1)

TOSFOS DH k'R. Nechemyah d'Amar Kol Davar she'Eino Mekabel Tum'ah...

תוספות ד"ה כרבי נחמיה דאמר כל דבר שאינו מקבל טומאה כו'

(SUMMARY: Tosfos gives R. Nechemyah's reasoning.)

טעמא דרבי נחמיה כיון דדבר שהכתם בו טהור גם על האשה לא גזרו טומאה

(a)

Explanation: R. Nechemyah's reason is because the matter that the Kesem is on is Tahor, also regarding the woman [Chachamim] did not decree.

וההיא משתיתא דבסמוך

(b)

Implied question: In the case of Mashtisa (a frame with threads arranged for weaving) below [R. Yanai ruled that if when she walks, the frame passes under the place, she is Teme'ah, even though it is not Mekabel Tum'ah]!

נהי דלא מקבלה טומאה מ''מ מקבל טומאה בנגעים:

(c)

Answer: Granted, it is not Mekabel other Tum'ah, but it is Mekabel Tum'as Tzara'as.

2)

TOSFOS DH Modeh Shmuel she'Hi Temei'ah mid'Rabanan

תוספות ד"ה מודה שמואל שהיא טמאה מדרבנן

(SUMMARY: Tosfos concludes that this is even if she knows that she had no Hargashah.)

פי' הקונטרס דתלינן דלמא ארגשה ולאו אדעתה

(a)

Explanation (Rashi): We attribute that perhaps she felt, but did not put it to her mind.

ואין נראה דאפילו מוחזק לה שלא הרגישה טמאה הואיל וראתה דם נדות

(b)

Objection #1 (and Explanation #2): Even if she is Muchzak that she did not feel, she is Temei'ah, since she saw Dam Nidah!

ורב אשי נמי מודה דלשמואל היכא דלא הרגישה טהורה מן התורה וטמאה מדרבנן אלא אתי לפרושי דכי נמצא אקרקע דטהורה אפילו מדרבנן

(c)

Objection #2: Also Rav Ashi agrees that according to Shmuel, when she did not feel, she is Tehorah mid'Oraisa and Temei'ah mid'Rabanan! [Rav Ashi] just comes to explain that when [blood] is found on the ground, she is Tehorah even mid'Rabanan.

3)

TOSFOS DH u'Mi Machzekinan Tum'ah mi'Makom l'Makom

תוספות ד"ה ומי מחזקינן טומאה ממקום למקום

(SUMMARY: Tosfos justifies the question.)

וקשה דמאי פריך דודאי להקל לא מחזקינן אבל להחמיר כי הכא מחמרינן

(a)

Question: What was the question? Surely we do not establish Tum'ah from place to place to be lenient, but to be stringent, like here, we are stringent [to do so]!

דהכי אמר לקמן אין שונין בטהרות להקל אבל לחומרא שונין

1.

It says below that we do not simulate (an episode that occurred) to be lenient, but to be stringent, we simulate!

ויש לומר כיון דכתמים דרבנן אי איתא דתלינן להחמיר להקל נמי היה לנו לתלות בדבר הרגיל קצת

(b)

Answer: Since Kesamim are mid'Rabanan, if it were true that we attribute to be stringent, we would attribute also to be lenient, on something somewhat common;

אבל לענין ממקום למקום שאין רגילות כל כך אמרינן לקמן בסמוך דאפילו בכתמים שונין לחומרא ולא להקל

1.

However, from place to place, which is not so common, we say below that even regarding Kesamim, we simulate to be stringent, but to be lenient.

תימה דליפרוך ממתניתין שלא כנגד התורפה טהורה ולא אמר בדקה בהאי ידא ונגעה בבשרה למעלה מן התורפה

(c)

Question: We should ask from our Mishnah! Not in line with the place [from which Dam Nidah leaves], she is Tehorah. We do not say that she checked with this hand, and touched her skin above the place!

וי''ל דאם איתא דבדקה ומצאה טמאה היתה זכורה והויא רמיא אדעתה שהיא טמאה

(d)

Answer: Had she checked herself and found that she is Temei'ah, she would remember. She would put it to her mind that she is Temei'ah;

אבל כי נגעה בדם שעל כתפה לא רמיא אנפשה כיון דאין זה דם טמא

1.

However, when she touched blood on her shoulder, she does not put it to her mind, since this blood is not Tamei.

ובסמוך גבי דם טמא דפריך ואימא דבדקה בהאי ידא ונגעה באידך פריך מכ''ש

2.

Below, regarding Tamei blood, [the Gemara] asks "say that she checked with this hand, and touched the other [hand on the knuckles]!", we ask based on a Kal v'Chomer. (Even regarding Tamei blood, which she puts to her mind, we attribute from place to place. All the more so we should say so regarding Tahor blood!)

וממתניתין נמי הוה מצי למפרך

3.

Observation: We could have asked [against the Beraisa] also from our Mishnah [which is Metaher above the place. We are not concerned that she checked with her hand, and touched above the place]!

ויש לחלק בין ממקום למקום דהכא לההוא דפ''ק (לעיל דף ד.) דהתם טומאה עצמה באה ממקום למקום והכא טומאה עצמה במקום אחד עומדת

(e)

Assertion: We can distinguish between "from place to place" here and above (4a). There, the Tum'ah itself comes from place to place. Here, the Tum'ah itself stays in one place. (Blood is Metamei her only when it leaves her Makor. If it is found elsewhere, it merely arouses concern that it came from her Makor.)

4)

TOSFOS DH Mekom Chavak

תוספות ד"ה מקום חבק

(SUMMARY: Tosfos gives three explanations of this.)

פרש''י שהוא קפץ הירך והשוק וחבק הוא מקום מתיחת הגידים שחובקים הירך והשוק

(a)

Explanation #1 (Rashi): This is where the thigh joins the shin. Chavak is where the sinews stretch to clamp the thigh to the lower leg.

ובערוך פירש שנועלין אנפליאות שיש בה לולאות ומקום חבור הלולאות קרי חבק

(b)

Explanation #2 (Aruch): They wear socks with [garter] loops. The place where the loops attach is called Chavak.

ועוד פירש פירוש אחר שכופף השוק על הירך מה שמתכסה הבשר ע''י כפיפת השוק על ירך שחובקין זה את זה קרי מקום חבק

(c)

Explanation #3 (Aruch): One bends the shin on the thigh. The flesh that is covered through bending the shin on the thigh, that they press on each other is called Chavak.

5)

TOSFOS DH k'Shurah Mahu

תוספות ד"ה כשורה מהו

(SUMMARY: Tosfos explains that the drops are not connected.)

אומר ר''י דהיינו טיפין טיפין דאי מחוברת השורה יחד היינו רצועה דבסמוך

(a)

Explanation (Ri): These are drops. If k'Shurah were connected, this would be a strip discussed below;

וטיפין טיפין היינו מעורבבין שאינו לא כשיר ולא כשורה

1.

"Many drops' discussed below is when they are jumbled, not in a circle and not in a line.

והא דאמר לקמן טיפין טיפין אין מצטרפין

(b)

Implied question: It says below that many drops do not join! (Here it connotes that if they came from the place, they join!)

היינו על הבגד והכא מיירי על בשרה דיש יותר לתלות בדם מאכולת על הבגד מעל בשרה

(c)

Answer: That is when they are on a garment. Here we discuss on her skin. There is more reason to attribute to blood of a louse when they are on a garment that when they are on her skin.

6)

TOSFOS DH ul'Inyan Dina Tanan

תוספות ד"ה ולענין דינא תנן

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara in Kesuvos.)

וא''ת מדינא נמי תתחייב השניה לכבסו כדאמר בהמדיר (כתובות עו:) כל שנולד ספק ברשותו עליו להביא ראיה

(a)

Question: Also monetarily, the second should be obligated to launder it, like it says in Kesuvos (76b) the one in whose Reshus the Safek arose, he must bring a proof!

וי''ל כיון דאינה לשניה אלא בתורת שאלה אינה ממש ברשותה

(b)

Answer #1: Since the second only borrowed it, it is not truly in her Reshus.

ועוד יש לומר דהתם קאמר שאם ירצה להוציא יביא ראיה אבל הכא לא תתחייב האחרונה לכבסו:

(c)

Answer #2: It says there that if he wants to make the other pay, he must bring a proof. Here, the latter is not obligated to launder it [since the lender cannot bring a proof].

58b----------------------------------------58b

7)

TOSFOS DH Mai Shena d'Tanya Beis Nashim v'Chulei

תוספות ד"ה מאי שנא מהא דתניא ב' נשים כו'

(SUMMARY: Tosfos justifies the comparison.)

תימה מה דומה להך דלעיל דהכא אין לתלות בזו יותר מבזו אבל לעיל אין לתלות בראשונה הואיל ובדקה

(a)

Question: What is the comparison to the case above? Here, we cannot attribute to one more than to the other. However, above we cannot attribute to the first, since she checked!

ואומר ר''ת דברייתא איירי שנתעסקו (הגהת חכמת בצלאל) בצפור זו אחר זו ואם היתה נשאלת הראשונה היינו מטהרין אותה הואיל ונתעסקה ובשביל חברתה אנו מטמאין הראשונה שהיא טהורה גמורה

(b)

Answer (R. Tam): The Beraisa discusses when they engaged in a bird, one after the other. Had the first asked, we would have been Metaher her, since she engaged. Due to her friend, we are Metamei the first, who was totally Tehorah;

גם למעלה אע''פ שהראשונה בדוקה נטמאנה הואיל ושניה תולה בה לענין דינא

1.

Also above, even though the first checked, we should be Metamei her, since the second may attribute [the Kesem] to her monetarily.

8)

TOSFOS DH Ein Lecha Kol Mitah u'Mitah

תוספות ד"ה אין לך כל מטה ומטה

(SUMMARY: Tosfos explains why we mentioned a bed here and a sheet below.)

הכא לא נקט סדין וסדין כדבסמוך

(a)

Implied question: Why didn't he say "any sheet", like below (regarding Chachamim's opinion)?

משום דהכא בעי למימר מטה אפילו של איש שאין בה כמה טיפין של דם מאכולת אם כן ה''נ של אשה יש לנו לתלות במאכולת

(b)

Answer: Here we need to say bed, for even [the bed of] a man has many drops of blood [that must be] of lice. If so, also on a woman's [bed], we should attribute to a louse;

אבל בסמוך לא איירי אלא בשל אשה להכי נקט סדין

1.

Below, we discuss only a woman's. Therefore, it mentioned a sheet (i.e. with which she checks herself).

9)

TOSFOS DH uch'Devarav Anu Modim

תוספות ד"ה וכדבריו אנו מודים

(SUMMARY: Tosfos explains that this is when she killed only one louse.)

ומיהו היכא דהרגה הרבה מאכולת או פשפש תולה כפי מה שהרגה מידי דהוה אשוק של טבחים

(a)

Distinction: However, when she killed many lice or a Pishpesh (bedbug), she attributes according to how many she killed, just like a butcher's market. (If she passed through, she attributes even a big Kesem to it, for much blood splashes.)

10)

TOSFOS DH Ir she'Yesh Bah Chazirim Ein Chosheshin bi'Kesamim

תוספות ד"ה עיר שיש בה חזירים אין חוששין בכתמים

(SUMMARY: Tosfos explains that we do not normally rely on this nowadays.)

אומר רשב''ם דאפי' יותר מכגריס ואפי' מן החגור ולמטה ואפילו לא נתעסקה ואין לה מכה שיש לה להגלע ולהוציא דם

(a)

Explanation (Rashbam): [We are not concerned for Kesamim] even bigger than a bean, and even below the belt, and even if she did not engage, and she does not have a wound that could open and emit blood.

מיהו אור''י דאין לסמוך על זה עכשיו להקל כשמוצאה כתמים במקום שאין רגילות ליגע בהן חזירים וכן מנהג דלא תלינן

(b)

Pesak (Ri): One may not rely on this nowadays to be lenient when she finds Kesamim in a place where it is not common to touch pigs. This is the custom, not to attribute.

ומיהו במקום שיש רגלים לדבר שיש לתלות בחזירים וכיוצא בהן תלינן כדקאמר הש''ס:

1.

However, when there are Raglayim l'Davar to attribute to pigs and similar matters, we attribute, like the Gemara says.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF