SANHEDRIN 46 (9 Elul) - Dedicated by Elliot and Lori Linzer in honor of the Yahrzeit of Chana bas Mordechai Eliezer.

סנהדרין דף מ"ו ע"א

הלימודים דלהלן, מה גידרם?

כשהם קרובים אחד לשני כשהם רחוקים אחד מן השני
כלל ופרט לא מרבים כלום מרבים רק הדומה לו בכל דבר
רבוי ומיעוט מרבים רק הדומה לו בכל דבר מרבים הכל חוץ ממה שלא דומה לו בכלל

במקרים דלהלן, האם דנים שנים ביום אחד?

בעבירה אחת בשתי עבירות
במיתה אחת דנים אין דנים [1]
בשתי מיתות אין דנים [2] אין דנים

סנהדרין דף מ"ו ע"ב

למ"ד דהספידא יקרא דחיי, האם יכולים החיים למחול על כבודם ולא להספיד? [תד"ה הספידא].

במלך בשאר בני אדם
לתי' א' בתוס' יכולים [3] יכולים
לתי' ב' בתוס' לא יכולים יכולים

-------------------------------------------------

[1] וזהו המקרה בסוגיין שהיו שתי עבירות של אוב וידעוני [וחובר חבר ושאר מכשפות] והכל במיתה אחת.

[2] וכגון בת כהן שזינתה שהיא בשריפה ובועלה בחנק, או בת כהן וזוממי זוממיה שהיא בשריפה מחמת העדים הראשונים, וזוממי זוממיה בחנק, דהיות שזממו לחייב לעדים חנק בזה הם מתחייבים, דכך הדין שהיא בשריפה ואין זוממיה בשריפה אלא בחנק.

[3] והגם שבשאול נענשו ישראל על זה שלא הספידו אותו כראוי, ולכאורה הא מחלו הם על כבודם. מ"מ שאני שאול שבאמת לא מחלו ישראל על כבודם, אלא שהיו יראים לסופדו ולהראות שמצטערים עליו מפני דוד.

עוד חומר לימוד על הדף