1)

TOSFOS DH v'Dilma Kohen Tamei Hu

תוספות ד"ה ודלמא כהן טמא הוא

(SUMMARY: Tosfos explains why this is a proper question.)

ואע"ג דטמא נמי אסור לשהות בבית הקברות

(a)

Implied question: Also a Tamei may not delay in a cemetery!

דבנזיר בפרק מי שאמר (דף יז.) בעי נזיר והוא בבית הקברות מי בעי שהייה למלקות או לא

1.

In Nazir (17a), we ask whether or not a Nazir in a cemetery must delay to be lashed;

ובפרק ג' מינין (שם דף מב:) אמר רב הונא נזיר שעומד בבית הקברות והשיטו לו מתו או מת אחר חייב

2.

In Nazir (42), Rav Huna said that if a Nazir stands in a cemetery, and they passed to him his Mes (a relative) or another Mes, he is liable;

וטעמא לפי שמוסיף טומאה עליו דבחבורים עושין את האחר אב הטומאה כדאמר התם

i.

This is because he increases Tum'ah on himself. Through Chiburim (while he touches a Mes), he makes another (one who touches him) an Av ha'Tum'ah, like it says there!

כותיים לית להו הנך מימרות.

(b)

Answer: Kusim do not hold like these teachings.

2)

TOSFOS DH u'Vanah Etzlo Tziyun

תוספות ד"ה ובנה אצלו ציון

(SUMMARY: Tosfos explains R. Shimon's source for Tziyun.)

במועד קטן (דף ה.) מפיק מהכא ציון של בית הקברות

(a)

Reference: In Mo'ed Katan (5a), we learn from here Tziyun of (marking off) a cemetery.

וא"ת ולר"ש דאמר אין קברי עובדי כוכבים מטמאין באהל היכי מפיק מהכא הא אמר במו"ק דאין מציינין אלא על טומאת אהל

(b)

Question: According to R. Shimon, who says that graves of Nochrim have no Tum'as Ohel, how can we learn from here? It says in Mo'ed Katan that we mark only for Tum'as Ohel!

וי"ל מדמציינין לפי שעה ציון משום טומאת מגע ומשא אם כן לכל הפחות יש לציין בטומאת אהל

(c)

Answer: Since we mark temporarily (when the Mes is on the ground), due to Tum'as Maga and Masa, if so, at least we should mark for Tum'as Ohel. (I.e. likewise, we should mark for Yisre'elim also after burial, for they have Tum'as Ohel. The wording of Tosfos is awkward - Maharam.)

ולמאי דבעי למימר בהבא על יבמתו (יבמות דף סא.) דלר"ש מתי עובדי כוכבים לא מטמאי אפילו במגע ובמשא

(d)

Implied question: In the Hava Amina in Yevamos (61a), we wanted to say that R. Shimon holds that Nochrim do not have even Tum'as Maga and Masa! (If so, what is his source for Tziyun?)

נפיק ליה לר"ש ציון מדרשא אחריתי דהתם

(e)

Answer: He learns Tziyun from another Drashah there.

וציון דגבי גוג

(f)

Implied question: [How does R. Shimon explain] Tziyun [that will be done for the Mesim] of Gog?

לאו משום טומאה אלא לנקות הארץ מן המתים

(g)

Answer: That is not for Tum'ah, rather, to clean the land from the dead.

וא"ת ולר"ש דדריש (שם) דאין עובדי כוכבים קרויין אדם הא כתיב וראה עצם אדם

(h)

Question: According to R. Shimon, who expounds that Nochrim are not called Adam, why does it say "v'Ro'oh Etzem Adam"?

וי"ל דנקט אדם לאפוקי דס"ד דקברו שם עצמות בהמה.

(i)

Answer: There it says Adam to teach unlike one might have thought, that they buried animal bones.

3)

TOSFOS DH Ilan he'Meisach

תוספות ד"ה אילן המיסך

(SUMMARY: Tosfos explains the stringencies of Sechachos.)

מיירי בידוע שיש מת קבור שם אך שאין ידוע תחת איזו ענף ואין כותי נאמן לומר שאינו קבור תחת ענף זה

(a)

Explanation #1: This is when we know that there is a Mes buried there, but we do not know under which branch. The Kusi is not believed to say that it is not buried under this branch;

אפילו הולך תחתיו דאין מקפיד על ספק טומאה ודוקא במאהיל על פני כולה אמר בסמוך דנאמן

1.

This is even if he walks under it, for he is not concerned for Safek Tum'ah. We say below that he is believed only when he walks over the entire area.

ומה שפ"ה אילן בסמוך לבית הקברות ופעמים קוברין שם

(b)

Explanation #2 (Rashi): The tree is near a cemetery, and sometimes they bury there.

בחנם פירש כן כיון שצריך לפרש בידוע שמת קבור שם דבספק לא היה נאמן אפילו היה מהלך על פני כולה

(c)

Rebuttal: There was no need to say so, since we must say that it is known that a Mes is buried there. If it were a Safek, he would not be believed even if he walks over the entire area!

ואע"ג דספק טומאה ברה"ר טהור

(d)

Implied question: A Safek Tum'ah in Reshus ha'Rabim is Tahor!

הכא גזור רבנן

(e)

Answer: Here Rabanan decreed [to be Metamei].

והא דקאמר לקמן בפ"ב (דף סח:) דסככות ופרעות לאו אהל הוא ורבנן גזרו עלייהו

(f)

Implied question: It says below (68b) that Sechachos and Pera'os are not an Ohel, and Rabanan decreed about them! (Tosfos said that there is a Vadai Mes, only it is a Safek under which branch.)

לאו דוקא קאמר דלאו אהל הוא דבודאי קבור שם איירי כדפי'

(g)

Answer: It is not precise to say that they are not Ohel, for we discuss when there is a Vadai [Mes] buried there, like I explained;

אלא כלומר הך טומאת אהל אינה אלא מדרבנן דברה"ר ספקו טהור

1.

Rather, it means that this Tum'as Ohel is only mid'Rabanan, for [mid'Oraisa] in Reshus ha'Rabim a Safek is Tahor.

א"נ הענפים המובדלין זה מזה רואים אותם כאילו הן סמוכות ליחשב אהל

2.

Alternatively, the branches that are separated from each other, we view them as if they were close [to each other] to be considered an Ohel;

כדאמר בתוספתא דאהלות (ט:ד) ואלו הן סככות (הגהה בגליון) המיסך על הארץ

i.

A Tosefta in Ohalos (9:4) says "these are Sechachos - [branches of a tree] that tower over the ground;

רבי יהודה אומר רואין התחתונות כאילו עולות למעלה והעליונות כאילו יורדות למטה ואם היו נוגעות זו בזו כפותח טפח מביאות וחוצצות כו'.

ii.

R. Yehudah says, we see the bottom ones as if they rise above, and the upper ones as if they descend below. If they would touch each other [and span] a square Tefach, they bring Tum'ah [under them] and block [Tum'ah from passing above them]...

4)

TOSFOS DH Beis ha'Peras

תוספות ד"ה בית הפרס

(SUMMARY: Tosfos explains the three kinds of Beis ha'Peras.)

על שם פריסה שהעצמות נפרסים במדרס רגלים או ע"י מחרישה

(a)

Explanation: [It is called Beis ha'Peras] because the bones are cut through feet trampling on them, or through the plow.

ובשדה שאבד בה קבר לא שייך האי טעמא וקרי ליה בפ"ק דמועד קטן (דף ה:) בית הפרס

(b)

Implied question: In a field in which a grave was lost, this reason does not apply, and [even so,] in Mo'ed Katan (5b) it is called Beis ha'Peras!

ושמא אגב דקרי בית הפרס לשדה שנחרש בה קבר קרי גם לאבד בית הפרס

(c)

Answer #1: Since we call a field in which a grave was plowed Beis ha'Peras, we call also a field in which a grave was lost Beis ha'Peras.

א"נ לשון בית הפרס על שם שפרסות רגלי אדם נמנעות מלילך שם מפני הטומאה

(d)

Answer #2: It is called Beis ha'Peras because the Parsos (feet) of people refrain from going there, due to the Tum'ah.

ובפ"ק דמו"ק (דף ה:) תניא ג' בית הפרס הן (הגהת הרש"ש) שדה שנחרש בה קבר ושאבד בה קבר ושדה בוכים

(e)

In Mo'ed Katan (5b), a Beraisa says that there are three [kinds of] Beis ha'Peras - a field in which a grave was plowed, one in which a grave was lost, and a field of crying;

ומפרש טעמא דשדה בוכים משום יאוש בעלים

1.

It explains the reason for a field of crying, due to despair of the owner.

ומפרש בערוך שדה מיוחד שקרובי המת מביאין אותו על אותו שדה ואנשי בית הקברות באין לקראתו ובוכים יחד וכו'

(f)

Explanation #1 (Aruch): It is a special field that relatives of the Mes bring it to that field, and people of the cemetery come to greet them, and they cry together...

והראשונים חוזרים לביתם ואלו נוטלין אותו ומוליכין אותו לקוברו

1.

The first ones return to their houses, and these take him to bury him.

ואותו שדה טמא דשמא נתדלדל ונתנענע מעט ממנו ונפל שם (כן נראה להגיה, וכן הוא בתוספות הרא"ש) ושכחוהו

i.

The field is Tamei, lest a small part of [the Mes] dangled and was shaken and fell there, and they forgot it.

ורבינו שמואל פי' פעמים שבני העיר מניחין אותו שם לפי שסוברין שאנשי בית הקברות יבואו ויטלו אותו ובני בית הקברות יסברו שאנשי העיר יוליכוהו לבית הקברות ונשאר שם

(g)

Explanation #2 (Rashbam): Sometimes people of the city leave [the Mes] there because they think that people of the cemetery will come and take it, and people of the cemetery think that people of the city will take it to the cemetery, and it remains there.

ועוד פי' שם שדה כוכין שדה שיש בה כוכין ומניחין המת שם לפי שעה עד שיהו פנוים להוליכו לבית הקברות לקוברו

(h)

Explanation #3 (Aruch): [The third field is called] Sedei Kuchin, because there are cavities [to hold coffins], and they leave the Mes there temporarily, until they are free to bring it to the cemetery for burial;

ופעמים שנשכח שם ולא הוסר וזהו יאוש בעלים.

1.

Sometimes it is forgotten there, and it is not removed. This is "despair of the owner."

5)

TOSFOS DH Beis ha'Peras she'Nidash Tahor

תוספות ד"ה בית הפרס שנידש טהור

(SUMMARY: Tosfos explains that we discuss a field in which a grave was plowed.)

אשדה שנחרש בה קבר קאי דמספקינן לעצם כשעורה ק' אמה סביבות הקבר

(a)

Explanation: This refers to a field in which a grave was plowed. We are unsure [whether there is] a bone [at least] the size of a barley seed for 100 Amos around the grave;

דכיון שנידש ונרמס ברגלים י"ל שהוליכו כשעורה משם

1.

Since it was trampled and crushed through feet, we can say that they moved a bone ki'Se'orah the size of a barley seed from there.

אבל אשדה שאבד בה קבר לא שייכא הך קולא.

2.

Regarding a field in which a grave was lost, this leniency does not apply.

6)

TOSFOS DH Malei Ma'anah Kuf Amah

תוספות ד"ה מלא מענה ק' אמה

(SUMMARY: Tosfos points out that a Tosefta is stringent for 100 Amos in every direction.)

בתוספתא דאהלות [רפי"ז] מפרש דהנך ק' אמה היינו לכל רוח.

(a)

Reference: The Tosefta in Ohalos (17:1) explains that the 100 Amos are in every direction. (Aruch l'Ner - this is unlike the Mishnah cited in our Sugya, which is concerned for a total width of only 100, and a total length of only 100.)

7)

TOSFOS DH Amar R. Yochanan b'Mehalech u'Va Al Penei Kulah

תוספות ד"ה אמר ר' יוחנן במהלך ובא על פני כולה

(SUMMARY: Tosfos explains that this helps only for a field in which a grave was lost.)

אבל בשדה שנחרש בה קבר אפילו מהלך ובא על פני כולה לא מהימן דאין כאן אלא ספקא דרבנן שמא הסיט עצם כשעורה ואין הכותי חושש עליה

(a)

Distinction: However, in a field in which a grave was plowed, even if he walks on all of it, he is not believed, for it is only a Safek mid'Rabanan, lest he moved a bone ki'Se'orah, and the Kusi is not concerned [for the Safek].

וא"ת כי היכי דציון קברות דמהימן אדאורייתא דאוקימנא בכהן עומד שם ה"נ ליתני במתני' דמהימן אסככות ופרעות ובמהלך על פני כולה

(b)

Question: Just like regarding Tziyun of graves he is believed about Torah laws, for we establish that a Kohen is standing there, here also our Mishnah should teach that he is believed about Sechachos and Pera'os, when he walks on the entire field!

וי"ל דלא חשיבא ליה למתני' רבותא לאשמועינן דלא חיישינן לרצועה נפקא

(c)

Answer #1: The Mishnah does not consider this to be a Chidush to teach that we are not concerned lest a strip comes out.

ועוד אבית הפרס דנחרש בה קבר לא מהני מהלך ובא על פני כולה כדפרישית אלא דוקא באבד בה קבר

(d)

Answer #2: A field in which a grave was plowed, it does not help to walk on all of it, like I explained. [This helps] only for a field in which a grave was lost.

וא"ת ובאבד נמי היכי מהני דלמא טמאה היא

(e)

Question: Also [a field in which a grave was] lost, how does it help? Perhaps [the Kusi] is Tamei!

וי"ל דמיירי דנקיט תרומה ואכיל מינה כדקאמר לעיל

(f)

Answer: The case is, he is holding Terumah and eating it, like we said above;

וה"ה דנקט ולא אכיל וכגון שידוע לנו שהיא טהורה דלא הוה כותי מטמא לה.

1.

The same applies if he is holding [Terumah] and not eating it, e.g. if we know that it is Tahor [but received Hechsher to receive Tum'ah]. The Kusi would not be Metamei it.

57b----------------------------------------57b

8)

TOSFOS DH Ta Shma ha'Ishah she'Oseh Tzeracheha

תוספות ד"ה הרואה כתם, ת"ש האשה שעושה צרכיה

(SUMMARY: Tosfos explains why we asked only these questions.)

תימה מאי מהדר אפירכות הא כמה משניות פ' בא סימן ודם הנדה בדיני כתמים וליפרוך מינייהו ולא שייך לשנויי עלייהו לא הרגשת עד ולא הרגשת שמש

(a)

Question: Why do we pursue questions? There are several Mishnayos in the sixth Perek and seventh Perakim about laws of Kesamim. We should ask from them, and we could not answer that she felt the Ed (Bedikah cloth) or Ever!

ואומר הר"י דמדיני כתמים ליכא למפרך דהיינו יכולין להעמיד שיש זמן מרובה משעת הכבוס ואימור הרגישה ולאו אדעתה

(b)

Answer (Ri): We cannot ask from laws of Kesamim, for we could establish it when there is a big delay from when it was washed, and I could say that she felt, but did not put it to her mind;

אבל בשמעתין פריך מכתמים דבבשרה דאין רגילות לשהות כתם בבשר בלא דעתה שלא ייבש ויפול

1.

However, in our Sugya we ask from Kesamim on her skin. It is not common for a Kesem to remain on her skin a long time without her knowledge, that it does not dry or fall.

מיהו ברייתא דג' ספקות דמייתי לקמן פריך מחלוקה כמו שנפרש בההיא

(c)

Question: However, the Beraisa of three Sefekos brought below asks from her robe, like we will explain the case!

וי"ל דמשמע דזמן מועט היה שם דומיא דבשר ומשני דמזמן רחוק הוה ואימור ארגשה ולא אדעתה

(d)

Answer #1: It connotes that [the Kesem on her robe] was there a short time, similar to the case of [on] her skin. We answer that it was a long time ago, and I could say that she felt, but did not put it to her mind.

אי נמי כיון דרוב ימיה טמאים יש לחוש.

(e)

Answer #2: Since most of her days are Temei'im, there is concern.

9)

TOSFOS DH Eimur Hargashas Shamash Havai

תוספות ד"ה אימור הרגשת שמש הואי

(SUMMARY: Tosfos explains why we didn't answer that she felt urine.)

וא"ת אמאי לא נקט הרגשת מי רגלים כמו לעיל ואע"פ שלא הטילה כדאמר בריש מכילתין והל"ל כסבור' הרגשת מי רגלים הוא

(a)

Question: Why didn't we answer that she felt urine, like above, and even if she did not urinate, like it says at the beginning of Nidah? We should have said that she thought that she feels urine!

וי"ל דהכא זמן מועט בין תשמיש למציאת הדם והיתה יודעת אם תרגיש במי רגלים

(b)

Answer: Here it was a short time between Bi'ah and finding blood. She would have known if she feels urine!

אבל לעיל בין פקידה לפקידה יש זמן ארוך והרבה פעמים יש הרגשת מי רגלים בינתיים.

1.

However, above between one Bedikah and another there is a long time, and many times she feels urine in between.

10)

TOSFOS DH uvi'Maga'os uv'Hesetos Halach Acher ha'Rov

תוספות ד"ה ובמגעות ובהיסטות הלך אחר הרוב

(SUMMARY: Tosfos explains this unlike Rashi.)

פ"ה אשה שאין לה וסת ורגילה לראות תדיר ובודקת עצמה תמיד וכל זמן שלא בדקה עצמה מחזקת עצמה בטומאה הלכך אם רוב ימיה היא טמאה טמאה

(a)

Explanation #1 (Rashi): A woman who has no Veses, and she normally sees constantly and checks herself constantly, and whenever she does not check, she establishes herself to be Tamei, therefore if most of her days she is Temei'ah, [what she touched or moved] is Temei'ah.

וזהו תימה שזו החומרא לא מצינו בשום מקום

(b)

Objection: This is astounding! We do not find this stringency anywhere;

דהא אשה שיש לה וסת דיה שעתה וטומאה דמעת לעת אינה אלא באין לה וסת ולא מפקידה לפקידה ואפי' ברואה וכ"ש הכא דאין כאן (הגהת הרש"ש) כתם

1.

A woman who has a Veses, she is Dayah Shaitah. Tum'ah of me'Es la'Es is only when she has no Veses, and not from one Bedikah to another [if it was more than 24 hours ago], and even when she sees, and all the more so here [we are not Metamei her more than 24 hours retroactively], that there is no Kesem here;

ואין לחלק בין ברואה תדיר בין שאינה רואה תדיר

2.

We do not distinguish between one who sees constantly and one who does not see constantly!

ונראה דקאי אנמצא על חלוקה (ספק טמא ספק טהור) וקאמר דאם אחרי מציאת הכתם רוב ימיה טמאין טמאה ואף על גב דעברה בשוק של טבחים

(c)

Explanation #2: [Uvi'Maga'os...] refers to when it was found on her robe. It says that if after finding the stain, most of her days were Temei'im, [what she touched or moved] is Temei'ah, and even though she passed through a butcher's market;

ולא אמרינן אי מגופה אתא על בשרה איבעי ליה לאשתכוחי.

1.

We do not say that if it was from her body, it should have been found on her skin.

11)

TOSFOS DH Amar Mar Al Besarah v'Chulei

תוספות ד"ה אמר מר על בשרה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we asked first from the Seifa.)

ולבסוף פריך מינה לשמואל

(a)

Explanation: At the end, we challenge Shmuel from this.

והא דלא פריך מינה ברישא אלא פריך ממגעות והיסטות דסיפא ברישא

(b)

Implied question: Why didn't we ask from it initially? Rather, we asked first from what she touched or moved, i.e. the Seifa!

משום דפשוט הוא יותר אבל רישא מיבעי ליה לתרוצי ברישא והדר פריך מינה.

(c)

Answer: This is because [the Seifa] was simpler (what it means). The Reisha, we needed to answer [an intrinsic difficulty], and afterwards we ask from it.

12)

TOSFOS DH Al Besarah Vadai mi'Gufah Asai

תוספות ד"ה על בשרה ודאי מגופה אתאי

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not apply this reasoning regarding three robes.)

וא"ת מאי שנא דלקמן בשמעתין גבי לבשה שלשה חלוקות ועברה בשוק של טבחים

(a)

Question: What is it different below in our Sugya regarding one who wore three robes and passed through a butcher's market?

תולה אפילו בתחתון ולא אמרינן אי איתא דמעלמא אתאי אעליון ה"ל לאשתכוחי

1.

She attributes the blood [to the market] even on the bottom robe (closest to her skin). We do not say "if it came from outside, it should have been found on the outer robe!

ויש לומר דהתם לפעמים שהיא מגלה חלוקה העליון ואתי על התחתון אבל אין דרך לגלות בשרה.

(b)

Answer: There, sometimes she uncovers the top robes, and the blood comes on the bottom robe. However, it is not normal to expose her skin.

13)

TOSFOS DH ka'Tani Miha Al Besarah v'Chulei

תוספות ד"ה קתני מיהא על בשרה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not reject this like above.)

וא"ת ומאי קושיא ה"נ אימור ארגשה ולאו אדעתה כדאמר לעיל

(a)

Question: What was the question? Also here, I can say that she felt, but did not put it to her mind, like [the Gemara] said above!

וי"ל דהתם דרוב ימיה טמאין יש רגלים לדבר שיש לתלות בהרגשה ולאו אדעתה

(b)

Answer: There, most of her days are Tamei. There are Raglayim l'Davar (circumstantial evidence) to attribute [the blood] to Hargashah, but she did not put it to her mind;

אבל הכא אין שום הוכחה שנתלה בהרגשה ולאו אדעתה שאין רק שעה מועטת שהוא על בשרה.

1.

However, here there is no proof that we should attribute to Hargashah that she did not put to her mind, for it is on her skin only a short time.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF