1)

HOW SHEEP AND GOATS MAY GO OUT (cont.) (Yerushalmi Halachah 2 Daf 31b)

רחלים יוצאות שחוזות.

(a)

(Mishnah): Female sheep may go out Shechuzos.

אית תניי תני שחוזות ואית תניי תני שוזות.

(b)

Some teach Shechuzos, and some teach Shozos;

מאן דאמר שוזות מעתדן כמה דתימר [משלי ז י] שית זונה ונצורת לב.

1.

The one who teaches Shozos [agrees that hide is tied under the tail] to enable rams to mate with them, like it says "Shis Zonah u'Ntzuras Lev" (Shozos is like an acronym of Shis Zonah);

(מאין דאן) [צ"ל מאן] דמר שחוזות. כמה דתימר אין משחיזין את הסכין.

2.

The one who teaches Shechuzos, this is like "we are not Mashchiz (sharpen, i.e. prepare) a knife."

כבונות למילת. כבולות שלא יעלה עליהן הזכר.

(c)

Kevunos is [when the wool is covered to be utterly clean] for Milas (quality wool). Kevulos is [when the tail is tied down] to prevent a male from mating with them.

רבי אבון בשם רבי חייא [מלכים א ט יג] ויקרא להם ארץ כבול. ארץ שאינה עושה פירות:

1.

Source (R. Avun citing R. Chiya): "Va'Yikra Lahem Eretz Kavul" - a land that does not bear fruit.

רבי יהודה אומר עזים יוצאות צרורות ליבש אבל לא לחלב.

(d)

(Mishnah - R. Yehudah): Goats may go wrapped to be dry, but not for milk.

תני ר' יהודא ב"ב אומר בין ליבש בין לחלב אסור.

(e)

(Beraisa - R. Yehudah ben Beseira): Whether to be dry or for milk is forbidden.

יאות א"ר יהודא (ב"ב [דף לב עמוד א] ומה טעמון דרבנן) [צ"ל ומה טעמון דר' יהודא ב"ב - שערי תורת ארץ ישראל]

(f)

Question: R. Yehudah said properly (for milk is loose. It is prone to fall, and he will carry it!) What is R. Yehudah ben Beseira's reason?

רבי יוסי בי רבי בא בשם רב יהודא ר' יוחנן מטי בה בשם רב הלכה כדברי מי שהוא אומר בין ליבש בין לחלב אסור משום מי מיפוס:

(g)

Answer (R. Yosi bei R. Ba citing Rav Yehudah citing R. Yochanan citing Rav): The Halachah follows the opinion that forbids whether to be dry or for milk, for who will cast lots [to know his intent? If we permit to be dry, people will permit for milk!]

2)

HOW ONE MAY LEAD ANIMALS (Yerushalmi Halachah 3 Daf 32a)

מתני' ובמה אינה יוצאה

(a)

(Mishnah): How may an animal not go out?

לא יצא הגמל במטולטלת לא עקוד ולא רגול וכן שאר כל הבהמה

(b)

Answer: A camel may not go out with Metulteles, nor Akud nor Ragul (these will be explained). The same applies to all animals;

לא יקשור גמלים זה בזה וימשוך

(c)

One may not tie camels one to another and lead them;

אבל מכניס חבלים לתוך ידו וימשוך ובלבד שלא יכרוך:

1.

Rather, he may hold the ropes in his hand and lead [several camels at once], as long as he does not wind the ropes.

גמ' כהדא כיפה דהיא משויא גבינתה.

(d)

(Gemara): [Metulteles] is like a dome [put between the humps - PNEI MOSHE]. It evens out the back [to make a smoother surface for sitting or for a load].

עקוד בידו אחת רגול בשתי רגליו:

(e)

(Rav Yehudah): Akud is when one hand (foreleg is tied). Ragul is when the two hind legs [are tied].

לא יקשור גמלים זה בזה וימשוך.

(f)

(Mishnah): One may not tie camels one to the other and lead them.

א"ר בא מפני החשד שלא יהו אומרים איש פלוני יצא לעשות מלאכתו בשבת.

(g)

(Rav Ashi): This is due to suspicion, lest people say "Ploni is going to do his Melachah on Shabbos."

אסי אומר לכלאים נצרכה.

(h)

(Asi): [He may not wind the ropes] due to Kil'ayim (i.e. some are of wool and some are of linen).

רב יהודה בשם שמואל אמר מידו אסור ומצואר בהמה מותר. שאין לבהמה [צ"ל משוי בשבת - קרבן העדה]

(i)

(Rav Yehudah citing Shmuel): [If the rope sticks] out of his hand, it is forbidden (for he carries. If it sticks) out of the animal's neck, it is permitted, for an animal has no [Isur of carrying a] load.

כרוך אל צואר בהמה אסור משולשל מצואר בהמה מותר.

(j)

If [the rope] is wound around the animal's neck, it is forbidden. If it hangs down from the animal's neck, it is permitted [for he uses it to lead it].

רב הונא ורב יהודה תריהון בשם שמואל חד אמר מידו אסור ומצואר בהמה מותר. וחורנה מחלף.

(k)

Rav Huna and Rav Yehudah both cited Shmuel. One of them said and one said [if the rope sticks] out of his hand, it is forbidden; from the animal's neck, it is permitted. The other said oppositely.

מאן דמר מידו אסור משום משוי בשבת. ומצואר בהמה מותר שאין לבהמה משוי בשבת.

1.

The one who said out of his hand, it is forbidden, it is due to [carrying] a load on Shabbos. From the animal's neck, it is permitted, for an animal has no [Isur of a] load.

ומאן דמר מידו מותר מפני שאיפשר. ומצואר בהמה אסור הוא מצוה על שביתת בהמתו כמוהו. שנאמר [שמות כג יב] למען ינוח שורך וחמורך (כמוך - צריך למוחקו)

2.

The one who said out of his hand, it is permitted, because it is impossible [that nothing stick out]. From the animal's neck, it is forbidden, for he is commanded that his animal rest, like himself, for it says "Lema'an Yanu'ach Shorcha va'Chamorcha."

תני טפח מידו לצואר בהמה אסור.

(l)

(Beraisa): If there is a Tefach from his hand to the animal's neck, it is forbidden.

א"ר זעירא מידו אסור ומצואר בהמה אסור. טפח מידו לצואר בהמה אסור. ואי זו היא שהוא מותר.

(m)

Question (R. Ze'ira): [If it sticks out] from his hand, it is forbidden [according to one opinion], and from the animal's neck, it is forbidden [according to one opinion], and a Tefach from his hand to the animal's neck is forbidden. What is permitted?! (We have no reason to be lenient like one of the opinions, for we do not even know who said which!)

אמר רבי יוחנן בר מרייא מאן דעביד טבאות נגיד לה כהדין סוסיא סרקייא:

(n)

Answer (R. Yochanan bar Maryei): One who wants to do properly will lead [the animal like they lead horses of Yishmaelim (he winds the rope around the neck and inserts his hand in between, and nothing sticks out).

3)

GOING OUT WITH A SADDLE OR KISHOSHOS (Yerushalmi Halachah 4 Daf 32a)

מתני' אין חמור יוצא במרדעת בזמן שאינה קשורה לו ולא בזוג אף על פי שהוא פקוק ולא בסולם שבצוארו ולא ברצועה שברגלו

(a)

(Mishnah): A donkey may not go out with a Marda'as (a small saddle for warmth) if it is not tied to it, or a bell, even if the clapper is plugged, or a 'ladder' on its neck, or a strap on its leg.

אין התרנגולים יוצאין בחוטין ולא ברצועה שברגליהן

(b)

A chicken may not go out with strings or a ribbon on its legs;

ואין הזכרים יוצאין בעגלה שתחת האליה שלהן ואין הרחלים יוצאות חנונות

(c)

A ram may not go out with a wagon under its tail. Female sheep may not go out Chanunos;

ואין העגל יוצא בגימון ולא פרה בעור הקופר ולא ברצועה שבין קרניה

(d)

A calf may not go out with Gimon. A cow may not go out with porcupine skin, nor with a strap between its horns;

פרתו של רבי לעזר בן עזריה היתה יוצאה ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים:

1.

The cow of R. Elazar ben Azaryah used to go out with a strap between its horns. Chachamim disapproved.

גמ' תני אבל מטייל הוא בה בחצר.

(e)

(Gemara - Beraisa): However, [a donkey may go out with a Marda'as] in a Chatzer.

רבי שמואל בשם רבי זעירא [דף לב עמוד ב] אף לענין איכוף כן.

(f)

(R. Shmuel citing R. Ze'ira): The same applies to a saddle [for riding].

תני יוצא הוא החמור באוכף שלו בשביל לחממו. אבל לא יקשור את המסרוכי ולא יפשיל את הרצועה שתחת זנבו.

(g)

(Beraisa): A donkey may go out with its saddle in order to warm it, but one may not tie the small straps [lest it look like he wants to load it up] or insert the strap under the tail.

ר' ירמיה בעא קומי רבי זעירא מנן אילין מולייא דתנינן הלכות שבת כהררים תלויין בסערה. ואת אמר הכן

(h)

Question (R. Yirmeyah, to R. Ze'ira): These matters [a donkey may go out with Marda'as in a Chatzer] are among the laws of Shabbos that are like mountains hanging on a hair (there is no basis for it), and you say so (we learn a saddle from it)?!

ויתיביניה מה בין סולם לקישושות.

(i)

Question: What is the difference between a ladder and Kishoshos (if a bone is broken, pieces of wood are tied around to prevent movement? Our Mishnah forbids a ladder, and the above Beraisa permits Kishoshos!)

סולם יש בו ממש. קישושות אין בהן ממש.

(j)

Answer: A ladder is important (if it falls, he might carry it). Kishoshos are not important.

אר"ח ויתיביניה מה בין קישושות לקמיע מומחה. דתני אסור לבהמה לצאת בקמיע מומחה

(k)

Question (R. Chanina): We can ask what is the difference between Kishoshos and an expert amulet. A Beraisa forbids an animal to go out with an expert amulet!

א"ר אבדימי ויתיביניה מה בין קישושות לאגד שעל גבי המכה.

(l)

Question (R. Avdimi): We can ask what is the difference between Kishoshos [about which there is an argument], and a bandage on a wound (which all permit)!

אית תניי תני אין יוצאין בקישושות. אית תניי תני יוצאין.

1.

Some teach that they may not go out with Kishoshos, and some teach that they may go out.

א"ר חייא בר אדא תניין אינון. מה דמר יוצאין בקישושות יוצאין באגד שעל גבי המכה. ומאן דמר אין יוצאין בקישושות אין יוצאין באגד שעל גבי המכה:

(m)

Answer (R. Chiya bar Ada): Two Tana'im argue about this. The one who permits going out with Kishoshos, he permits with a bandage on a wound. The one who forbids going out with Kishoshos, he forbids with a bandage on a wound.

4)

RESTRICTIONS OF SHEEP AND CATTLE

אין הזכרים יוצאין בעגלה שתחת האליה שלהן.

(a)

(Mishnah): A ram may not go out with a wagon under its tail.

מפני שהוא עושה חריץ:

1.

This is because it makes a furrow. (Our Tana forbids Davar she'Eino Miskaven.)

אין הרחלים יוצאות חנונות.

(b)

(Mishnah): Female sheep may not go out Chanunos.

רב יהודה אמר כיפה של צמר.

(c)

Opinion #1 (Rav Yehudah): This is a wool cap [put on the forehead to keep them warm after they are shorn, until their wool grows back -PNEI MOSHE].

רבי יסא בשם רבי חמא בר חנינא עיקר הוא ושמיה יחנונה.

(d)

Opinion #2 (R. Yosa citing R. Chama bar Chanina): It is an herb called Yachnona. (It is put in the nostril to expel worms.)

ר' זעירא בעא קומי ר' יוסי לית הדא אמרה שאסור לבהמה לצאת בקמיע מומחה.

(e)

Question (R. Ze'ira, to R. Yosi): If so, an animal may not go out with an expert amulet (Yachnona is like an expert amulet! A Beraisa above forbids an animal with an expert amulet. R. Ze'ira asks if our Mishnah teaches so.)

א"ל אין בבלייה דקמתה עליה:

(f)

Admission (R. Yosi): Yes, Babylonian (you, R. Ze'ira) you understood the matter.

אין העגל יוצא בגימון.

(g)

(Mishnah): A calf may not go out with Gimon.

רב הונא אמר בר נירא.

(h)

Opinion #1 (Rav Huna): This is a small yoke [put on the neck].

רב חסדא אמר פינקסה.

(i)

Opinion #2 (Rav Chisda): This is something tied around its mouth [when it is weaned, to stop it from nursing].

אבא בר רב הונא אמר שרתיעה.

(j)

Opinion #3 (Aba bar Rav Huna): This is a skewer put in its mouth [to stop it from nursing].

אית תניי תני גימון. אית תניי תני גימול.

1.

Some teach Gimon, and some teach Gimul;

מאן דמר גימון [ישעי' נח ה] הלכוף כאגמון ראשו.מאן דמר גימול [שמואל א א כד] ותעלהו עמה כאשר גמלתו.

2.

The one who teaches Gimon, this is based on "ha'Lachof k'Agmon Rosho." The one who teaches Gimul, this is based on "va'Ta'alehu Imah Ka'asher Gemalato."

מאן דמר גימון מסייע לרב (חסדא) [צ"ל הונא - פני משה] מאן דמר גימול מסייע לאבא בר רב הונא ולרב (הונא) [צ"ל חסדא - פני משה]

3.

The one who teaches Gimon, this supports Rav Huna (a yoke is bent, like a hook). The one who teaches Gimul, this supports Aba bar Rav Huna and Rav Chisda (it is connected to weaning. We explained this like PNEI MOSHE.)

ולא פרה בעור הקופד.

(k)

(Mishnah): A cow may not go out with porcupine skin.

שהוא נותן עור קופד בין דדיה בשביל שלא תינק את בנה:

(l)

He puts porcupine skin between is udders to to stop it from nursing its child.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF