליעזר דמילה (שבת קלג.) גבי "בשר," 'אע"ג שיש שם בהרת, יקוץ' .

(a)

Source: Their basic Machlokes is in 'Rebbi Eliezer de'Milah' (Shabbos, Daf 133a) in connection with 'Peforming Milah on flesh which has Tzara'as'.

וא"ת, בסוף פרק ספק אכל (כריתות דף כ: ושם) גבי 'חותה גחלים בשבת, והובערו מאליהן' ...

(b)

Introduction to Question: At the end of Perek 'Safek Achal' (Kerisus, Daf 20b & 21a) in connection with 'Shoveling coal on Shabbos, which automatically become ignited' ...

אמר דמאן דמחייב, סבר לה כרבי יהודה ב'דבר שאין מתכוין' ,ומאן דפטר, כר"ש...

1.

Introduction to Question (cont.): The Gemara states that 'the one that rules "Chayav" holds like Rebbi Yehudah by "Davar she'Ein Miskaven", and the one who holds "Patur", like Rebbi Shimon'.

ועל כרחיך 'פסיק רישיה' הוא, מדמחייב לרבי יהודה, דבמילתא דלאו 'פסיק רישיה' ,ליכא אלא איסורא בעלמא...

(c)

Proof: It must be a case of 'P'sik Reisheih', since Rebbi Yehudah holds 'Chayav' - because if it was not, it would only be Asur ...

וא"כ, לר"ש אמאי פטור?

1.

Question: That being the case, why does Rebbi Shimon hold that he is Patur?

וי"ל, ד'אין מתכוין' דהתם היינו דאין חושש בהבערתם, לכך פטור לר"ש, משום דהוי 'מלאכה שאינה צריכה לגופה' ...

(d)

Answer: 'Ein Miskaven' there means that he has no need for them to burn, and he is Patur according to Rebbi Shimon because it is a 'Melachah she'Einah Tzerichah l'Gufah' (a Melachah which he does not need)' ...

כמו 'חופר גומא ואין צריך אלא לעפרה' ,דפטור לר' שמעון, אע"פ ד'פסיק רישיה' הוא.

(e)

Precedent #1: Like 'Someone who digs a pit and only needs the earth', who is Patur according to Rebbi Shimon, even though it is 'P'sik Reisheih'.

וכן 'הצד חלזון, והפוצעו' בשילהי כלל גדול (שבת דף עה.).

1.

Precedent #2: And like 'Somone who catches a fish and squeezes it (for its blood)' in Perek K'lal Gadol (Shabbos, Daf 75a).

וכן הא דמשני הכא' דאית ליה הושענא יתירא' -היינו משום דאז הוי 'מלאכה שאינה צריכה לגופה' ...

(f)

Conclusion: And the same applies to when the Gemara answers here 'That he an extra Hosha'ana' - he is Patur because it is a Melachah she'EInah Tzerichah le'Gufa' ...

ואע"ג דאפילו לר"ש פטור אבל אסור ...

(g)

Implied Question: Even though he is (generally) Patur Aval Asur, even according to Rebbi Shimon ...

הכא שרי משום מצוה.

(h)

Answer: Here it is permitted because it is a Mitzvah.

ובפ"ק דכתובות (דף ו. ושם) גבי 'מסוכריא דנזייתא' הארכנו.

(i)

Reference: Tosfos elaborated on this issue in Kesuvos, (Daf 6a & 6b) in connection with 'a cloth that is squeezed into a hole in a barrel').

ובקונטרס פירש כאן 'דכי אית ליה הושענא אחריתי' ,אין כאן תיקון כלי.

(j)

Explanation #2: Rashi however, explains that he is Patur when he has another Hosha'ana' - because it is then not considered 'Tikun K'li'.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF