1)

TOSFOS DH Mistabra d'Noge'a Havya

תוספות ד"ה מסתברא דנוגע הויא

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not learn from Sinai.)

ומסיני לא גמרינן דחדוש הוא

(a)

Explanation: We do not learn from Sinai, for it was a Chidush.

ולהכי לרבנן נמי איצטריך יהיה דלא גמרינן מסיני אע"ג דבסמוך בעי למימר דאף לר"ש רואה הויא וסתרה.

(b)

Support: This is why Rabanan need Yihyeh. They do not learn from Sinai, even though below we want to say that even according to R. Shimon, she is Ro'ah, and she is Soser.

2)

TOSFOS DH mid'Achmir Rachmana a'Ba'alei Keryin b'Sinai

תוספות ד"ה מדאחמיר רחמנא אבעלי קריין בסיני

(SUMMARY: Tosfos explains we learn only about women.)

מאיש לא מוכח דפשיטא דרואה הוי

(a)

Explanation: We did not learn from a man, for it is obvious that he is Ro'eh;

אלא מאשה דמשום פולטת הזהיר רחמנא ג' ימים אל תגשו אל אשה.

1.

Rather, we learn from a woman. Because she emits [semen], the Torah warned to refrain from [Bi'ah with] a woman for three days.

3)

TOSFOS DH d'Ha Zavin u'Metzora'im d'Chamiri

תוספות ד"ה דהא זבין ומצורעים דחמירי

(SUMMARY: Tosfos points out that their stringencies had not yet been given.)

אף ע"ג דאכתי לא נאמרה פרשת טומאה ושילוח טמאים

(a)

Implied question: [At the time of Matan Torah,] Parshas Tum'ah and expelling Teme'im [from the Machanos] was not yet said!

מ"מ ראוי להחמיר בהן יותר מבפולטת.

(b)

Answer: In any case it is proper to be stringent about them more than Poletes.

4)

TOSFOS DH Ad Kan Lo ka'Amar R. Shimon v'Chulei

תוספות ד"ה עד כאן לא קאמר ר' שמעון כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that R. Shimon holds that there is a Shi'ur.)

אבל לטמא במשהו רואה הויא

(a)

Explanation: However, regarding that any amount is Metamei, she is Ro'eh.

וא"ת והא אמר בפסחים פרק אלו דברים (דף סז:) דר' שמעון סבר כר' נתן דזב בעי שיעור כחתימת פי האמה ויליף בעל קרי מזב

(b)

Question: It says in Pesachim (67b) that R. Shimon holds like R. Noson, that a Zav requires the Shi'ur Chasimas Pi ha'Amah, and he learns a Ba'al Keri from a Zav;

וא"כ אמאי מטמא במשהו נימא דיה כבועלה

1.

If so, why is any amount Metamei? We should say that it suffices to be like the man with whom she had Bi'ah!

וי"ל דרבי שמעון ודאי לא מטמא במשהו

(c)

Answer: Surely, R. Shimon is not Metamei b'Mashehu;

והכא ה"ק אפי' למאן דאית ליה כר' שמעון דפולטת לא (הגהת הרש"ש) מטמאה בפנים כבחוץ מ"מ מטמאה במשהו אי סבר דאיש מטמא במשהו.

1.

Here we say that even according to the opinion that one who emits does not become Teme'ah internally like externally, in any case Mashehu is Metamei, if he holds that a man is Metamei b'Mashehu.

5)

TOSFOS DH b'Yeridah Teme'ah

תוספות ד"ה בירידה טמאה

(SUMMARY: Tosfos explains that she is Teme'ah due to touching the blood.)

הדם טמא דביומי וטבילה תליא רחמנא וטמאה האשה משום נוגע טומאת ערב.

(a)

Explanation: The blood is Tamei, for the Torah said that [Dam Tohar] depends on days and Tevilah (and it was uprooted before she immersed). She is Teme'ah Tum'as Erev due to touching it.

6)

TOSFOS DH Amai Tum'ah Belu'ah Hi

תוספות ד"ה אמאי טומאה בלועה היא

(SUMMARY: Tosfos explains according to Abaye and Rava.)

לאביי דאמר בסמוך אותו מקום של אשה בלוע הוי ניחא דקרי ליה טומאה בלועה

(a)

Observation: According to Abaye, who says below that this place in a woman is Belu'ah (enveloped), it is fine that he calls it Tum'ah Belu'ah;

ולרבא נמי דאמר בית הסתרים הוי י"ל דמיירי בשנעקר הדם מן המקור ולא יצא לבית החיצון

1.

Also according to Rava, who says that it is Beis ha'Setarim, we can say that we discuss when blood was uprooted from the Makor, and did not go out to Beis ha'Chitzon.

והא דמסיק שיצא לחוץ

(b)

Implied question: We conclude that it must go outside!

לרבא לא צריך שיצא לחוץ לגמרי אלא שיצא לבית החיצון דהוי בית הסתרים וטמא במשא

(c)

Answer: According to Rava, it need not go outside totally. Rather, it must go to Beis ha'Chitzon, which is Beis ha'Setarim, and it is Metamei [her] through carrying [the blood].

ומיהו עשאוה כנבלת עוף טהור משמע דסבר כאביי דלרבא אמר לקמן דמקום נבלת עוף טהור בית הסתרים הוי.

1.

However, "they made it like Neveilah of a Tahor bird" connotes that he holds like Abaye, for Rava said below that the place of Nivlas Ohf Tahor (i.e. Beis ha'Bli'ah, where one swallows) is Beis ha'Setarim. (This would not answer why we are Metamei what is Belu'ah in a woman!)

7)

TOSFOS DH Asa'uha k'Nivlas Ohf Tahor

תוספות ד"ה עשאוה כנבלת עוף טהור

(SUMMARY: Tosfos explains R. Avin's answer.)

אע"ג דבעלמא לא החמירו בטומאה בלועה

(a)

Implied question: Normally, Chachamim were not stringent about Tum'ah Belu'ah!

הכא גזרו רבנן טפי כדי שלא יבא לטעות ולטהרו על ידי טבילה אפילו כשיצא לחוץ

(b)

Answer: Here they decreed more, lest people come to err and be Metaher her through Tevilah even when the blood goes outside;

וכי משני הכא נמי כשיצא לחוץ סבר דלא גזרו.

1.

When he answers "also here, when it wet outside", he holds that they did not decree.

42b----------------------------------------42b

8)

TOSFOS DH she'Hotzi Vlad Rosho Chutz la'Prozdor

תוספות ד"ה שהוציא ולד ראשו חוץ לפרוזדור

(SUMMARY: Tosfos resolves this with a Gemara that connotes that the Prozdor is considered outside.)

אבל בפרוזדור עצמו טהורה דלא חשוב כבחוץ

(a)

Explanation: However, while it is in the Prozdor itself she is Tahor, for it is not considered outside.

ואם תאמר והא אמר לעיל בפ"ק (דף יז:) דם הנמצא בפרוזדור ספקו טמא

(b)

Question: It says above (17b) that if blood is found in the Prozdor, it is a Safek and we are Metamei!

ויש לומר התם ספקו טמא כשיצא לחוץ

(c)

Answer #1: There, we are Metamei the Safek when it went outside.

ועוד יש לחלק בין (דם) לידה לדם נדה

(d)

Answer #2: We can distinguish between birth and Dam Nidah. (It is considered outside only regarding Dam Nidah.)

וא"ת דבריש בהמה המקשה (חולין דף סח.) ובפרק יש בכור (בכורות דף מו:) עביד צריכותא הא דתניא דראשו כילוד באדם ובבהמה

(e)

Question: In Chulin (68a) and Bechoros (46b), we make a Tzerichusa (show why both are needed) for the Beraisos that say that [emergence of] the head is like birth regarding people, and regarding animals;

דאי תנא בהמה משום דלית לה פרוזדור אבל אשה דאית לה פרוזדור אימא לא

1.

Citation (68a): Had it taught only regarding animals, we would have said that this is because they have no Prozdor.

ומאי נפקא מינה במאי דאית לה פרוזדור כיון דבעינן שיוציא ולד ראשו חוץ לפרוזדור כדמשמע הכא

i.

What difference does it make because they have no Prozdor? We require that the head leave the Prozdor, like it says here!

ויש לומר דפרוזדור דהתם לא הוי כי האי דהכא דהתם קרי פרוזדור לעובי הירכים שמתכסה בהן ראשו של ולד

(f)

Answer: There, "Prozdor" is not like here. There, "Prozdor" refers to the thickness of the thighs, which cover the baby's head;

וה"א דלא חשיב כילוד וכן פירש שם בקונטרס.

1.

One might have thought that it is not considered born. Also Rashi explained so there.

9)

TOSFOS DH uchid'Rav Oshaya v'Chulei

תוספות ד"ה וכדרב אושעיא כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why he is not Metamei until the head leaves.)

דיצא ראשו חוץ לפרוזדור הוי כילוד ומלתיה

(a)

Explanation: [He taught that] when the head left the Prozdor, he is considered born.

דרב אושעיא איתמר אהא דפריך בבהמה המקשה (חולין עב. ושם) גבי אשה שמת עוברה בתוך מעיה ונגעה חיה בעובר טמאה

1.

Rav Oshaya taught his teaching regarding the question in Chulin (72a) about a woman whose fetus died inside her womb. If a midwife touched the fetus, she is Teme'ah.

ואמאי טמאה הא טומאה בלועה היא ומשני רב אושעיא כו'

2.

Citation (72a): What is the reason? It is Tum'ah Belu'ah! Rav Oshaya answered [that once the head left the Prozdor, he is considered born].

תימה אמאי נקט ראשו למשום דהוי כילוד כדמשמע הכא אפילו הוציא ידו נמי טמאה החיה שנגעה בו או הסיטתו דהא תו לאו טומאה בלועה היא

(b)

Question: Why does it mention his head? If it is because [once it leaves] he is considered born, like it connotes here, even if he stuck out his hand, the midwife is Teme'ah, for she touched [the hand] or moved it, for now [that he stuck out] it is not Tum'ah Belu'ah!

ויש לומר דגזרת הכתוב הוא דלא מטמא עד שיהא כילוד כדדריש התם רבי ישמעאל על פני השדה להוציא עובר שבמעי אמו

(c)

Answer: It is a Gezeras ha'Kasuv that it is not Metamei until it is considered born, like R. Yishmael expounds there "Al Pnei ha'Sadeh" to exclude a fetus in his mother's womb;

והשתא ניחא דבעי התם מאי טעמא דרבי ישמעאל אע"פ שטעמו פשוט דהא טומאה בלועה היא

1.

Now it is fine that we asked there "what is R. Yishmael's reason?", even though the reason is obvious, for it is Tum'ah Belu'ah;

אלא קים ליה דמטהר עד שיצא כל כך דמקרי לידה.

i.

He knew that he is Metaher until it leaves so much that it is called born. (If the reason was Tum'ah Belu'ah, he should be Metamei once it is not Belu'ah, even before it is called born.)

10)

TOSFOS DH Yatzsah Zo she'Metam'ah v'Chulei

תוספות ד"ה יצתה זו שטמאה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why a Kal va'Chomer would override this.)

לאו מיעוטא הוא דא"כ מאי קאמר דתיתי בק"ו

(a)

Explanation: This is not an exclusion. If it were, why did we say "we should learn from a Kal va'Chomer!"?

אלא יצתה זו היינו שאינו בכלל פסוק זה

1.

Rather, "this is excluded" because it is not included in this verse.

וא"ת ומאי יתרץ רבא מן הברייתא

(b)

Question: How will Rava answer the Beraisa?

וי"ל דמיירי כגון שבית הבליעה רחב כ"כ שלא יסיט נבלה שתחב לו חבירו.

(c)

Answer: It discusses when Beis ha'Bli'ah (the gullet, where one swallows) is so wide that he (Ploni) does not move the Neveilah that his friend inserted. (Tosfos (Chulin 7a DH Mi) says that his friend removed it, so Ploni never moved it. Tosfos Chachmei Angliyah - it fell from Beis ha'Bli'ah to the stomach, before Ploni moved. Then it is Belulah, so it is not Metamei b'Masa.)

11)

TOSFOS DH Mah Talmud Lomar veha'Ochel Liten Shi'ur Achilah l'Noge'a vela'Nosei

תוספות ד"ה מה ת"ל והאוכל ליתן שיעור אכילה לנוגע ולנושא

(SUMMARY: Tosfos discusses why we learn both touching and carrying.)

תימה כיון דבאכילה כתיב כבוס בגדים ובנוגע לא כתיב לית לן לאוקמא שיעור אכילה לנוגע אלא בנושא דכתיב ביה כבוס בגדים

(a)

Question: Since regarding eating, it is written that he must wash his clothes, and this is not written regarding touching, we should not establish a Shi'ur of eating to touching, rather, to moving, about which it is written washing clothes!

כדאשכחן לעיל בפ"ק (דף ט.) ובפ"ק דיומא (דף יד.) דאמר ומזה מי הנדה יכבס בגדיו היינו נושא

1.

Above (9a) and in Yoma (14a), it says that "u'Mazeh Mei ha'Nidah Yechaves Begadav" refers to one who carries (water on which ashes of Parah Adumah were put);

ואפקה רחמנא בלשון הזאה ליתן שיעור הזאה כנושא ולא כנוגע משום דלא כתיב ביה כבוס בגדים

i.

The Torah used an expression of sprinkling, to give the Shi'ur of Haza'ah [to be Metamei] one who carries it [without need], and not for touching, for washing clothes is not written regarding touching.

ויש לומר דהתם לא כתיב נושא בהדיא

(b)

Answer: There, carrying is not written explicitly;

אבל הכא אי לא קאי והאוכל אלא אנושא גרידא א"כ לא נכתוב נושא וממילא נימא דמאי אוכל נושא כמו התם דלא כתיב נושא ואמרינן מאי מזה נושא

1.

However, here, if ha'Ochel refers only to one who carries, the Torah should not write carrying, and automatically we would say that "Ochel" refers to carrying, just like there, where carrying is not written, and we say that Mazeh refers to one who carries.

ומיהו תימה כבוס בגדים דכתב רחמנא באוכל למה לי

(c)

Question: Why did the Torah write washing clothes regarding one who eats?

וכ"ת דאי לא הוה כתיב ביה כבוס בגדים הוה מוקמינן ליה בנוגע ולא בנושא דבעי כבוס בגדים

1.

Suggestion: Had the Torah not written washing clothes regarding this, we would have established it to discuss touching, and not carrying, which obligates washing clothes.

א"כ לא לכתוב נוגע כלל

(d)

Question: If so, the Torah should not have written touching at all!

ושמא לשום דרשא איצטריך

(e)

Answer: Perhaps it is needed for some Drashah.

ואם תאמר דבפרק בהמה המקשה (חולין דף עא.) מפיק טומאה בלועה מהאי קרא דוהאוכל מנבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב

(f)

Question: In Chulin (71a), we learn Tum'ah Belu'ah from this verse "veha'Ochel mi'Nivlasah Yechaves Begadav v'Tamei Ad ha'Arev";

מי לא עסקינן דאכל סמוך לשקיעת החמה

1.

Citation (71a): Is it not the case that he ate just before Shki'ah (and if he immerses immediately, he is Tahor at night, even though the Neveilah is in his stomach and he moves it?! This shows that the verse truly discusses eating.)

והשתא הא דקאמר הכא האי אוכל לא אכילה ממש הוא אלא ליתן שיעור אכילה לנוגע ולנושא

2.

We say here that eating is not precise. It is [only] to teach that we apply to the Shi'ur of [liability for] eating (a k'Zayis) to [Tum'ah for] touching and carrying!

ויש לומר דהתם מפיק משום דאין מקרא יוצא מידי פשוטו.

(g)

Answer: There, we derive [Tum'ah Belu'ah] because the verse does not leave its simple meaning.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF