סוטה דף יט. א

האם אשה שותה וחוזרת ושותה על קינוי וסתירה אחרים?

על אותו בועל ששתתה מחמתו על בועל אחר
באותו בעל
שכבר השקה אותה
אינה חוזרת ושותה -
דכתיב "זאת"
לת"ק: חוזרת ושותה
לר' יהודה: אינה שותה
לרבנן בתראי: אינה שותה
בבעל אחר
שמקנא לה
לת"ק: חוזרת ושותה
לר' יהודה: חוזרת ושותה
לרבנן בתראי: אינה שותה
חוזרת ושותה -
דכתיב "תורת"

כיצד סדר הקרבת המנחה והשקאת המים המרים, לכתחילה ובדיעבד?

לכתחילה בדיעבד
לרבנן היה משקה ואח"כ מקריב אם שינה פסול - ואין המים בודקים
לר' שמעון היה מקריב ואח"כ משקה אם השקה קודם כשרה - והמים בודקים

סוטה דף יט: א

מה סברת ר' עקיבא ור' שמעון בדברים דלהלן?

אליבא דר' עקיבא אליבא דר' שמעון
כיצד הסדר לכתחילה מקריב ואח"כ משקה מקריב ואח"כ משקה
בדיעבד אם שינה אם שינה פסול אם השקה קודם כשרה
מחקו המגילה קודם הקטרה משקים אותה בעל כרחה [1] אין משקים [2]
מחקו המגילה אחר הקטרה משקים אותה בעל כרחה משקים אותה בעל כרחה

סוטה דף יט: א

כיצד דרשינן את ג' פעמים שאמרה תורה "והשקה" [3]?

"והשקה" קמא "ואחר ישקה" "והשקה בתרא"
לרבנן לגופיה -
משקה ואח"כ מקריב
רישומו ניכר אינו משקה [4] נמחקה,
משקין לה בעל כרחה
לר' שמעון בדיעבד
אם השקה קודם כשרה
לגופיה -
מקריב ואח"כ משקה
נמחקה כדין [5],
משקין לה בעל כרחה
לר' עקיבא
(תנא א')
נמחקה שלא כדין,
משקין לה בעל כרחה [6]
רישומו ניכר אינו משקה לגופיה -
מקריב ואח"כ משקה

נמחקה המגילה האם משקים את הסוטה בעל כרחה, קודם שקרב הקומץ או אחריו?

כשחזרה בה
מחמת בריותא [7]
כשחזרה בה מחמת פחד
קודם שקרב הקומץ אחר שקרב הקומץ
לר' יהודה משקה בעל כרחה משקה בעל כרחה משקה בעל כרחה
לר' עקיבא (תנא ב') אינו משקה [8] אינו משקה משקה בעל כרחה
-------------------------------------------------

[1] אכן יש בדבר זה שני תנאים אליבא דר' עקיבא, וכאן הבאנו את הדעה שבברייתא הראשונה. ולקמן בסמוך נביא את הדעה החולקת, וע' בגמ' לקמן (דף כ.).

[2] דהנה נחלקו ר' עקיבא ור"ש כיצד לדרוש את "והשקה" קמא, דהיינו מה שכתוב "והשקה" קודם הקטרת המנחה, דכתיב (במדבר ה:כד) וְהִשְׁקָה אֶת הָאִשָּׁה אֶת מֵי הַמָּרִים הַמְאָרֲרִים", שר"ע לומד מזה שאם אמרה שאינה שותה אחר שנמחקה המגילה אפי' שנמחקה המגילה שלא כדין, דהיינו שמחקו אותה קודם שהקטירו את המנחה, בכל אופן כיון שנמחקה המגילה ואינה מודה שלא נטמאה היו משקים אותה בעל כרחה אף שאומרת שאינה רוצה לשתות. ואילו ר"ש יליף מהאי קרא שבדיעבד אם השקה קודם שהקטיר יצא. ומזה נולדו ב' מחלוקות: א) דלר"ש בדיעבד כשר ולר"ע פסול, ב) דלר"ש אם נמחקה המגילה קודם הקטרה אינו משקה בעל כרחה, ולר"ע משקה. וכמבואר כל זה ברש"י (ד"ה והשקה בתרא שאם נמחקה מגילה).

[3] כתיב (במדבר ה:כד-כז) "וְהִשְׁקָה אֶת הָאִשָּׁה אֶת מֵי הַמָּרִים הַמְאָרֲרִים" וגו' (קרא קמא). "וְקָמַץ וגו' וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה וְאַחַר יַשְׁקֶה אֶת הָאִשָּׁה אֶת הַמָּיִם" (הפסוק האמצעי). "וְהִשְׁקָהּ אֶת הַמַּיִם וְהָיְתָה אִם נִטְמְאָה" וגו' (קרא בתרא).

[4] שאם עדיין היה הרישום של מגילת סוטה ניכר בקלף, צריך לשוב ולמחוק אותה אל המים עד שתמחק לגמרי.

[5] כדין, היינו שנמחקה אחרי שהקטיר את המנחה. ושלא כדין, היינו שנמחקה קודם הקטרה.

[6] ר"ע דריש שאם נמחקה המגילה אפי' שלא כדין - דהיינו קודם שהקטיר את המנחה - ג"כ היה משקה לה בעל כרחה. ומה שכתבנו כאן הוא ע"פ רש"י (ד"ה והשקה בתרא שאם נמחקה מגילה).

[7] דהיינו מתוך בריאות שאינה מפחדת מהמים המרים.

[8] אלא דנים לה כאילו הודתה שנטמאת, דהרי כל מה שבאו המים המרים הוא רק כדי לבודקה, וזו שאומרת שאינה שותה מחמת בריותא הרי היא בדוקה ועומדת - שזינתה, ולכן אין צורך להשקותה. ואפי' חזרה בה אחר הקטרת הקומץ ג"כ אין משקים אותה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף