1)

WHEN ONE MAY BENEFIT FROM A NOCHRI'S MELACHAH (Yerushalmi Halachah 9 Daf 81b)

מתני' עכו"ם שהדליק את הנר משתמש לאורו ישראל

(a)

(Mishnah): If a Nochri lit a Ner, a Yisrael may use its light;

ואם בשביל ישראל אסור

(b)

If he lit it for the Yisrael, it is forbidden.

מילא מים להשקות בהמתו משקה אחריו ישראל

(c)

If a Nochri drew water [from a well in Reshus ha'Rabim] for his animals, a Yisrael may use it;

ואם בשביל ישראל אסור

(d)

If he drew for the Yisrael, it is forbidden.

עשה עכו"ם כבש לירד בו ירד אחריו ישראל

(e)

If a Nochri made a ramp [to descend from a ship], a Yisrael may descend on it;

ואם בשביל ישראל אסור

(f)

If he made it for the Yisrael, it is forbidden.

מעשה בר"ג וזקנים שהיו באין בספינה ועשה עכו"ם כבש לירד בו וירדו בו זקנים:

(g)

A case occurred in which R. Gamliel and Chachamim were on a ship, and a Nochri made a ramp to descend. R. Gamliel and Chachamim descended on it.

גמ' לצורכו ולצורך ישראל

(h)

(Gemara): [If a Nochri lit] for his needs and for a Yisrael [what is the law]?

נישמעינה מן הדא שמואל איקבל גבי חד פרסיי איטפי בוצינא אזל ההוא פרסיי בעא מדלקתיה והפך שמואל אפוי כיון דחזיתיה מתעסק בשטרותיו ידע דלא בגיניה אדלקה. והפך שמואל אפוי.

(i)

Answer: We learn from the following. Shmuel lodged with a Parsi (Nochri). The lamp extinguished. The Parsi wanted to light it; Shmuel turned his face away (not to benefit from it). When he saw the Parsi engaging with his documents [through its light], he knew that he did not light it [only] for [Shmuel], and he turned his face [to benefit from it].

אמר רבי יעקב בר אחא הדא אמרה לצורכו ולצורך ישראל (אסור) [צ"ל מותר - פני מאיר, ראשונים, גר"א או"ח שכה:ו]

(j)

(R. Yakov bar Acha): This shows that for his needs and for a Yisrael, it is permitted.

1.

Note: Perhaps Shmuel was unsure for whom the Parsi lit, so he was stringent. When he saw the Parsi use it, he knew that he lit it just for himself, or for both of them. Since Shmuel then used it, this shows that even when it is for both of them, it is permitted.

אמר רבי יונה שנייא היא שאין מטריחין על האדם לצאת מביתו.

(k)

Rebuttal (R. Yonah): This was different, for we do not exert a person to leave his house (i.e. where he is lodging. Perhaps when this does not apply, it is forbidden.)

אמר רבי אליעזר משום שאין מטריחין על האדם לצאת מביתו למה הפך שמואל אפוי

(l)

Rejection (of Rebuttal - R. Eliezer): If we do not exert a person to leave his house, why did Shmuel [initially] turn his face away? (Even if he lit only for Shmuel, your reason should permit! R. Yonah holds that his reason applies only when he lit for both, but not if it was solely for the Yisrael. We explained this like PNEI MEIR.)

אמרו לו מה אנו לירד. אמר להן הואיל ולא בשבילנו עשה מותרין אנו לירד:

(m)

Chachamim said [to R. Gamliel] may we descend [on the Nochri's ramp]? He told them, since he did not make it for us, we may descend [on it].

HADRAN ALACH PEREK KOL KISVEI HA'KODESH
2)

KELIM THAT WE MAY NOT MOVE ON SHABBOS (Yerushalmi Perek 17 Halachah 1 Daf 82a)

[דף פב עמוד א] מתני' כל הכלים ניטלין בשבת ודלתותיהן עמהן אף על פי שנתפרקו בשבת

(a)

(Mishnah): All Kelim may be moved on Shabbos, and their doors may be moved with them, even if the doors came off on Shabbos;

ואינן דומין לדלתות הבית לפי שאינן מן המוכן:

(b)

They are unlike doors of the house [that came off on Shabbos], for [doors] are not Muchan (prepared).

גמ' דלתות הבית דרובה ודלתות הכלים דרובן.

(c)

(Gemara): Doors of the house were taught for a Chidush, and doors of Kelim were taught for a Chidush;

דלתות הבית דרובה שאף על פי שנתפרקו מערב שבת אסור לטלטלן בשבת.

1.

Doors of the house were taught for a Chidush - even if they came off before Shabbos, one may not move them on Shabbos.

דלתות הכלים דרובה שאף על פי שנתפרקו בשבת ניטלין בשבת:

2.

Doors of Kelim were taught for a Chidush - even if they came off on Shabbos, one may move them on Shabbos.

לפי שאינן מן המוכן.

(d)

(Mishnah): For they are not Muchan.

ואין תשמישן אלא על גבי קרקע.

(e)

And they are used only on [something attached to] the ground (therefore they are not considered Kelim).

רבי אבהו בשם רבי אלעזר בראשונה היו כל הכלים ניטלין בשבת. כיון שנחשדו להיות מחללין ימים טובים ושבתות. הדא היא דכתיב [נחמיה יג טו] בימים ההמה ראיתי ביהודה דורכים גיתות בשבת [צ"ל ומביאים הערמות] ועומסים על החמורים וגו'. ואסרו להן הכל.

(f)

(R. Avahu citing R. Elazar): Initially, all Kelim could be taken on Shabbos. Once people were suspected to be Mechalel Yom Tov and Shabbos - "ba'Yamim ha'Hemah Ra'isi bi'Yhudah Dorchim Gitos ba'Shabbos u'Mevi'im ha'Arimos v'Omesim Al ha'Chamorim...", [Chachamim] forbade everything to them;

כיון שנגדרו היו מתירין להן והולכין עד שהתירו להן את הכל. חוץ מן המסר הגדול ויתד של מחרישה.

1.

Once they were fenced, [Chachamim] permitted more, and permitted more, until they permitted everything to them, except for a big saw or a plow blade.

רבי יוסה אומר אף הציפרין.

(g)

R. Yosah says, even sharp pegs [used to engrave in iron, were not permitted].

רבן שמעון בן גמליאל אומר אף ההוגין.

(h)

R. Shimon ben Gamliel says, even anchors [were not permitted].

מדוכה אם יש בה שום מטלטלין אותה ואם לאו אין מטלטלין אותה

(i)

A mortar - if it has garlic in it, one may move it. If not, one may not move it.

רשב"ג אומר אם היתה מדוכה קטנה ניתנת על גבי השלחן הרי היא כקערה ומטלטלין אותה בשבת.

(j)

R. Shimon ben Gamliel says, if it was a small mortar that is put on the table, it is like a bowl, and one may move it on Shabbos.

ר' יוסי רבי אילא בשם ר' אלעזר. רבי יעקב בר אחא בשם ר' אלעזר קודם להתרת כלים שנו.

(k)

(R. Yosi citing R. Ila citing R. Elazar, and R. Yakov bar Acha citing R. Elazar): This was taught before [all] Kelim were permitted. (Nowadays, also a big mortar is permitted.)

תמן תנינן קלוסטרא ר' יהושע אומר שומטה מפתח זו ותולה בחבירו בשבת.

(l)

(Mishnah - R. Yehoshua): If a bolt [for locking a door] has a thick end (proper to crush garlic), one may [remove and] drag it from one door to [hang on] another on Shabbos. (One may not move it normally, even though it is a Kli she'Melachto l'Heter);

רבי טרפון אומר הרי היא ככל הכלים ומיטלטלת בחצר.

1.

R. Tarfon says, it is like all Kelim, and one may move it in the Chatzer.

דבי רבי ינאי אמרי בחצר שלא עיריבה היא מתניתין.

(m)

(Tana d'Vei R. Yanai): That Mishnah discusses a Chatzer without an Eiruv. (One may not take normally from the house to the Chatzer);

אם בחצר שלא עיריבה הדא היא דתנינן הרי היא ככל הכלים ומיטלטת בחצר.

(n)

Question: If it is a Chatzer without an Eiruv, why does [R. Tarfon] say "it is like all Kelim, and one may move it in the Chatzer"?!

ר' יוסה בשם ר' ירמיה רבי חנניה מטי בה בשם ר' אלעזר קודם להתרת כלים שנו.

(o)

(R. Yosi citing R. Yirmeyah, and R. Chananyah leaned to say in the name of R. Elazar): [That Mishnah] was taught before [all] Kelim were permitted.

אי קודם להתרת כלים שנו הדא הוא דתנינן הרי היא ככל הכלים ומיטלטלת בחצר.

(p)

Question: If it is before Kelim were permitted, why does [R. Tarfon] say "it is like all Kelim, and one may move it in the Chatzer"?!

כג' כלים המיטלטלין בחצר. ואלו הן סכין קטנה ומקצוע של דבילה וזומי ליסטרא.

(q)

Answer: It means like the three Kelim that [even when they forbade everything] could be moved in the Chatzer - they are a small knife, a knife to cut a ring of figs, and a big spoon to remove froth from pots. (Tosfos 123b - we do not count Kelim that hold things. Surely, cups, bowls and plates were permitted!)

חצוצרת תוקע השלישית בראש הגג ומניחה במקומה. ולא כלי הוא.

(r)

Question: The trumpet - one blows the third sound [to signal the coming of Shabbos] and leaves it in its place (one may not move it). Is it not a Kli?!

1.

Note: A Mishnah (Sukah 5:5) counts Teki'os in the Mikdash. It counts those of Erev Shabbos together with Teki'os of Avodah, which were through trumpets. The Bavli (Shabbos 35b-36a) holds that those of Erev Shabbos were Shofar blasts; the meanings of the words "trumpet" and "Shofar" changed after the Churban. MEROMEI SADEH, SEFER NIR and HA'GAON RAV C. KANIEVSKY, SHLITA assume that the Yerushalmi agrees. It seems that most Meforshim, who did not discuss this, understand the Yerushalmi simply, that they were trumpet blasts. Even if a trumpet is Melachto l'Isur, we ask that since he took it b'Heter, he should be able to place it wherever he wants.

א"ר יודן קודם להתרת כלים שנו.

(s)

Answer (R. Yudan): That was taught before Kelim were permitted.

רבי זעירא בשם רבי אלעזר קנים ומקלות קודם להתרת כלים שנו.

(t)

(R. Ze'ira citing R. Elazar): Sticks and poles were taught before Kelim were permitted. (New Lechem ha'Panim is placed on the Shulchan on Shabbos day, and the old bread is removed. Sticks hold up and separate the loaves, lest they get moldy. We remove poles from the old bread before Shabbos and arrange the new bread on them on Motzei Shabbos. When Erev Pesach is on Shabbos, R. Eliezer forbids using poles to hold up Korban Pesach while flaying it. Rather, it rests on the arms of two people.)

[דף פב עמוד ב] לווחין של ספינה אין מטלטלין אותן בשבת. ואם היו מכוסים על גבי כלי או על גבי אוכלין הרי הן ככיסוי כל הכלים ומטלטלין אותן בשבת.

(u)

Planks on a ship, we may not move them on Shabbos. If they were covering a Kli or food, they are like all coverings of Kelim, and one may move them on Shabbos.

אמר (בימי - קרבן העדה מוחקו) רבי לא אף על גב דתימר בכיסוי כלים והוא שיהא עליהן תואר כלי.

(v)

Rebuttal (R. La): Even though you say [that one may move] coverings of Kelim, this is only if they have the form of a Kli. (Planks do not have the form of a Kli.)

3)

MAY WE MOVE HEAVY KELIM ON SHABBOS?

כל שניטל בשנים מטלטלין אותן. בשנים בארבעה וחמשה. אסור.

(a)

Anything [heavy that is normally] moved through two people, two may move it. It is forbidden for four or five [to move it].

א"ר זעירא מכיון דאת אמר בשנים מותר. אפילו בארבעה וחמשה מותר.

(b)

Objection (R. Ze'ira): Since you say that two may move it, even four or five may move it!

מה דמר ר' מנא א"ר יוסה הוון טלייא טעונין ספסלה. דר' יודה בר פזי וסבייא מסייעין להון.

1.

Source (R. Mana citing R. Yosah): Youths used to carry the bench of R. Yudah bar Pazi, and elders helped them.

רבי לעזר בשם רבי חנינה מעשה היה וטלטלו קרון של בית רבי בשבת.

(c)

(R. Lazar citing R. Chaninah): A case occurred and they moved the wagon of Beis Rebbi on Shabbos.

ולאו כלי הוא.

(d)

Question: Is it not a Kli?! (What is the Chidush?)

שלא תאמר הואיל ואין תשמישן אלא על גב מקומן אין מטלטלין אותן בשבת.

(e)

Answer: Do not say that since it is used only in its place, we do not move it on Shabbos.

רבי יהודה בשם שמואל קופות הגדולות וסוגין הגדולים מטלטלין אותן בשבת.

(f)

(Rav Yehudah citing Shmuel): Big baskets and big boxes made from thorns, we may move them on Shabbos.

שלא תאמר הואיל ותשמישם במקומן אין מטלטלין אותן.

(g)

Answer: You should not say that since they are used in their place, we do not move them on Shabbos.

ר' אבא בשם שמואל מכבש מיטות מטלטלין אותן בשבת.

(h)

(R. Aba citing Shmuel): A press or weavers' beds (PNEI MEIR), we may move them on Shabbos.

רבי בא בשם רב כובד העליון והתחתון מטלטלים אותן חוץ מן העומדים.

(i)

(R. Ba citing Rav): The upper and lower beams [of a loom], we may move them, except for the pillars.

א"ר בא הדא דתימר בעומדים ששם אבל בעומדים שבן מותר.

(j)

Limitation (R. Ba): This refers to beams there (in Bavel. They are inserted in the ground, and moving them makes cavities), but our beams (in Eretz Yisrael), one may move them.

ר' זעירא בשם רב יהודה בשם רב קנים וחבלים של קורייס מטלטלין אותן בשבת.

(k)

(R. Ze'ira citing Rav Yehudah citing Rav): Sticks and ropes of weavers, we may move them on Shabbos.

מה דר' יוסה אמר ר' יוחנן שאל לר' יהודה בן לוי מהו לטלטל כלי קורייס בשבת א"ל מטלטלין.

1.

Source (R. Yosah): R. Yochanan asked R. Yehoshua ben Levi if one may move weaving Kelim on Shabbos, and he said that we may move them.

ר' יהודה בן פזי לא אמר כן אלא ר' יוחנן שאל לר' יהודה בן לוי מהו לטלטל כלי קורייס בשבת א"ל אין מטלטלין. א"ל למה א"ל מפני שאין מטלטלין:

(l)

R. Yudah bar Pazi said differently! Rather, R. Yochanan asked R. Yehoshua ben Levi, may one move weaving Kelim on Shabbos, and he said that we may not move them. R. Yochanan asked why; he said, because we do not move them [even during the week, for they are heavy].

4)

TAKING A KLI NOT FOR ITS NORMAL USE (Yerushalmi Perek 17 Halachah 2 Daf 82b)

מתני' נוטל אדם קורנס לפצוע בו אגוזים קורדום לחתוך בו את הדבילה מגירה לגור בה את הגבינה מגריפה לגרוף בה את הגרוגרות את הרחת ואת המלגז לתת עליו לקטן את הכוש ואת הכרכד לתחוב בו מחט של יד ליטול בה את הקוץ ושל סקאין לפתוח בו את הדלת:

(a)

(Mishnah): One may take a hammer to break nuts, an axe to break a ring of figs (it is hard and thick), a saw to cut cheese, a shovel to sweep figs, a pitchfork for winnowing or a pitchfork for moving straw, to feed a child, a spindle or Karkar (a Kli used to separate threads on a loom) to insert [into food], a hand needle (used to sew garments) to remove a thorn, or a thick needle (used to sew sackcloth, to substitute for a key) to open a door.

גמ' הא שלא לפצע בו לא

(b)

(Gemara) Inference: [Even a hammer for nuts,] not to break nuts, no (we may not take it on Shabbos).

מתני' דרבי נחמיה דאמר ר' נחמיה אין ניטלין שלא לצורך.

(c)

Implied question: Is our Mishnah R. Nechemyah? R. Nechemyah says that [Kelim] may be taken only for a need.

רבי בא רבי יודא רבי חיננא בר שלמיא בשם רב. מודין חכמים לרבי נחמיה בזיירא ובמזורה ובמכונה.

(d)

Rebuttal (R. Ba citing R. Yudah citing R. Chinena bar Shalmiya citing Rav): Chachamim agree to R. Nechemyah about Zaira, Mezurah and Mechonah (we will explain these);

בזיירא דו עצר ביה. במזורה דו חביט ביה. במכונה דו כתיש ביה.

1.

Zaira are boards used to press clothes. Mezurah is used to hit clothes while laundering. Mechonah are pegs used to comb silk. (One is adamant that these not get ruined, so he puts them out of his mind and has no intent to use them on Shabbos. Our Mishnah discusses a goldsmith's hammer; the same applies to it.)

כלי המיוחד לאיסור מטלטלין אותו לצורך. להיתר בין לצורך בין שלא לצורך.

(e)

A Kli special for Isur, one may move it for a need. A Kli special for Heter, one may move it for a need or not for a need.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF