1)

TOSFOS DH HAYAH NOTEIL

תוס' ד"ה היה נוטל

(Summary: Tosfos, citing a Yerushalmi, clarifies this statement, and based on the Yerushalmi, he disagrees with Rashi's explanation.)

בירושלמי, כתיב "ולקח הכהן מיד האשה את מנחת הקנאות". וכי על ידו הוא מניף ולא על ידה הוא מניף?

(a)

Question: Yerushalmi: 'The Torah writes "ve'Lakach ha'Kohen mi'Yad ha'Ishah es Minchas ha'Kena'os". Does he wave it in his hands and not in hers?

אלא מכאן שהוא נוטלה מתוך כלי חול ונותנה בכלי שרת'.

(b)

Answer: But from here we learn that he takes it from a K'li Chol and places it in a K'li Shareis'.

היינו משמע דלא כפירוש רש"י דפירש דבעל היה נוטל.

(c)

Rejection: This implies not like Rashi, who explains that it is the husband who takes it.

ומצינו למימר דקידוש המנחה כשירה בזר, מיהו מצוה בכהן ליטול המנחה מידה, ומאחר שהיה נוטלה, היה נותנה כמו כן לתוך כלי שרת.

(d)

Alternative: It is possible to explain that although a Zar is eligible to sanctify the Minchah, the Mitzvah of taking the Minchah from her hand is incumbent upon the Kohen, and once he has already taken it, he also places it inside a K'li Shareis.

2)

TOSFOS DH V'KOHEN MENI'ACH ES YADO YACHTEHAH

תוס' ד"ה וכהן מניח את ידו תחתיה

(Summary: Tosfos clarifies the wording, and, citing a Yerushalmi, he elaborates on the apparent lack of modesty.)

האי דאיצטריך תו למיתני 'וכהן מניח את ידו תחתיה', ולא קתני בסתם 'ומכניס את ידו' ...

(a)

Question: Why does the Mishnah need to state that the Kohen places his hand underneath hers? Why does it not just say that he 'places his hand'?

לאשמועינן דתנופה בכהן.

(b)

Answer: To teach us that the waving is performed by the Kohen.

ירושלמי - 'וכהן מניח את ידו תחתיה ואין הדבר כיעור? מניח מפה ואינו חוצץ?

(c)

Question: The Yerushalmi asks whether the Kohen placing his hand underneath that of the woman is not immoral? And placing a cloth in between constitutes a Chatzitzah?

מביא כהן זקן, ואפילו תימא כהן ילד, שאין יצר הרע מצויה לשעה.

(d)

Answer: The Yerushalmi answers that one brings an old Kohen, and adds that, in fact, even a young one will do, seeing as there is no Yeitzer-ha'Ra for such a short period of time.

תני ר' חייא 'סוטה גידמת, שני כהנים מניפין על ידיה'.

(e)

Halachah, Opinion #1: Rebbi Chiya cites a Beraisa which states that If a Sotah has no hands, two Kohanim wave her Minchah on her behalf.

אבל בגמרא דידן אמרינן בסוף פרק ארוסה (לקמן דף כז.) ד'גידמת לא היתה שותה'.

(f)

Halachah, Opinion #2: The Bavli however (at the end of Perek Arusah (later, Daf 37a) holds that a a Sotah who has no hands does not drink at all.

וי"ל, דפליגי אי בעינן קרא כדכתיב.

(g)

Basis of Machlokes: Perhaps their Machlokes is based on whether we need to fulfil the Pasuk as it is written (See Sanhedrin 45b)

3)

TOSFOS DH HEINIF V'HIGISH

תוס' ד"ה הניף והגיש

(Summary: Tosfos, citing the Yerushalmi, based on the Gemara in Menachos, Darshens the Pasuk under discussion.)

בירושלמי יליף הא דאמר בפרק כל המנחות (דף ס:) "והבאת", לרבות מנחת העומר להגשה; "והקריבה", לרבות מנחת סוטה להגשה. וכתיב בתריה "והרים".

(a)

Clarification: The Yerushalmi learns what the Gemara says in Perek Kol ha'Menachos (Menachos, Daf 60b) "ve'Heivesa", to include the Minchas ha'Omer in the Din of Hagashah, and from "ve'Hikrivah", to include the Minchas Sotah, after which the Torah writes "ve'Heirim".

והיכן הוא תנופה?

1.

Question: Where does the Tenufah take place?

כבר קדמה.

2.

Answer: And it answers that it took place earlier.

ומהתם יליף נמי דשיריה נאכלין, דכתיב בתריה "והנותרת מן המנחה לאהרן ... '.

(b)

Halachah: And from there we also learn that the leftovers of the Minchas Sotah are eaten, as the Torah writes after that "And what is left over from the Minchah is for Aharon ... ".

4)

TOSFOS DH V'ACHAR YASHKEH MIBA'I LEIH L'SHE'RISHUMO NIKAR (This Dibur belongs to Amud Beis)

תוס' ד"ה ואחר ישקה מבעי ליה לשרישומו ניכר

(Summary: Tosfos explains that the Gemara is La'v Davka, and proceeds to elaborate on the Yerushalmi.)

פירוש, ואע"פ שהקריב מנחתה כבר.

(a)

Clarification: This means even though he has already brought her Minchah.

והוא הדין אי שלא כדין עבוד כהנים, דלא מחקו למגילה כלל עד לאחר הקרבה, דמוחק לה בתר הכי.

1.

Clarification (cont.): And the same will apply where the Kohen wrongly failed to erase the Megilah at all until after the Minchah has been brought, that he must do so afterwards.

ונראה דלאו דוקא נקט דקרא אתי לרישומו ניכר, דכיון דכתיב "ומחה", ממילא שמעינן אי רישומו ניכר, דלאו מחוי הוא.

(b)

Reservation: And it seems that establishing the Pasuk where the ink is visible, is La'v Davka, because, since the Torah writes "u'Machah", it is understood that it the ink is visible, it is not called erased.

דהא ממעטינהו מהתם דאין מטילין קנקנתום לתוך הדיו, משום דרישומו ניכר, והוי כתב שאינו יכול למחוק.

1.

Source: Seeing as we preclude from there placing Kankantum (vitri'ol) into the ink, since its mark remains discernable, rendering it a script that cannot be erased.

אלא עיקר קרא לאם הקריב מנחתה ואחר כך השקה, כשירה, כדדריש רבי שמעון "והשקה" קמא.

2.

Conclusion: But the Pasuk comes mainly to teach us that if he first brought her Minchah and then gave her to drink, it is Kasher, as Rebbi Shimon learned from the first "ve'Hishkah".

והכי אמרינן בירושלמי - דלרבנן הקריב מנחתה ואח"כ השקה, כשירה,

(c)

Proof: And so the Yerushalmi says - that according to the Rabbanan, if he first brought her Minchah and then gave her to drink, it is Kasher.

והתם דריש אליבייהו דרבנן "ואחר ישקה" למערערין.

(d)

Yerushalmi: The Gemara there Darshens according to the Rabbanan "ve'Achar Yashkeh" - that one forces her.

וה"ג התם "ואחר ישקה", 'על כרחה, שלא בטובתה.

1.

Yerushalmi (cont.): And this is the text there "ve'Achar Yashkeh", against her will, not to her advantage.

מודה ר"ש לחכמים שאם השקה ואחר כך הקריב מנחתה, שהיא כשירה.

2.

. Yerushalmi (cont.): Rebbi Shimon concedes to the Chachamim that if he gave her to drink and then brought her Minchah, it is Kasher.

ומודים חכמים לר' שמעון שאם הקריב את מנחתה ואח"כ השקה, שהיא כשירה'.

(e)

The Machlokes the Rabbanan and Rebbi Shimon: And the Chachamim concede to Rebbi Shimon that if he first brought her Minchah and then gave her to drink, it is Kasher.

מה ביניהון? מצוה; רבנן אמרי "מנחת קנאות היא" שהיא בודקתה; ור"ש אומר המים הן בודקין אותה.

1.

The Machlokes the Rabbanan and Rebbi Shimon (cont.): And the Machlokes between them is what is the Mitzvah; The Rabbanan, based on the Pasuk "Minchas Kena'os Hi" say that that is what examines her, whereas Rebbi Shimon maintains that it is the water that examines her.

מאי טעמא דרבנן? "מנחת זכרון מזכרת עון".

2.

The Machlokes the Rabbanan and Rebbi Shimon (cont.): The Rabbanan's reason is due to the Pasuk "Minchas Zikaron Mazkeres Avon".

מאי טעמא דרבי שמעון? "ובאו בה".

3.

The Machlokes the Rabbanan and Rebbi Shimon (cont.): Rebbi Shimon's, to the Pasuk "u'Va'u vah".

רבנן אמרי 'כותב ומוחק ומשקה ומקריב'.

4.

The Machlokes the Rabbanan and Rebbi Shimon (cont.): The Rabbanan hold that he writes, erases, gives her to drink and brings her Korban'.

ר"ש אומר 'כותב ומקריב ומוחק ומשקה'.

5.

The Machlokes the Rabbanan and Rebbi Shimon (cont.): Rebbi Shimon, that he writes, brings her Korban, erases and gives her to drink'.

כולי עלמא מודו שמחיקה סמוך להשקאה.

6.

The Machlokes the Rabbanan and Rebbi Shimon (cont.): Both agree that erasing comes next to giving her to drink.

ותו גרסינן התם: 'קרבה מנחתה ואמרה "איני שותה"! מערערין אותה ומשקה אותה בעל כרחה - כרבי שמעון.

(f)

Halachah: Furthermore, the Yerushalmi states there 'If he brings her Minchah and she then declares that she will not drink, one forces her to drink against her will - like Rebbi Shimon ...

ברם כרבנן כבר שתת.

1.

Halachah: Since, according to the Rabbanan, she has already drunk.

השתא אית לך למימרא אף על גב דלרבנן דרשינן "והשקה" בתרא לאונס, קא סברי דאונס במחיקת מגילה תליא מילתא, וקרא יתירא קא דרשי לאונס.

(g)

Conclusion: One must now say that, even though according to the Rabbanan, we Darshen the latter "ve'Hishkah" with regard to forcing her to drink, they hold that forcing her is connected to erasing the Megilah, and it is the extra Pasuk that they Darshen regarding forcing (See M'lo ha'Ro'im).

19b----------------------------------------19b

5)

TOSFOS DH V'REBBI YEHUDAH OMER KALBUS SHEL BARZEL MATILIN LAH B'SOCH PIHAH

תוס' ד"ה ורבי יהודה אומר כלבוס של ברזל מטילין לה לתוך פיה

(Summary: Tosfos reconciles this Sugya with the Sugya in Sanhedrin.)

בפרק ד' מיתות (סנהדרין דף נב.) פליגי ר"י ורבנן במצות הנשרפין, דתנן 'נותנין סודר קשה לתוך הרכה וכורך על צוארו, זה מושך אילך וזה מושך אילך, עד שפותח את פיו, וזורק את הפתילה לתוך פיו'.

(a)

Gemara Sanhedrin: In Perek Arba Misos (Sanhedrin, Daf 52a) Rebbi Yehudah and the Rabbanan argue over the Mitzvah of 'Nisrafin', as the there says 'One places a hard cloth inside a soft one, and wraps it round his neck; one person pulls one end and another, the other end, and when he opens his mouth, one throws the (burning) wick into it'.

ר"י אומר, 'אם מת בידם, לא היו מקיימין בו מצות שריפה? אלא פותח פיו בצבת'.

1.

Gemara Sanhedrin (cont.): Rebbi Yehudah says 'If he dies at their hand (when they pull the cloths tight), they will not have fulfilled the Mitzvah of S'reifah? So they open his mouth with a pair of tongs'.

ותימה לר"י, מאי שנא הכא, דלרבי יהודה בכלבוס, והתם בצבת?

(b)

Question: The Ri asks why it is here that, according to Rebbi Yehudah, they use a Kalbus, whereas there they use Tz'vas (two kinds of tongs)?

ופי' ר"י, דהכא נמי היו פותחין פיה בצבת, אלא לאחר שפותחין פיה בצבת, היו מטילין לתוכה כלבוס שלא תוכל לחזור ולקפוץ פיה.

(c)

Answer: The Ri answers that here too, they opened her mouth with a Tz'vas, only after having done that, they placed a Kalbus in her mouth to prevent her from closing it again.

ורבנן מודו נמי [הכא] דאין פותחין פיה על ידי סודרין.

1.

Answer (cont.): And the Rabbanan agree here that they do not open her mouth by means of cloths ...

דהתם טעם דרבנן משום דשריפה חמורה מחנק, והיו מקרבין מיתתו ע"י חנק, וגמר מיתתו בשריפה, משום "ואהבת לרעך כמוך".

2.

Answer (cont.): Because the reason of the Rabbanan there is that, since S'reifah is more stringent than Chenek, and the conclusion of the death-penalty is S'reifah, they hastened his death via Chenek, because of the Mitzvah of "ve'Ahavta le'Re'acha Kamocha".

אבל הכא, אין לקרב מיתתה.

3.

Answer (concl.): Whereas here, hastening her death is not an issue.

6)

TOSFOS DH B'FEIRUSH RACH (This Dibur precedes the previous one)

תוס' ד"ה בפי' ר"ח

(Summary: Tosfos explains the opinion of Rebbi Akiva according to the text of the Gemara.)

פי' לפי גי' הספרים, וכן פירש: "והשקה" בתרא - מערערין, "והשקה" קמייתא - לגופו.

(a)

Clarification: This is how the Rach explains according to the text in the Sefarim: 'The second "ve'Hishkah" teaches us that we force her to drink, whereas the first one comes for the statement itself.

'מה ת"ל'? לא שבברייתא נשנית בתרא וקמא, אלא פירוש של בעל הגמרא הוא, ש"והשקה" בתרא בא ללמד שמערערין, "והשקה" קמא לגופיה.

1.

Clarification (cont.): 'What is it coming to teach us'? The Beraisa does not mention the first and second "ve'Hishkah"; rather it is the Gemara which explains that the latter "ve'Hishkah" comes to teach us that we force her to drink, whereas the first one comes for itself.

ורבי עקיבא סבר ליה כרבנן, שמשקה ואח"כ מקריב מנחתה.

2.

Clarification (cont.): And Rebbi Akiva holds like the Rabbanan, that we first give her to drink and then bring her Minchah.

ומקשה, היכי אמר רבי עקיבא מערערין, והא בדוקה ועומדת סבירא ליה?

(b)

Question #1: The Gemara asks how Rebbi Akiva can say that we force her to drink, when he holds that she is already considered examined (when she refuses to drink)?

ותו מקשה, ר' עקיבא בהא מתני' דפליג עליה רבי שמעון, תני 'מחיקה מעכבא', אלמא סבירא ליה שמחיקה והשקאה קודם הקרבת המנחה כרבנן, וכל זמן שלא נמחקה המגילה מצי הדרא.

(c)

Question #2: Furthermore, the Gemara asks that Rebbi Akiva in this Beraisa, with whom Rebbi Shimon argues, learns that erasing the writing is crucial, from which we can extrapolate that he holds the erasing and making her drink precede bringing her Minchah, like the Rabbanan, in which case as long as the Megilah has not been erased, she can retract.

והכא דפליג בהדי דרבי יהודה, תני 'קומץ מעכבה', דאלמא הקרבה קודם השקאה כר' שמעון?

1.

Question #2 (cont.): Whereas in the Beraisa where he argues with Rebbi Yehudah, he learns that the Kometz is crucial, in which case the Minchah precedes the drinking, like Rebbi Shimon.

ושנינן 'תרי תנאי ואליבא דרבי עקיבא' ירושלמי.

(d)

Answer: And the Yerushalmi answers that two Tana'im argue over Rebbi Akiva holds.

ולית ליה לרבי עקיבא מערערין?

(e)

Question: Does Rebbi Akiva not hold that we force her?

אית ליה בשהתחילה לשתות.

(f)

Answer: He holds that we force her once she has begun to drink.

וצריך לפרש דאם נמחקה מגילה קודם שקרב הקומץ, דשלא כדין עבוד כהנים, כיון שהתחילה לשתות, מערערין אותה.

(g)

Clarification: This means that, if the Megilah is erased before the Kometz has been sacrificed, which the Kohanim did not in accordance with the Halachah, then, since she began to drink, we force her to finish (See M'lo ha'Ro'im).